Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatki i opłaty lokalne w 2012 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatki i opłaty lokalne w 2012 roku"— Zapis prezentacji:

1 Podatki i opłaty lokalne w 2012 roku
Gmina Miejska Mielec Podatki i opłaty lokalne w 2012 roku

2 Konstytucja RP art. 168 Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie.

3 Kompetencje Rad Gmin - art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym – Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

4 Kompetencje Rad Gmin cd.
art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach lokalnych – Rada gminy upoważniona jest do wskazania w drodze uchwały, wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości” Ustawodawca określił jednocześnie w tym przepisie górne granice stawek tego podatku. Rada gminy nie może określić poszczególnych stawek podatku od nieruchomości w kwocie wyższej niż przewiduje ustawa.

5 Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
RADA GMINY NIE MOŻE PODWYŻSZAĆ W CIĄGU ROKU UCHWALONYCH PRZED ROZPOCZĘCIEM ROKU PODATKOWEGO STAWEK PODATKOWYCH

6 Stan posiadania przedmiotów
opodatkowania w 2012 roku

7 Powierzchnia Gminy Miejskiej Mielec
w tym: 4.689,00 ha Własność Gminy 652,46 Własność Skarbu Państwa 509,63 Drogi Publiczne 198,93 Powierzchnia Opodatkowana Osoby Prawne i Fizyczne 3.327,98

8 Powierzchnia Gminy Miejskiej Mielec
Własność Gminy 13,91% Własność Skarbu Państwa 10,87% Grunty opodatkowane Osoby Prawne i Fizyczne 70,97% 4,24% Drogi publiczne

9 Podział gruntów opodatkowanych
Osoby prawne - grunty opodatkowane 1.729,41 ha Osoby prawne - grunty zwolnione 786,51 Osoby fizyczne - grunty opodatkowane 1.598,57 Osoby fizyczne - grunty zwolnione 574,51 Razem 4.689,00

10 Podział gruntów opodatkowanych
Osoby fizyczne grunty zwolnione Osoby fizyczne grunty zwolnione 12,25% 8,46% Osoby prawne 43,17% Osoby prawne 36,88% Osoby fizyczne 34,09% Osoby fizyczne 35,81% 16,77% 12,57% Osoby prawne grunty zwolnione Osoby prawne grunty zwolnione

11 Podział gruntów opodatkowanych pod względem rodzaju podatku
Grunty opodatkowane podatkiem od nieruchomości w tym: 1.741,89 ha - działalność gospodarcza 585,11 - działalność gospodarcza - lotniska 272,05 - pozostałe , w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 884,73 Grunty opodatkowane podatkiem leśnym 421,01 Grunty opodatkowane podatkiem rolnym 1.165,08 Razem 3.327,98

12 Procentowy podział gruntów opodatkowanych pod względem rodzaju podatku
Działalność gospodarcza 17,58% Podatek rolny 35,01% Podatek od nierucho- mości Lotniska 8,17% Grunty pozostałe 26,58% Podatek leśny 12,65%

13 Podział gruntów zwolnionych pod względem rodzaju zwolnienia
Działalność gospodarcza – ustawa - SSE 38,33 ha Działalność gospodarcza – uchwała - MPP 78,98 Działalność gospodarcza – ustawa - lotniska publiczne 202,49 Działalność gospodarcza – ustawa inne zwolnienia 5,96 Grunty pozostałe – ustawa inne zwolnienia 244,05 Grunty pozostałe – uchwała RM 34,11 Grunty leśne – ustawa 228,99 Grunty rolne – ustawa 528,11 Razem 1.361,02

14 Procentowy podział gruntów zwolnionych pod względem rodzaju zwolnienia
Grunty rolne - ustawa 38,80% Grunty leśne – ustawa 16,82% Działalność gospod. – ustawa - SSE Gr. pozostałe – uchwała RM 2,51% 14,88% 2,82% Gr. pozostałe – ustawa inne zwolnienia 17,93% 5,80% Działalność gospod. – ustawa lotniska publiczne Działalność gospod. – uchwała - MPP Działalność gospod. –ustawa inne zwolnienia 0,44%

15 Powierzchnia budynków
Osoby prawne - budynki opodatkowane m2 Osoby prawne - budynki zwolnione Osoby fizyczne - budynki opodatkowane Osoby fizyczne - budynki zwolnione 2.602 Razem

16 Procentowy rozkład budynków
Budynki opodatkowane osoby fizyczne 37,96% Budynki opodatkowane osoby prawne 53,86% Osoby prawne budynki zwolnione 8,10% Osoby fizyczne budynki zwolnione – 0,08%

17 Podział budynków opodatkowanych ze względu na rodzaj podatku i osoby
Budynki mieszkalne - osoby prawne m2 Budynki związane z działalnością gospod. - osoby prawne Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - osoby prawne 39.679 Budynki pozostałe, pożytek publiczny - osoby prawne 71.724 Budynki mieszkalne - osoby fizyczne Budynki związane z działalnością gospod. - osoby fizyczne Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - osoby fizyczne 9.525 Budynki pozostałe, pożytek publiczny - osoby fizyczne 97.540 Razem

18 Procentowy rozkład budynków opodatkowanych
Budynki pozostałe osoby prawne 2,44% Działalność gospodarcza osoby fizyczne Usługi medyczne osoby prawne 1,35% Usługi medyczne osoby fizyczne 0,32% Budynki mieszkalne osoby fizyczne 32,97% 4,73% Działalność gospodarcza osoby prawne 35,92% Budynki mieszkalne osoby prawne 18,95% Budynki pozostałe osoby fizyczne 3,32%

19 Budynki zwolnione Razem 261.942 Działalność gospodarcza – ustawa - SSE
m2 Działalność gospodarcza – uchwała - MPP 33.022 Działalność gospodarcza – ustawa - lotniska publiczne 2.559 Działalność gospodarcza – ustawa inne zwolnienia 451 Działalność gospodarcza – uchwała RM 284 Budynki mieszkalne – ustawa 6.604 Budynki mieszkalne – uchwała RM 235 Budynki pozostałe – ustawa 97.148 Budynki pozostałe – uchwała RM 15.086 Razem

20 Procentowy rozkład budynków zwolnionych
Uchwała RM budynki mieszkalne 0,09% Ustawa budynki mieszkalne 2,52% Bud. pozostałe ustawa 37,09% Ustawa dz. gospod. inne 0,17% Budynki pozostałe uchwała RM 5,76% Uchwała MPP 12,61% Ustawa - lotniska publiczne 0,98% Ustawa - SSE 40,68%

21 Budowle Nazwa Razem 546.002.750 Wartość budowli Osoby prawne - budowle
opodatkowane zwolnione Osoby fizyczne - budowle Razem

22 Procentowy rozkład budowli
Osoby prawne budowle zwolnione 33,31% Osoby prawne budowle opodatkowane 65,87% Osoby fizyczne budowle opodatkowane 0,81%

23 Podział budowli ze względu na rodzaj zwolnienia
Ustawa - SSE Uchwała - MPP Ustawa - lotniska publiczne Ustawa inne zwolnienia Uchwała inne zwolnienia Razem

24 Procentowy rozkład budowli zwolnionych
Ustawa - SSE Uchwała inne zwolnienia 70,14% 7,20% Uchwała - MPP 8,36% Ustawa inne zwolnienia 13,86% Ustawa – lotniska publiczne 0,45%

25 Wielkość budżetu miasta na 2012 rok (dochody)
Budżet miasta Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Podatek rolny Podatek leśny 8.097 Opłata targowa Razem podatki i opłaty lokalne Pozostałe dochody budżetu miasta

26 Struktura budżetu miasta w procentach
Podatek od środków transportowych 0,71% Podatek od nieruchomości 20,75% Pozostałe dochody 77,98% Opłata targowa 0,47% Podatek rolny i leśny razem - 0,09%

27 Wielkość podatków i opłat lokalnych w 2012 roku
Razem podatki opłaty lokalne Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Podatek rolny Podatek leśny 8.097 Opłata targowa

28 Struktura podatków i opłat lokalnych w procentach
Podatek od środków transportowych 3,21% Podatek rolny i leśny razem 0,42% Podatek od nieruchomości 94,24% Opłata targowa 2,13%

29 Wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2003 – 2012 (w tys. zł)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 planowane Wpływy bieżące 17.638 20.331 21.028 23.635 24.022 25.160 27.645 30.001 31.259 32.714 Wpływy zaległe 1.171 546 1603 1.127 500 400 510 2.232 1.206 400 Wpływy razem 18.809 20.877 22.631 24.762 24.522 25.560 28.155 32.233 32.465 33.114

30 Wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2003 – 2012
33 114 35 000 32 233 32 465 28 155 30 000 32 714 25 560 24 762 31 259 22 631 24 522 30 001 25 000 27 645 20 877 25 160 18 809 24 022 20 000 23 635 21 028 20 331 15 000 17 638 10 000 5 000 2 232 1 171 1 603 1 127 1 206 546 500 400 400 510 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 wpływy bieżące wpływy zaległe wpływy razem

31 Stawki podatkowe w latach 20011 - 2012
Stawki 2011 rok Stawki 2012 rok Ustawowe maksymalne Uchwała RM Proponowane Grunty związane z prowadzeniem dział. gospodarczej 0,80 zł/m2 0,62 zł/m2 0,84 zł/m2 0,65zł/m2 Grunty pod jeziorami 4,15 zł/ha 3,13 zł/ha 4,33 zł/ha 3,27 zł/ha Grunty pozostałe 0,41 zł/m2 0,20 zł/m2 0,43 zł/m2 0,21 zł/m2 Grunty związane z prowadzeniem dział. Gospodarczej zajętych pod lotniska 0,16 zł/m2

32 Stawki podatkowe w latach 2011 - 2012
Stawki 2011 rok Stawki 2012 rok Ustawowe maksymalne Uchwała RM Proponowane Budynki mieszkalne 0,67 zł/m2 0,50 zł/m2 0,70 zł/m2 0,53 zł/m2 Budynki związane z prowadzeniem dział. gospodarczej. 21,05 zł/m2 17,85 zł/m2 21,94 zł/m2 18,60 zł/m2 Budynki zajęte na prowadzenie działaln. gospod. w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,82 zł/m2 8,17 zł/m2 10,24 zł/m2 8,52 zł/m2

33 Stawki podatkowe w latach 2011 - 2012
Stawki 2011 rok Stawki 2012 rok Ustawowe maksymalne Uchwała RM Proponowane Budynki zajęte na prowadzenie dział. gospod. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,27 zł/m2 4,16 zł/m2 4,45 zł/m2 Budynki pozostałe 7,06 zł/m2 6,02 zł/m2 7,36 zł/m2 6,28 zł/m2 Budowle 2%

34 Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 2003 – 2012 r.
23,00 21,94 22,00 21,05 20,51 21,00 19,81 20,00 19,01 18,60 19,00 18,43 18,60 17,98 17,85 17,85 17,42 18,00 17,31 16,59 17,00 17,13 17,13 16,00 16,76 16,59 15,94 16,26 15,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 lata Stawki wg ustawy Stawki wg uchwały

35 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
93,34% 94,00% 92,27% 92,09% 90,11% 92,00% 90,02% 90,11% 90,00% 87,03% 88,00% 86,47% 84,80% 86,00% 84,78% 84,00% 82,00% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

36 Budynki mieszkalne Stawki wg ustawy Stawki wg uchwały zł 0,75 0,70
0,67 0,65 0,65 0,70 0,62 0,59 0,57 0,60 0,56 0,54 0,55 0,52 0,51 0,50 0,53 0,5 0,5 0,45 0,48 0,48 0,47 0,46 0,46 0,46 0,45 0,40 0,35 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 lata Stawki wg ustawy Stawki wg uchwały

37 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – budynki mieszkalne
90,00 88,46 88,24 88,00 85,19 86,00 82,14 82,46 84,00 81,36 82,00 80,00 77,42 76,92 78,00 75,71 76,00 74,63 74,00 72,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

38 Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
0,90 0,84 0,85 0,80 0,80 0,77 0,74 0,75 0,71 0,69 0,68 0,70 0,66 0,62 0,63 0,65 0,65 0,60 0,62 0,62 0,55 0,59 0,59 0,58 0,57 0,57 0,55 0,56 0,50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 lata Stawki wg ustawy Stawki wg uchwały

39 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
% 90,00 88,71 88,89 88,00 86,36 86,00 84,06 83,82 83,10 84,00 80,52 82,00 79,73 80,00 77,50 77,38 78,00 76,00 74,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

40 Grunty pozostałe Stawki wg ustawy Stawki wg uchwały 0,45 0,43 0,40
0,41 0,39 0,35 0,37 0,35 0,34 0,30 0,33 0,32 0,31 0,30 0,25 0,20 0,21 0,20 0,20 0,15 0,18 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,10 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stawki wg ustawy Stawki wg uchwały

41 Procentowe wykorzystanie bazy podatkowej – grunty pozostałe
% 52,00 51,61 51,43 51,28 51,50 51,00 50,50 50,00 50,00 50,00 50,00 49,50 48,65 48,78 48,84 49,00 48,48 48,50 48,00 47,50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

42 Porównanie stawek podatkowych w 2011 roku (grunty w zł/m2)
Przedmiot opodatkowania Mielec Tarnobrzeg Krosno Przemyśl Rzeszów Związane z prowa-dzeniem działaln. gospodarczej 0,62 0,74 0,76 0,68 0,77 Związane z prowa-dzeniem działaln. gospodarczej zajęte pod lotniska 0,16 - Pozostałe 0,20 0,37 0,27 0,34

43 Porównanie stawek podatkowych w 2011 roku (budynki w zł/m2)
Przedmiot opodatkowania Mielec Tarnobrzeg Krosno Przemyśl Rzeszów Mieszkalne 0,50 0,62 0,67 0,55 0,56 Związane z prowa-dzeniem działalności gospodarczej 17,85 19,81 19,00 18,20 21,05 Związane z prowa- dzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,17 9,24 9,82 8,66 9,75

44 Porównanie stawek podatkowych w 2011 roku (budynki w zł/m2)
Przedmiot opodatkowania Mielec Tarnobrzeg Krosno Przemyśl Rzeszów Związane z prowa- dzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych 4,16 4,01 4,27 3,75 Pozostałe 6,18 6,64 4,60 6,10 5,55 Budowle 2%

45 Skutki podwyższenia stawek podatkowych dla budżetu gminy na 2012 rok
Przedmiot opodatkowania Skutki (w tys. zł) Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 270 Grunty pozostałe 145 Grunty pod jeziorami Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – lotniska

46 Skutki podwyższenia stawek podatkowych dla budżetu gminy na 2012 rok cd.
Przedmiot opodatkowania Skutki (w tys. zł) Budynki Mieszkalne 56 Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 686 Budynki pozostałe 71 Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług medycznych 14

47 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Podatki i opłaty lokalne w 2012 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google