Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski Decydowanie a kierowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski Decydowanie a kierowanie."— Zapis prezentacji:

1

2 dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski Decydowanie a kierowanie

3 2 Związek decydowania z kierowaniem nie jest z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia wcale oczywisty. Prima facie sądzić można, że decydowanie jest jedną z funkcji kierowniczych. Osobiście podzielam pogląd, że decydowanie nie jest odrębną funkcją kierowniczą, lecz... sposobem realizacji funkcji kierowniczych. Decydowanie a kierowanie dr hab. Jerzy Supernat

4 3 Whatever a manager does he does through making decisions. Cokolwiek robi kierownik, robi to przez podejmowanie decyzji. Peter F. Drucker ( ): Decydowanie a kierowanie dr hab. Jerzy Supernat

5 4 All managers are decision-makers. Wszyscy kierownicy są decydentami. Victor H. Vroom (ur. w 1932 r. w Kanadzie): Decydowanie a kierowanie dr hab. Jerzy Supernat

6 5 Andrzej M. Zawiślak (ur. 1937): Istotą zarządzania jest permanentny proces po- dejmowania decyzji. Decydowanie a kierowanie dr hab. Jerzy Supernat

7 6 planowanie + organizowanie + motywowanie + kontrolowanie d e c y d o w a n i e Decydowanie jest wspólnym mianownikiem kiero- wania (funkcji kierowniczych): Decydowanie a kierowanie dr hab. Jerzy Supernat

8 7 Z koncepcji funkcji kierowniczych, któ- rych autorzy ujmują decydowanie jako funkcję odrębną, na szczególną uwagę zasługuje koncepcja ról kierowniczych ur. w 1939 r. w Kanadzie Henryego Mintzberga, wyrastająca z krytyki mode- lu kierowania H. Fayola. Autor wśród dziesięciu ról kierowniczych wyróżnił aż cztery role decyzyjne. Decydowanie a kierowanie dr hab. Jerzy Supernat

9 8 Decydowanie a kierowanie dr hab. Jerzy Supernat Henry Mintzberg: If you ask a manager what he does, he will most likely tell you that he plans, organizes, coordinates, and controls. Then watch what he does. Dont be surprised if you cant relate what you see to these four words. (…) these four words, which have dominated management vocabulary since the French industrialist Henri Fayol first introduced them in 1916, tell us little about what managers actually do. At best, they indicate some vague objectives managers have when they work.

10 9 Autorytet formalny i status kierownika Role interpersonalne (3) Role informacyjne (3) Role decyzyjne (4) Decydowanie a kierowanie dr hab. Jerzy Supernat

11 10 Interpersonalne role kierownicze: reprezentacyjna (ceremonialna) przywódcy łącznika Decydowanie a kierowanie dr hab. Jerzy Supernat

12 11 Decydowanie a kierowanie dr hab. Jerzy Supernat Laura Bush attends a ribbon cutting ceremony with football star Brett Favre and his wife, Deanna, left, Secretary Margaret Spelling, center, Dan Vogel, Associate Director, USA Freedom Corps, right, and students of Hancock North Central Elementary School at the Kaboom Playground, built at the Hancock North Central Elementary School in Kiln, Ms., Wednesday, Jan. 26, 2006, during a visit to the area ravaged by Hurricane Katrina. White House photo by Shealah Craighead.

13 12 Informacyjne role kierownicze: monitorująca dystrybutora informacji rzecznika Decydowanie a kierowanie dr hab. Jerzy Supernat

14 13 Decyzyjne role kierownicze: inicjatora reagująca alokatora zasobów negocjatora Decydowanie a kierowanie dr hab. Jerzy Supernat

15 14 Koncepcja Henryego Mintzberga została ostatnio uzupełniona o pięć ról kierowniczych, które mają być właściwe wyłącznie kierownikom w admini- stracji publicznej: roles unique to the public ma- nager / public service roles. Decydowanie a kierowanie dr hab. Jerzy Supernat

16 15 Role właściwe kierownikom w administracji publicznej: architekt konsensusu (consensus builder) popularyzator spraw lokalnych (educator on community issues) interpretator wartości lokalnych (interpreter of community values) wzór etycznego postępowania (bearer of ethical standards) współwykonawca władzy lokalnej (sharer of community power) Decydowanie a kierowanie dr hab. Jerzy Supernat

17 16 Można jednak mieć poważne wątpliwości czy wskazanych pięć dodatkowych ról kierowniczych jest właściwych – mutatis mutandis – wyłącznie kierownikom w administra- cji publicznej. Wielu autorów zauważa, że zarządzanie w organizacjach publicznych nie różni się od zarządzania w organizacjach prywatnych i pozarządowych. Na przykład francuski admi- nistratywista Charles Debbasch (ur. 1937) pisze: Celem administracji publicznej, podobnie jak administracji prywa- tnej, jest możliwie najlepsze rozwiązywanie problemów zarządzania. Zarządzanie instytucjami administracyjnymi przypomina zarządzanie przedsiębiorstwem prywatnym. Natomiast amerykański przedstawiciel nauki administracji B. Guy Peters (ur. 1944) jednoznacznie stwierdza, że za- rządzanie jest zarządzaniem (management is manage- ment). Decydowanie a kierowanie dr hab. Jerzy Supernat

18 17 B. Guy Peters

19 18 Czy można jeszcze inaczej uzupełnić koncepcję Henryego Mintzberga? Myślę, że... tak. Na przykład o rolę... mentora. Decydowanie a kierowanie dr hab. Jerzy Supernat

20 19 Dobry mentor w kontaktach z nowymi / mło- dymi członkami organizacji: ofiarowuje im swój czas widzi ich potencjalne możliwości i formułuje wobec nich wysokie oczekiwania (a mentor helps young men or women find and word their dream) szczerze się nimi troszczy i opiekuje Decydowanie a kierowanie dr hab. Jerzy Supernat

21 20 jest dla nich dostępny, pomimo różnicy statusu wynikającej z hierarchii organizacyjnej umożliwia im nieformalne kontakty jest w stanie udzielić im kompetentnej rady (he or she knows the ropes ) potrafi ich ochronić przed kaprysami biurokracji Decydowanie a kierowanie dr hab. Jerzy Supernat

22 21 uosabia i upowszechnia wartości organizacji ma dystans wobec siebie i po- siada poczucie humoru: traktuje jak najpoważniej pracę, ale nie- koniecznie w taki sam sposób siebie samego Decydowanie a kierowanie dr hab. Jerzy Supernat

23 22 Peter F. Drucker w porównywalnym kontekście posłużył się wyrażeniem, które kapitalnie opisuje funkcję mentora: maker of men czyli (s)twórca ludzi Decydowanie a kierowanie dr hab. Jerzy Supernat

24 23 Przeżywające swój renesans słowo mentor pochodzi z mitologii greckiej. Kiedy Odyseusz opuszczał Itakę, powierzył swojego syna Telemacha mieszkającemu na wyspie staremu przyjacielowi – Mentorowi. Postać Mentora kilkakrotnie przybierała bogini mądrości Atena, aby pomagać Telemachowi w pokonaniu trudności, jakie dotykały Itakę podczas nieobecności Odyseusza. Pod inspirującą opieką Mentora (i Ateny) niedoświadczony młodzieniec wyrósł na inteligentnego i przedsiębiorczego przywódcę. Decydowanie a kierowanie dr hab. Jerzy Supernat

25 24 Telemach i Mentor

26 25 Mentoring (in the Army) is the proactive development of each subordinate through observing, assessing, coaching, teaching, developmental counseling, and evaluating that results in people being treated with fairness and equal opportunity. Mentoring is an inclusive process (not an exclusive one) for everyone under a leaders char- ge. Field Manual : Military Leadership (the US Army's basic manual on leadership): Decydowanie a kierowanie dr hab. Jerzy Supernat

27 26 Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you become great. Trzymaj się z dala od ludzi, którzy próbują pomniejszać twoje ambicje. Tak czynią mali ludzie, naprawdę wielcy każą ci zostać wielkim. Mark Twain Myśl końcowa dr hab. Jerzy Supernat


Pobierz ppt "dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski Decydowanie a kierowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google