Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.). Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009, Nr 4, poz. 17)

3 Okres obowiązywania podstaw programowych 2012/ / / /2016 Szkoła Podstawowa V, VIVI I, II, III, IVI, II, III, IV, VI, II, III, IV, V, VI Gimnazjum I, II, III Liceum II, IIIIII II, III, II, III Technikum II, III, IVIII, IVIV II, III, II, IIII, II, III, IV

4 Co określa podstawa programowa kształcenia ogólnego? Podstawa programowa opisuje cele oraz treści kształcenia dla każdego przedmiotu, na koniec każdego etapu edukacyjnego: etap I - klasy I-III szkoły podstawowej (edukacja wczesnoszkolna) etap II - klasy IV-VI szkoły podstawowej etap III – gimnazjum etap IV - szkoła ponadgimnazjalna Treści kształcenia obejmują: wiadomości, które uczniowie powinni zdobyć umiejętności, które uczniowie powinni opanować postawy, które szkoła u uczniów powinna kształtować

5 Wymagania szczegółowe w ramach jednego przedmiotu nie powtarzają się. Spiralność, podobnie jak: chronologia realizacji, rozkład materiału, metodyka podawania treści są atrybutami programu nauczania, nie podstawy programowej. Wymagania z etapów wcześniejszych obowiązują na wszystkich etapach późniejszych. (np. na maturze obowiązują również wymagania gimnazjalne) Wymagania zdefiniowane na etapie późniejszym nie obowiązują na egzaminach po etapach wcześniejszych.

6 Czas nauki w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej potraktowano jako spójny programowo. W okresie tym: najpierw uczniowie zostaną wyposażeni we wspólny, solidny fundament wiedzy ogólnej, następnie pogłębiamy tę wiedzę w zakresie odpowiadającym indywidualnym zainteresowaniom i predyspozycjom każdego ucznia.

7 Połączenie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej Okres nauki w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej stanowi spójny programowo 6-letni (w technikum: 7-letni) okres kształcenia: Solidne opanowanie wspólnego fundamentu wiedzy ogólnej: a) (3+1) – gimnazjum oraz klasa I liceum ogólnokształcącego, b) (3+2) – gimnazjum oraz klasa I i II technikum, c) (3+3) – gimnazjum oraz nauka w zasadniczej szkole zawodowej. Obowiązkowa nauka języka polskiego, matematyki i języków obcych nowożytnych w całym okresie kształcenia. Liceum i technikum: kształcenie w zakresie min. dwóch wybranych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym

8 Nauka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych (podobnie jak w liceach ogólnokształcących) powiązana z nauką w gimnazjach. W technikum (klasa I i II) i zasadniczej szkole zawodowej (klasy I-III) uczniowie opanują te same zagadnienia z kształcenia ogólnego co uczniowie w pierwszej klasie liceum. W technikum i zasadniczej szkole zawodowej uczniowie realizują także kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne. Absolwenci zreformowanych zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę np. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych od razu od drugiej klasy.

9

10 Ramowe plany nauczania Nowa podstawa programowa, sukcesywnie wprowadzana do szkół, od 1 września 2012 roku dotrze także do klas IV-VI SP i szkół ponadgimnazjalnych. Jej realizacja wymagała także zmiany przepisów dotyczących organizacji pracy, przede wszystkim ramowych planów nauczania.

11 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 54, poz. 442) obowiązujące od 1 września 2009 roku * * Szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoły policealne

12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 22 lutego 2012 r.) Opublikowano 22 lutego 2012 r. w Dz. U. poz. 204 tom 1 (Dz.U )

13 r. Etap kształceniaKlasaRamówkaPodstawa programowa II III, III IIIV IIV, VI2002 IIII IIIII, III IVI IVII, III, (IV)2002

14 Uwaga: Do zakończenia cyklu kształcenia w szkołach stosuje się dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego i odpowiednie ramowe plany nauczania. Od 1 września 2012r. : szkoła podstawowa - dwie podstawy programowe i trzy ramowe plany nauczania, gimnazjum – jedna podstawa programowa i dwa ramowe plany nauczania, liceum ogólnokształcące - dwie podstawy programowe i dwa ramowe plany nauczania, technikum i zasadnicza szkoła zawodowa – dwie podstawy programowe i dwa ramowe plany nauczania.

15 Zmiany wprowadzane rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania: 1.określenie minimalnej ogólnej liczby godzin przeznaczone na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia, 2.ustalenie sztywnej tygodniowej liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas, 3. nie określono tygodniowej liczby godzin na zajęcia religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego, 4.możliwośc wprowadzenie do szpn przedmiotu dla którego nie ustalono podstawy programowej,

16 Zmiany wprowadzane projektowanym Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania: 5.ustalenie minimalnej liczby godzin zajęć rewalidacyjnych dla ucznia, 6.doprecyzowanie pojęć przedmioty matematyczno-przyrodnicze i humanistyczne, 7.ustalenie liczby obowiązkowych przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym, 8. ustalono zasady realizacji przedmiotów uzupełniających, 9. określono przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora.

17 Dodatkowe zajęcia edukacyjne Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin, na: 1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 2) realizację następujących dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów: a) zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w szkole, b) zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. 2. Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

18

19 Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych Każdy uczeń (słuchacz) ma określoną w cyklu kształcenia tygodniową (semestralną) liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

20

21 Tygodniowy wymiar godzin – IV etap edukacyjny. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów poszczególnych klas. KlasaLOTechnikumZasadnicza Szkoła Zawodowa I II III IV-31-

22 Godziny do dyspozycji dyrektora Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczone na: a) zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; b) zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

23 Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych to różnica między: sumą godzin wynikającą z pomnożenia obowiązkowych tygodniowych wymiarów godzin zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas przez faktyczną liczbę tygodni (A, B, C), w których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w kolejnych latach szkolnych, 29 x A + 30 x B + 31 x C = ? a sumą godzin z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

24 Liczba godzin do dyspozycji dyrektora gimnazjum Przyjmując, że w każdym roku szkolnym jest średnio 35 tygodni nauki, liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły jest obliczana w następujący sposób: ( )x35-( ) = = =325. W trzyletnim okresie nauczania wymiar godzin do dyspozycji dyrektora gimnazjum wynosi 325 godzin.

25 Ramowy plan nauczania określa także, na jakich zasadach realizowane są: zajęcia religii i etyki, które są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach; zajęcia wychowania do życia w rodzinie, które są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego; zajęcia języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, zajęcia z nauki własnej historii i kultury, które są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym; zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego, które są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

26 Opublikowano 22 marca 2012r. w Dz. U. poz. 300 (Dz.U )

27 Szkolny plan nauczania Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin: poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych; dodatkowych zajęć edukacyjnych jeżeli takie zajęcia są prowadzone; zajęć religii lub etyki, zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, zajęć z nauki własnej historii i kultury, zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych lub w szkołach mistrzostwa sportowego; w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe szkolny plan nauczania zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego.

28 Przygotowanie szkolnego planu nauczania

29

30 Szkolne plany nauczania

31 Kalkulator do budowy szkolnych planów nauczania W materiałach do pobrania projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego" zamieściliśmy arkusz zawierający kalkulatory ułatwiające budowę szkolnych planów nauczania dla szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej zgodnych z Rozporządzeniem z dnia 7 lutego 2012 roku. Jest to wersja testowa. Jej autorami są Ryszard Sikora i Piotr Pobiega – eksperci w projekcie. =article&id=1916:kalkulator-do-budowy-szkolnych-planow- nauczania&catid=168:ramowe-plany-nauczaniaaktualnoci&Itemid=1641

32 Poradniki

33

34 Szkolny plan nauczania Gimnazjum

35 Obliczanie tygodniowej liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych (32 tyg.) Przedmiot Minimalna liczba godzin w cyklu kształcenia Tygodniowa liczba godzin w cyklu kształcenia W oddziale dwujęzycznym Język polski Dwa języki obce nowożytne godz.*+6* Muzyka 3011 Plastyka 3011 Historia Wiedza o społeczeństwie 6522 Geografia Biologia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka 6522 Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa 3011 Zajęcia artystyczne 6522 Zajęcia techniczne 6522 Godziny z wychowawcą 9533 Razem8894

36 Przykład Zwiększona liczba godzin matematyki Przydzielając 2 godziny do matematyki zyskujemy w cyklu 63 godziny przy założeniu, że nauka będzie trwać przez 32 tygodnie w roku. Dodając do tego godziny zrealizowane w pozostałych tygodniach, zysk jest jeszcze większy. W takim przypadku powinniśmy zadbać o odpowiedni program nauczania – własny lub innego autora, dostosowany do rzeczywistej liczby godzin oraz możliwości uczniów. PRZEDMIOT klasa I klasa II klasa III razem Liczba godzin zrealizowana* wymagane minimum Język polski Język obcy I Język obcy II Muzyka Plastyka Historia Wiedza o społeczeństwie Geografia Biologia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeń Zajęcia artystyczne Zajęcia techniczne Godziny z wychowawcą Razem Religia2226 Wychowanie do życia w rodzinie (?) 0,5 1,5 Razem31,532,533,597,5

37 Liceum ogólnokształcące Szkolny plan nauczania

38 Zakres podstawowy Zajęcia obowiązkowe w zakresie podstawowym należy zrealizować co najmniej w wymiarze: w cyklu tygodniowo (30 tyg.) W klasie I: historia60 godz.2 godz. podstawy przedsiębiorczości60 godz.2 godz. wiedza o kulturze30 godz.1 godz. wiedza o społeczeństwie30 godz.1 godz. geografia30 godz.1 godz. biologia30 godz.1 godz. chemia30 godz.1 godz. fizyka30 godz.1 godz. informatyka30 godz.1 godz. edukacja dla bezpieczeństwa30 godz.1 godz. Przez 3 lata nauki: język polski360 godz.12 godz. dwa języki obce450 godz.15 godz. drugi język nauczania270 godz.9 godz. matematyka300 godz.10 godz. wychowanie fizyczne270 godz.9 godz. godzina z wychowawcą90 godz.3 godz.

39 Zakres rozszerzony Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii rady liceum, a jeśli rada liceum nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów, z tym że co najmniej jednym z tych przedmiotów powinna być: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka.

40 Zakres rozszerzony Zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym, które należy realizować po zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym: – historia, – geografia, – biologia, – chemia, – fizyka, – wiedza o społeczeństwie, – informatyka.

41 Zakres rozszerzony Zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym, które można realizować równocześnie z realizacją tych przedmiotów w zakresie podstawowym: – język polski, – język obcy nowożytny, – matematyka. Zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym, których realizację można rozpocząć w każdym momencie: – historia muzyki, – historia sztuki, – język łaciński i kultura antyczna, – filozofia.

42 Zakres rozszerzony Każdy uczeń powinien mieć możliwość wyboru od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym Zajęcia obowiązkowe w zakresie rozszerzonym należy zrealizować co najmniej w wymiarze: w cyklutygodniowo Od klasy II (po realizacji zakresu podstawowego) historia240 godz.8 godz. geografia240 godz.8 godz. biologia240 godz.8 godz. fizyka240 godz.8 godz. chemia240 godz.8 godz. wiedza o społeczeństwie180 godz.6 godz. informatyka180 godz.6 godz. Od klasy I (równocześnie z poziomem podstawowym) język polski240 godz.8 godz. język obcy180 godz.6 godz. matematyka180 godz.6 godz. Od klasy I (nie ma poziomu podstawowego) historia muzyki240 godz.8 godz. historia sztuki240 godz.8 godz. język łaciński i kultura antyczna240 godz.8 godz. filozofia240 godz.8 godz.

43 Przedmioty uzupełniające – historia i społeczeństwo, – przyroda, – zajęcia artystyczne, – ekonomia w praktyce, – inny przedmiot, którego program opracowany przez szkołę został włączony do szkolnego zestawu programów.

44 Dodatkowy przedmiot uzupełniający Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających, jest niższy niż odpowiedni łączny tygodniowy wymiar godzin (2730) mogą realizować dodatkowo przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. Realizowany dodatkowo przez uczniów przedmiot uzupełniający ustala dyrektor liceum ogólnokształcącego po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).

45 Przedmioty uzupełniające Zajęcia obowiązkowe będące przedmiotami uzupełniającymi należy zrealizować co najmniej w wymiarze: w cyklutygodniowo historia i społeczeństwo120 godz.4 godz. przyroda120 godz.4 godz. zajęcia artystyczne30 godz.1 godz. ekonomia w praktyce30 godz.1 godz. inny przedmiot Nie określono minimalnego wymiaru godzin-. Uczniowie, którzy nie realizują w zakresie rozszerzonym historii -> muszą realizować przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo; Uczniowie, którzy nie realizują w zakresie rozszerzonym biologii, geografii, fizyki lub chemii -> muszą realizować przedmiot uzupełniający: przyroda;

46

47 Procedura organizowania nauczania w liceum w zakresie rozszerzonym

48

49 Egzamin gimnazjalny nowa formuła egzaminu od roku szkolnego 2011/12 Egzamin gimnazjalny Część humanistyczna Arkusz zadań z języka polskiego Arkusz zadań z historii i WOS Część matematyczno- przyrodnicza Arkusz zadań z matematyki Arkusz zadań z biologii, geografii, fizyki i chemii Część językowa Arkusz podstawowy Arkusz rozszerzony

50 Podstawowe reguły przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym. Przynajmniej jednym z nich musi być historia, fizyka, geografia, biologia lub chemia. Na nauczanie w zakresie rozszerzonym oraz na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć co najmniej 870 godzin (29 godz. tygodniowo). Maksymalnie 900 godzin (30 tygodniowo). Realizacja przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie podstawowym odbywa się w klasie I z wyjątkiem: języka polskiego, języków obcych nowożytnych, matematyki i wychowania fizycznego. Realizacja przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym odbywa się po zakończeniu realizacji tych przedmiotów w zakresie podstawowym (czyli od klasy II).

51 Zaplanowanie nauczania w zakresie podstawowym IIIIII biologia1 chemia1 e. dla bezpieczeństwa1 fizyka1 geografia1 historia2 informatyka1 p. przedsiębiorczości2 wok1 wos1 j. obcy (1) 333 j. obcy (2) 321 j. polski 444 matematyka433 wf333 godz. wych. 111 razem do wykorzystania01614

52 IIIIII Biologia1 Chemia1 E. dla bezpieczeństwa1 Fizyka1 Geografia1 Historia24 Informatyka1 P. przedsiębiorczości2 Wok1 Wos1 Przyroda 31 Historia sztuki 44 Zajęcia artystyczne 1 J. obcy (1) 333 J. obcy (2) 321 J. polski Matematyka433 Wf333 Godz. wych. 111 Razem303229

53 IIIIII Biologia1 Chemia1 E. dla bezpieczeństwa1 Fizyka1 Geografia1 Historia2 Informatyka1 P. przedsiębiorczości2 Wok1 Wos1 Historia i społeczeństwo 314 J. obcy (1) J. obcy (2) J. polski 444 Matematyka433 Wf333 Godz. wych. 111 Razem303229

54

55 Zanim wybierzesz liceum… Kampania informacyjna Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej została przygotowana aby zapoznać wszystkich zainteresowanych ze zmianami wynikającymi z wprowadzenia nowej podstawy programowej do szkół ponadgimnazjalnych. Chcemy także pomóc gimnazjalistom i ich rodzicom w wyborze ścieżki dalszego kształcenia. Przed taką decyzją – kluczową dla przyszłego życia i kariery – staną w najbliższym czasie uczniowie klas trzecich gimnazjum. Zapraszamy do zapoznania się z: oświadczeniem Ministra Edukacji Narodowej w związku z przygotowanymi zmianami, materiałami informacyjnymi o nauczaniu w liceum od września 2012 r., forum pytań i odpowiedzi na temat ramowych i szkolnych planów nauczania. adres strony:

56 Zanim wybierzesz … wkładka zawodowa do będzie też na stronie ORE docelowo na stronie ORE będzie podstrona z informacjami dla rodziców i uczniów oraz nauczycieli

57 Szkolny plan nauczania Zasadnicza szkoła zawodowa

58

59 Planowana liczba godzin tygodniowo Klasa IKlasa IIKlasa IIIprzydzielona liczba godzin w cyklu nauczania min. liczba godzin do przydzielenia z przedmiotu razem bloki obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski język obcy nowożytny historia wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości geografia biologia chemia fizyka matematyka informatyka wychowanie fizyczne edukacja dla bezpieczeństwa godziny z wychowawcą kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne zaw_teor_ zaw_teor_ zaw_teor_ zaw_teor_ zaw_teor_ zaw_teor_ zaw_teor_ zaw_teor_8 0 zaw_prakt_ zaw_prakt_21 32 zaw_prakt_31 32 zaw_prakt_ zaw_prakt_ zaw_prakt_ zaw_prakt_ zaw_prakt_ przydzielona ilość godzin:

60 Technikum

61

62

63 Klasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IV Planowana liczba godzin tygodniowo przydzielona łączna liczba godzin w cyklu nauczania min. liczba godzin do przydzielenia podstrozszpodstrozszpodstrozszpodstrozsz podstrozszrazem podstrozsz obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski język obcy nowożytny język obcy nowożytny wiedza o kulturze1 30 historia wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości2 60 geografia biologia chemia fizyka matematyka informatyka wychowanie fizyczne edukacja dla bezpieczeństwa1 30 godziny z wychowawcą przedmioty dodatkowe historia muzyki historia sztuki język łaciński i kultura łac filozofia kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne zaw_teor_ zaw_teor_ zaw_teor_ zaw_teor_ zaw_teor_ zaw_teor_ zaw_teor_ zaw_teor_8 0 zaw_prakt_ zaw_prakt_22 60 zaw_prakt_ zaw_prakt_ zaw_prakt_ zaw_prakt_ zaw_prakt_ zaw_prakt_ przedmioty uzupełniające historia i społeczeństwo/przyroda ekonomia w praktyce inny przedmiot uzupełniający inny przedmiot uzupełniający inny przedmiot uzupełniający przydzielona ilość godzin: za dużo godzin za mało godzin za mało godzin na rozszerzenie i uzupełnienie do zdjęcia3 brakuje4 7

64 Szkolne plany nauczania W związku z przygotowywaniem się szkół do wprowadzenia zmian od września br. opracowywane są przykładowe szkolne plany nauczania dla poszczególnych zawodów zarówno w układzie przedmiotowym jak i modułowym. Przykładowe plany nauczania są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Przykładowe szkolne plany nauczania są zamieszczane sukcesywnie, w miarę postępu prac nad kolejnymi zawodami na stronie Krajowego Ośrodka Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

65 Gdzie warto szukać podpowiedzi ? Ramowe plany nauczania: Projekty aktów prawnych:

66 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY VII Kongres Zarządzania Oświatą Toruń, UMK r.

67 Dziękuję


Pobierz ppt "Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google