Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja – Gdańsk, 8. 12. 2009 Stan kształcenia zawodowego w przededniu projektowanych zmian Klasy przysposabiające do pracy Organizatorzy: Sekcja Oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja – Gdańsk, 8. 12. 2009 Stan kształcenia zawodowego w przededniu projektowanych zmian Klasy przysposabiające do pracy Organizatorzy: Sekcja Oświaty."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja – Gdańsk, 8. 12. 2009 Stan kształcenia zawodowego w przededniu projektowanych zmian Klasy przysposabiające do pracy Organizatorzy: Sekcja Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność we współpracy z Sekcją Krajową Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Opr. W. Książek

2 Przyczyny podjęcia tematu tworzenia klas przysposabiających do pracy 1. Problemy wychowawcze z częścią uczniów w gimnazjach (są tam uczniowie między 13 a 16 rokiem życia), 2. Absencja na lekcjach, brak podejmowania nauki w gimnazjum i po jego ukończeniu. Wiąże się to z trudnościami z wyegzekwowaniem od rodziców: a. obowiązku szkolnego – do ukończenia gimnazjum, b. obowiązku nauki – do 18 roku życia (art.. 15 Ustawy o systemie oświaty),

3 Przyczyny - dane 1. Pismo do MEN: Prosimy o wcześniejsze przekazanie odpowiedzi na kilka pytań. Ilu uczniów w skali całego kraju: – Nie uczęszcza do gimnazjów? – Nie kończy gimnazjów? – Nie podejmuje nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, po ukończeniu gimnazjum? Dane z 31. 03. 2009 16 lat – nie spełnia obowiązku szkolnego: 10.909 uczniów 17 lat – nie spełnia obowiązku szkolnego/nauki: 17.951uczniów 18 lat – nie spełnia obowiązku szkolnego/nauki: 22.936 uczniów Łącznie: 51.796 uczniów nie spełnia obowiązku szkolnego/nauki

4 Dane dodatkowe: 1. Dane z MEN – rok szkolny 2008/2009 - Szkoły podstawowe: obowiązku szkolnego nie spełniało 5.119 uczniów (Pomorze: 331), Gimnazja: nie spełniało: 3.961 uczniów (Pomorze: 186), 2. Informacja z Kuratorium Oświaty w Gdańsku (dane z marca 2008 r.): Nie uczęszczało do gimnazjów – około 255 uczniów, Nie ukończyło gimnazjów – około 106 uczniów, Nie podjęło nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, po ukończeniu gimnazjum – około 106 uczniów

5 Cele Zachęcać do tworzenia oferty dla uczniów przed 16- stym rokiem życia (czyli w okresie gimnazjalnym), Dokonać analizy oferty dla uczniów od 16-stego roku życia (między innymi problem tzw. pracowników młodocianych), Potrzeba podania ręki – pomocy uczniom, czyli przeciwdziałanie zjawiskom WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO młodych ludzi. Solidarność oświatowa upomina się o ofertę dla każdego młodego człowieka.

6 Podstawa prawna Istnieje podstawa prawna: rozporządzenie ws. ramowych statutów publicznych szkół z 21 maja 2001 r., par. 8.1: Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy,

7 Działania NSZZ Solidarność w promocji tworzenia klas przysposabiających do pracy Akcent na rozwój tzw. klas przysposabiających do pracy jest realizacją postulatu zgłoszonego podczas cyklu konferencji na temat problemów wychowawczych w gimnazjach, organizowanych przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w latach 2003/2004. Jeden z wniosków końcowych (zapisany w specjalnej publikacji brzmiał: Tworzenie w gimnazjach oddziałów przysposabiających do pracy, by umożliwić uczniom, którzy mają duże trudności z realizacją obowiązku szkolnego, nabycie podstawowych umiejętności zawodowych,

8 Działania NSZZ Solidarność - II Kwiecień 2009 – APEL WZD Sekcji Gdańskiej do Ministerstwa Edukacji Narodowej i organów prowadzących o tworzenie klas przysposabiających do pracy (tzw. uzawodowionych) W APELU pisaliśmy m. in.: Wymaga to przygotowania odpowiednich rozwiązań prawnych, organizacyjnych, finansowych. Muszą one ułatwić zawieranie porozumień między gminami prowadzącymi gimnazja, a powiatami tzw. ziemskimi, które prowadzą szkoły prowadzące kształcenie zawodowe. Ważną motywacją mogłoby być wprowadzenie odpowiednio wysokiej, dodatkowej wagi finansowej przy naliczaniu subwencji oświatowej, jaką otrzymywałby powiat, wykazujący kształcenie uczniów w klasach przysposabiających do pracy (uzawodowionych).

9 Pytania- problemy do rozwiązania - I 1. Czy oferta Ochotniczych Hufców Pracy lub szkoły dla dorosłych są wystarczające w tym zakresie? 2. Czy tzw. klasy uzawodowione powinny być tworzone przy gimnazjach, czy przy szkołach zawodowych, mających odpowiednią bazę warsztatową? Zaletą tworzenia tego typu szkół/klas przy szkołach zawodowych, gdzie zaletą jest: – przygotowana kadra, – warunki do prowadzenia tego typu zajęć, – obecność wśród starszej młodzieży, co wpływałaby bardziej tonująco w przeciwieństwie do negatywnego wpływu, jaki w gimnazjach czy zespołach szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) ta grupa uczniów może przenosić na swych młodszych kolegów. 3. Kto, na czyj wniosek powinien orzekać o skierowaniu ucznia gimnazjum do tzw. klasy uzawodowionej? Jaka ma być rola poradni psychologiczno-pedagogicznych, wychowawców z gimnazjów? Jak rozwiązać problem współdecydowania rodziców, którzy są niewydolni wychowawczo?

10 Pytania- problemy do rozwiązania – II 4. Co zrobić, aby tego rodzaju oferta nie kojarzyła się z tworzeniem tzw. gett szkolnych dla uczniów mniej zdolnych, czy sprawiających poważne problemy wychowawcze? (Szansą jest utworzenie takiej szkoły/klas, jako fragmentu większego zespołu). 5. Jakie stworzyć warunki prawne, organizacyjne, finansowe, aby ułatwiać zawieranie porozumień między gminami prowadzącymi gimnazja, a powiatami tzw. ziemskimi, które prowadzą szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (inaczej jest w przypadku tzw. dużych miast, prowadzących wspólnie wszystkie szkoły i placówki oświatowe na swoim terenie). 6. Jak zmotywować do tworzenia tego rodzaju szkół/klas od strony finansowej? (To warunek niezbędny – subwencja musi uwzględniać dodatkowe koszty z tego tytułu). 7. ……………………


Pobierz ppt "Konferencja – Gdańsk, 8. 12. 2009 Stan kształcenia zawodowego w przededniu projektowanych zmian Klasy przysposabiające do pracy Organizatorzy: Sekcja Oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google