Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2013."— Zapis prezentacji:

1 NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2013

2 INNE ZADANIA WYNIKAJĄCE INNE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY zrealizowane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie w roku szkolnym 2012/2013

3 1) Wypoczynek dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim w województwie zachodniopomorskim Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

4 2) Awans zawodowy nauczycieli sesja jesienna 2012 Lp. Miejsce składania wniosków Liczba nadesłany ch wniosków Liczba przeprowadzony ch komisji kwalifikacyjnych Wnioski rozpatrzone pozytywnie Decyzja o odmowie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego Wnioski pozostawione bez rozpoznania Wnioski wycofane przez nauczycieli 1 Szczecin Koszalin Wałcz Razem Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

5 Awans zawodowy nauczycieli sesja letnia 2013 – stan na dzień 27 sierpnia 2013 r. Lp. Miejsce składania wniosków Liczba nadesłany ch wniosków Liczba przeprowadzony ch komisji kwalifikacyjnych Wnioski rozpatrzone pozytywnie Decyzja o odmowie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego Wnioski pozostawione bez rozpoznania Wnioski wycofane przez nauczycieli 1 Szczecin w tym: 2 - po Komisji, 2 - dokumenty złożone po terminie 3 lat od oceny za okres stażu) Koszalin Wałcz Razem W dniu 28 sierpnia 2013 r. odbędą się 3 komisje kwalifikacyjne Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

6 3) Wnioski o nadanie medali, odznaczeń i honorowego profesora oświaty Liczba wniosków, które wpłynęły Liczba wniosków z uchybieniami formalnymi Liczba wniosków przesłanych do MEN Medal Komisji Edukacji Narodowej Odznaczenia państwowe Liczba wniosków, które wpłynęły Liczba wniosków z uchybieniami formalnymi Liczba wniosków przesłanych do MEN Honorowy profesor oświaty Liczba wniosków, które wpłynęły Liczba wniosków przesłanych do MEN Minister Edukacji Narodowej zdecydował o nadaniu tytułu honorowego profesora oświaty 1542 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

7 4a) Konkursy organizowane przez ZKO Konkursy przedmiotowe organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 11 liczba uczestników: - etap rejonowy – etap wojewódzki – 1074 liczba laureatów – 183 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

8 4b) Konkursy, olimpiady i zawody organizowane w porozumieniu z innymi instytucjami Lp.NAZWA KONKURSU LICZBA UCZESTNIKÓW 1Losy bliskich i dalekich10 2Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego67 3Olimpiada Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego56 4 XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży 39 zespołów 2-os 5Wojewódzkie Zawody Strzeleckie O srebrne muszkiety48 6 XXXVI Wojewódzkie Zawody Sprawnościowo-Obronne Sprawni jak żołnierze Konkurs MEN Mam 6 lat dla rad rodziców 26 rad rodziców 168 uczniów 8 X Ogólnopolski Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych Moja szkoła w Unii Europejskiej – edycja Akademia Młodego Dyplomaty 15 zespołów 9 Polska w NATO 15 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

9 4c) Inne projekty Kampania informacyjna nt. dziecka 6-letniego w szkole Konkurs MEN Mam 6 lat dla rad rodziców w przedszkolach i szkołach podstawowych Edukacja teatralna dla dzieci ze środowisk o utrudnionym dostępie do ośrodków kultury Liczba form objętych patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty d) Patronaty Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

10 5) EDUKACJA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA Pilotażowy Rządowy Program CYFROWA SZKOŁA Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

11 Cyfrowa Szkoła Cyfrowa Szkoła – Pilotażowy Rządowy Program realizowany od 3 kwietnia 2012 r. do końca sierpnia 2013 r. polegający na udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia (gminy, powiaty) w formie dotacji celowej ze środków budżetu państwa. Program koordynują: – na poziomie kraju MEN i MAiC – na szczeblu wojewódzkim wojewodowie Program obejmuje cztery obszary: e-uczeń e-szkoła e-nauczyciel e-zasoby edukacyjne (e-podręczniki) Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

12 zł. Województwo zachodniopomorskie na zakup pomocy dydaktycznych umożliwiających pracę z nowoczesnymi technologiami otrzymało do dyspozycji kwotę zł. Wysokość przyznanej dotacji Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

13 54 99 W wymaganym terminie do 30 kwietnia 2012 r. za pośrednictwem 54 organów prowadzących, wpłynęło 99 wniosków ze szkół podstawowych. 22 Po dokonaniu analizy formalnej i finansowej złożonych wniosków 22 wnioski zostały przyjęte do losowania. 162 specjalne W drodze losowania zakwalifikowano do programu 16 szkół, w tym 2 specjalne. Wybór szkół do programu Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

14 zł ,00 zł Z puli zł szkołom na zakup pomocy dydaktycznych zostały przyznane środki w wysokości ,00 zł. – ,17 zł Kwota wykorzystanej dotacji – ,17 zł Podział środków przyznanej dotacji Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

15 Wylosowano 16 Wylosowano 16 szkół podstawowych 6 Szkoły małe (od uczniów) – 6 3 Szkoły średnie (od uczniów) – 3 6 Szkoła duża (od 301 i więcej uczniów) – 6 Łącznie 15 Łącznie – 15 Jedna szkoła podstawowa (mała, wariant I) zrezygnowała z udziału w programie z powodu niemożności uzyskania wymaganej prędkości wysyłania danych do sieci Internet 2Mb/s – zwrot do budżetu ,00 zł Uczestnicy programu Uczestnicy programu Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

16 Uczniowie Uczniowie w klasach IV-VI Nauczyciele Nauczyciele uczących w klasach IV-VI 214 Komputerydla uczniów Komputery zakupione dla uczniów laptop notebook netbook tablet Komputery dla nauczycieli Komputery zakupione dla nauczycieli laptop notebook Beneficjenci programu Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

17 Organy prowadzące, którym udzielono wsparcia, zadbały o to, aby szkoły zrealizowały określone zadania związane ze stosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu, w tym: -powołanie szkolnego e-koordynatora – 15 szkół -udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu w ramach międzyszkolnych sieci współpracy – 106 -prowadzenie wymaganej programem liczby zajęć z różnych przedmiotów, udostępnianie scenariuszy zajęć lekcyjnych lub przykładów dobrych praktyk, projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i twórcze uczniów, organizacja lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK – 15 szkół Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

18 Łączna liczba uczniów klas IV-VI, którzy, w ocenie nauczycieli, podnieśli swoje kompetencje podstawowe w zakresie pisania, czytania i liczenia w wyniku stosowania TIK w nauczaniu-uczeniu się Łączna liczba uczniów klas IV-VI, którzy, w ocenie nauczycieli, podnieśli swoje kompetencje społeczne i twórcze w wyniku stosowania TIK w nauczaniu-uczeniu się Łączna liczba uczniów klas IV-VI, którzy uczestniczyli w różnych formach pracy zespołowej z wykorzystaniem TIK Łączna liczba uczniów klas IV-VI, którzy, w ocenie nauczycieli, podnieśli swoje kompetencje w zakresie posługiwania się TIK w uczeniu się Łączna liczba uczniów klas IV-VI, u których, w ocenie nauczycieli, nastąpił wzrost motywacji i zaangażowania w proces uczenia się i rozwijania zainteresowań Realizacja zadań szkoły określonych w programie Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

19 Łączna liczba nauczycieli uczących w klasach IV-VI, którzy zadeklarowali, że stosowanie TIK ułatwia indywidualizację kształcenia155 Łączna liczba nauczycieli uczących w klasach IV-VI, którzy dzięki stosowaniu TIK zmienili metody i techniki nauczania z podających na aktywizujące161 Łączna liczba nauczycieli uczących w klasach IV-VI deklarujących zwiększenie satysfakcji z pracy zawodowej dzięki stosowaniu TIK152 Łączna liczba nauczycieli uczących w klasach IV-VI, którzy w ramach programu opracowali i upowszechnili elektroniczne zasoby edukacyjne136 Łączna liczba nauczycieli uczących w klasach IV-VI prowadzących zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu173 Liczba szkół, w których dyrektor szkoły pozytywnie ocenia wpływ TIK na poprawę jakości i efektywności pracy szkoły15 Realizacja zadań szkoły określonych w programie Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

20 6) PROGRAMY RZĄDOWE a.DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Plan na 2013 rok – zł Środki wydatkowane do r. – zł b.RADOSNA SZKOŁA Plan na 2013 r. – zł utworzenie miejsc zabaw – 7 szkół utworzenie lub modernizacja szkolnego placu zabaw – 12 szkół W związku z nowelizacją przepisów dotyczących realizacji rządowego programu Radosna szkoła wsparcie finansowe otrzymają w roku bieżącym 4 szkoły filialne na ogólną kwotę ,00 zł. Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

21 Na realizację programu w roku szkolnym 2012/2013 przyznano – zł. Wykorzystana kwota dotacji – ,64 zł. (75%) Pomocą objęto uczniów, tj. 18% ogółu uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013 c. REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM WYPRAWKA SZKOLNA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

22 Grupa Liczba uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę Liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie poza kryterium dochodowym (5%) Liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie na podstawie kryterium dochodowego Łączna liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie w klasach I szkoły podstawowej w klasach II szkoły podstawowej w klasach III szkoły podstawowej w klasach IV szkoły podstawowej w klasach I szkół ponadgimnazjalnych RAZEM Zestawienie liczby uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

23 Zestawienie liczby uczniów niepełnosprawnych, którzy otrzymali dofinansowanie w klasach I-III szkoły podstawowej w klasach IV-VI szkoły podstawowej w klasach I-III gimnazjum w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych) Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach programu Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 objętych pomocą w ramach programu Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

24 Wykorzystanie dotacji w gminach województwa zachodniopomorskiego Wykorzystanie dotacji% wykorzystania dotacjiLiczba gmin Bardzo niskie0 – 20% 0 Niskie20 – 40% 6 Średnie40 – 60% 16 Wysokie60 – 80% 29 Bardzo wysokie80 – 100% 63 Liczba gmin, które w ogóle nie wykorzystały dotacji – 0 Liczba gmin, które wykorzystały dotację w pełni, tj.100% – 13 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

25 7) Program wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli Placówka doskonaleniaTemat Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne ul. Hoża 6, Szczecin Wdrażanie do praktyki szkolnej zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej sprzyjających osiąganiu zamierzonych efektów edukacyjnych IV etapu edukacyjnego Wdrażanie do praktyki szkolnej zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej sprzyjających osiąganiu zamierzonych efektów edukacyjnych szkolnictwa zawodowego Indywidualizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na I i II etapie edukacyjnym w kontekście rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole

26 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. Placówka doskonaleniaTemat Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne ul. Hoża 6, Szczecin Indywidualizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na III i IV etapie edukacyjnym w kontekście rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole Poprawa jakości kształcenia w szkole podstawowej w oparciu o analizę wyników sprawdzianu z uwzględnieniem organizacji pracy szkoły, działań nauczyciela i ucznia Poprawa jakości kształcenia w szkole w oparciu o analizę wyników egzaminu maturalnego z uwzględnieniem organizacji pracy szkoły, działań nauczyciela i ucznia Poprawa jakości kształcenia w szkole zawodowej w oparciu o analizę wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z uwzględnieniem organizacji pracy szkoły, działań nauczyciela i ucznia

27 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Ruszczyca 16, Koszalin Indywidualizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na I etapie edukacyjnym w kontekście rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu i szkole Diagnozowanie objawów specyficznych trudności w uczeniu się oraz wspieranie potrzeb ucznia na I etapie edukacyjnym Metody i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, opisanych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej Warsztat pracy nauczyciela pracującego w świetlicy Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa dziecka w środowisku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Uczeń przejawiający zaburzenia zachowania w szkole masowej – diagnoza, plan pracy, współpraca ze środowiskiem

28 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Ruszczyca 16, Koszalin Niepowodzenia szkolne - diagnoza, i planowanie programu oddziaływań, ewaluacja skuteczności podjętych działań Poprawa jakości kształcenia w gimnazjum w oparciu o analizę wyników egzaminu gimnazjalnego z uwzględnieniem organizacji pracy szkoły, działań nauczyciela i ucznia Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i wykorzystanie wsparcia zewnętrznych instytucji specjalistycznych jako element działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole Mediacje w szkole jako sposób rozwiązywania konfliktów Planowanie ewaluacji wewnętrznej jako elementu strategii rozwoju szkoły i konstruowanie narzędzi Projektowanie multimedialnych materiałów dydaktycznych

29 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego Szczecin Uczeń przejawiający zaburzenia zachowania w szkole masowej – diagnoza, plan pracy, współpraca ze środowiskiem Od konfliktu do porozumienia – zarządzanie konfliktem w szkole (w tym także konflikty na linii rodzice a szkoła) Planowanie ewaluacji wewnętrznej jako elementu strategii rozwoju przedszkola i konstruowanie narzędzi Projektowanie multimedialnych materiałów dydaktycznych Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny u. Potulicka Szczecin Diagnozowanie objawów specyficznych trudności w uczeniu się oraz wspieranie potrzeb ucznia na I etapie edukacyjnym Praca w grupach zróżnicowanych wiekowo w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pięcio- i sześcioletnich Niepowodzenia szkolne - diagnoza, i planowanie programu oddziaływań, ewaluacja skuteczności podjętych działań

30 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli CREATIVE Platforma Szkoleniowo Doradcza al. Niepodległości Sopot Metody i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, opisanych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i wykorzystanie wsparcia zewnętrznych instytucji specjalistycznych jako element działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole Instytut Badań w Oświacie Sp. Z o.o. ul. M. Reja 13/ Sopot Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym (K. Neyman) - budowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym

31 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Pobierz ppt "NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google