Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w administracji publicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w administracji publicznej"— Zapis prezentacji:

1 w administracji publicznej
Public relations w administracji publicznej Materiał do wykładu na konferencji „Public relations w administracji publicznej” zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Ius Administrativum Novum we Wrocławiu w Domu Edyty Stein 11 maja 2009 r. dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski

2 Public relations w administracji publicznej
Pismo Święte. Nowy Testament. Ewangelia według św. Jana, 1, 1: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było słowo…

3 Public relations w administracji publicznej
Nagłówek Uczeń Konfucjusza: Mistrzu, co uczyniłbyś przede wszystkim, gdybyś został cesa-rzem Chin ? Konfucjusz ( p.n.e.): Ustaliłbym znaczenia słów / Przypisałbym (przyporządkowałbym) słowom określone znaczenia. dr hab. Jerzy Supernat

4 public relations i administracja publiczna są niejednoznaczne.
Terminy public relations i administracja publiczna są niejednoznaczne.

5 W zbiorowej wyobraźni public relations często
łączy się z rządem i polityką oraz z manipulacyjnymi zabiegami określanymi jako spin. Spin (significant progress in the news) – „bujanie” (znaczący postęp w informacjach)

6 Public relations w administracji publicznej
Powszechność public relations Anthony Davis Działalność public relations jest prowadzona przez: profesjonalnych praktyków PR (w każdym sektorze) kierowników i pracowników osoby pracujące społecznie osoby indywidualne Public relations w coraz większym stopniu zajmują się wszyscy, co jest odzwierciedleniem pluralizmu w sferach komercyjnej i obywa-telskiej. Kevin Moloney: display-for-attention-and-advantage umożli-wia wielu osobom dotarcie do opinii publicznej. dr hab. Jerzy Supernat

7 Public relations w administracji publicznej
Definicja public relations James E. Grunig, Todd Hunt: Public relations to zarządzanie komunikacją między orga-nizacją a różnymi grupami jej odbiorców. The Public Relations Society of America: Public relations helps an organization and its publics adapt mutually to each other. Anthony Davis: Public relations to komunikacja z ludźmi, którzy są ważni dla komunikującego, w celu zwrócenia ich uwagi i nawią-zania współpracy, w sposób, który sprzyja jego interesom lub interesom, które reprezentuje. dr hab. Jerzy Supernat

8 Autorytet formalny i status kierownika
Public relations w administracji publicznej Role kierownicze według Henry’ego Mintzberga: Autorytet formalny i status kierownika Role interpersonalne Role informacyjne (!) Role decyzyjne dr hab. Jerzy Supernat

9 Public relations w administracji publicznej
Funkcje formalnego przywódcy według Philipa Selznicka: określenie misji organizacji przyjęcie rozwiązań (w tym strukturalnych) zapewniających realizację misji organizacji (institutional embodiment of purpose) zapewnienie spójności organizacji i poparcia dla niej (defending the organization’s integrity) kierowanie konfliktami (ordering of internal conflict)

10 Public relations w administracji publicznej
Sposoby rozwiązania konfliktu w koncepcji Mary Parker Follett: dobrowolne ustąpienie jednej strony walka i zwycięstwo jednej strony nad drugą kompromis integracja We właściwie rozumianym public relations wykorzystuje się komuni-kację do znalezienia trwałych rozwiązań. Anthony Davies dr hab. Jerzy Supernat

11 Integracja wymaga wyartykułowania (uzewnętrznienia), zbadania
i oceny interesów stron konfliktu, jako że taka ocena często oznacza ponowną ocenę, pozwalającą osiągnąć postęp. Pomieszczenie interesów stron konfliktu w jednym polu widzenia (dostrzeżenie całego pola pragnień), ich porównanie i równoczesna ponowna ocena może z kolei doprowadzić do tego, że interesy te zaczną do siebie pasować i wszystkie znajdą swoje miejsce w ostatecznym rozwiązaniu. Mary Parker Follett

12 Public relations w administracji publicznej
System organizacji społecznej liberalnego państwa demokratycznego według Huberta Izdebskiego System polityczny Prawo Administracja publiczna Gospodarka rynkowa Społeczeństwo obywatelskie (obywatele) dr hab. Jerzy Supernat

13 Public relations w administracji publicznej
Administracja publiczna Zarządzanie publiczne Public governance Administracja publiczna ujmowana jako governan-ce jest elementem demokracji uczestniczącej, czyli demo-kracji opierającej się w największym możliwym stopniu na uczestnictwie obywateli w systemie decyzyjnym: partici-patory democracy (interactive democracy, partnership de-mocracy, deliberative democracy). dr hab. Jerzy Supernat

14 Public relations w administracji publicznej
Z mojej recenzji książki Mateusza Stępnia, Responsywna administracja publiczna, opublikowanej w: „Przegląd Prawa Publicznego” 2009, nr 4: Aporia związana z liberalną i republikańską koncepcjami demokracji doprowadziła do przyjęcia w teorii demokracji trzeciej drogi w postaci koncepcji demokracji deliberatywnej, którą M. Stępień uznał za właściwą dla sformułowania modelu administracji responsywnej. Zwolenników demokracji deliberatywnej łączy przekonanie, że „demokracja, jako zespół instytucji i praktyk, ma być miejscem, w którym dokonuje się proces transformacji […] preferencji/wartości/interesów” (s. 45). Wyjaśniając istotę demokracji deliberatywnej, Autor wskazuje, że opiera się ona […] na przejściu od głosowania do komunikacyjnego (rozmowy, uzasadnienia, dyskusje) procesu formowania się opinii. Autor cytuje tutaj J. Habermasa, który uważa, że – w przeciwieństwie do ujęć agregatywnych – „w warunkach dyskursu, które każdego skłaniają do tego, by przyjąć także perspektywę pozostałych obywateli lub w ogóle wszystkich innych, możliwa jest racjonalnie motywowana zmiana początkowych stanowisk” […] Ostatni czwarty rozdział Koncepcja responsywnej administracji publicznej zawiera propozycję modelu responsywności autorstwa M. Stępnia. […] Autor […] wyróżnił tę część „przestrzeni decyzyjnej administracji publicznej”, w obrębie której przeprowadził analizę wpływu partycypacji publicznej na całkowitą efektywność decyzji regulacyjnych, aby następnie udzielić odpowiedzi na pytania o konieczność, zasięg, czas i metodę angażowania społeczeństwa w procesy regulacyjne. Takie złożone i wyważone podejście doprowadziło go do ujęcia responsywności jako „swoistej praktyki działań administracji publicznej, polegającej na sytuacyjnie uwarunkowanym i kontekstowym stosowaniu przez nią mechanizmów partycypacji publicznej” (s. 169).

15 Roles unique to the public manager (public service roles):
Public relations w administracji publicznej Roles unique to the public manager (public service roles): consensus builder educator on community issues interpreter of community values bearer of ethical standards sharer of community power dr hab. Jerzy Supernat

16 Public relations w administracji publicznej
Rodzaje public relations: publicity (komunikacja jednokierunkowa) informacja publiczna komunikacja dwukierunkowa asymetryczna komunikacja dwukierunkowa symetryczna komunikacja dwustopniowa

17 Public relations w administracji publicznej
Funkcje public relations: przełamywanie barier (działanie ponad granicami): organizacja nie jest samotną wyspą legitymizowanie zarządzanie percepcją zarządzanie zmianą zarządzanie konfliktem zarządzanie sytuacją kryzysową wspieranie marketingu (marketingowe public relations) budowanie marki

18 Public relations w administracji publicznej
H. Mommaas Brands enable us to more easily „read” each other and our environment of places and products. In this respect branding is not simply an economic activity, inspired by market considerations. In a deeper, cultural sociology sense, it is above all a manner of introducing order and certainty into what is in principle a chaotic reality. Seen in this way, brands are not purely a source of differentiation but also of identification, continuity and collectivity. dr hab. Jerzy Supernat

19 Myśl końcowa Some are born great, some achieve greatness, and some hire public relations officers. Daniel J. Boorstin dr hab. Jerzy Supernat


Pobierz ppt "w administracji publicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google