Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski Public relations w administracji publicznej Materiał do wykładu na konferencji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski Public relations w administracji publicznej Materiał do wykładu na konferencji."— Zapis prezentacji:

1 dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski Public relations w administracji publicznej Materiał do wykładu na konferencji Public relations w administracji publicznej zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Ius Administrativum Novum we Wrocławiu w Domu Edyty Stein 11 maja 2009 r.

2 Public relations w administracji publicznej Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było słowo… Pismo Święte. Nowy Testament. Ewangelia według św. Jana, 1, 1:

3 Uczeń Konfucjusza: Mistrzu, co uczyniłbyś przede wszystkim, gdybyś został cesa- rzem Chin ? Konfucjusz (551-479 p.n.e.): Ustaliłbym znaczenia słów / Przypisałbym (przyporządkowałbym) słowom określone znaczenia. NagłówekPublic relations w administracji publicznej dr hab. Jerzy Supernat

4 Terminy public relations i administracja publiczna są niejednoznaczne.

5 W zbiorowej wyobraźni public relations często łączy się z rządem i polityką oraz z manipulacyjnymi zabiegami określanymi jako spin. Spin (significant progress in the news) – bujanie (znaczący postęp w informacjach)

6 Public relations w administracji publicznej dr hab. Jerzy Supernat Powszechność public relations Anthony Davis Działalność public relations jest prowadzona przez: profesjonalnych praktyków PR (w każdym sektorze) kierowników i pracowników osoby pracujące społecznie osoby indywidualne Public relations w coraz większym stopniu zajmują się wszyscy, co jest odzwierciedleniem pluralizmu w sferach komercyjnej i obywa- telskiej. Kevin Moloney: display-for-attention-and-advantage umożli- wia wielu osobom dotarcie do opinii publicznej.

7 Public relations w administracji publicznej dr hab. Jerzy Supernat Definicja public relations James E. Grunig, Todd Hunt: Public relations to zarządzanie komunikacją między orga- nizacją a różnymi grupami jej odbiorców. The Public Relations Society of America: Public relations helps an organization and its publics adapt mutually to each other. Anthony Davis: Public relations to komunikacja z ludźmi, którzy są ważni dla komunikującego, w celu zwrócenia ich uwagi i nawią- zania współpracy, w sposób, który sprzyja jego interesom lub interesom, które reprezentuje.

8 Autorytet formalny i status kierownika Role interpersonalne Role informacyjne (!) Role decyzyjne Public relations w administracji publicznej dr hab. Jerzy Supernat Role kierownicze według Henryego Mintzberga:

9 Public relations w administracji publicznej określenie misji organizacji przyjęcie rozwiązań (w tym strukturalnych) zapewniających realizację misji organizacji (institutional embodiment of purpose) zapewnienie spójności organizacji i poparcia dla niej (defending the organizations integrity) kierowanie konfliktami (ordering of internal conflict) Funkcje formalnego przywódcy według Philipa Selznicka:

10 Public relations w administracji publicznej dr hab. Jerzy Supernat Sposoby rozwiązania konfliktu w koncepcji Mary Parker Follett: dobrowolne ustąpienie jednej strony walka i zwycięstwo jednej strony nad drugą kompromis integracja We właściwie rozumianym public relations wykorzystuje się komuni- kację do znalezienia trwałych rozwiązań. Anthony Davies

11 Mary Parker Follett Integracja wymaga wyartykułowania (uzewnętrznienia), zbadania i oceny interesów stron konfliktu, jako że taka ocena często oznacza ponowną ocenę, pozwalającą osiągnąć postęp. Pomieszczenie interesów stron konfliktu w jednym polu widzenia (dostrzeżenie całego pola pragnień), ich porównanie i równoczesna ponowna ocena może z kolei doprowadzić do tego, że interesy te zaczną do siebie pasować i wszystkie znajdą swoje miejsce w ostatecznym rozwiązaniu.

12 Public relations w administracji publicznej dr hab. Jerzy Supernat System polityczny Prawo Gospodarka rynkowa Administracja publiczna Społeczeństwo obywatelskie (obywatele) System organizacji społecznej liberalnego państwa demokratycznego według Huberta Izdebskiego

13 Public relations w administracji publicznej dr hab. Jerzy Supernat Administracja publiczna ujmowana jako governan- ce jest elementem demokracji uczestniczącej, czyli demo- kracji opierającej się w największym możliwym stopniu na uczestnictwie obywateli w systemie decyzyjnym: partici- patory democracy (interactive democracy, partnership de- mocracy, deliberative democracy). Administracja publiczna Zarządzanie publiczne Public governance

14 Public relations w administracji publicznej Z mojej recenzji książki Mateusza Stępnia, Responsywna administracja publiczna, opublikowanej w: Przegląd Prawa Publicznego 2009, nr 4: Aporia związana z liberalną i republikańską koncepcjami demokracji doprowadziła do przyjęcia w teorii demokracji trzeciej drogi w postaci koncepcji demokracji deliberatywnej, którą M. Stępień uznał za właściwą dla sformułowania modelu administracji responsywnej. Zwolenników demokracji deliberatywnej łączy przekonanie, że demokracja, jako zespół instytucji i praktyk, ma być miejscem, w którym dokonuje się proces transformacji […] preferencji/wartości/interesów (s. 45). Wyjaśniając istotę demokracji deliberatywnej, Autor wskazuje, że opiera się ona […] na przejściu od głosowania do komunikacyjnego (rozmowy, uzasadnienia, dyskusje) procesu formowania się opinii. Autor cytuje tutaj J. Habermasa, który uważa, że – w przeciwieństwie do ujęć agregatywnych – w warunkach dyskursu, które każdego skłaniają do tego, by przyjąć także perspektywę pozostałych obywateli lub w ogóle wszystkich innych, możliwa jest racjonalnie motywowana zmiana początkowych stanowisk […] Ostatni czwarty rozdział Koncepcja responsywnej administracji publicznej zawiera propozycję modelu responsywności autorstwa M. Stępnia. […] Autor […] wyróżnił tę część przestrzeni decyzyjnej administracji publicznej, w obrębie której przeprowadził analizę wpływu partycypacji publicznej na całkowitą efektywność decyzji regulacyjnych, aby następnie udzielić odpowiedzi na pytania o konieczność, zasięg, czas i metodę angażowania społeczeństwa w procesy regulacyjne. Takie złożone i wyważone podejście doprowadziło go do ujęcia responsywności jako swoistej praktyki działań administracji publicznej, polegającej na sytuacyjnie uwarunkowanym i kontekstowym stosowaniu przez nią mechanizmów partycypacji publicznej (s. 169).

15 Roles unique to the public manager (public service roles): consensus builder educator on community issues interpreter of community values bearer of ethical standards sharer of community power Public relations w administracji publicznej dr hab. Jerzy Supernat

16 Public relations w administracji publicznej Rodzaje public relations: publicity (komunikacja jednokierunkowa) informacja publiczna komunikacja dwukierunkowa asymetryczna komunikacja dwukierunkowa symetryczna komunikacja dwustopniowa

17 Public relations w administracji publicznej Funkcje public relations: przełamywanie barier (działanie ponad granicami): organizacja nie jest samotną wyspą legitymizowanie zarządzanie percepcją zarządzanie zmianą zarządzanie konfliktem zarządzanie sytuacją kryzysową wspieranie marketingu (marketingowe public relations) budowanie marki

18 Public relations w administracji publicznej dr hab. Jerzy Supernat H. Mommaas Brands enable us to more easily read each other and our environment of places and products. In this respect branding is not simply an economic activity, inspired by market considerations. In a deeper, cultural sociology sense, it is above all a manner of introducing order and certainty into what is in principle a chaotic reality. Seen in this way, brands are not purely a source of differentiation but also of identification, continuity and collectivity.

19 Myśl końcowa dr hab. Jerzy Supernat Some are born great, some achieve greatness, and some hire public relations officers. Daniel J. Boorstin


Pobierz ppt "Dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski Public relations w administracji publicznej Materiał do wykładu na konferencji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google