Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2013."— Zapis prezentacji:

1 NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2013

2 INNE ZADANIA WYNIKAJĄCE INNE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY zrealizowane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie w roku szkolnym 2012/2013

3 1) Wypoczynek dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim w województwie zachodniopomorskim Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

4 2) Awans zawodowy nauczycieli sesja jesienna 2012 Lp. Miejsce składania wniosków Liczba nadesłany ch wniosków Liczba przeprowadzony ch komisji kwalifikacyjnych Wnioski rozpatrzone pozytywnie Decyzja o odmowie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego Wnioski pozostawione bez rozpoznania Wnioski wycofane przez nauczycieli 1 Szczecin113104 18- 2 Koszalin5552 --3 3 Wałcz23 --- Razem191179 183 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

5 Awans zawodowy nauczycieli sesja letnia 2013 – stan na dzień 27 sierpnia 2013 r. Lp. Miejsce składania wniosków Liczba nadesłany ch wniosków Liczba przeprowadzony ch komisji kwalifikacyjnych Wnioski rozpatrzone pozytywnie Decyzja o odmowie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego Wnioski pozostawione bez rozpoznania Wnioski wycofane przez nauczycieli 1 Szczecin313284279 4 w tym: 2 - po Komisji, 2 - dokumenty złożone po terminie 3 lat od oceny za okres stażu) 27- 2 Koszalin139135 --4 3 Wałcz29 --- Razem4814484434274 W dniu 28 sierpnia 2013 r. odbędą się 3 komisje kwalifikacyjne Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

6 3) Wnioski o nadanie medali, odznaczeń i honorowego profesora oświaty Liczba wniosków, które wpłynęły Liczba wniosków z uchybieniami formalnymi Liczba wniosków przesłanych do MEN 47669243 Medal Komisji Edukacji Narodowej Odznaczenia państwowe Liczba wniosków, które wpłynęły Liczba wniosków z uchybieniami formalnymi Liczba wniosków przesłanych do MEN 585169230 Honorowy profesor oświaty Liczba wniosków, które wpłynęły Liczba wniosków przesłanych do MEN Minister Edukacji Narodowej zdecydował o nadaniu tytułu honorowego profesora oświaty 1542 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

7 4a) Konkursy organizowane przez ZKO Konkursy przedmiotowe organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 11 liczba uczestników: - etap rejonowy – 6715 - etap wojewódzki – 1074 liczba laureatów – 183 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

8 4b) Konkursy, olimpiady i zawody organizowane w porozumieniu z innymi instytucjami Lp.NAZWA KONKURSU LICZBA UCZESTNIKÓW 1Losy bliskich i dalekich10 2Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego67 3Olimpiada Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego56 4 XVIII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży 39 zespołów 2-os 5Wojewódzkie Zawody Strzeleckie O srebrne muszkiety48 6 XXXVI Wojewódzkie Zawody Sprawnościowo-Obronne Sprawni jak żołnierze 2012 30 7Konkurs MEN Mam 6 lat dla rad rodziców 26 rad rodziców 168 uczniów 8 X Ogólnopolski Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych Moja szkoła w Unii Europejskiej – edycja Akademia Młodego Dyplomaty 15 zespołów 9 Polska w NATO 15 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

9 4c) Inne projekty Kampania informacyjna nt. dziecka 6-letniego w szkole Konkurs MEN Mam 6 lat dla rad rodziców w przedszkolach i szkołach podstawowych Edukacja teatralna dla dzieci ze środowisk o utrudnionym dostępie do ośrodków kultury Liczba form objętych patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty - 134 4d) Patronaty Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

10 5) EDUKACJA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA Pilotażowy Rządowy Program CYFROWA SZKOŁA Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

11 Cyfrowa Szkoła Cyfrowa Szkoła – Pilotażowy Rządowy Program realizowany od 3 kwietnia 2012 r. do końca sierpnia 2013 r. polegający na udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia (gminy, powiaty) w formie dotacji celowej ze środków budżetu państwa. Program koordynują: – na poziomie kraju MEN i MAiC – na szczeblu wojewódzkim wojewodowie Program obejmuje cztery obszary: e-uczeń e-szkoła e-nauczyciel e-zasoby edukacyjne (e-podręczniki) Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

12 1 716 000 zł. Województwo zachodniopomorskie na zakup pomocy dydaktycznych umożliwiających pracę z nowoczesnymi technologiami otrzymało do dyspozycji kwotę 1 716 000 zł. Wysokość przyznanej dotacji Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

13 54 99 W wymaganym terminie do 30 kwietnia 2012 r. za pośrednictwem 54 organów prowadzących, wpłynęło 99 wniosków ze szkół podstawowych. 22 Po dokonaniu analizy formalnej i finansowej złożonych wniosków 22 wnioski zostały przyjęte do losowania. 162 specjalne W drodze losowania zakwalifikowano do programu 16 szkół, w tym 2 specjalne. Wybór szkół do programu Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

14 1 716 000 zł 1 709 986,00 zł Z puli 1 716 000 zł szkołom na zakup pomocy dydaktycznych zostały przyznane środki w wysokości 1 709 986,00 zł. – 1 629 235,17 zł Kwota wykorzystanej dotacji – 1 629 235,17 zł Podział środków przyznanej dotacji Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

15 Wylosowano 16 Wylosowano 16 szkół podstawowych 6 Szkoły małe (od 1-100 uczniów) – 6 3 Szkoły średnie (od 101-300 uczniów) – 3 6 Szkoła duża (od 301 i więcej uczniów) – 6 Łącznie 15 Łącznie – 15 Jedna szkoła podstawowa (mała, wariant I) zrezygnowała z udziału w programie z powodu niemożności uzyskania wymaganej prędkości wysyłania danych do sieci Internet 2Mb/s – zwrot do budżetu 66 106,00 zł Uczestnicy programu Uczestnicy programu Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

16 Uczniowie Uczniowie w klasach IV-VI 1 984 Nauczyciele Nauczyciele uczących w klasach IV-VI 214 Komputerydla uczniów Komputery zakupione dla uczniów 520 520 - laptop 223 223 - notebook 184 184 - netbook 75 75 - tablet 38 38 Komputery dla nauczycieli Komputery zakupione dla nauczycieli 97 97 - laptop 46 46 - notebook 51 51 Beneficjenci programu Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

17 Organy prowadzące, którym udzielono wsparcia, zadbały o to, aby szkoły zrealizowały określone zadania związane ze stosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu, w tym: -powołanie szkolnego e-koordynatora – 15 szkół -udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu w ramach międzyszkolnych sieci współpracy – 106 -prowadzenie wymaganej programem liczby zajęć z różnych przedmiotów, udostępnianie scenariuszy zajęć lekcyjnych lub przykładów dobrych praktyk, projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i twórcze uczniów, organizacja lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK – 15 szkół Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

18 Łączna liczba uczniów klas IV-VI, którzy, w ocenie nauczycieli, podnieśli swoje kompetencje podstawowe w zakresie pisania, czytania i liczenia w wyniku stosowania TIK w nauczaniu-uczeniu się 1 180 Łączna liczba uczniów klas IV-VI, którzy, w ocenie nauczycieli, podnieśli swoje kompetencje społeczne i twórcze w wyniku stosowania TIK w nauczaniu-uczeniu się 1 242 Łączna liczba uczniów klas IV-VI, którzy uczestniczyli w różnych formach pracy zespołowej z wykorzystaniem TIK 1 470 Łączna liczba uczniów klas IV-VI, którzy, w ocenie nauczycieli, podnieśli swoje kompetencje w zakresie posługiwania się TIK w uczeniu się 1 533 Łączna liczba uczniów klas IV-VI, u których, w ocenie nauczycieli, nastąpił wzrost motywacji i zaangażowania w proces uczenia się i rozwijania zainteresowań 1 271 Realizacja zadań szkoły określonych w programie Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

19 Łączna liczba nauczycieli uczących w klasach IV-VI, którzy zadeklarowali, że stosowanie TIK ułatwia indywidualizację kształcenia155 Łączna liczba nauczycieli uczących w klasach IV-VI, którzy dzięki stosowaniu TIK zmienili metody i techniki nauczania z podających na aktywizujące161 Łączna liczba nauczycieli uczących w klasach IV-VI deklarujących zwiększenie satysfakcji z pracy zawodowej dzięki stosowaniu TIK152 Łączna liczba nauczycieli uczących w klasach IV-VI, którzy w ramach programu opracowali i upowszechnili elektroniczne zasoby edukacyjne136 Łączna liczba nauczycieli uczących w klasach IV-VI prowadzących zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu173 Liczba szkół, w których dyrektor szkoły pozytywnie ocenia wpływ TIK na poprawę jakości i efektywności pracy szkoły15 Realizacja zadań szkoły określonych w programie Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

20 6) PROGRAMY RZĄDOWE a.DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Plan na 2013 rok – 16 258 130 zł Środki wydatkowane do 31.07.2013 r. – 16 023 806 zł b.RADOSNA SZKOŁA Plan na 2013 r. – 926 699 zł utworzenie miejsc zabaw – 7 szkół utworzenie lub modernizacja szkolnego placu zabaw – 12 szkół W związku z nowelizacją przepisów dotyczących realizacji rządowego programu Radosna szkoła wsparcie finansowe otrzymają w roku bieżącym 4 szkoły filialne na ogólną kwotę 29 988,00 zł. Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

21 Na realizację programu w roku szkolnym 2012/2013 przyznano – 3 713 712 zł. Wykorzystana kwota dotacji – 2 765 786,64 zł. (75%) Pomocą objęto 13 607uczniów, tj. 18% ogółu uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013 c. REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM WYPRAWKA SZKOLNA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

22 Grupa Liczba uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę Liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie poza kryterium dochodowym (5%) Liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie na podstawie kryterium dochodowego Łączna liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie 12345 w klasach I szkoły podstawowej 15 24902 908 w klasach II szkoły podstawowej 15 8124042 1602 564 w klasach III szkoły podstawowej 14 6814371 9822 419 w klasach IV szkoły podstawowej 14 7974351 9512 386 w klasach I szkół ponadgimnazjalnych 16 5842329021 134 RAZEM77 1231 5089 90311 411 Zestawienie liczby uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

23 Zestawienie liczby uczniów niepełnosprawnych, którzy otrzymali dofinansowanie w klasach I-III szkoły podstawowej w klasach IV-VI szkoły podstawowej w klasach I-III gimnazjum w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych) Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach programu 4616661 001400 Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 objętych pomocą w ramach programu 425558869344 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

24 Wykorzystanie dotacji w gminach województwa zachodniopomorskiego Wykorzystanie dotacji% wykorzystania dotacjiLiczba gmin Bardzo niskie0 – 20% 0 Niskie20 – 40% 6 Średnie40 – 60% 16 Wysokie60 – 80% 29 Bardzo wysokie80 – 100% 63 Liczba gmin, które w ogóle nie wykorzystały dotacji – 0 Liczba gmin, które wykorzystały dotację w pełni, tj.100% – 13 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.

25 7) Program wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli Placówka doskonaleniaTemat Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne ul. Hoża 6, 71- 699 Szczecin Wdrażanie do praktyki szkolnej zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej sprzyjających osiąganiu zamierzonych efektów edukacyjnych IV etapu edukacyjnego Wdrażanie do praktyki szkolnej zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej sprzyjających osiąganiu zamierzonych efektów edukacyjnych szkolnictwa zawodowego Indywidualizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na I i II etapie edukacyjnym w kontekście rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole

26 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. Placówka doskonaleniaTemat Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne ul. Hoża 6, 71- 699 Szczecin Indywidualizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na III i IV etapie edukacyjnym w kontekście rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole Poprawa jakości kształcenia w szkole podstawowej w oparciu o analizę wyników sprawdzianu z uwzględnieniem organizacji pracy szkoły, działań nauczyciela i ucznia Poprawa jakości kształcenia w szkole w oparciu o analizę wyników egzaminu maturalnego z uwzględnieniem organizacji pracy szkoły, działań nauczyciela i ucznia Poprawa jakości kształcenia w szkole zawodowej w oparciu o analizę wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z uwzględnieniem organizacji pracy szkoły, działań nauczyciela i ucznia

27 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Ruszczyca 16, 75- 654 Koszalin Indywidualizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na I etapie edukacyjnym w kontekście rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu i szkole Diagnozowanie objawów specyficznych trudności w uczeniu się oraz wspieranie potrzeb ucznia na I etapie edukacyjnym Metody i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, opisanych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej Warsztat pracy nauczyciela pracującego w świetlicy Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa dziecka w środowisku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Uczeń przejawiający zaburzenia zachowania w szkole masowej – diagnoza, plan pracy, współpraca ze środowiskiem

28 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Ruszczyca 16, 75- 654 Koszalin Niepowodzenia szkolne - diagnoza, i planowanie programu oddziaływań, ewaluacja skuteczności podjętych działań Poprawa jakości kształcenia w gimnazjum w oparciu o analizę wyników egzaminu gimnazjalnego z uwzględnieniem organizacji pracy szkoły, działań nauczyciela i ucznia Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i wykorzystanie wsparcia zewnętrznych instytucji specjalistycznych jako element działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole Mediacje w szkole jako sposób rozwiązywania konfliktów Planowanie ewaluacji wewnętrznej jako elementu strategii rozwoju szkoły i konstruowanie narzędzi Projektowanie multimedialnych materiałów dydaktycznych

29 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68 70-236 Szczecin Uczeń przejawiający zaburzenia zachowania w szkole masowej – diagnoza, plan pracy, współpraca ze środowiskiem Od konfliktu do porozumienia – zarządzanie konfliktem w szkole (w tym także konflikty na linii rodzice a szkoła) Planowanie ewaluacji wewnętrznej jako elementu strategii rozwoju przedszkola i konstruowanie narzędzi Projektowanie multimedialnych materiałów dydaktycznych Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny u. Potulicka 16 70-952 Szczecin Diagnozowanie objawów specyficznych trudności w uczeniu się oraz wspieranie potrzeb ucznia na I etapie edukacyjnym Praca w grupach zróżnicowanych wiekowo w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pięcio- i sześcioletnich Niepowodzenia szkolne - diagnoza, i planowanie programu oddziaływań, ewaluacja skuteczności podjętych działań

30 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli CREATIVE Platforma Szkoleniowo Doradcza al. Niepodległości 751 81-838 Sopot Metody i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, opisanych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i wykorzystanie wsparcia zewnętrznych instytucji specjalistycznych jako element działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole Instytut Badań w Oświacie Sp. Z o.o. ul. M. Reja 13/15 81-874 Sopot Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym (K. Neyman) - budowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym

31 Szczecin, 28 sierpnia 2013 r.


Pobierz ppt "NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google