Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Standardy katalogowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Standardy katalogowania"— Zapis prezentacji:

1 Standardy katalogowania
gwarantem jakości informacji i filarem współpracy w katalogach centralnych Małgorzata Wielek-Konopka Biblioteka Jagiellońska „NUKAT – utostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

2 „Szaleństwo katalogowania”
Listy, spisy, wykazy, wyliczenia, inwentarze, katalogi… = potrzeba porządkowania świata Umberto Eco listy poetyckie katalog okrętów przedstawiony w Iliadzie biblijna lista przymiotów Oblubienicy z Pieśni nad pieśniami listy praktyczne katalog Biblioteki Aleksandryjskiej jak również… lista zakupów „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

3 listy poetyckie - spotkanie z nieskończonością
listy poetyckie - spotkanie z nieskończonością Próba wyliczenia czegoś, czego w rzeczywistości człowiek nie potrafi nazwać, wypowiedzieć i policzyć. listy praktyczne – oswojenie rzeczywistości Uporządkowanie przedmiotów w pewne zbiory, utworzone według określonego klucza, ułatwia poruszanie się w materialnej rzeczywistości. wspólna cecha - „uporządkowanie” dążenie do uzyskania spójności „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

4 Transformacja katalogów bibliotecznych
Katalog biblioteczny (grec. katálogos – lista) Sztandarowy przykład listy praktycznej, tworzonej przede wszystkim po to, aby „…wiedzieć co biblioteka posiada, co się w niej znajduje”. J. Lelewel, Bibliograficznych ksiąg dwoje. T. 2.,Wilno 1826, s. 278. Transformacja katalogów bibliotecznych Od prostego kartkowego rejestru książek do zautomatyzowanego systemu bibliotecznego o skomplikowanej strukturze informatycznej, z systemem licznych powiązań i bogactwem metadanych. „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

5 Źródła zamiłowania bibliotekarzy do porządku:
Źródła zamiłowania bibliotekarzy do porządku: praktyka biblioteczna prosty rachunek mający swoje odniesienie w życiu codziennym – im większy porządek tym mniej czasu potrzebujemy aby odnaleźć poszukiwany dokument Dużo szybciej znajdziemy ulubioną koszulę jeśli mamy starannie poukładane ubrania, ponieważ po otwarciu drzwi szafy od razu widać wszystkie rzeczy w niej zgromadzone. „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

6 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Kilka prawd o trudnej sztuce porządkowania: im większy i bardziej zróżnicowany zbiór elementów, tym sztuka porządkowania staje się trudniejsza wielu tysięcy czy milionów obiektów już nie wystarczy starannie poukładać, trzeba opracować spójny system „Lista praktyczna nigdy nie jest niespójna, pod warunkiem że wyodrębnia się kryterium konstrukcji, które nią rządzi”. U. Eco, Szaleństwo katalogowania, Poznań 2009, s. 116. podobnie jak powiązania poszczególnych elementów konstrukcyjnych przy wznoszeniu budowli muszą uwzględniać zasady fizyki i ekonomii, tak zautomatyzowany system biblioteczny musi opierać się na przepisach katalogowania i stosowaniu przyjętych norm „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

7 Standardy katalogowania –
Standardy katalogowania – trochę historii, trochę teorii… „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

8 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Pierwsze próby uporządkowania i opisania zasobów bibliotecznych - Asyria, Egipt, Grecja… Biblioteka króla Assurbanipala zbiór ok. 20 tysięcy tabliczek glinianych pokrytych pismem klinowym, zawierających teksty z zakresu filologii, astronomii, matematyki, nauk przyrodniczych, historii, prawa i teologii, uporządkowany według treści i podzielony na działy Biblioteka Aleksandryjska ok. 700 tysięcy zwojów uporządkowanych za pomocą katalogu rzeczowego: Pinakes, ułożonego przez bibliotekarza, poetę i filologa - Kallimacha z Cyreny Biblioteka w Pergamonie, Biblioteki Arystotelesa i wiele innych… „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

9 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Rozwój standardów bibliograficznych w Polsce, cz. 1 XIX/XX w. - zastosowanie w Polsce tzw. instrukcji pruskiej prace nad ustaleniami dotyczącymi zasad katalogowania podjął Związek Bibliotekarzy Polskich 1923 – wydanie drukiem projektu dotyczącego katalogowania alfabetycznego w bibliotekach polskich będącego rezultatem prac ZBP Józef Grycz Porównanie polskich przepisów katalogowania (1926) Porównanie zagranicznych przepisów katalogowania (1929) Przepisy katalogowania w bibljotekach polskich. 1, Alfabetyczny katalog druków (1934) kolejne aktualizacje Przepisów katalogowania J. Grycza oprac. przy współprac. Władysławy Borkowskiej i Marii Dybaczewskiej (ostatnie , szóste wyd ) „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

10 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Rozwój standardów bibliograficznych na świecie, cz. 1 pierwsza edycja Rules for a Dictionary Catalog / Charles Ammi Cutter na Międzynarodowym Kongresie Bibliograficznym w Brukseli odbyła się pierwsza konferencja w sprawie katalogowania powołana została w Edynburgu Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich IFLA na posiedzeniu Rady IFLA w Zagrzebiu utworzono Grupę Roboczą do Spraw Koordynacji Zasad Katalogowania „Zasady katalogowania” wypracowane przez państwa członkowskie IFLA przedstawione zostały na międzynarodowej konferencji w Paryżu pierwsze wydanie ISBD - międzynarodowego znormalizowanego opisu bibliograficznego książek „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

11 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Rozwój standardów bibliograficznych w Polsce, cz. 2 1982 – opracowanie przez PKN normy z zakresu bibliografii i katalogowania PN-N :1982 Opis bibliograficzny. Postanowienia ogólne 1983 – pierwsze wydanie Przepisów katalogowania książek. Cz. 1, Opis bibliograficzny Marii Lenartowicz, uwzględniających zalecenia ISBD Format USMARC opisu katalogowego książek Marii Lenartowicz, przy współpracy Anny Paluszkiewicz - opracowanie zgodnej z ISBD instrukcji katalogowania przy wykorzystaniu technik komputerowych na potrzeby polskich bibliotek akademickich kontynuowanie prac normalizacyjnych przez PKN w ścisłej współpracy z BN ujednolicanie przepisów katalogowania w zakresie opracowania pozostałych typów materiałów bibliotecznych - wydawnictwa ciągłe, muzykalia, mapy… opracowanie standardów w zakresie norm transliteracji i transkrypcji, skrótów wyrazowych, terminologii, konwersji znaków i języków informacyjno-wyszukiwawczych „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

12 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Rozwój standardów bibliograficznych na świecie, cz. 2 Pilot MARC (MARC I) – w Stanach Zjednoczonych (Biblioteka Kongresu) powstaje pierwszy format służący do zapisu i wymiany danych bibliograficznych w zautomatyzowanych systemach bibliotecznych 1977 – UNIMARC - uniwersalny format dla rekordu bibliograficznego opracowany przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotecznych IFLA w kolejnych latach obydwa formaty były rozwijane, tworzono na potrzeby poszczególnych krajów ich odrębne wersje kłopoty związane z różnorodnością formatów stają się impulsem do rozpoczęcia prac nad harmonizacją formatów i utworzeniem nowego, uniwersalnego formatu katalogowania różnych zasobów bibliotecznych, zgodnego ze standardem ISBD i normami ISO format MARC 21 (MAchine-Readable Cataloging) rozwój formatu MARC 21 - formaty rekordu bibliograficznego do opracowania pozostałych materiałów bibliotecznych, format rekordu kartoteki haseł wzorcowych, rekordu zasobu, rekordu danych faktograficznych „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

13 Czym jest właściwie standard? Co to jest norma?
Czym jest właściwie standard? Co to jest norma? Czemu służy normalizacja? „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

14 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Definicje w kontekście standardów katalogowania: Wikipedia standard «wspólnie ustalone kryterium, które określa powszechne, zwykle najbardziej pożądane cechy czegoś, np. wytwarzanego przedmiotu» Encyklopedia PWN standaryzacja → normalizacja «[łac. normalis ‘uregulowany’], standaryzacja, opracowywanie i wprowadzanie w życie norm; ma na celu m.in. zapewnienie funkcjonalności wyrobom i usługom, usuwanie barier w handlu, ułatwianie współpracy naukowej i technicznej» Słownik języka polskiego PWN standardy «normy określające podstawowe wymagania stawiane czemuś» „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

15 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Słownik współczesnego języka polskiego standard «typowy, przeciętny model, wzorzec, gatunek jakiegoś wyrobu odpowiadający określonym normom, wzorzec, norma...» standardowy «zgodny z przyjętymi normami, nie odbiegający od norm, typowy…» Słownik poprawnej polszczyzny PWN standard «przeciętna norma, przeciętny typ; wzorzec, model» standaryzacja «ustalając cechy pożądane przez odbiorców, wpływa na podniesienie jakości towarów, umożliwia łatwe gatunkowanie i ułatwia obrót» normalizacja «wprowadzenie obowiązujących norm, przepisów w zakresie pewnych czynności, usług, świadczeń itp.; ujednolicenie. Normalizacja ma cel dwojaki: ułatwienie i potanienie wytwarzania oraz udogodnienie użytkowania» „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

16 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji: normalizacja «działalność zmierzająca do uzyskania optymalnego, w danych okolicznościach, stopnia uporządkowania w określonym zakresie, poprzez ustalanie postanowień przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczących istniejących lub mogących wystąpić problemów» norma «dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną, ustalający – do powszechnego i wielokrotnego stosowania - zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie» konsensie «rozumie się przez to ogólne porozumienie charakteryzujące się brakiem trwałego sprzeciwu znaczącej części zainteresowanych w odniesieniu do istotnych zagadnień, osiągnięte w procesie rozpatrywania poglądów wszystkich zainteresowanych i zbliżenia przeciwstawnych stanowisk» „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

17 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Określenia ważne w kontekście standardów katalogowania: Pojęcia: „wzorzec” „ujednolicenie” „uporządkowanie” „wspólnie ustalone kryterium” Funkcje: „podniesienie jakości” „ułatwienie i potanienie wytwarzania oraz udogodnienie użytkowania” „zapewnienie funkcjonalności” „ułatwianie współpracy naukowej” „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

18 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Po co komu standardy? „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

19 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Potrzeby użytkownika „Nie do tego bowiem służyć mają przepisy katalogowania, aby pewne dzieło bibljotekarz umiał skatalogować, lecz przedewszystkiem zdążać do tego powinny, aby dzieło to czytelnik mógł łatwo i pewnie w katalogu odszukać". Józef Grycz, O polskie przepisy katalogowania, Kraków 1925, s. 11. Cele: „podniesienie jakości” „udogodnienie użytkowania” „zapewnienie funkcjonalności” Środki: opracowanie rzetelnej, ale niezbyt rozbudowanej informacji na temat powstania, zawartości, formy i sposobu udostępniania dokumentów ciągłe doskonalenie aparatu informacyjno-wyszukiwawczego przy równoczesnym uwzględnieniu potrzeb i kompetencji informacyjnych użytkowników „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

20 Błędne decyzje katalogujących = kłopoty użytkowników
Błędne decyzje katalogujących = kłopoty użytkowników „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

21 Błąd popełniony na etapie typologii dokumentu
Błąd popełniony na etapie typologii dokumentu uniemożliwi wyszukanie czasopisma przez indeks czasopism. „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

22 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
literówka w pierwszych słowach tytułu zupełnie uniemożliwi wyszukanie publikacji w indeksie tytułowym, a także przez słowa kluczowe jeśli zabraknie w opisie bibliograficznym wariantu tytułu przy odmiennym tytule okładkowym - użytkownik może uznać, że nie ma w bibliotece interesującej go publikacji niejednolite, niezgodne z przepisami postępowanie w przypadku wspólnych katalogów komputerowych wielu instytutów czy filii bibliotek zawierających informacje o egzemplarzach zlokalizowanych w różnych miejscach powoduje chaos i szum informacyjny „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

23 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Przy opisie całości dzieła wielotomowego wprowadzano raz rekordy zasobu z dołączonymi rekordami egzemplarzy, innym razem wyłącznie rekordy egzemplarzy. Po otwarciu zakładki ZASOBY widocznych jest kolejnych 14 egzemplarzy. „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

24 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Poruszanie się po komputerowym katalogu bibliotecznym ma być na tyle intuicyjne, żeby czytelnik w wielomilionowym zbiorze dokumentów mógł odszukać legendarną wśród bibliotekarzy „książkę o historii Polski w niebieskiej okładce”. Rekord powinien być sam w sobie „narzędziem”, przy użyciu którego czytelnik uzyska komplet potrzebnych informacji bez konieczności zapoznawania się z budową urządzenia. Podobnie jak w nowoczesnych samochodach wyposażonych w elektronikę, tak samo w katalogu komputerowym – dużo więcej może się popsuć, a do usunięcia usterki nie wystarczy już młotek i śrubokręt jak to było w przypadku słynnego „malucha” czyli samochodu Fiat 126p. „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

25 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Warszawa, BUW,

26 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Jaki powinien być katalog idealny??? kompletny Brak czasu i środków finansowych na retrokonwersję. powinien zmieścić wszystko Trudności z integracją katalogów nacechowanych różnorodnością kulturową i kolorytem lokalnym. powinien spełniać kryteria naukowości Zbudowanie naprawdę wartościowej bazy wymaga kompetencji i czasu. wygodny w użytkowaniu, funkcjonalny I znowu potrzebni są kompetentni ludzie, czas i pieniądze…. „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

27 Standardy, normy i kooperacja wsparciem w tworzeniu katalogu idealnego
„Razem możemy więcej” – „Dzięki standardom możemy więcej” NUKAT, KaRo, FBC, WorldCat, KVK, Europeana… „ułatwienie i potanienie wytwarzania” „ułatwianie współpracy naukowej” „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

28 Odrębność i indywidualizm – wada i przyczyna izolacji
Kłopoty bibliotek niemieckich z formatem opisu danych MAB brak kompatybilności z formatem MARC 21 i zasadami katalogowania AACR2 decyzja o przejściu z formatu MAB (stosowanego od 1973) na format MARC 21 O wyjątkowości czyli…. NARODOWY Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT bez Biblioteki NARODOWEJ „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

29 Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT czyli
trudna sztuka współpracy Aby współpraca była możliwa i efektywna… przystosowanie systemów informatycznych wspólne wypracowanie standardów poddanie się rygorowi, przestrzeganie przyjętych procedur KONSEKWENTNE WYWIĄZYWANIE SIĘ Z UMOWY „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

30 Nasze „grzechy powszednie”
Nieprzestrzeganie przyjętych procedur współpracy pomijanie sprawdzania obszaru roboczego przy tworzeniu nowych rekordów spory o to kto jest odpowiedzialny za modyfikację opisu przetrzymywanie rekordów w obszarze roboczym, itd. spowolnienie procesu dublowanie rekordów opracowania Tylko w lutym 2013 roku z bazy NUKAT zostało usuniętych 149 opisów bibliograficznych, które z powodu dubletów lub konieczności zmiany sposobu opracowania zostały uznane za zbędne. „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

31 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Nieumiejętne stosowanie przyjętych norm jest przyczyną wielu dubletów. „4 życia 1 książki” Zaprezentowany poniżej przykład dotyczy stosowania nieprawidłowego zapisu daty wydania w strefie adresu wydawniczego, w sytuacji gdy na dokumencie występuje data niezgodna z faktyczną datą wydania dokumentu. „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

32 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
W opisie bibliograficznym katalogujący podał datę cop zgodnie z zapisem na książce. Publikacja wpłynęła do biblioteki w 2008 roku, a w bazie znajdowało się już wydanie 10 z datą wyd.: Ponadto na dokumencie zamieszczono dodatkową informację „Zamówienie 2006” potwierdzającą, że data cop nie jest faktyczną datą wydania tej publikacji. „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

33 w strefie adresu wydawniczego podano datę z dokumentu.
Ustalona przez katalogującego faktyczna data wydania została zamieszczona wyłącznie w polu 500, w strefie adresu wydawniczego podano datę z dokumentu. „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

34 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Katalogujący umieścił w rekordzie bibliograficznym wyłącznie datę wydania spoza dokumentu pomijając zupełnie datę cop zamieszczoną na publikacji. „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

35 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
W polu 260 została podana faktyczna data wydania, data cop uzupełniona o wyjaśnienia została zamieszczona w polu uwag, przy czym w oznaczeniu wydania pominięto informację o dodruku. „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

36 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Opis tego dokumentu zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez biblioteki współpracujące r. powinien zawierać w strefie adresu wydaw. obydwie daty, ze stosownym wyjaśnieniem w polu 500. „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

37 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Nieodpowiednie użycie przepisów. Zastosowanie reguł przyjętych wyłącznie do opracowania starych druków do druku nowego. Uwagę zwraca „obfitość” korespondencji, która nie jest jeszcze zakończona (siedmiokrotna wymiana uwag). „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

38 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Wybiórcze traktowanie przepisów Po drogach uczonych : z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos. połowa lutego 2013 dyskusja w NUKAT i decyzja o zmianie sposobu katalogowania tej publikacji i zastąpieniu 5 rekordów sporządzonych dla pojedynczych tomów opisem dla całości wydawnictwa wielotomowego, pomimo tego, że taki sposób opracowania zarezerwowany jest dla encyklopedii, słowników, informatorów, a omawiana publikacja nie spełniała tych kryteriów po interwencji opisy zostały przywrócone, po czym… połowa marca 2013 opisy usunięto ponownie, a po kolejnej interwencji, jeszcze tego samego dnia przywrócono „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

39 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Przestrzeganie standardów związanych z poprawnym funkcjonowaniem systemów bibliotecznych narzędzia informatyczne aby wyręczyć człowieka potrzebują … wsparcia człowieka wydawanie jasnych, powtarzalnych komend, które komputer będzie mógł właściwie zinterpretować poprawne działanie skryptów wykonujących automatycznie za nas wiele żmudnych czynności, np. ręczne kopiowanie rekordów KHW do baz lokalnych, uzależnione jest od wydania właściwych poleceń właściwe polecenia - - > proces przebiega bez zakłóceń niewłaściwe polecenia - - > przykre konsekwencje Brak symbolu biblioteki w rekordzie bibliograficznym oznacza: brak informacji o lokalizacji dokumentu brak spójności kartotek wzorcowych na poziomie bazy lokalnej „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

40 „… i wyszło szydło z worka …”
"NUKAT - Autostrada Informacji Cyfrowej" „… i wyszło szydło z worka …” „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

41 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Projekty sprawdzianem spójności katalogów kompatybilność systemów to warunek, bez którego realizacja tego typu przedsięwzięć jak Autostrada jest niemożliwa kluczowym zadaniem w procesie scalania danych jest ich automatyczne porównanie tylko jednolity sposób opracowania dokumentów w różnych katalogach umożliwia poprawne zidentyfikowanie i powiązanie ze sobą właściwych rekordów im wyższy poziom uporządkowania tym mniej wątpliwości i bardziej jednoznaczne wyniki porównania „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

42 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Scalanie KKZBUJ i NUKAT Czas realizacji projektu oficjalny - czerwiec listopad 2012 faktyczny – druga połowa 2009… i trwa nadal Warunki realizacji projektu uporządkowanie metadanych w katalogu lokalnym BJ (rekordy kontrolowane kartoteką haseł wzorcowych) wyeliminowanie z KKZBUJ rozbieżności i uzupełnienie brakujących elementów potrzebnych do prawidłowego scalenia porównywanych danych „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

43 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Nieprawidłowości błędnie zastąpione rekordy brak kontroli merytorycznej Podjęte działania analiza rozbieżności i ręczne scalanie przez bibliotekarzy BJ rekordów z części II etapu (powtórzenie I etapu związane z dynamiką bazy) badania porównawcze i ręczna kontrola ok rekordów eliminacja błędów przy ścisłej współpracy z NUKAT aktualnie prowadzone melioracje „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

44 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Rola standardów w integracji katalogów bibliotecznych automatyczne scalanie baz zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem utraty części danych i z dużym nakładem pracy wzbogacenie centralnej informacji o zasobach polskich bibliotek jest nie do przecenienia duży poziom spójności metadanych umożliwia przeprowadzenie scalania baz jest gwarancją powodzenia projektu „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

45 „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”
Ciężka praca, która się opłaca! scalonych rekordów bibliograficznych (na ogólna liczbę scalonych rekordów) opisów publikacji z KKZBUJ przekazanych do NUKAT (na ogólną liczbę opisów wprowadzonych do NUKAT jako rekordy nowe) „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

46 „NUKAT – Autosrada Informacji Cyfrowej”
O istocie „kropki” normy i zalecenia nie są wartością samą w sobie, ale nabierają znaczenia wówczas, gdy dzięki nim realizujemy postawione sobie zadania znaki interpunkcyjne takie jak średnik, przecinek czy kropka nie występują w bazach katalogowych w funkcji estetycznej ale pełnią określone funkcje komunikacyjne „NUKAT – Autosrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

47 STANDARDY BIBLIOGRAFICZNE I BIBLIOTECZNE
NAJWAŻNIEJSZY ELEMENT KONSTRUKCYJNY WYJĄTKOWYCH BUDOWLI ZAUTOMATYZOWANYCH KATALOGÓW BIBLIOTECZNYCH „NUKAT – Autosrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,

48 „NUKAT – Autosrada Informacji Cyfrowej”
Dziękuję za uwagę ! „NUKAT – Autosrada Informacji Cyfrowej” Warszawa, BUW,


Pobierz ppt "Standardy katalogowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google