Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL (outplacement) Małgorzata Falkowska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL (outplacement) Małgorzata Falkowska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie."— Zapis prezentacji:

1 1 Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL (outplacement) Małgorzata Falkowska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Olsztyn, 5 kwietnia 2011 r.

2 2 Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Konkurs otwarty Nr II/POKL/8.1.2/2011, z zastosowaniem procedury przyspieszonego wyboru projektów. Dostępna kwota: 8 000 000,00 PLN Termin naboru wniosków: od 7 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

3 3 Typ operacji możliwy do realizacji w ramach konkursu Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących łącznie: szkolenia i poradnictwo zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne, a także wybrane działania spośród następujących:

4 4 staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy, wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

5 5 Beneficjenci Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

6 6 Grupa docelowa Pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, w tym: osoby przewidziane do zwolnienia (tj. znajdujące się w okresie wypowiedzenia) z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, osoby zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, Osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (osoby te były zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne).

7 7 Kryteria dostępu Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego). Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

8 8 Kryteria dostępu c.d. Projekt obejmuje wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie wszystkich następujących instrumentów: badanie predyspozycji uczestników do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym poradnictwo psychologiczne – w przypadku, gdy w ramach projektu udzielane będą dotacje, doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę, wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

9 9 Kryteria dostępu c.d. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy, przy czym jego realizacja rozpoczyna się najpóźniej w pierwszym kwartale 2012r. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej uczestników projektu mierzony na zakończenie jego realizacji wynosi co najmniej 50% (uczestnicy którzy podejmą pracę lub rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej).

10 10 Kryteria strategiczne Projekt jest realizowany przez Beneficjenta posiadającego siedzibę główną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (10 pkt). Regulamin rekrutacji do projektu przewiduje premiowanie osób niepełnosprawnych (przyznanie dodatkowych punktów z tytułu posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności), posiadających wykształcenie co najwyżej średnie oraz osób w wieku 50+ (10 pkt).

11 11 Wyjaśnienia IZ dotyczące Poddziałania 8.1.2 (outplacement)

12 12 Uczestnik projektu (01.07.2009) Osoba przewidziana do zwolnienia to osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, stosunku służbowego lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego. Za osobę zagrożoną zwolnieniem należy uznać każdą osobę zatrudnioną u pracodawcy, który prowadzi działalność w branży przechodzącej procesy adaptacyjne i modernizacyjne o znacznym nasileniu w danym województwie.

13 13 Przyczyna dot. zakładu pracy (05.03.2010) Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 29 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oznacza to: rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych, wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy, rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

14 14 Procesy adaptacyjne i modernizacyjne (05.03.2010) Z procesami adaptacyjnymi i modernizacyjnymi przedsiębiorstwo ma do czynienia np. wówczas, gdy zmienia ono swój profil działalności (np. poprzez zmianę branży, w której działa), rozpoczyna prowadzenie działalności eksportowej, zasadniczo zmienia strukturę organizacyjną, przechodzi proces prywatyzacji, dokonuje outsourcingu znacznej części dotychczasowej działalności, czy dokonuje zwolnień grupowych pracowników.

15 15 Dodatek szkoleniowy/stypendium (SzOP 01.06.2010) W przypadku szkoleń stanowiących element projektu outplacementowego, uczestnikom projektu będących pracownikami może być przyznany dodatek szkoleniowy w wysokości nieprzekraczającej 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. Osobom bezrobotnym uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

16 16 Grupa docelowa (08.07.2010) W projekcie mogą brać udział zarówno osoby, które były (są) zatrudnione na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, jak i te, których umowy o pracę na czas określony zostały rozwiązane wraz z upływem terminu, na jaki były zawarte lub przed upływem tego terminu. Osoby, które zakończyły wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych nie mogą brać udziału w zamkniętych projektach outplacementowych, adresowanych do zwalnianych pracowników pracodawcy wskazanego we wniosku o dofinansowanie. Osoby takie mogą jednak być uczestnikami projektu outplacementowego o charakterze otwartym.

17 17 Grupa docelowa (20.10.2010) Przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego osobie, która jest przewidziana do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, lecz w czasie realizacji projektu ostatecznie nie została zwolniona z pracy lub samodzielnie znalazła zatrudnienie u innego pracodawcy albo jest zagrożona zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne nie powinno być dopuszczalne w Poddziałaniu 8.1.2 PO KL.

18 18 Grupa docelowa (24.01.2011) W celu poprawnego zakwalifikowania uczestnika do projektu, weryfikacja statusu powinna być dokonywana w momencie przystąpienia do projektu. Niemniej, pomoc udzielana w ramach projektu powinna być odpowiednio dostosowywana w zależności od aktualnego statusu na rynku pracy. W pierwszej kolejności ze wsparcia powinny korzystać osoby, w przypadku których jest już pewność, że utracą zatrudnienie lub już je utraciły. W przypadku osób, które są zagrożone zwolnieniem, ale jeszcze nie utraciły zatrudnienia, uzasadnione jest udzielanie pomocy szkoleniowej i doradczej, natomiast wsparcie finansowe na założenie własnej działalności dla takiej osoby byłoby uzasadnione dopiero po jej zwolnieniu lub w sytuacji, gdy zwolnienie jest wysoce prawdopodobne.

19 19 Najistotniejsze wymagania konkursowe

20 20 Nie należy dołączać do wniosku żadnych załączników. Ocenie podlega tylko i wyłącznie wniosek o dofinansowanie. Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. Projekt może być realizowany w partnerstwie. Nie przewiduje się możliwości realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Wnioskodawca ma obowiązek wykazania we wniosku szacunkowego wymiaru czasu pracy personelu projektu tj. wykazania wymiaru etatu lub liczby godzin, co jest podstawą do oceny zasadności i racjonalności wydatków związanych z personelem projektu.

21 21 Koszty zarządzania projektem Wysokość kosztów zarządzania projektem podlega ocenie na etapie wyboru projektu, która obejmuje w szczególności: zasadność i racjonalność poniesienia kosztów zarządzania w wysokości wskazanej we wniosku o dofinansowanie w zależności od stopnia złożoności projektu i okresu jego realizacji; zasadność i racjonalność wydatków związanych z zatrudnieniem personelu zarządzającego projektem, w tym liczby i charakteru zadań przez ten personel wykonywanych; adekwatność i niezbędność dla osiągnięcia celów projektu poniesienia wydatków na działania informacyjno-promocyjne w zależności od specyfiki projektu.

22 22 Limit kosztów zarządzania projektem Wartość projektu 30% wartości projektu do 500 tys. włącznie 25% wartości projektupowyżej 500 tys. do 1 mln zł włącznie 20% wartości projektupowyżej 1 mln i do 2 mln zł włącznie 15% wartości projektupowyżej 2 mln i do 5 mln zł włącznie 10% wartości projektupowyżej 5 mln zł Limit kosztów zarządzania projektem o wartości nieprzekraczającej 500 tys. zł może ulec zwiększeniu wyłącznie w przypadku wykazania przez Beneficjenta wysokiej efektywności kosztowej projektu. Wniosek ten podlega negocjacjom na etapie wyboru projektu.

23 23 Jako wartość projektu należy rozumieć łącznie wartość dofinansowania i wkład własny. W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie ww. limity mogą ulec zwiększeniu o 2 punkty procentowe dla każdego partnera, jednak nie więcej niż łącznie o 10 punktów procentowych w ramach projektu. W szczegółowym budżecie projektu w ramach zadania Zarządzanie projektem wykazywane są wydatki ponoszone na zabezpieczenie prawidłowej realizacji zadania, jednak wartość tego kosztu nie wlicza się do limitu procentowego określającego maksymalną wysokość zadania Zarządzanie projektem.

24 24 Koszty pośrednie Ryczałt Na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków z pełnym udokumentowaniem wydatków. W tym przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia w załączonym do wniosku o dofinansowanie projektu szczegółowym budżecie listę kosztów pośrednich, które zamierza rozliczyć w projekcie, na zasadach analogicznych jak dla kosztów bezpośrednich.

25 25 Ryczałt procentowy kosztów pośrednich Wartość projektu 9% kosztów bezpośrednich do 500 tys. włącznie 8% kosztów bezpośrednich powyżej 500 tys. do 1 mln zł włącznie 7% kosztów bezpośrednichpowyżej 1 mln i do 2 mln zł włącznie 5% kosztów bezpośrednichpowyżej 2 mln i do 5 mln zł włącznie 4% kosztów bezpośrednichpowyżej 5 mln zł Koszty bezpośrednie, będące podstawą wyliczenia kosztów pośrednich, nie są pomniejszane o wydatki w ramach cross-financingu.

26 26 W sytuacji zlecania przez Wnioskodawcę realizacji zadań merytorycznych na zewnątrz, podstawa wyliczenia limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem ulega pomniejszeniu (poprzez pomniejszenie wartości kosztów bezpośrednich) o wartość zleconych zadań. IOK zaleca zapoznanie się z przykładem wyliczania poziomu ryczałtowego kosztów pośrednich zawartym na str. 48 Zasad finansowania PO KL.

27 27 W ramach projektów typu outplacement może wystąpić: 1.pomoc de minimis, w przypadku: przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, w tym wsparcie pomostowe (w tym na finansowe wsparcie pomostowe, szkolenia oraz doradztwo) – stanowiące integralną część programu outplacementowego; gdy bezpośrednio po zakończeniu szkolenia pracownicy przedsiębiorstw przewidziani do zwolnienia, nie zostaną zwolnieni przez pracodawcę (pomimo takiego wcześniejszego zamiaru), lub w przypadku, gdy osoby te zostaną zwolnione, lecz ponownie zostaną zatrudnione u tego samego pracodawcy przed upływem okresu 6 miesięcy od dnia zakończenia udziału w szkoleniu.

28 28 2.pomoc publiczna w przypadku, gdy: bezpośrednio po zakończeniu szkolenia pracownicy przedsiębiorstw przewidziani do zwolnienia, nie zostaną zwolnieni przez pracodawcę (pomimo takiego wcześniejszego zamiaru), lub w przypadku, gdy osoby te zostaną zwolnione, lecz ponownie zostaną zatrudnione u tego samego pracodawcy przed upływem okresu 6 miesięcy od dnia zakończenia udziału w szkoleniu.

29 29 Zasady dotyczące udzielania pomocy de minimis stosuje się do pomocy udzielanej Beneficjentowi pomocy od momentu podpisania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. W związku z powyższym w Szczegółowym budżecie projektu Wnioskodawca zobowiązany jest precyzyjnie rozdzielić wydatki na: nieobjęte regułami pomocy de minimis (planowane do poniesienia przed podpisania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej); objęte regułami pomocy de minimis (planowane do poniesienia po podpisania Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i/lub Umowy na otrzymanie podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego).

30 30 W polu Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą należy podać informację, iż wydatki wskazane w Budżecie szczegółowym w kolumnie Pomoc publiczna i pomoc de minimis objęte są regułami pomocy de minimis. Ze względów praktycznych wskazane jest, aby Projektodawca określił we wniosku o dofinansowanie projektu moment, w którym Beneficjenci pomocy zobligowani będą do zarejestrowania działalności gospodarczej (zaleca się, by nastąpiło to po otrzymaniu przez Beneficjentów pomocy informacji o pozytywnym wyniku oceny ich biznesplanu i przyznaniu dotacji inwestycyjnej).

31 31 Limity liczby znaków we wniosku Rodzaj projektuLimit liczby znaków projekty dotyczące oddolnych inicjatyw lokalnych na terenach wiejskich przewidziane do realizacji w ramach Działania 6.3, 7.3 lub 9.5 15 000 projekty standardowe, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi poniżej 2 mln zł 20 000 projekty standardowe, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł 20 000 + 5 000 na pkt 3.4 wniosku Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu projekty standardowe przewidziane do realizacji w partnerstwie i projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w ramach Działań/Poddziałań PO KL, których wnioskowana kwota dofinansowania wynosi poniżej 2 mln zł 25 000 projekty standardowe przewidziane do realizacji w partnerstwie i projekty współpracy ponadnarodowej wdrażane w ramach Działań/Poddziałań PO KL, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł 25 000 + 5 000 na pkt 3.4 wniosku Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu projekty innowacyjne (niezależnie od wysokości wnioskowanej kwoty dofinansowania) 30 000 + 5 000 na pkt 3.4 wniosku Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu

32 32 Punktacja zgodnie ze wzorem KOM Część wniosku o Dofinansowanie Liczba punktów Projekty konkursowe (inicjatywy oddolne) 3.1 i 3.42540 3.215nie dotyczy 3.32030 3.510nie dotyczy 3.6 i 3.715 IV15

33 33 Równość szans kobiet i mężczyzn w PO KL

34 34 Standard minimum 1.Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? 2.Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? 3.Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? 4.Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? 5.Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? 6.Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem?

35 35 Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum: Profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe). Realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych). Zamknięta rekrutacja – projekt obejmuje - ze względu na swój zakres oddziaływania - wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

36 36 Zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, w przypadku standardu minimum za rozbieżność należy uznać pozytywną ocenę wniosku pod kątem standardu minimum przez jednego z oceniających, przy jednoczesnym odrzuceniu wniosku przez drugiego oceniającego. Rozbieżnością nie jest natomiast brak zaznaczenia identycznych odpowiedzi w standardzie minimum przez oceniających. Niemniej jednak, w przypadku odmiennej oceny poszczególnych punktów w standardzie minimum przez dwóch oceniających, w celu weryfikacji czy nie nastąpił błąd w ocenie wniosku, przewodniczący KOP może (ale nie musi) zwrócić się do osób oceniających wniosek z prośbą o wyjaśnienie lub uzasadnienie dokonanej oceny.

37 37 Zgodnie z Instrukcją do standardu minimum PO KL minimalnym wymogiem w przypadku analizy jest podanie przez projektodawcę co najmniej jednej danej w podziale na płeć, odnoszącej się do zasięgu i/lub oddziaływania projektu. Na spotkaniu ustalono, że niniejsza dana musi również odnosić się do co najmniej jednej z barier równości szans płci. Niniejszy zapis został wprowadzony do Instrukcji do standardu minimum z 1 kwietnia 2011 r. (obowiązującej dla ogłaszanych obecnie przez WUP konkursów). Minimalnym wymogiem powinno być podanie w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn przynajmniej jednej danej w podziale na płeć, dotyczącej obszaru interwencji i /lub zasięgu oddziaływania projektu wraz z komentarzem/ wyjaśnieniem dotyczącym podanej danej w odniesieniu do występowania (bądź braku) którejś z barier równości szans płci.

38 38 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn tel. 89 522 79 00, fax. 89 522 79 01 poniedziałek godz. 8:00 – 16:00 wtorek – piątek godz. 7:30 – 15:30 Punkt Informacyjny EFS tel. 89 522 79 55/65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "1 Spotkanie Informacyjne dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL (outplacement) Małgorzata Falkowska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Spotkanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google