Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Definicje banku §Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Definicje banku §Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności."— Zapis prezentacji:

1 Definicje banku §Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. §Bank jest jednym z najważniejszych elementów systemu gospodarczego. §Z jednej strony jest niezbędny do poprawnego działania obiegu finansowego państwa a z drugiej jest uczestnikiem powszechnej sfery usług. §Bank jest biznesem szczególnym: zarabia na pożyczonych pieniądzach, jednocześnie ma obowiązek oddać powierzone pieniądze w ustalonym czasie. §Bank jest instytucją zaufania publicznego.

2 Rola banków §Banki są przedsiębiorstwami, które przejmują szereg czynności finansowych z jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. §Banki są instytucjami do transformacji ryzyka oraz terminu przy przyjmowaniu wkładów oraz udzielaniu kredytów. Do podstawowych dziedzin działalności banku należą: Gromadzenie środków pieniężnych. Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych. Przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych.

3 Reguły działalności banku §Żaden bank nie jest samotną wyspą. Jest elementem i uczestnikiem systemu bankowego. Gwarantuje to stabilność, kontrolę oraz dochowanie kredytu zaufania jakim obdarzają bank klienci. Bank Centralny Banki komercyjne Reguły gospodarki kraju i świata Reguły unormowań prawnych Reguły prowadzenia biznesu Reguły działania instytucji finansowych

4 Funkcje banku centralnego Centralny bank państwa Kształtuje politykę pieniężno-kredytową. Współdziała w kształtowaniu polityki gospodarczej kraju. Współdziała w kształtowaniu polityki dewizowej. Współpracuje przy sporządzaniu bilansu płatniczego oraz polityki kursowej. Współdziała przy sporządzaniu prognoz, analiz i ocen finansów państwa. Bank emisyjny Emituje znaki pieniężne. Organizuje obieg gotówki. Bank banków Oddziałuje na system bankowy stabilizując go. Kształtuje politykę stopy procentowej. Prowadzi politykę refinansowania banków i oprocentowania kredytów refinansowanych. Prowadzi politykę rezerw obowiązkowych banków kredytowych w banku centralnym. Stabilność cen to nadrzędny cel banku centralnego

5 Główny nadzór bankowy §Specyficzny charakter działania banków - dysponowanie środkami pieniężnymi stron trzecich - wymusza powołanie instytucji nadzorujących. W Polsce kontrolę nad bezpieczeństwem zgromadzonych pieniędzy sprawuje Główny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Do zadań GINB należy: niedopuszczanie do naruszeń prawa bankowego zabezpieczenie przed utratą płynności przez banki dbanie o utrzymanie rentowności banków (niedopuszczenie do jego likwidacji).

6 Banki komercyjne §Są to instytucje finansowe zajmujące się pozyskiwaniem nadwyżek finansowych i czasowym przekazywaniem tych nadwyżek podmiotom, które potrzebują środków finansowych. Celem banku komercyjnego jest dążenie do zaspokojenia potrzeb podmiotów gospodarujących w zakresie usług bankowych przy równoczesnym dążeniu do uzyskania zysku.

7 Brak ograniczeń w zakresie działalności Rozbudowana sieć dystrybucji Łączenie i wzajemne przenikanie się rodzajów bankowości w ramach jednego banku Działalności skupiona wokół wąskiego zakresu usług bankowych Zmodyfikowana i ograniczona sieć dystrybucji. Działalność skupiona wokół rynku kapitałowego. Brak sieci dystrybucji. BANKI KOMERCYJNE Banki uniwersalne Banki specjalistyczne Banki inwestycyjne

8 Rodzaje bankowości komercyjnej Bankowość inwestycyjna Bankowość przedsiębiorstw Bankowość detaliczna

9 Bankowość detaliczna Obsługa: indywidualna, w placówkach banku, pośrednia Sieć placówek rozbudowana, łatwy dostęp, placówki blisko klienta Produkty standardowe, zebrane w pakiety Klienci osoby indywidualne Obsługa: indywidualna, bezpośrednia, personalna Sieć placówek brak, lub ekskluzywne biura w oddziałach banku Produkty dostosowane, wzbogacone o ubezpieczenia, usługi maklerskie Klienci osoby indywidualne o ponad przeciętnych dochodach Bankowość detaliczna tradycyjna Bankowość prywatna

10 Bankowość przedsiębiorstw Klienci osoby fizyczne prowadzące dz. gospodarczą,małe firmy 5- 50 prac. Bankowość micro i małych firm Bankowość średnich firm Produkty standardowe, zebrane w pakiety Sieć placówek rozbudowana, oddzielne pomieszczenia do obsługi Obsługa indywidualna, bezpośrednia, personalna, pośrednia Klienci średnie firmy, pow 50 pracowników Produkty zindywidualizowane w ramach jednej oferty Sieć placówek specjalne oddziały lub wydzielone pomieszczenia w oddziałach Obsługa indywidualna, bezpośrednia, personalna, Klienci firmy z pierwszej 500 przedsiębiorstw Produkty indywidualne, specjalnie tworzone dla 1 klienta Sieć placówek brak - obsługa przez Centralę lub oddziały regionalne Obsługa indywidualna, bezpośrednia, u klienta Bankowość dużych firm

11 Źródła prawa bankowego §Specyfika działań banku wymaga by zabezpieczone było dobro klientów banków oraz stosowane jasne i przejrzyste reguły prowadzenia biznesu. Sejm Ministerstwo finansów Narodowy Bank Polski Najwyższa Izba Kontroli

12 Zewnętrzne akty normatywne Kodeks cywilny Kodeks handlowy Prawo czekowe Prawo dewizowe Ustawa o NBP Ustawa o rachunkowości Prawo bankowe

13 Wewnętrzne akty normatywne Statut banku Decyzje Rady nadzorczej Uchwały Zarządu Zarządzenia i decyzje Prezesa Instrukcje służbowe

14 Ryzyko bankowe §Ryzyko bankowe oznacza, że z określonych powodów bank jest narażony na stratę. § Istnieje jednak możliwość że przy niektórych rodzajach ryzyka bank może osiągnąć zysk. Ryzyko takie może być podejmowane świadomie, w perspektywie osiągnięcia zysków nadzwyczajnych. §Ponadto w banku mogą wystąpić ryzyka przypadkowe, kiedy o stracie decydują błędne rozwiązania systemowe lub brak odpowiednich procedur.

15 Rodzaje ryzyk bankowych Ryzyko płynności Występuje w związku z groźbą wcześniejszego odebrania środków z banku. Występuje w związku z domniemaniem, że kredytobiorca nie spłaci kredytu w ogóle albo uczyni to w terminie późniejszym albo spłaci go w kwocie niższej. Ryzyko rachunku bankowego Występuje w związku z brakiem spełnienia wymogów przy otwieraniu konta. Ryzyko rozliczeń pieniężnych Jest związane z realizacją zleceń płatniczych: błędnym wypełnieniem dokumentów - przelew z błędnym numerem konta, wypłacenie czeku osobie nieuprawnionej Ryzyko fałszowania dokumentów i znaków pieniężnych Ryzyko to dotyczy sfałszowanych czeków, podrobionych gwarancji, dokumentów firmy i znaków pieniężnych. Ryzyko pozostałe Ryzyko to dotyczy błędnie działających systemów komputerowych, niesprawności sieci telekomunikacyjnej itp..

16 Produkty i czynności bankowe §Oferta bankowa to nic innego jak propozycja wykonania przez bank odpowiednich czynności - operacji bankowych. §Operacje bankowe można określić jako stosunki umowne pomiędzy bankiem i klientem, w których bank oferuje swoje usługi, a klient jest usługobiorcą. §Operacje bankowe mające określony związek z finansami często określa się jako produkty bankowe. §Operacje bankowe są realizowane w ramach rachunków bankowych.

17 Rodzaje operacji bankowych §Finansujące - prowadzą do natychmiastowego (lub w ustalonym terminie późniejszym) zwiększenia środków płatniczych klienta. §Depozytowe - umożliwiają klientowi przekazanie bankowi czasowo niepotrzebnych mu środków w celu ich wykorzystania na cele inwestycyjne czy konsumpcyjne. §Związane z obsługą obrotu płatniczego - realizują zlecenia klienta wykonania określonych operacji na rachunkach bankowych lub operacje płatnicze dokonywane z inicjatywy samego banku. §Inne - np. doradztwo, pośrednictwo w operacjach papierami wartościowymi.

18 Strategia produktowa bankowości detalicznej DepozytyKredyty Realizacja płatności - ROR - Rachunek walutowy Produkty inwestycyjne, oszczędnościowe oraz usługi zewnętrzne -Produkty inwestycyjne i oszczędnościowe (akcje papiery, wartościowe) -Produkty funduszy powierniczych i inwestycyjnych - Produkty ubezpieczeniowe - Inne (np.: skrytki sejfowe) -Kredyt w ROR - Ratalny -Samochodowy - Studencki - Gotówkowy - Sezonowy - na koncie ROR - Książeczka term. - Książeczka obieg. - Rach. terminowe - Bony - Rach. walutowe - produkty strategiczne Chcąc wykorzystać obecny potencjał i tendencje rynkowe banki nadają wybranym produktom kluczowe znaczenie, uznając je za produkty strategiczne dla kształtowania relacji z klientem bądź generowania przychodów i zysków banku. Pozostałe produkty pełnią rolę produktów uzupełniających. Produkty kartowe karta płatnicza powszechnie akceptowana

19 Główne kierunki strategii zorientowanej na klienta Klient jest w centrum wszystkich działań banku w sferze organizacji pracy, używanej technologii, wytwarzania produktów i usług bankowych oraz wszelkich kontaktów z pracownikami. Bank wyróżnia się przede wszystkim jakością obsługi klientów oraz konkurencyjnością oferowanych produktów dostępnych w największej w kraju sieci oddziałów, bankomatów własnych i obcych jak również zdalnie przy pomocy telefonu lub komputera domowego. Każdy z pracowników banku mający bezpośredni kontakt z klientem może aktywnie pełnić funkcję doradcy w poszukiwaniu produktów i usług najpełniej odpowiadających jego rzeczywistym potrzebom finansowym.

20 Strategia bankowości detalicznej

21 Powody, dla których klienci odeszli z banków Powody odejścia zakładane przez banki

22 Rachunki bankowe Rachunki bieżące Rachunki kredytowe Rachunki pomocnicze Rachunki lokat terminowych

23 Rachunek ROR - sztandarowy produkt banku §ROR jest kluczowym produktem bankowości detalicznej zapewniającym klientom obsługę w ramach: l funkcji rozliczeniowej l funkcji oszczędnościowej l funkcji kredytowej Konto osobiste Czeki Funkcja rozliczeniowa Zlecenia stałe Karty płatnicze Zlecenia jednorazowe Operacje home banking Lokaty terminowe Lokata avista Funkcja oszczędnościowa Kredyt odnawialny Debet Funkcja kredytowa Karta charge Karta kredytowa

24 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy §Rachunek ROR jest produktem, który wiąże klienta z bankiem. Banki starają się maksymalnie rozbudować ofertę ROR, poprzez tak zwaną pakietyzację, czyli rozbudowanie podstawowego rdzenia produktu o dodatkowe usługi nawet o charakterze parabankowym, jak np. ubezpieczenie. §Coraz częściej oferuje się w ramach rachunku ROR nowe sposoby jego dystrybucji. Aktywniejszym segmentom klientów proponuje się dostęp do rachunku poprzez alternatywne kanały komunikacji, np. teleserwis, dostęp do rachunku za pomocą komputera.

25 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 0 + Stopień związania klienta z bankiem Bank Zachodni, LG Petro Bank, Bank Pocztowy 25 banków, w tym: Bank Śląski, BIG BG, WBK PKO S.A., Kredyt Bank PBI, CitiBank

26 Charakterystyka sieci dystrybucji BANKOMATY KANAŁY DYSTRYBUCJI TRADYCYJNE NOWOCZESNE WŁASNE OBSŁUGI ZASTĘPCZEJ agencje, urzędy pocztowe USŁUGI TELEFONICZNE INTERNET, SIEĆ pośrednicy kredytowi inne banki INNI POŚREDNICY oddziały, ekspozytury kasy zewnętrzne PLACÓWKI home/corporate banking office banking direct banking bankowość internetowa bank wirtualny private global banking KIOSK MULTIMEDIALNY

27 Przykładowe opłaty za prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w wybranych bankach Bankowe opłaty i prowizje Prowadzenie rachunku Wypłata z własnego bankomatu Wypłata w kasie banku Wydanie 5 czeków Realizacja czeku na poczcie Przelew do innego banku Zlecenie stałe ŁĄCZNIEŁĄCZNIE PKO bpPekao SABank Śląski Źródło Gazeta Wyborcza 5.10.1999r. Bez opłat 1,5 zł Bez opłat 1,7 zł Bez opłat 3,2 zł 3 zł Bez opłat 2 zł 3 zł 1 zł 11 zł 3 zł * Bez opłat 3 zł 15 zł Bez opłat 1 zł Bez opłat 22 zł WBK Bez opłat 0,5 zł Bez opłat 2,5 zł Bez opłat 1,5 zł 1 zł 5,5 zł * opłata za pakiet podstawowy

28 Prowadzenie rachunku Wypłata z własnego bankomatu Wypłata w kasie banku Wydanie 5 czeków Realizacja czeku na poczcie Przelew do innego banku Zlecenie stałe ** opłata roczna; *** plus 1-5 zł za zdefiniowanie rachunku ŁĄCZNIE PBKBPH Kredyt Bank PBI Źródło Gazeta Wyborcza 5.10.1999r. 3 zł Bez opłat 2,5 zł Bez opłat 2 zł Bez opłat 7,5 zł 2 zł Bez opłat 2 zł 2,5 zł 2,1 zł 2,3 zł Bez opłat 10,9 zł 10 zł ** Bez opłat 2,5 zł Bez opłat 3 zł 2 zł 17,5 zł Bez opłat 1zł 2,5 zł 10 zł Bez opłat 4 zł 2 zł *** 19,5 zł Bankowe opłaty i prowizje Millennium Przykładowe opłaty za prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w wybranych bankach


Pobierz ppt "Definicje banku §Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google