Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Art. 9 Rzeczpospolita Polska przestrzega wi ążą cego j ą prawa mi ę dzynarodowego. Międzynarodowy system ochrony praw człowieka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Art. 9 Rzeczpospolita Polska przestrzega wi ążą cego j ą prawa mi ę dzynarodowego. Międzynarodowy system ochrony praw człowieka."— Zapis prezentacji:

1 Art. 9 Rzeczpospolita Polska przestrzega wi ążą cego j ą prawa mi ę dzynarodowego. Międzynarodowy system ochrony praw człowieka

2 Ukształtował si ę po II wojnie ś wiatowej, kiedy zacz ę to d ąż y ć do skutecznej współpracy mi ę dzynarodowej słu żą cej ochronie praw człowieka. Tworz ą go: system uniwersalny – realizowany przez ONZ, systemy regionalne – np. europejski, realizowany przez Uni ę Europejsk ą, Rad ę Europy oraz OBWE, system mi ę dzynarodowych organizacji pozarz ą dowych – tj. Mi ę dzynarodowy Komitet Czerwonego Krzy ż a.

3 To wła ś nie Rada opracowała tekst Powszechnej deklaracji praw człowieka. Jednym z celów ONZ, oprócz utrzymywania pokoju na ś wiecie, jest tak ż e ochrona praw człowieka. ONZ powołała do tego Rad ę Praw Człowieka ONZ, organ pomocniczy Zgromadzenia Ogólnego. Jej siedziba mie ś ci si ę w Genewie.

4 ZADANIA RADY PRAW CZŁOWIEKA ONZ zbieranie informacji o drastycznych wypadkach narusze ń praw człowieka, promocja edukacji w tym zakresie, tworzenie odpowiednich struktur instytucjonalnych, monitorowanie przestrzegania praw człowieka w poszczególnych pa ń stw członkowskich ONZ, sporz ą dzanie raportów, rekomendacji i zalece ń URZĄD WYSOKIEGO KOMISARZA DO SPRAW PRAW CZŁOWIEKA Urz ą d ten został utworzony w 1993r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Zajmuje si ę przede wszystkim: promocj ą współpracy mi ę dzynarodowej, przygotowaniem raportów, przeprowadzaniem analiz i zbieraniem informacji na temat narusze ń praw człowieka.

5 Mi ę dzynarodowa organizacja działaj ą ca na rzecz umacniania demokracji, przestrzegania prawa oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Została powołana 5 maja 1949 r. w Londynie. Najwa ż niejsze organy Rady: Komitet Ministrów – ministrowie spraw zagranicznych pa ń stw członkowskich, Zgromadzenie Parlamentarne – przedstawiciele parlamentów narodowych opiniuj ą ce i konsultuj ą ce działalno ść Rady. Obsługuje je Sekretariat. Pozostałe: Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych oraz Urz ą d Komisarza Praw Człowieka. Do rady Europy nale ż y obecnie 47 krajów (w tym Polska!).

6 Po utworzeniu Rady Europy w latach 50. XX w. powstały: Europejska Wspólnota W ę gla i Stali (EWWiS), Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom), Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG). Zapocz ą tkowały one proces integracji europejskiej. Na mocy traktatu z Maastricht powstała Unia Europejska. Istotn ą reguł ę obowi ą zuj ą c ą w Unii stanowi zasada solidarno ś ci. Zgodnie z ni ą działania podejmowane przez pa ń stwa członkowskie musz ą uwzgl ę dnia ć dobro całej organizacji. Podstawowymi warto ś ciami, do których odwołuje si ę Unia s ą : PRAWO CZŁOWIEKA, DEMOKRACJA i PA Ń STWO PRAWA.

7 Pełni najwa ż niejsz ą rol ę w stworzonym przez Rad ę Europy systemie ochrony praw człowieka. Powstał w 1959r. i działa na podstawie Europejskiej konwencji praw człowieka. Sprawy zale ż nie od ich wa ż no ś ci rozpatrywane s ą przez jednego s ę dziego, komitet trzech s ę dziów, Izb ę – składaj ą c ą si ę z 5 lub 7 s ę dziów lub Wielka Izb ę – zło ż on ą z 17 s ę dziów. Trybunał rozpatruje skargi indywidualne lub mi ę dzypa ń stwowe dotycz ą ce kwestii regulowanych przez Konwencj ę i protokoły dodatkowe. Zgodnie z art.34 aktu skarg ę indywidualn ą mo ż e zło ż y ć osoba, która uwa ż a, ż e jej prawa zostały naruszone.

8 WARUNKI PRZYJĘCIA SKARGI INDYWIDUALNEJ Wyczerpanie wszystkich ś rodków odwoławczych w danym kraju, Zło ż enie skargi w terminie od 6 miesi ę cy od otrzymania decyzji w sprawie, Zgłoszenie skargi przez osob ę pokrzywdzon ą – naruszenie prawa musi dotyczy ć jej osobi ś cie, Wskazanie artykułu Konwencji lub protokołów dodatkowych, który zdaniem skar żą cego został naruszony, Wskazanie przez skar żą cego, ż e doznał on znacz ą cego uszczerbku wskutek naruszenia praw osobistych. Drobiazgowe spełnienie wszystkich wymogów odgrywa bardzo istotn ą rol ę – Trybunał odrzuca blisko 90% wpływaj ą cych do niego za ż ale ń wła ś nie z powodu uchybie ń formalnych. Skarg ę nale ż y przesła ć poczt ą. Wyroki Izby zapadaj ą wi ę kszo ś ci ą głosów i uprawomocniaj ą si ę po 3 miesi ą cach.

9

10 Główne narz ę dzie kontroli przestrzegania praw socjalnych i ekonomicznych, takich jak: Prawo do odpowiednich warunków pracy, Prawo dzieci i młodocianych do ochrony przed zagro ż eniami fizycznymi oraz moralnymi, Zakaz pracy dzieci w wieku poni ż ej 15 lat oraz szczególna ochrona dzieci w wieku od 15 do 18 lat, Ochrona pracuj ą cych kobiet, Prawo do poradnictwa i szkolenia zawodowego, Prawo do rokowa ń zbiorowych, Prawo do korzystania z opieki społecznej.

11 Urz ą d utworzony w 1999r. z okazji 50 rocznicy powstania Rady Europy. Komisarz odwiedza kraje członkowskie Rady i sprawdza, czy s ą w nich przestrzegane prawa człowieka. Współpracuje z ONZ, UE i OBWE. Komisarz ma prawo uczestniczy ć w rozprawach ETPC. Od 2006r. urz ą d ten sprawuje Thomas Hammarberg, były sekretarz Amnesty International.

12 Prawa podstawowe zostały zagwarantowane dopiero w 1986r. w preambule do Jednolitego aktu europejskiego. Twórcy traktatu z Maastricht 1992r sugerowali ich dwa ź ródła: wspólne tradycje konstytucyjne pa ń stw członkowskich, europejsk ą konwencj ę praw człowieka. Ochron ę praw podstawowych wzmocniono w 1997r. dzi ę ki traktatowi amsterdamskiemu. Jednak a ż do 2000 roku nie spisano ich katalogu. Uczyniono to dopiero podczas opracowywania Karty praw podstawowych podpisanej 7 grudnia 2000r. w Nicei. Karty praw podstawowych s ą jednym z najwa ż niejszych aktów europejskiego systemu ochrony praw człowieka.

13 Organizacja powstała w 1995r. Wcze ś niej funkcjonowała Konferencja Bezpiecze ń stwa i Współpracy w Europie (KBWE). Obecnie w skład OBWE Wchodzi 56 pa ń stw z Europy, Ameryki Północnej i centralnej Azji. Przy OBWE działa Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. W strukturach OBWE znajdusie si ę tak ż e Urz ą d Wysokiego Komisarza do spraw Mniejszo ś ci Narodowych, którego zadaniem jest szybkie reagowanie na pojawiaj ą ce si ę napi ę cia na tle etnicznym. OBWE powołała równie ż Urz ą d Przedstawiciela do spraw Wolno ś ci Mediów.

14 Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka.

15 Prawa podstawowe zostały zagwarantowane dopiero w 1986r. w preambule do Jednolitego aktu europejskiego. Twórcy traktatu z Maastricht 1992r sugerowali ich dwa ź ródła: wspólne tradycje konstytucyjne pa ń stw członkowskich, europejsk ą konwencj ę praw człowieka. Ochron ę praw podstawowych wzmocniono w 1997r. dzi ę ki traktatowi amsterdamskiemu. Jednak a ż do 2000 roku nie spisano ich katalogu. Uczyniono to dopiero podczas opracowywania Karty praw podstawowych, podpisanej 7 grudnia 2000r. w Nicei. Karty praw podstawowych jest jednym z najwa ż niejszych aktów europejskiego systemu ochrony praw człowieka.

16 Prawa człowieka a organizacje pozarz ą dowe

17 Jest ogólno ś wiatowym ruchem maj ą cym na celu ochron ę praw człowieka. Zajmuje si ę badaniem i dokumentowaniem narusze ń tych praw, prowadzi kampanie w celu powstrzymania takich incydentów. Amnesty International AI jest zorganizowana w taki sposób, aby uniemo ż liwi ć zwykłym ludziom wypowiedzenie si ę na rzecz osób zagro ż onych naruszeniem praw człowieka.

18 Jest jednym z najstarszych ruchów humanitarnych o zasi ę gu ogólno ś wiatowym. Składa si ę z: Mi ę dzynarodowy Komitet Czerwonego Krzy ż a Mi ę dzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzy ż a, Mi ę dzynarodowej Federacji Stowarzysze ń Czerwonego Krzy ż a i Czerwonego Półksi ęż yca, stowarzysze ń krajowych Czerwonego Krzy ż a lub Czerwonego Półksi ęż yca.

19 Została zało ż ona w 1989r. w Warszawie. Komitet Helsi ń ski działał w Polsce w podziemiu od 1982r. (powstał w trakcie stanu wojennego). Helsi ń ska Fundacja Praw Człowieka Po zmianie ustroju politycznego w naszym kraju w 1989r. członkowie Komitetu postanowili ujawni ć i stworzy ć niezale ż ny instytut zajmuj ą cy si ę edukacj ą w zakresie praw człowieka oraz kultury wolno ś ci a tak ż e odpowiednimi badaniami.

20 To pozarz ą dowa organizacja zajmuj ą ca si ę ochron ą praw człowieka, powstała w 1988r. z przekształcenia Helsinki Watch – organizacji zało ż onej przez Roberta L.Bersteina. Human Rights Watch Misja HRW polega na zapobieganiu dyskryminacji, walce o wolno ść polityczn ą i godne traktowanie ofiar wojen. Siedziba organizacji znajduje si ę w Nowym Jorku.

21 KONIEC Opracował: Dominik Wo ź niak kl. 1 b Dzi ę kuj ę za uwag ę Ź ródła: Arkadiusz Janicki; W centrum uwagi, wyd. Nowa Era, Warszawa 2011 Internet (www.wikipedia.org


Pobierz ppt "Art. 9 Rzeczpospolita Polska przestrzega wi ążą cego j ą prawa mi ę dzynarodowego. Międzynarodowy system ochrony praw człowieka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google