Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spółka komandytowa Podstawy prawa handlowego SSA III

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spółka komandytowa Podstawy prawa handlowego SSA III"— Zapis prezentacji:

1 Spółka komandytowa Podstawy prawa handlowego SSA III
mgr Robert Drożdż

2 Istota spółki komandytowej
Konstrukcja spółki komandytowej opiera się o występowanie w spółce dwóch rodzajów wspólników: Komplementariuszy (do których stosuje się przepisy o spółce jawnej); Komandytariuszy (których status został uregulowany odrębnie)

3 Istota spółki komandytowej
Spółka komandytowa jest spółką osobową – posiada podmiotowość prawną, lecz nie posiada osobowości prawnej  w sp. k. istnieje również odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Rozróżnienie wspólników w sp. k. wiąże się z zakresem odpowiedzialności, jaką ponoszą za zobowiązania spółki. W konsekwencji wpływa to na ich pozycję w spółce (zarówno w stosunku do osób trzecich, jak i w stosunkach wewnętrznych w spółce)

4 Status komplementariusza
Komplementariusz jest odpowiednikiem wspólnika w spółce jawnej: Odpowiada bez ograniczeń za zobowiązania spółki Ma prawo reprezentowania i prowadzenia spraw spółki - z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umownych: Możliwość wyłączenia od reprezentowania; Możliwość wyłączenia lub ograniczenia w prowadzeniu spraw spółki

5 Status komplementariusza
Komplementariusz jest odpowiednikiem wspólnika w spółce jawnej: Ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki: Solidarną; Subsydiarną; Bezpośrednią; nieograniczoną

6 Status komandytariusza
Rola komandytariusza urzeczywistnia się we wniesieniu wkładu do spółkim, który wykazuje pewne podobieństwa względem wkładu w spółkach kapitałowych. Uprawnienia komandytariusza w spółce komandytowej są ograniczone: Nie ma prawa reprezentowania spółki (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa); Co do zasady nie prowadzi spraw spółki (chyba, że umowa stanowi inaczej)

7 Status komandytariusza
Rola komandytariusza urzeczywistnia się we wniesieniu wkładu do spółkim, który wykazuje pewne podobieństwa względem wkładu w spółkach kapitałowych. Uprawnienia komandytariusza w spółce komandytowej są ograniczone: Nie ma prawa reprezentowania spółki (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa); Co do zasady nie prowadzi spraw spółki (chyba, że umowa stanowi inaczej). Uwaga! Nawet jeżeli posiada on prawo prowadzenia spraw spółki to jest ono prawem quasi – osobistym (nie przechodzi na następców prawnych)

8 Status komandytariusza
W spółce komandytowej występują trzy odrębne pojęcia, istotne dla ustalenia jego statusu w spółce: - suma komandytowa – istotna dla odpowiedzialności za zobowiązania - wkład rzeczywiście wniesiony – istotny dla odpowiedzialności za zobowiązania i udziału w zyskach - wkład umówiony – istotny dla udziału w stratach

9 Suma komandytowa Suma komandytowa jest liczbowo określoną wartością, która wyznacza granicę odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki z jego majątku osobistego. W granicach wkładu rzeczywiście wniesionego do sp. k. komandytariusz staje się wolny od odpowiedzialności

10 Odpowiedzialność komandytariusza wobec osób trzecich

11 Udział w zyskach i stratach
Komandytariusz uczestniczy w zyskach proporcjonalnie do wkładu rzeczywiście wniesionego W stratach uczestniczy do wysokości umówionego wkładu. Uwaga – art. 112 § 3 k.s.h.: W przypadku uszczuplenia majątku spółki przez stratę, uważa się za zwrot wkładu w stosunku do wierzycieli każdą wypłatę dokonaną przez spółkę na rzecz komandytariusza przed uzupełnieniem wkładu do pierwotnej wartości określonej w umowie spółki. Dokonanie takich wypłat nie wymaga wpisu do rejestr

12 Modele konstrukcji spółki komandytowej
Model klasyczny – bierne uczestnictwo komandytariusza (sprowadzające się do wniesienia wkładu i ograniczonej kontroli finansowej); Model dynamiczny – czynne uczestnictwo komandytariusza w prowadzeniu spraw spółki, udzielenie pełnomocnictwa (również w formie prokury) i tym samym włączenie w reprezentację spółki Model pośredni – stopniowalne uprawnienia komandytariusza w spółce

13 Konstrukcja spółki z o.o. spółki komandytowej – wzmianka
Jest to konstrukcja, w której komplementariuszem staje się spółka kapitałowa Firma spółki brzmi przykładowo: Kinect design sp. z o.o. sp. k.

14 Konstrukcja spółki z o.o. spółki komandytowej
Z uwagi na niską wysokość kapitału zakładowego sp. z o.o. sp. k. pozwala na ograniczenie odpowiedzialności wspólników, którzy najczęściej występują jako komandytariusze i równolegle wspólnicy komplementariusza.


Pobierz ppt "Spółka komandytowa Podstawy prawa handlowego SSA III"

Podobne prezentacje


Reklamy Google