Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UCZEŃ – wyzwanie, wysiłek, satysfakcja Konferencja i warsztaty o dostosowywaniu wymagań szkolnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia 16.02.2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UCZEŃ – wyzwanie, wysiłek, satysfakcja Konferencja i warsztaty o dostosowywaniu wymagań szkolnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia 16.02.2009."— Zapis prezentacji:

1 UCZEŃ – wyzwanie, wysiłek, satysfakcja Konferencja i warsztaty o dostosowywaniu wymagań szkolnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia 16.02.2009 – 27.02.2009

2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz zapobieganie wtórnym zaburzeniom sfery emocjonalno- motywacyjnej. Dostosowanie musi być zgodne z założeniami podstawy programowej zaś zakres wiedzy i umiejętności ucznia powinien dawać mu szansę na sprostanie wymaganiom kolejnego etapu szkolnego. Cel Modyfikacja procesu edukacyjnego

3 Obszary dostosowania warunki procesu edukacyjnego tj zasady, metody, formy, środki dydaktyczne zewnętrzną organizację nauczania ( np. posadzenie ucznia słabosłyszącego w pierwszej ławce) warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności ( metody i formy sprawdzania i kryteria oceniania )

4 Dostosowanie wymagań dla uczniów z dysleksją rozwojową, z dysleksją rozwojową, z inteligencją niższą od przeciętnej, z inteligencją niższą od przeciętnej, z zaburzeniami rozwojowymi. z zaburzeniami rozwojowymi.

5 Zaburzenia rozwojowe Obejmują przypadki głębszego stopnia odchyleń od norm rozwojowych - poważne zniekształcenia funkcjonowania społecznego, poznawczego, ruchowego i językowego. Obejmują przypadki głębszego stopnia odchyleń od norm rozwojowych - poważne zniekształcenia funkcjonowania społecznego, poznawczego, ruchowego i językowego. Uczniowie zaburzeniami rozwojowymi wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki - treści, metod i warunków pracy, dlatego otrzymują z poradni orzeczenia do kształcenia specjalnego.

6 Upośledzenie umysłowe Obniżony poziom funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszą zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym Uczeń rozwija się wolniej niż powinien, dlatego też zadania, które jego rówieśnicy wykonują bez trudu, jemu sprawia problem.

7 PAMIĘĆ MECHANICZNA – zdolność do przyswajania wiedzy w sposób nieuświadomiony, niewymagający rozumienia. PAMIĘĆ MECHANICZNA – zdolność do przyswajania wiedzy w sposób nieuświadomiony, niewymagający rozumienia. PAMIĘĆ LOGICZNA – oparta na myśleniu, kojarzeniu faktów. PAMIĘĆ LOGICZNA – oparta na myśleniu, kojarzeniu faktów. PAMIĘĆ BEZPOŚREDNIA – świeża; pozwala zapamiętać i natychmiast odtworzyć zapamiętany materiał. PAMIĘĆ BEZPOŚREDNIA – świeża; pozwala zapamiętać i natychmiast odtworzyć zapamiętany materiał. SPRAWNOŚĆ MANUALNA (sprawność grafomotoryczna)– poziom graficzny pisma, tempo pisania, sprawność ruchowa rąk; SPRAWNOŚĆ MANUALNA (sprawność grafomotoryczna)– poziom graficzny pisma, tempo pisania, sprawność ruchowa rąk; TEMPO UCZENIA SIĘ WZROKOWO-RUCHOWEGO – szybkość uczenia się pisania symboli graficznych opartego na koordynacji oka i ręki; uzależnione jest od prawidłowej sprawności manualnej i ustalonej lateralizacji; TEMPO UCZENIA SIĘ WZROKOWO-RUCHOWEGO – szybkość uczenia się pisania symboli graficznych opartego na koordynacji oka i ręki; uzależnione jest od prawidłowej sprawności manualnej i ustalonej lateralizacji;

8 PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI ARYTMETYCZNE - przeliczanie, dodawanie, odejmowanie, w przypadku starszych dzieci - mnożenie, dzielenie, rozwiązywanie zadań z treścią. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI ARYTMETYCZNE - przeliczanie, dodawanie, odejmowanie, w przypadku starszych dzieci - mnożenie, dzielenie, rozwiązywanie zadań z treścią. MYŚLENIE PRZYCZYNOWO-SKUTKOWE – umiejętność wskazywania następstw określonych sytuacji, wyszukiwania przyczyn pewnych stanów rzeczy, porządkowania zdarzeń (np. w układaniu historyjek obrazkowych). MYŚLENIE PRZYCZYNOWO-SKUTKOWE – umiejętność wskazywania następstw określonych sytuacji, wyszukiwania przyczyn pewnych stanów rzeczy, porządkowania zdarzeń (np. w układaniu historyjek obrazkowych). MYŚLENIE PRZEZ ANALOGIĘ – polega na formułowaniu wniosków na temat danej sytuacji na podstawie podobnej znanej sytuacji, wyciąganiu wniosków z podobieństw między przedmiotami, sytuacjami (np. kończenie zdań typu: Brat jest chłopcem, a siostra jest…). MYŚLENIE PRZEZ ANALOGIĘ – polega na formułowaniu wniosków na temat danej sytuacji na podstawie podobnej znanej sytuacji, wyciąganiu wniosków z podobieństw między przedmiotami, sytuacjami (np. kończenie zdań typu: Brat jest chłopcem, a siostra jest…). ĆWICZENIA NA MATERIALE ABSTRAKCYJNYM - ćwiczenia oparte na literach, cyfrach, wyrazach i zdaniach oraz symbolach. ĆWICZENIA NA MATERIALE ABSTRAKCYJNYM - ćwiczenia oparte na literach, cyfrach, wyrazach i zdaniach oraz symbolach. ĆWICZENIA NA MATERIALE KONKRETNYM – ćwiczenia oparte na obrazkach, przedmiotach. ĆWICZENIA NA MATERIALE KONKRETNYM – ćwiczenia oparte na obrazkach, przedmiotach.

9 JĘZYK POLSKI trudności w czytaniu i pisaniu ( trudności z kojarzeniem określonych dźwięków (głosek) z odpowiadającymi im symbolami (literami), trudności w rozumieniu czytanych treści, trudności w samodzielnym wypowiadaniu się, formułowaniu wniosków i sądów, w uogólnianiu, myśleniu symbolicznym (abstrakcyjnym), niski poziom rozwoju słowno – pojęciowego (odpowiada wcześniejszej fazie rozwoju) niski poziom rozwoju słowno – pojęciowego (odpowiada wcześniejszej fazie rozwoju) ubogie słownictwo, wadliwa struktura gramatyczna wypowiedzi ustnych i pisemnych, słabsza sprawność manualna (rysunki, pismo mają niski poziom graficzny – odpowiadają wcześniejszej fazie rozwoju), słaba umiejętność stosowania konwencjonalnych sposobów zapamiętywania, duże problemy z przywoływaniem z pamięci odległych partii materiału (słaba pamięć długotrwała, operacyjna), trudności z selekcją i wychwyceniem myśli przewodniej w długich tekstach,

10 JĘZYK POLSKI zmniejszanie ilości, stopnia trudności i obszerności zadań dzielenie materiału na mniejsze partie, wyznaczanie czasu na ich opanowanie i odpytywanie wydłużanie czasu na odpowiedź, przeczytanie lektury wprowadzanie dodatkowych środków dydaktycznych np. ilustracje, plansze odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego formułowanie pytań w formie zdań o prostej konstrukcji powołujących się na ilustrujące przykłady należy zezwolić na dokończenie w domu niektórych prac wykonywanych na lekcjach dyktanda przeprowadzać indywidualnie w wolniejszym tempie, gdyż dzieci te często nie nadążają za klasą potrzeba większej ilości czasu i powtórzeń na opanowanie materiału. częste podchodzenie do ucznia w trakcie samodzielnej pracy w celu udzielania dodatkowej pomocy, wyjaśnień

11 JĘZYKI OBCE trudności z prawidłową wymową, trudności w zapamiętywaniu i / lub odtwarzaniu treści, słówek, zdań, trudności w swobodnym wypowiadaniu się na określony temat, trudności w poprawnym czytaniu i pisaniu, problemy z gramatyką. zmniejszanie ilości słówek do zapamiętania, pozostawianie większej ilości czasu na ich przyswojenie odpytywanie po uprzedzeniu : kiedy i z czego dokładnie uczeń będzie pytany wymagania w wypowiadaniu się na określony temat ograniczyć do kilku krótkich, prostych zdań na dany temat

12 PRZEDMIOTY ŚCISŁE (MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA) trudności z wykonywaniem bardziej złożonych działań, trudność z pamięciowym przyswajaniem i/lub odtwarzaniem z pamięci wyuczonych treści (np. tabliczka mnożenia, skomplikowane wzory, układy równań), problem z rozumieniem treści zadań, problem z rozumieniem treści zadań, potrzeba większej ilości czasu na zrozumienie i wykonanie zadania. omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności. częste odwoływanie się do konkretu (np. graficzne przedstawianie treści zadań), podawanie poleceń w prostszej formie (dzielenie złożonych treści na proste, bardziej zrozumiałe części) podawanie poleceń w prostszej formie (dzielenie złożonych treści na proste, bardziej zrozumiałe części) wydłużanie czasu na wykonanie zadania, podchodzenie do dziecka w trakcie samodzielnej pracy w razie potrzeby udzielenie pomocy i wyjaśnień, mobilizowanie do wysiłku i ukończenia zadania zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie samodzielnie wykonać

13 HISTORIA, BIOLOGIA trudność w selekcji i wybraniu najważniejszych treści (tendencja do pamięciowego uczenia się wszystkiego po kolei), problem z zapamiętywaniem dat, nazwisk, nazw, miejscowości, nieumiejętność przekrojowego wiązania faktów i informacji, w związku z dużym problemem w selekcji i wyborze najważniejszych informacji z danego tematu można wypisać kilka podstawowych pytań, na które uczeń powinien znaleźć odpowiedź czytając dany materiał (przy odpytywaniu prosić o udzielenie na nie odpowiedzi) w związku z dużym problemem w selekcji i wyborze najważniejszych informacji z danego tematu można wypisać kilka podstawowych pytań, na które uczeń powinien znaleźć odpowiedź czytając dany materiał (przy odpytywaniu prosić o udzielenie na nie odpowiedzi) podobnie postępować przy powtórkach, pozostawianie większej ilości czasu na przygotowanie się z danego materiału (dzielenie go na małe części, wyznaczanie czasu na jego zapamiętanie i odpytywanie) pozostawianie większej ilości czasu na przygotowanie się z danego materiału (dzielenie go na małe części, wyznaczanie czasu na jego zapamiętanie i odpytywanie)

14 W-F TECHNIKA MUZYKA PLASTYKA niezborność ruchowa i trudności w wykonywaniu niektórych ćwiczeń (potrzeba dłuższego treningu, aby opanować dane ćwiczenie, rzucanie do celu itp.), trudności w zrozumieniu zasad i reguł różnych gier, obniżony poziom prac plastycznych i technicznych (słabsza własna inwencja twórcza, wyobraźnia), trudność w zapisywaniu i odczytywaniu nut. zapewnienie większej ilości ćwiczeń, aby uczeń opanował daną sprawność (w razie potrzeby zwolnienie z wykonania ćwiczeń przerastających możliwości ruchowe ucznia), wielokrotne tłumaczenie i wyjaśnianie zasad i reguł gier sportowych, podpowiadanie tematu pracy plastycznej czy technicznej, częste podchodzenie do ucznia, ukierunkowywanie w działaniu, pozwalać na korzystanie ze śpiewników, wzorów, zapisów nutowych, liberalnie oceniać wytwory artystyczne ucznia w ocenianiu zwracać większą uwagę na wysiłek włożony w wykonanie zadania niż jego ostateczny efekt

15 Czyli dziecko wyłącza się myślowo, interesuje go wiele innych rzeczy dookoła, łatwo przerywa pracę, rozprasza się. odpowiednio rozplanować rozsadzanie dzieci w ławkach, nie wyrywać do odpowiedzi, częste angażowanie dziecka w tok lekcji, wprowadzanie jasnego systemu konsekwencji i zasad panujących w klasie, dobrze, żeby początek i koniec nowych zadań wprowadzanych na lekcji były wyraźnie zaznaczone, na lekcji wykorzystywanie różnorodnych pomocy i materiałów we wprowadzaniu nowych treści, współpracowanie z domem, w szczególności w zakresie kontroli wykonywanych prac domowych; można założyć zeszyt kontaktowy, Trudności w koncentracji uwagi

16 Zajęcia rewalidacyjne oprócz wyjaśniania bieżących zagadnień programowych należy usprawniać funkcje poznawcze (procesy intelektualne i percepcyjne). oprócz wyjaśniania bieżących zagadnień programowych należy usprawniać funkcje poznawcze (procesy intelektualne i percepcyjne). Rozp. MENiS z dn.12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych §2 ust. 10 Dyrektor szkoły, z wyjątkiem szkoły specjalnej, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.

17 Zajęcia rewalidacyjne- rodzaje Korekcyjne wad postawy Korekcyjne wad postawy Korygujące wady mowy Korygujące wady mowy Orientacji przestrzennej i poruszania się Orientacji przestrzennej i poruszania się Nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji Nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji Inne, wynikające z programów rewalidacji Inne, wynikające z programów rewalidacji

18 Inne rodzaje zajęć rewalidacyjnych Korekcyjno – kompensacyjne Korekcyjno – kompensacyjne Usprawniającą motorykę Usprawniającą motorykę Socjoterapeutyczne Socjoterapeutyczne Dydaktyczno – wyrównawcze (przydzielane w szczególnie uzasadnionych przypadkach) Dydaktyczno – wyrównawcze (przydzielane w szczególnie uzasadnionych przypadkach)

19 Zapamięty- wanie Odtwa- rzanie Przechowy- wanie Pamięć - uwaga (zaciekawienie tematem) – humor – wielozmysłowy przekaz (słowo + obraz + dotyk + ruch) - własna aktywność – lepiej to co logiczne, praktyczne, zrozumiałe, ważne (odwołanie do konkretu) – to co jest już znane – wyróżniające się Schemat (uporządkowanie) częste powtórki wpływ czasu to co jest ważne, logiczne, zrozumiałe Podobieństwo do sytuacji zapamiętywania Rozgrzewka Chęci, emocje

20 To, co może zrobić nauczyciel Informować o czym będzie następna lekcja Informować o czym będzie następna lekcja Na początku zajęć krótko przypomnieć o czym była mowa poprzednio Na początku zajęć krótko przypomnieć o czym była mowa poprzednio Nowy temat wprowadzić najpierw w postaci informacji ogólnych (punkty, plan) Nowy temat wprowadzić najpierw w postaci informacji ogólnych (punkty, plan) Rozwinięcie ilustrować pomocami, przykładami konkretnego zastosowania, praktyczności itp. Rozwinięcie ilustrować pomocami, przykładami konkretnego zastosowania, praktyczności itp. Angażować uczniów w wykonanie zadania Angażować uczniów w wykonanie zadania Na koniec - podsumować Na koniec - podsumować

21 Parę słów o motywacji Bez dostosowania wymagań uczniowie z trudnościami napotykają trudności w nauce, z którymi nie potrafią sami sobie poradzić. To sprawia, że zniechęcają się i wtórnie mogą się u nich problemy motywacyjne – niechęć do nauki, brak starań, brak wiary w siebie, poczucie bezradności.

22 Parę słów o motywacji Dostosowanie wymagań powinno obejmować nie tylko radzenie sobie z zaburzonymi funkcjami ucznia, ale także kwestię stawiania wymagań, zachęcania ucznia do starań, wzbudzanie w nim motywacji dzięki temu, że dziecko może osiągnąć sukces – czyli po pracy otrzymać nagrodę w postaci oceny.

23 Parę słów o motywacji Co tu może pomóc? Umożliwienie uczniom równych szans na zdobycie pozytywnych ocen Umożliwienie uczniom równych szans na zdobycie pozytywnych ocen Jasne kryteria Jasne kryteria Stopniowanie trudności Stopniowanie trudności Wzbudzanie ciekawości Wzbudzanie ciekawości Wzmacnianie wiary w siebie Wzmacnianie wiary w siebie

24 Dostosowanie wymagań Dostosowanie wymagań to nie pomijanie haseł programowych, ale ich realizowanie inaczej. Właściwie zorganizowana pomoc pedagogiczna powinna przyczyniać się do rozwoju i osiągania coraz lepszych wyników w nauce i stawania się wartościowym człowiekiem. Dostosowanie wymagań to nie pomijanie haseł programowych, ale ich realizowanie inaczej. Właściwie zorganizowana pomoc pedagogiczna powinna przyczyniać się do rozwoju i osiągania coraz lepszych wyników w nauce i stawania się wartościowym człowiekiem.

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Specjalne podziękowania dla wszystkich, którym bliskie jest dobro dzieci wymagających specjalnej troski w domu, w szkole, w życiu codziennym


Pobierz ppt "UCZEŃ – wyzwanie, wysiłek, satysfakcja Konferencja i warsztaty o dostosowywaniu wymagań szkolnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia 16.02.2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google