Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kurs: Seminarium dyplomowe WPPT PWr Kierunek: Fizyka Techniczna Specjalność: Fizyka komputerowa w nauce i technice Studia inżynierskie Rok ak. 2006/2007.

Коpie: 1
Kurs: Seminarium dyplomowe WPPT PWr Kierunek: Fizyka Techniczna Specjalność: Fizyka komputerowa w nauce i technice Studia inżynierskie Rok ak. 2005/2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kurs: Seminarium dyplomowe WPPT PWr Kierunek: Fizyka Techniczna Specjalność: Fizyka komputerowa w nauce i technice Studia inżynierskie Rok ak. 2006/2007."— Zapis prezentacji:

1 Kurs: Seminarium dyplomowe WPPT PWr Kierunek: Fizyka Techniczna Specjalność: Fizyka komputerowa w nauce i technice Studia inżynierskie Rok ak. 2006/2007 Semestr zimowy

2 Prowadzący kurs (1) Dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, profesor nadzwyczajny PWr Pokój nr 223 A-1; tel. 320-20-20 Prodziekan WPPT

3 Prowadzący kurs (2) e-mail wlodzimierz.salejda@if.pwr.wroc.pl lub wlodzimierz.salejda@pwr.wroc.pl strona WWW http://www.if.pwr.wroc.pl/~wsalejda/

4 Konsultacje Pokój 223, A–1 Poniedziałek, wtorek w godz. 13–15

5 Obecność na zajęciach będzie sprawdzana! Limity nieobecności Nieusprawiedliwionych – 2 Usprawiedliwionych – 2

6 Wystąpienia seminaryjne Częstotliwość: raz na dwa tygodnie. Nazwiska osób występujących ustala prowadzący na zajęciach z tygodniowym lub dwutygodniowym wyprzedzeniem. Pierwsze wystąpienie – przedstawienie: nazwiska opiekuna i tematu pracy dyplomowej, planu, krótkiej charakterystyki celów pracy i spodziewanych wyników końcowych, spis literatury.

7 Zasady i kryteria ocen wystąpień (1) Sposób prezentacji (nudny, interesujący, przyciągający uwagę, nowatorski, zaskakujący, czytacz/czytaczka ekranu lub tekstu z kartki, przebojowość) Jasność, swoboda wypowiedzi (bez dukania, ze zrozumieniem, precyzyjnie, kultura języka, sposób zachowania się, bez żucia gumy, stosowne gesty, odpowiednia postawa + ubiór) Poprawność językowa (bez błędów ortograficznych, prostota języka, swoimi zdaniami) Znajomość znaczenia używanych terminów (terminologii) (konieczne opanowanie podstawowych pojęć i swobodne posługiwanie się nimi) Opanowanie wiedzy i praw fizyki (matematyki) w zakresie wymaganym przez temat pracy (będzie weryfikowana w trakcie wystąpień, nieznajomość będzie oceniana bardzo negatywnie)

8 Zasady i kryteria ocen wystąpień (2) Sposób wykorzystania PC (pokój przygotowawczy 323 A-1; rezerwacja: rzutnika pisma, rzutnika multimedialnego i komputera z odpowiednim wyprzedzeniem, instalacja prezentacji przed zajęciami, a nie podczas, zaopatrzenie się w nośniki danych – dyskietki, CD-ROM – wszelkie problemy z tym związane będą oceniane negatywnie) Umiejętności korzystania z PC, oprogramowania i środków audiowizualnych (prezentacje komputerowe, edytor lub procesor tekstu, pakiety graficzne, PowerPoint, kserokopie, sprawność w posługiwaniu się sprzętem i oprogramowaniem, zamawianie u prowadzącego seminarium folii: dla kolorowych inkdrukarek, transparentnych do kserokopiarek lub do pisania) Nieustający konkurs na najlepszą prezentację seminaryjną o nagrodę niespodziankę prowadzącego Aktywność seminaryjna (zadawanie pytań, wszczynanie dyskusji, ciekawość, dociekliwość, przyciskanie do tablicy) Oceny po każdym wystąpieniu; ocena końcowa będzie średnią ocen otrzymanych.

9 Lista pytań egzaminacyjnych Opracować (w trakcie semestru) odpowiedzi na pytania egzaminacyjne zamieszczona w Internecie na stronie dydaktycznej Instytutu Fizyki pod adresem http://www.if.pwr.wroc.pl/dydaktyka/egzamin.htm

10 Lista pytań egzaminacyjnych FIZYKA KOMPUTEROWA W NAUCE I TECHNICE 1.Wielkości fizyczne podstawowe i pochodne. Jednostki miar. Fundamentalne stałe przyrody (prędkość światła, przenikalność elektryczna i magnetyczna próżni, masa i ładunek elektronu, stała Plancka, stała grawitacji) i ich rzędy wielkości 2.Podstawy analizy niepewności pomiarowych 3.Zasady dynamiki Newtona. Inercjalne i nieinercjalne układy odniesienia. Siły bezwładności 4.Zasady zachowania: energii, pędu i momentu pędu 5.Dynamika bryły sztywnej. Zjawisko precesji 6.Pole grawitacyjne: potencjał i natężenie pola. Prawo powszechnego ciążenia. Prawa Keplera 7.Drgania: harmoniczne, tłumione i wymuszone. Zjawisko rezonansu i jego zastosowania 8.Fale akustyczne: źródła dźwięków, interferencja, dudnienia, efekt Dopplera. Zastosowania

11 Lista pytań egzaminacyjnych FIZYKA KOMPUTEROWA W NAUCE I TECHNICE 9.Zasady termodynamiki. Statystyczna interpretacja entropii 10.Elektrostatyka: potencjał i natężenie pola ładunku elektrycznego i układu ładunków. Prawo zachowania ładunku elektrycznego 11.Pojemność elektryczna. Zastosowania kondensatorów. Dielektryki 12.Magnetostatyka: źródła pola magnetycznego, pole magnetyczne prostoliniowego przewodnika z prądem 13.Indukcja elektromagnetyczna: prawo Faradaya, reguła przekory, indukcyjność. Zastosowania 14.Równania Maxwella i ich fizyczna interpretacja 15.Fale elektromagnetyczne: widmo fal, transport energii przez falę elektromagnetyczną 16.Optyka geometryczna: podstawowe prawa, proste przyrządy optyczne 17.Interferencja i dyfrakcja światła. Zastosowania 18.Szczególna teoria względności: postulaty Einsteina, transformacje Lorentza i ich konsekwencje 19.Oddziaływania fundamentalne. Standardowy model cząstek elementarnych 20.Źródła mechaniki kwantowej: korpuskularne właściwości fal elektromagnetycznych, falowe właściwości materii. Kwantowanie 21.Postulaty mechaniki kwantowej 22.Zasada nieoznaczoności (pęd--położenie, energia--czas). Interpretacja fizyczna i zastosowania

12 Lista pytań egzaminacyjnych FIZYKA KOMPUTEROWA W NAUCE I TECHNICE 23.Równanie Schrödingera z czasem i bez czasu 24.Równanie Schrödingera dla cząstki w nieskończonej studni potencjału 25.Tunelowanie. Podstawy fizyczne i przykłady 26.Symetria kryształów a ich własności fizyczne 27.Ciepło właściwe ciał stałych w niskich i wysokich temperaturach 28.Struktura pasmowa ciał stałych (metale, półprzewodniki, dielektryki) 29.Metody obliczania struktury pasmowej ciał stałych: metoda kp i ciasnego wiązania 30.Koncentracja elektronów i dziur w półprzewodniakach 31.Fonony akustyczne i optyczne w ciałach stałych 32.Własności fizyczne piezo-, piro- i ferroelektryków. Przykłady ich zastosowania 33.Czujniki i przetworniki wielkości nieelektrycznych na elektryczne 34.Własności fizyczne para-, dia- i ferromagnetyków. Przykładowe zastosowania 35.Półprzewodniki samoistne i domieszkowane. Złącza p-n 36.Przetworniki fotoelektryczne 37.Lasery: zasada działania i zastosowania 38.Światłowody w technice i optoelektronice 39.Metody numeryczne rozwiązywania równania Schrödingera 40.Algorytmy numeryczne rozwiązywania zagadnienia własnego

13 Zadawanie pytań! Będzie nagradzane!

14 Zalecenia Konsultacje z opiekunami lub z prowadzącym zajęcia (częste, w godzinach konsultacji, zasięganie rad, współpraca, podtrzymywanie kontaktu, przypominanie o sobie opiekunowi) Umiejętności korzystania z literatury, z zasobów Internetu (samodzielne wyszukiwanie i gromadzenie literatury, studia literaturowe)

15 MOTTO POWIEDZENIA CYTATY

16 Pobożność jest niezwykle ważna, ale rozumu nie zastąpi. Ksiądz profesor Józef Tischner

17 THE END


Pobierz ppt "Kurs: Seminarium dyplomowe WPPT PWr Kierunek: Fizyka Techniczna Specjalność: Fizyka komputerowa w nauce i technice Studia inżynierskie Rok ak. 2006/2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google