Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cel 3 Nowe metody radiometryczne do zastosowa ń w ochronie radiologicznej w elektrowni j ą drowej Paweł Olko Instytut Fizyki Jądrowej (IFJ PAN), Kraków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cel 3 Nowe metody radiometryczne do zastosowa ń w ochronie radiologicznej w elektrowni j ą drowej Paweł Olko Instytut Fizyki Jądrowej (IFJ PAN), Kraków."— Zapis prezentacji:

1 Cel 3 Nowe metody radiometryczne do zastosowa ń w ochronie radiologicznej w elektrowni j ą drowej Paweł Olko Instytut Fizyki Jądrowej (IFJ PAN), Kraków Rozwój metod zapewnienia bezpiecze ń stwa j ą drowego i ochrony radiologicznej dla bie żą cych i przysz ł ych potrzeb energetyki j ą drowej

2 Wysoki poziom ochrony radiologicznej, pomiaru dawek i skażeń ważnym elementem społecznej akceptacji EJ Ochrona pracowników: - dozymetria indywidualna - dozymetria środowiskowa - dozymetria wewnętrzna Ochrona ludności: Pomiary prowadzone przez stacje i zespoły niezależne od firm użytkujących EJ Potrzeby ochrony radiologicznej dla energetyki j ą drowej P. Olko Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej Van Gogh

3 Promieniowanie oddziałuje na organizm człowieka po: -napromienieniu zewnętrznym, D -wchłonięciu substancji promieniotwórczych, A Oddzia ł ywanie promieniowania jonizuj ą cego na cz ł owieka P. Olko Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej Dawka efektywna [Sv] = D [Sv] + k [Sv/Bq] A [Bq]

4 Metody oceny dawek Napromienienie zewnętrzne Wchłonięcie substancji promieniotwórczych Dozymetr osobisty Radiometr Dozymetr środowiskowy Obliczenia Pomiar wchłonięć P. Olko Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej

5 Polskie specjalno ś ci w dozymetrii - Komory rekombinacyjne dla pomiarów neutronowych: (NCBJ) - Stacje pomiaru skażeń: (CLOR) - Detektory termoluminescencyjne: (IFJ)..i wiele innych P. Olko Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej Stacja ASS-500 Detektory TL Komora rekombinacyjna

6 Nowoczesne metody dozymetrii dla energetyki j ą drowej w Polsce -Zakres pomiaru dozymetrów osobistych musi obejmować niskie i wysokie dawki. - Konieczna jest rejestracja dawek niezależnie od dostępności źródeł zasilania. -Dozymetria neutronowa – najbardziej skomplikowana – duże zapotrzebowanie. - Poszukiwane przenośne urządzenia do oceny wchłonięć substancji promieniotwórczych. - Wiarygodność pomiaru zależy od wiarygodności wzorcowania- konieczne międzynarodowe standardy. P. Olko Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej

7 CEL 3 : Nowe metody radiometryczne Etap 11 M. Budzanowski (IFJ PAN) Nowe dawkomierze pasywne do pomiaru dawek indywidualnych i awaryjnych Etap 12 J. Ośko (NCBJ) Pomiary skażeń wewnętrznych radionuklidami i ocena narażenia personelu EJ Etap 13 M. Gryziński (NCBJ) Rozwój metod dozymetrii promieniowania neutronowego Etap 14 K. Szewczyk (NCBJ) Opracowanie i wdrożenie systemu kontroli i zapewnienia jakości metod dozymetrii promieniowania gamma i beta – Secondary Standard Dosimetry Laboratory w CLOR. P. Olko Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej

8 Etap 11: Nowe dozymetry indywidualne P. Olko Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej Ponowny odczyt dawkomierza TL po zastosowaniu wzbudzenia UV umożliwi ponowną ocenę dawki Wzbudzanie światłem UV przenosi pułapki wysokotemperaturowe do niższych poziomów co umożliwia ponowny odczyt dawki Będzie to pierwsze w świecie wykorzystanie tego zjawiska do powtórnego odczytu dawki

9 Etap 11: Nowe dozymetry indywidualne P. Olko Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej Dozymetr został pozostawiony w polu promieniowania? Odczyt światła TL pod kamerą CCD umożliwi obserwację cienia na dawkomierzu gdyby ekspozycja była statyczna Wprowadzimy do użytku w serwisie dozymetrycznym LADIS w IFJ PAN

10 ETAP 12 Pomiary ska ż e ń wewn ę trznych P. Olko Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej Metodyka kompleksowej oceny dawek wewnętrznych od różnych dróg narażenia Rozszerzenie akredytacji LPD NCBJ na pomiary skażeń wewnętrznych o pomiar aktywności izotopów alfapromieniotwórczych w wydalinach i szacowania dawki obciążającej Opracowanie metodyki pomiarów skażeń wewnętrznych w warunkach awaryjnych Pomiar dawek w warunkach awaryjnych

11 ETAP 12 Pomiary ska ż e ń wewn ę trznych P. Olko Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej Skażenia całego ciała Aktywność wydalin Skażenia tarczycy jodem promieniotwórczym Opracowanie metodyki wykonywania pomiarów, oceny dawek oraz procedur pomiarowych zgodnych z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025

12 dr inż. Michał A. Gryziński Narodowe Centrum Badań Jądrowych ETAP 13 Rozwój metod dozymetrii promieniowania neutronowego BF 3 B 4 C 10 B Nowe detektory Ochrona środowiska pracy Projekt strategiczny finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju m.gryzinski@ncbj.gov.pl

13 Rozwój metod dozymetrii promieniowania neutronowegoetap 13 Produkt 2 Metoda pomiaru H*(10) za pomocą komory jonizacyjnej napełnionej BF 3 Komory zawierające bor i metody rekombinacyjne do monitorowania środowiska pracy obiektu jądrowego (pomiary porównawcze) Produkt 1 24 miesiące BF 3 B 4 C 10 B 36 miesięcy Projekt strategiczny finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju m.gryzinski@ncbj.gov.pl

14 ETAP 14 Wzorcowanie przyrz ą dów Laboratorium Wzorców Wtórnych P. Olko Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej Laboratorium kalibracyjne CLOR obecnie docelowo

15 ETAP 14 Wzorcowanie przyrz ą dów Laboratorium Wzorców Wtórnych P. Olko Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej Wzorce odniesienia - przyrządy do pomiaru promieniowania Akredytowane procedury pomiarowe Doświadczenie Źródła promieniowania gamma oraz beta Laboratorium Wzorców Wtórnych - CLOR Uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych 15 Udoskonalenie posiadanych procedur Uczestnictwo w porównaniach na poziomie SSDL Wdrożenie wymagań zgodnie z SSDL Network Charter

16 P. Olko Rozwój metod zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla bieżących i przyszłych potrzeb energetyki jądrowej Podsumowanie Nowoczesny system ochrony radiologicznej nieodzowny dla funkcjonowania i prawidłowego społecznego odbioru EJ Program NCBiR szansą na rozwój polskich specjalności w obszarze dozymetrii Program umożliwi opracowanie i wdrożenie nowych metod pomiaru i oceny dawek, oraz wzorcowania przyrządów dozymetrycznych


Pobierz ppt "Cel 3 Nowe metody radiometryczne do zastosowa ń w ochronie radiologicznej w elektrowni j ą drowej Paweł Olko Instytut Fizyki Jądrowej (IFJ PAN), Kraków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google