Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

3 DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ W STARYM POLU im GENERAŁA JÓZEFA BEMA ID grupy: 96/79 Opiekun: ANDRZEJ KROTOWSKI Kompetencja: MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Temat projektowy: OPTYKA DLA KAŻDEGO Semestr/rok szkolny: LATO 2011/2012

4 OPTYKA DLA KAŻDEGO Treść slajdu

5 CO TO JEST OPTYKA?? Dział fizyki zajmujący się zjawiskami emisji, propagacji i absorpcji światła przez materię. Obejmuje badania promieniowania elektromagnetycznego o długości fal w zakresie od miękkiego promieniowania rentgenowskiego do dalekiej podczerwieni.

6 PODZIAŁ OPTYKI: --optyka geometryczna --optyka falowa --optyka kwantowa

7 ZJAWISKA OPTYCZNE: - odbicie - załamanie - ugięcie - polaryzacja

8 ODBICIE

9 ZAŁAMANIE

10 PRAWO ZAŁAMANIA – POSTAĆ PODSTAWOWA α – kąt padania β – kąt załamania v 1 – prędkość światła w ośrodku 1 v 2 – prędkość światła w ośrodku 2

11 UGIĘCIE Komputerowo wygenerowana symulacja dyfrakcji, szczelina ma rozmiar 4 długości fali. Na wykresie obszary o wyższym kontraście reprezentują większą amplitudę fali, a te o mniejszym - mniejszą.

12 POLARYZACJA

13 CO TO JEST Z Ł UDZENIE OPTYCZNE? Jest to b łę dna interpretacja obrazu przez mózg pod wp ł ywem kontrastu, cieni, u ż ycia kolorów, które automatycznie wprowadzaj ą mózg w b łę dny tok my ś lenia. Z ł udzenie wynika z mechanizmów dzia ł ania percepcji, które zazwyczaj pomagaj ą w postrzeganiu. W okre ś lonych warunkach jednak mog ą powodowa ć pozornie tylko prawdziwe wra ż enia.

14 Z Ł UDZENIE Ś CIANY KAWIARNI Jest to z ł udzenie optyczne przedstawiaj ą ce czarne i bia ł e kwadraty ustawione w rz ę dach. Jako pierwsi zauwa ż yli to Profesor Richard L. Gregory i Priscilla Heard. CIEKAWOSTKA 95% ludzi na pierwszy rzut oka odpowie, ż e boki nie s ą u ł o ż one równo.

15 Z Ł UDZENIE PONZA Górna pozioma kreska wydaje si ę d ł u ż sza ni ż ta le żą ca ni ż ej. Dzieje si ę tak dlatego, i ż rysunek przypomina tor kolejowy zniekszta ł cony przez perspektywie. Dwie uko ś ne linie postrzegamy, dzi ę ki sta ł o ś ci ą spostrze ż eniowym, jako w rzeczywisto ś ci równoleg ł e, co z kolei sugeruje, ż e dwie linie poziome maj ą ró ż n ą d ł ugo ść. Dzia ł a tutaj te ż prawo sta ł o ś ci oceny wielko ś ci, wg którego subiektywnie postrzegamy przedmioty le żą ce w ró ż nej odleg ł o ś ci od obserwatora i podobnego kszta ł tu jako takie same, mimo i ż na siatkówce oka przedmioty le żą ce dalej s ą mniejsze.

16 Z Ł UDZENIE MULLERA-LYERA Z ł udzenie dotycz ą ce dwóch linii tej samej d ł ugo ś ci zako ń czonych strza ł kami "do wewn ą trz" lub "do zewn ą trz" linii. Ulegamy silnemu z ł udzeniu, ż e linia ze strza ł kami "do zewn ą trz" jest d ł u ż sza. CIEKAWOSTKA Badania mi ę dzykulturowe nad tym zjawiskiem potwierdzi ł y wp ł yw kontekstu kulturowego na postrzeganie – ludzie z obszaru Cie ś niny Torresa nie ulegaj ą temu z ł udzeniu. Na podstawie tej obserwacji, wraz z wiedz ą, ż e mieszka ń cy obszaru Cie ś niny Torresa mieszkaj ą w okr ą g ł ych, kulistych domach, wysuni ę to hipotez ę, ż e b łę dy pope ł niaj ą tylko ludzie ż yj ą cy w "cywilizacji prostok ą tów" – umys ł przyzwyczajony do odbierania kszta ł tu budynków, pokoi o prostych k ą tach interpretuje strza ł k ę do wewn ą trz jako styk ś ciany z pod ł og ą i sufitem (obserwator wewn ą trz), natomiast do zewn ą trz, jako róg budynku, dlatego t ę lini ę interpretuje jako d ł u ż sz ą.

17 Z ł udzenie Zollnera wyst ę puje po przeci ę ciu linii równoleg ł ych sko ś nymi odcinkami. Linie równoleg ł e s ą ustawione np. pionowo. Lini ę pierwsz ą, trzeci ą, pi ą t ą itd. przecinaj ą odcinki biegn ą ce sko ś nie ku górze, pozosta ł e linie( drug ą czwart ą, szóst ą, itd.) przecinaj ą sko ś ne odcinki o kierunku przeciwnym. Ju ż w trakcie rysowania tych odcinków równoleg ł e zdaj ą si ę zmienia ć po ł o ż enie.

18 Wst Ę ga macha Krawędź białej płaszczyzny sąsiadująca z czernią wydaje się rozjaśniona, a krawędź czarnej – ciemniejsza. Dzieje się tak z powodu hamowania obocznego na siatkówce – kontrast między jasnymi i ciemnymi płaszczyznami w miejscu gdzie sąsiadują ze sobą zostaje zwiększony.

19 Z Ł UDZENIE HERMANA Na skrzyżowaniach białych pasów pojawiają się szare kropki. Jest to również wynik hamowania obocznego, które przewodzi pobudzenie z obszaru skrzyżowania białych pasków jest hamowane przez cztery sąsiadujące włókna. Tymczasem wszystkie inne hamowane są słabiej – tylko przez dwa.

20 ZJAWISKO IRRRADIACJI Biały kwadrat na ciemnym tle wydaje się być większy niż czarny na jasnym, mimo iż obydwa są tej samej wielkości. Dzieje się tak, ponieważ pole podrażnienia fizjologicznego na siatkówce zajmuję większą powierzchnię, niż wielkość postrzeganego obrazu w rzeczywistości, a to z kolei spowodowane jest tym, że receptory na siatkówce połączone są w grupy.

21 Patrząc na cztery obrazki poniżej, czy widzisz, aby one się ruszały? Ciekawa iluzja, lecz naprawdę to one stoją w miejscu.

22 WIDZISZ DWIE TWARZE, CZY KIELICH ?

23 DOBRZE SIĘ PRZYJRZYJ, A TEN SZEŚCIAN ZMIENI SWOJE POŁOŻENIE.

24

25

26 W PEWNYM MOMENCIE BALETNICA ZMIENIA KIERUNEK OBROTÓW.

27

28 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google