Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Założenia konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL (projekty z komponentem ponadnarodowym) Spotkanie informacyjno-promocyjne współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Założenia konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL (projekty z komponentem ponadnarodowym) Spotkanie informacyjno-promocyjne współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 1 Założenia konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL (projekty z komponentem ponadnarodowym) Spotkanie informacyjno-promocyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, 14 czerwca2011 r. Bartosz Szurmiński Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

2 2 Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Konkurs otwarty Nr II/POKL/PWP-8.1/2011 Dostępna kwota: 4 000 000,00 PLN Minimalna wartość projektu wynosi: 50 000 PLN Termin naboru wniosków: od 31 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

3 3 Typ projektów z komponentem ponadnarodowym możliwy do realizacji w ramach konkursu Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych (typ operacji nr 1 wg SzOP POKL).

4 4 Formy działań kwalifikowanych w ramach projektów z komponentem ponadnarodowym 1.Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju. 2.Wypracowanie nowych rozwiązań.

5 5 Beneficjenci Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). O dofinansowanie nie mogą występować podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

6 6 Grupa docelowa Przedsiębiorcy i ich pracownicy przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. pracownik w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy (osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę) Dodatkowo kryterium dostępu zawęża grupę docelową do przedsiębiorstw/przedsiębiorców posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego.

7 7 Kryteria dostępu 1.Projekt jest skierowany do grupy docelowej z obszaru woj. warmińsko mazurskiego, którą stanowi kadra zarządzająca i/lub pracownicy konkretnych przedsiębiorstw zatrudniona w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego. Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku.

8 8 Kryteria dostępu c.d. 2.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjna działalności podmiotu) na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku.

9 9 Kryteria dostępu c.d. 3.Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy, przy czym jego realizacja rozpoczyna się najpóźniej w pierwszym kwartale 2012 r. Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku. 4.Beneficjent składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o rejestr korespondencji przychodzącej do IP2 oraz rejestr wniosków składanych w odpowiedzi na konkurs.

10 10 Kryteria dostępu c.d. 5.Projekt zawiera moduł szkoleniowy w zakresie korzyści dla przedsiębiorstwa wynikającej z zarządzania wiekiem w szczególności w obszarze pracowników w wieku powyżej 50 roku życia. Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku. 6.Projekt realizuje założenia Programu Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013. Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku.

11 11 Kryteria strategiczne KryteriumPremia punktowa Projekt zawiera indywidualne wsparcie dla osób starszych 50+ (coaching lub szkolenia 1 na 1). 5 pkt Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie woj. warmińsko-mazurskiego finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS. 5 pkt Co najmniej 40% uczestników projektu stanowią osoby z wykształcenie co najwyżej średnim. 10 pkt Kryteria weryfikowane na podstawie treści wniosku.

12 12 Najistotniejsze wymagania konkursowe

13 13 Partnerstwo Projekt z komponentem ponadnarodowym musi być realizowany w partnerstwie (przynajmniej jeden partner zagraniczny do realizacji komponentu współpracy ponadnarodowej). Ostatecznie za realizację projektu odpowiedzialny jest Beneficjent, którego podstawowe funkcje, np. rozliczanie projektu, nie mogą być realizowane przez Partnera. Partnerzy są wskazywani imiennie we wniosku o dofinansowanie. Zaleca się nawiązanie współpracy z więcej niż jednym partnerem ponadnarodowym. Pozwoli to zminimalizować ryzyko związane z wycofaniem się jedynego partnera ponadnarodowego. Mając na uwadze fakt, iż wraz ze wzrostem liczby partnerów wzrasta zagrożenie dla efektywnej realizacji działań projektowych, jako optymalną pod względem sprawnego zarządzania zaleca się liczbę partnerów nie większą niż trzech (partnerstwo tworzą cztery podmioty – Projektodawca oraz trzech partnerów).

14 14 Współpraca ponadnarodowa Pod pojęciem partnerstwa ponadnarodowego należy rozumieć wspólną realizację działań przez polskiego Beneficjenta z co najmniej jednym partnerem zagranicznym pochodzącym z kraju członkowskiego UE, bez względu na fakt, czy realizuje on projekt współfinansowany z EFS czy nie, lub z kraju nie będącego członkiem UE. Projekty współpracy ponadnarodowej powinny przyczyniać się do osiągnięcia celów Priorytetu VIII PO KL, wykorzystując doświadczenia partnerów z innych krajów. Muszą one zatem korzystać z już gotowych i stosowanych w innych miejscach rozwiązań oraz przewidywać ich adaptowanie bądź wypracowywać nowe rozwiązania przy udziale partnerów z innych krajów, w tym wspólne rozwiązania problemów, z którymi borykają się wszystkie uczestniczące w projekcie podmioty.

15 15 Współpraca ponadnarodowa c.d. Projektodawca zobowiązany jest przedstawić we wniosku wartość dodaną wynikającą ze współpracy ponadnarodowej. Wartość dodaną stanowią konkretne produkty i rezultaty możliwe do osiągnięcia wyłącznie we współpracy ponadnarodowej, których nie udałoby się zrealizować w projekcie o zasięgu tylko krajowym, bez udziału partnerów zagranicznych. Na etapie składania wniosku, Wnioskodawcę i jego potencjalnego partnera/partnerów zagranicznych musi wiązać list intencyjny. Musi on jednoznacznie wskazywać na zamiar podpisania umowy o współpracy ponadnarodowej. We wniosku należy wskazać m.in. potencjał Projektodawcy, skład partnerstwa zaplanowanego do realizacji projektu i uzasadnienie potrzeby powołania partnerstwa oraz roli każdego z partnerów w projekcie.

16 16 Budżet Budżet uwzględnia jedynie koszty współpracy ponadnarodowej ponoszone przez Projektodawcę PO KL – całościowy budżet przewidziany przez wszystkich partnerów ponadnarodowych na finansowanie współpracy ponadnarodowej może być większy niż kwota środków wnioskowana w PO KL we wniosku o dofinansowanie projektu współpracy ponadnarodowej (zakładając, że partnerzy ponadnarodowi wnoszą swój wkład finansowy do projektu). Co do zasady są to koszty zadań realizowanych przez Projektodawcę. Istnieje jednakże możliwość sfinansowania przez polskiego projektodawcę z jego budżetu części lub wszystkich zadań, za których realizację odpowiada partner ponadnarodowy lub z których wynikają dla niego korzyści.

17 17 Budżet c.d. W przypadku, gdy z budżetu Projektodawcy finansowana jest część lub wszystkie zadania, za realizację których odpowiada partner ponadnarodowy konieczne jest przedstawienie szczegółowego uzasadnienia takiego rozwiązania we wniosku o dofinansowanie. Dla projektów współpracy ponadnarodowej w budżecie szczegółowym projektu należy wskazać wydatki, które dotyczą działań realizowanych poza granicami kraju. Koszty tego typu można wskazać w nawiasie obok konkretnego wydatku lub poprzez wskazanie pozycji z budżetu szczegółowego danego roku w uzasadnieniu dla kosztów na końcu wniosku.

18 18 Budżet c.d. Koszty współpracy ponadnarodowej co do zasady powinny być ponoszone przez partnerów ponadnarodowych proporcjonalnie do korzyści, jakie przynosi im współpraca ponadnarodowa, W przypadku wspólnej realizacji przedsięwzięć, gdzie korzyści odnosi każda ze stron zaleca się stosowanie zasady wzajemności, tj. każdy z partnerów ponosi swoje koszty w projekcie. W przypadku gdy nie jest możliwe zastosowanie zasady wzajemności, partnerzy uzgadniają zasady podziału kosztów, polegające na równym podziale ogólnych kosztów zadania lub na podziale kosztów wspólnego zadania proporcjonalnie do środków będących w ich dyspozycji albo proporcjonalnie do korzyści wynikających z realizacji zadania przez poszczególnych partnerów. Możliwe jest zastosowanie do części kosztów zasady wzajemności, a do pozostałych zasady podziału kosztów.

19 19 Bazy internetowe partnerów ponadnarodowych www.transnational-toolkit.eu - narzędzie przygotowane przez KE pozwalające na dokonanie wpisu do bazy i wyszukiwanie potencjalnych partnerów; www.leonardo.org.uk; www.adam-europe.eu - baza produktów i rezultatów programu Leonardo da Vinci; kiw-pokl.org.pl; webgate.ec.europa.eu – strona KE z bazą EQUAL Common Database zawierającą informacje dot. projektów realizowanych w ramach IW EQUAL danymi wszystkich partnerów ponadnarodowych i zawartymi umowami; www.equal.org.pl - baza rezultatów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zawierająca informacje dot. zwalidowanych rozwiązań wypracowanych przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju biorące udział w Programie EQUAL.

20 20 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn tel. 89 522 79 00, fax. 89 522 79 01 poniedziałek godz. 8:00 – 16:00 wtorek – piątek godz. 7:30 – 15:30 Punkt Informacyjny EFS tel. 89 522 79 55/65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "1 Założenia konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL (projekty z komponentem ponadnarodowym) Spotkanie informacyjno-promocyjne współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google