Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NIEPEWNOŚĆ I NIESTABILNOŚĆ W GOSPODARCE (w ujęciu cybernetyki rozwoju) NIEPEWNOŚĆ I NIESTABILNOŚĆ W GOSPODARCE (w ujęciu cybernetyki rozwoju)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NIEPEWNOŚĆ I NIESTABILNOŚĆ W GOSPODARCE (w ujęciu cybernetyki rozwoju) NIEPEWNOŚĆ I NIESTABILNOŚĆ W GOSPODARCE (w ujęciu cybernetyki rozwoju)"— Zapis prezentacji:

1 NIEPEWNOŚĆ I NIESTABILNOŚĆ W GOSPODARCE (w ujęciu cybernetyki rozwoju) NIEPEWNOŚĆ I NIESTABILNOŚĆ W GOSPODARCE (w ujęciu cybernetyki rozwoju)

2 Lesław Michnowski B. (1993-2011) członek Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus PAN http://www.kte.psl.pl http://www.kte.psl.pl

3 Kryzys obecny (zadłużenia, bezrobocia, głodu,... ) jest fazą kryzysu globalnego, który jest kryzysem cywilizacyjnym, w tym aksjologicznym

4 Konieczność stworzenia możliwości odejścia od socjal-darwinistycznego egoizmu na rzecz ekohumanizmu/win-win

5 EKOHUMANIZM: partnerskie (win-win) współdziałanie dla dobra wspólnego – wszystkich ludzi (bogatych i biednych, społeczności wysokorozwiniętych i w rozwoju opóźnionych), ich następców oraz środowiska przyrodniczego – POWSZECHNIE WSPOMAGANE nauką i wysoką techniką oraz KULTURĄ INFORMACYJNĄ.

6 Trwałe przezwyciężenia kryzysu globalnego wymaga ukształtowania (metodą backcasting) zdolności trwałego rozwoju (sustainable development) światowej społeczności (ultrastabilności)

7 Kryzys globalny skutkiem patologicznego przekroczenia granic wzrostu: (1) naukowo-technicznych, w tym edukacyjnych; (2) organizacyjnych, oraz (3) aksjologicznych.

8 Trwałe jego przezwyciężenie wymaga: (1) radykalnej przebudowy systemu ekonomicznego, oparcia go na kompleksowym rachunku korzyści i kosztów gospodarowania - uwzględniającym społeczne i przyrodnicze jego składniki, oraz (2) zbudowania informacyjnych podstaw polityki i gospodarki trwałego rozwoju.

9 A.Toffler, Szok przyszłości, 1971 Zlekceważony!

10 Stan Zmian i Ryzyka (SZiR) - tak szybko zachodzące zmiany w uwarunkowaniach życia, oraz tak znaczna organizacyjna bezwładność, iż istnieje – konieczność antycypatywności (w tym feedforward), a zarazem występuje znaczne ryzyko błędów prognostyczno-adaptacyjnych (konieczność rezerwotwórczości)

11 Konieczność uspołecznienia wiedzy warunkującej: - rozpoznawanie nadchodzących zagrożeń oraz - wyprzedzające ich eliminowanie.

12

13 GŁÓWNYM CZYNNIKIEM GLOBALNEGO KRYZYSU jest brak możliwości eliminowania negatywnych następstw MORALNEJ DESTRUKCJI/dezaktualizacji - do niedawna poprawnych form życia – postępującej coraz szybciej wraz z rozwojem nauki i techniki

14 Błędne propozycje przezwyciężania kryzysu: (1) dalsze schładzanie gospodarki poprzez wymuszanie prymitywnego oszczędzania, albo (2) kryzysogenne stymulowanie wzrostu gospodarczego - poprzez generowanie inflacji i patologicznego zadłużania.

15 Inflacja jako czynnik: - intensyfikowania zbędnej konsumpcji oraz - złodziejskiego pomniejszania zadłużenia (Chiny!)

16 Propozycja alternatywna: - kształtowanie podatności innowacyjnej oraz - stymulowanie powszechnej ekospołecznie użytecznej innowacyjności, jako sposób generowania antykryzysowej formy wzrostu gospodarczego, wraz z przekształcaniem śmieci w czynniki życia środowiska społeczno-przyrodniczego.

17 Fey, Willard R. Lam, Ann C. W., 2001, The Bridge To Humanitys Future: A System Dynamics Perspective on the Environmental Crisis and its Resolution, Michnowski, L., HOW TO AVOID THE GLOBAL CATASTROPHE?, SDS, Oxford 2004. Por. Michnowski, L., Jak żyć? Ekorozwój albo …, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1995

18 Stosunki podziału: według ekospołecznej użyteczności podmiotów życia społeczno-gospodarczego

19 Ekohumanistyczna przebudowa systemu finansowego: - w miejsce polityki spekulacyjnej – ukształtowanie ekospołecznej polityki monetarnej. Innowacyjne stymulowanie konsumpcji sprawnościowej, przy oszczędnościowym ograniczaniu konsumpcji hedonistycznej i prestiżowej.

20 W ramach antykryzysowej przebudowy systemu ekonomicznego: system finansowy inaczej deflacyjny, stymulujący: - racjonalnie oszczędne gospodarowanie; - innowacyjny popyt, - rezerwotwórczość; - ekohumanistyczne upodmiotowianie.

21 Banki – odpowiednio poinformowywane - zaoszczędzonymi (poprzez ograniczanie zbędnej konsumpcji) i im powierzanymi pieniędzmi stymulują kredytami ekospołecznie użyteczną innowacyjność.

22 Innowacyjny barter międzynarodowy przydatny w okresie przebudowy systemu finansowego

23 Przeprowadzenie antykryzysowej przebudowy systemu światowego wymaga doprowadzenia do realizacji także wniosków zawartych w Liście do Prezydenta RP - wystosowanym przez Forum Społeczeństwo Informacyjne Trwałego Rozwoju - proponującym przedłożenie ich podczas Szczytu Ziemi Rio+20, 4-6 czerwca 2012 r. http://www.pte.pl/pliki/2/12/ListKPrp.pdf http://www.pte.pl/pliki/2/12/InformacyjneUWARUNKOWANIA.pdf http://www.pte.pl/pliki/2/12/ListKPrp.pdf http://www.pte.pl/pliki/2/12/InformacyjneUWARUNKOWANIA.pdf http://www.pte.pl/pliki/2/12/ListKPrp.pdf http://www.pte.pl/pliki/2/12/InformacyjneUWARUNKOWANIA.pdf

24 Dziękuję za uwagę www.kte.psl.pl/wpubllm.htm leslaw.michnowski@gmail.com www.kte.psl.pl/wpubllm.htmleslaw.michnowski@gmail.com www.kte.psl.pl/wpubllm.htmleslaw.michnowski@gmail.com

25 Ultrastabilność, autom. zdolność systemu do zmiany własnej struktury zwiększającej różnorodność reakcji systemu na przypadkowe zakłócenia w takim stopniu, że jest możliwe osiągnięcie przez ten system równowagi trwałej. Encyklopedia PWN


Pobierz ppt "NIEPEWNOŚĆ I NIESTABILNOŚĆ W GOSPODARCE (w ujęciu cybernetyki rozwoju) NIEPEWNOŚĆ I NIESTABILNOŚĆ W GOSPODARCE (w ujęciu cybernetyki rozwoju)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google