Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy prawne Forma prenotyfikacji Do czego służy prenotyfikacja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy prawne Forma prenotyfikacji Do czego służy prenotyfikacja"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy prawne Forma prenotyfikacji Do czego służy prenotyfikacja Kto może dokonać prenotyfikacji Opłaty skarbowe Sposoby dostarczenia prenotyfikacji Co można zrobić w przypadku braku prenotyfikacji Dyskusja

2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej Art. 4 ust. 3 Osoba odpowiedzialna za przesyłkę, z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego, informuje, w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, urzędowego lekarza weterynarii w granicznym posterunku kontroli przejścia granicznego, przez które przesyłka zwierząt lub przesyłka produktów ma zostać wprowadzona, o przewidywanym czasie przywozu, rodzaju i ilości przywożonej przesyłki produktów lub przesyłki zwierząt.

3 DYREKTYWA RADY 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r
DYREKTYWA RADY 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich Art. 3 Państwa Członkowskie zapewnią, że osoby odpowiedzialne za przesyłkę zostaną zobowiązane do uprzedniego przekazania informacji przez należyte wypełnienie, tam gdzie właściwe, świadectwa określonego w art. 5 ust. 1 lub dostarczenie na piśmie lub w formie elektronicznej szczegółowego opisu przesyłki określonej w ust. 1 włącznie z produktami określonymi w art. 9 i art. 19 ust. 1, do personelu weterynaryjnego w granicznym posterunku kontroli, do którego dostarczone mają być produkty.

4 Państwa Członkowskie mogą przeprowadzić kontrolę manifestu pokładowego statków i samolotów i kontrolę w celu stwierdzenia czy zgadzają się one ze wspomnianymi wyżej deklaracjami i dokumentami

5 DYREKTYWA RADY 91/496 z dnia 15 lipca 1991 r
DYREKTYWA RADY 91/496 z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniająca dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG Art.3 Państwa Członkowskie zagwarantują, że importerzy są zobowiązani do powiadomienia, z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego, personelu weterynaryjnego granicznego posterunku kontroli, gdzie zostaną zgłoszone zwierzęta, o ilości, gatunku i przybliżonym czasie przybycia zwierząt

6 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiające procedurę kontroli weterynaryjnej we wspólnotowych punktach kontroli granicznej dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecich Artykuł 2 Powiadomienie o przybyciu produktów za pomocą Wspólnotowego świadectwa weterynaryjnego dla wwozu i przewozu Ust.1. Przed fizycznym przybyciem przesyłki na terytorium Wspólnoty ????? osoba odpowiedzialna za ładunek powiadamia o przybyciu produktów personel weterynaryjny w punkcie kontroli granicznej, któremu produkty zostaną przekazane, przy użyciu Wspólnotowego świadectwa weterynaryjnego dla wwozu i przewozu (CVED), określonego w załączniku III.

7 WSPÓLNOTOWE ŚWIADECTWO WETERYNARYJNE DLA WWOZU
Załącznik III WSPÓLNOTOWE ŚWIADECTWO WETERYNARYJNE DLA WWOZU I PRZEWOZU (CVED)

8

9 Świadectwo niniejsze musi być wypełnione dla wszystkich przesyłek przedstawianych w punkcie kontroli granicznej, niezależnie od tego, czy spełniają one wymogi UE i przeznaczone są do swobodnego obrotu, czy będą traktowane jako przesyłki skierowane lub przesyłki niespełniające wymogów UE przeznaczone do przeładunku, tranzytu lub umieszczenia w wolnych obszarach celnych, składach wolnocłowych lub składach celnych, czy dla zaopatrzenia statków.

10 Na pierwszej stronie osoba odpowiedzialna za przesyłkę deklaruje numer świadectwa oraz datę jego wydania. Znajdują się tu również m. in. szczegóły dotyczące nadawcy, odbiorcy, importera, a także dane dotyczące samej przesyłki – rodzaj towaru, liczba i rodzaj opakowań, waga netto i brutto, czy jest to produkt schłodzony, mrożony, czy o temperaturze otoczenia.

11 Do czego służy prenotyfikacja?
Poprzez wypełnienie pierwszej strony CVED osoba odpowiedzialna za przesyłkę deklaruje Granicznemu Lekarzowi Weterynarii przesyłkę razem ze szczegółami dotyczącymi świadectwa zdrowia.

12 Istotne!! Przez wypełnienie pierwszej strony CVED osoba odpowiedzialna za przesyłkę dostarcza nam prawną deklarację, że to ona jest osobą odpowiedzialną za przesyłkę więc nie może uniknąć odpowiedzialności lub porzucić przesyłki.

13 Ustawa o weterynaryjnej kontroli granicznej
Osobą odpowiedzialną za przesyłkę jest osoba fizyczna, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z przepisami prawa celnego odpowiada za przesyłkę, we wszystkich przypadkach przewidzianych w tych przepisach, a także przedstawiciela takich osób w rozumieniu prawa celnego*, jeżeli nałożono na niego taką odpowiedzialność, w zakresie czynności kontrolnych przewidzianych niniejszą ustawą. * Art. 5 Rozporządzenia Rady 2913/92/EWG z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny znowelizowanego Rozporządzeniem (WE) Nr 82/97 Parlamentu Europejskiego i Rady.

14 Art. 32 kpa Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Art. 33 kpa § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. § 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. § 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

15 albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji
USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz z późn. zm.) Art. 1, ust. 1, pkt 2 Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, która wynosi 17 zł.

16 Art. 8 ust. 3 Organy administracji rządowej i samorządowej (…) dokonują adnotacji potwierdzającej zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty.

17 Art. 11 ust.1 Organy administracji rządowej i samorządowej (…) przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także od zaświadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, użytych w prowadzonych przez te organy lub podmioty postępowaniach oraz od złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.

18 Art. 11 ust. 3 Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, jest przekazywana co miesiąc, do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nie uiszczono należnej opłaty skarbowej i zawiera: 1) imię i nazwisko (nazwę lub firmę), adres podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty skarbowej 2) przedmiot, od którego nie uiszczono należnej opłaty skarbowej, w tym dane jednoznacznie identyfikujące ten przedmiot.

19 Rozporządzenie 136/2004 mówi o możliwości dokonywania prenotyfikacji w formie elektronicznej.
W profilu użytkownika można wybrać opcję jakie informacje z systemu TRACES chcemy otrzymywać na naszą skrzynkę poczty elektronicznej.

20 Jeżeli zgłoszenie przesyłki do weterynaryjnej kontroli granicznej jest dokonywane za pomocą systemu TRACES pierwsza strona CVED może zostać wydrukowana przez importera, podpisana i dostarczona do posterunku weterynaryjnej kontroli granicznej.

21 W praktyce zdarza się ,że pierwsza strona CVED jest dostarczana do posterunku weterynaryjnej kontroli granicznej po jej przybyciu na terytorium UE. Co wtedy??

22 List „ostrzegawczy”??? Co jeżeli mimo to sytuacja się powtarza?? Odrzucić przesyłkę?? Odrzucenie przesyłki nie jest działaniem proporcjonalnym, jeżeli przesyłka nadal znajduje się w BIP i nie została naruszona.

23 Zgodnie z art. 47 ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej „kto, będąc osobą odpowiedzialną za przesyłkę nie informuje o zamiarze przywozu lub przewozu zwierząt lub produktów przez graniczny posterunek kontroli podlega grzywnie”.

24 - WLW – dla pracowników WIW; - PLW – dla pracowników PIW;
Art. 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego mówi, że upoważnienia pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje: - WLW – dla pracowników WIW; - PLW – dla pracowników PIW; - GrLW – dla pracowników GrIW.

25 Ale………….

26 Zgodnie z ww. rozporządzeniem pracownicy IW oraz osoby wyznaczone uprawnione są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w: 1. art. 110 – 112 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (DZ.U. z 2007 Nr 109, poz. 756) w zakresie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego 2. art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 3. art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach 4. art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

27 Zgodnie z art.17 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia organom administracji rządowej i samorządowej , organom kontroli państwowej i kontroli samorządu terytorialnego oraz strażom gminnym (miejskim) przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego gdy w zakresie swojego działania ujawniły wykroczenie i wystąpiły z wnioskiem o ukaranie.

28 Z powyższego wynika, że organ Inspekcji Weterynaryjnej, w sytuacji gdy w zakresie swojej działalności ujawni czyn realizujący znamiona wykroczenia i skieruje do sądu wniosek o ukaranie, ma prawo wystąpić w charakterze oskarżyciela publicznego.

29 Dziękuję za uwagę 

30 Dyskusja Co to znaczy przed przybyciem przesyłki?- w przypadku transportu drogą morską, powietrzną, drogową Dlaczego istotne jest aby prenotyfikacja była z wyprzedzeniem?

31 Dyskusja cd. Prenotyfikacja w przypadku przesyłek produktów i przesyłek zwierząt Postępowanie w przypadku prenotyfikacji zawierającej błędy


Pobierz ppt "Podstawy prawne Forma prenotyfikacji Do czego służy prenotyfikacja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google