Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kurs: Seminarium dyplomowe WPPT PWr

Коpie: 1
Kurs: Seminarium dyplomowe WPPT PWr Kierunek: Fizyka Techniczna Specjalność: Fizyka komputerowa w nauce i technice Studia inżynierskie Rok ak. 2005/2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kurs: Seminarium dyplomowe WPPT PWr"— Zapis prezentacji:

1 Kurs: Seminarium dyplomowe WPPT PWr
Kierunek: Fizyka Techniczna Specjalność: Fizyka komputerowa w nauce i technice Studia inżynierskie Rok ak. 2006/2007 Semestr zimowy

2 Dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, profesor nadzwyczajny PWr
Prowadzący kurs (1) Dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, profesor nadzwyczajny PWr Pokój nr 223 A-1; tel Prodziekan WPPT

3 e-mail wlodzimierz.salejda@if.pwr.wroc.pl
Prowadzący kurs (2) lub strona WWW

4 Konsultacje Pokój 223, A–1 Poniedziałek, wtorek
w godz. 13–15

5 będzie sprawdzana! Nieusprawiedliwionych – 2 Usprawiedliwionych – 2
Obecność na zajęciach będzie sprawdzana! Limity nieobecności Nieusprawiedliwionych – 2 Usprawiedliwionych – 2

6 Wystąpienia seminaryjne
Częstotliwość: raz na dwa tygodnie. Nazwiska osób występujących ustala prowadzący na zajęciach z tygodniowym lub dwutygodniowym wyprzedzeniem. Pierwsze wystąpienie – przedstawienie: nazwiska opiekuna i tematu pracy dyplomowej, planu, krótkiej charakterystyki celów pracy i spodziewanych wyników końcowych, spis literatury.

7 Zasady i kryteria ocen wystąpień (1)
Sposób prezentacji (nudny, interesujący, przyciągający uwagę, nowatorski, zaskakujący, czytacz/czytaczka ekranu lub tekstu z kartki, przebojowość) Jasność, swoboda wypowiedzi (bez dukania, ze zrozumieniem, precyzyjnie, kultura języka, sposób zachowania się, bez żucia gumy, stosowne gesty, odpowiednia postawa + ubiór) Poprawność językowa (bez błędów ortograficznych, prostota języka, swoimi zdaniami) Znajomość znaczenia używanych terminów (terminologii) (konieczne opanowanie podstawowych pojęć i swobodne posługiwanie się nimi) Opanowanie wiedzy i praw fizyki (matematyki) w zakresie wymaganym przez temat pracy (będzie weryfikowana w trakcie wystąpień, nieznajomość będzie oceniana bardzo negatywnie)

8 Zasady i kryteria ocen wystąpień (2)
Sposób wykorzystania PC (pokój przygotowawczy 323 A-1; rezerwacja: rzutnika pisma, rzutnika multimedialnego i komputera z odpowiednim wyprzedzeniem, instalacja prezentacji przed zajęciami, a nie podczas, zaopatrzenie się w nośniki danych – dyskietki, CD-ROM – wszelkie problemy z tym związane będą oceniane negatywnie) Umiejętności korzystania z PC, oprogramowania i środków audiowizualnych (prezentacje komputerowe, edytor lub procesor tekstu, pakiety graficzne, PowerPoint, kserokopie, sprawność w posługiwaniu się sprzętem i oprogramowaniem, zamawianie u prowadzącego seminarium folii: dla kolorowych inkdrukarek, transparentnych do kserokopiarek lub do pisania) Nieustający konkurs na najlepszą prezentację seminaryjną o nagrodę niespodziankę prowadzącego Aktywność seminaryjna (zadawanie pytań, wszczynanie dyskusji, ciekawość, dociekliwość, „przyciskanie” do tablicy) Oceny po każdym wystąpieniu; ocena końcowa będzie średnią ocen otrzymanych.

9 Lista pytań egzaminacyjnych
Opracować (w trakcie semestru) odpowiedzi na pytania egzaminacyjne zamieszczona w Internecie na stronie dydaktycznej Instytutu Fizyki pod adresem

10 Lista pytań egzaminacyjnych FIZYKA KOMPUTEROWA W NAUCE I TECHNICE
Wielkości fizyczne podstawowe i pochodne. Jednostki miar. Fundamentalne stałe przyrody (prędkość światła, przenikalność elektryczna i magnetyczna próżni, masa i ładunek elektronu, stała Plancka, stała grawitacji) i ich rzędy wielkości Podstawy analizy niepewności pomiarowych Zasady dynamiki Newtona. Inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia. Siły bezwładności Zasady zachowania: energii, pędu i momentu pędu Dynamika bryły sztywnej. Zjawisko precesji Pole grawitacyjne: potencjał i natężenie pola. Prawo powszechnego ciążenia. Prawa Keplera Drgania: harmoniczne, tłumione i wymuszone. Zjawisko rezonansu i jego zastosowania Fale akustyczne: źródła dźwięków, interferencja, dudnienia, efekt Dopplera. Zastosowania

11 Lista pytań egzaminacyjnych FIZYKA KOMPUTEROWA W NAUCE I TECHNICE
Zasady termodynamiki. Statystyczna interpretacja entropii Elektrostatyka: potencjał i natężenie pola ładunku elektrycznego i układu ładunków. Prawo zachowania ładunku elektrycznego Pojemność elektryczna. Zastosowania kondensatorów. Dielektryki Magnetostatyka: źródła pola magnetycznego, pole magnetyczne prostoliniowego przewodnika z prądem Indukcja elektromagnetyczna: prawo Faradaya, reguła przekory, indukcyjność. Zastosowania Równania Maxwella i ich fizyczna interpretacja Fale elektromagnetyczne: widmo fal, transport energii przez falę elektromagnetyczną Optyka geometryczna: podstawowe prawa, proste przyrządy optyczne Interferencja i dyfrakcja światła. Zastosowania Szczególna teoria względności: postulaty Einsteina, transformacje Lorentza i ich konsekwencje Oddziaływania fundamentalne. Standardowy model cząstek elementarnych Źródła mechaniki kwantowej: korpuskularne właściwości fal elektromagnetycznych, falowe właściwości materii. Kwantowanie Postulaty mechaniki kwantowej Zasada nieoznaczoności (pęd--położenie, energia--czas). Interpretacja fizyczna i zastosowania

12 Lista pytań egzaminacyjnych FIZYKA KOMPUTEROWA W NAUCE I TECHNICE
Równanie Schrödingera z czasem i bez czasu Równanie Schrödingera dla cząstki w nieskończonej studni potencjału Tunelowanie. Podstawy fizyczne i przykłady Symetria kryształów a ich własności fizyczne Ciepło właściwe ciał stałych w niskich i wysokich temperaturach Struktura pasmowa ciał stałych (metale, półprzewodniki, dielektryki) Metody obliczania struktury pasmowej ciał stałych: metoda kp i ciasnego wiązania Koncentracja elektronów i dziur w półprzewodniakach Fonony akustyczne i optyczne w ciałach stałych Własności fizyczne piezo-, piro- i ferroelektryków. Przykłady ich zastosowania Czujniki i przetworniki wielkości nieelektrycznych na elektryczne Własności fizyczne para-, dia- i ferromagnetyków. Przykładowe zastosowania Półprzewodniki samoistne i domieszkowane. Złącza p-n Przetworniki fotoelektryczne Lasery: zasada działania i zastosowania Światłowody w technice i optoelektronice Metody numeryczne rozwiązywania równania Schrödingera Algorytmy numeryczne rozwiązywania zagadnienia własnego

13 Zadawanie pytań! Będzie nagradzane!

14 Zalecenia Konsultacje z opiekunami lub z prowadzącym zajęcia (częste, w godzinach konsultacji, zasięganie rad, współpraca, podtrzymywanie kontaktu, przypominanie o sobie opiekunowi) Umiejętności korzystania z literatury, z zasobów Internetu (samodzielne wyszukiwanie i gromadzenie literatury, studia literaturowe)

15 MOTTO POWIEDZENIA CYTATY

16 Pobożność jest niezwykle ważna, Ksiądz profesor Józef Tischner
ale rozumu nie zastąpi. Ksiądz profesor Józef Tischner

17 THE END


Pobierz ppt "Kurs: Seminarium dyplomowe WPPT PWr"

Podobne prezentacje


Reklamy Google