Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AON 2010 - PSOS www.koziej.pl 1. Tematyka 1.Koncepcja i plan gry strategicznej: cel – zaprojektowanie nowelizacji zapisów obowiązującej strategii BN RP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AON 2010 - PSOS www.koziej.pl 1. Tematyka 1.Koncepcja i plan gry strategicznej: cel – zaprojektowanie nowelizacji zapisów obowiązującej strategii BN RP."— Zapis prezentacji:

1 AON PSOS 1

2 Tematyka 1.Koncepcja i plan gry strategicznej: cel – zaprojektowanie nowelizacji zapisów obowiązującej strategii BN RP 2.Główne problemy nowelizacji strategii bezpieczeństwa narodowego RP 1.Podstawowe kategorie i procedury strategiczne: cykl strategiczny 2.Polska jako podmiot strategii bezpieczeństwa narodowego: relacje między interesami i celami 3.Strategiczne środowisko (warunki) bezpieczeństwa narodowego Polski: szanse, wyzwania, ryzyka, zagrożenia 4.Koncepcja operacyjna strategii bezpieczeństwa narodowego Polski: zapobieganie (współpraca i odstraszanie), reagowanie kryzysowe, obrona 5.Koncepcja preparacyjna strategii bezpieczeństwa narodowego Polski: integracja, profesjonalizacja, powszechność AON PSOS 2

3 AON PSOSwww.koziej.pl3 Materiały studyjne: Zapraszam na stronę internetową oraz: 1. Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, Warszawa Strategia obronności RP, Warszawa S. Koziej, Między piekłem a rajem, Toruń H. Munkler, Wojny naszych czasów, Kraków J. Baylis, J. Wrtitz, C. S. Gray, E. Cohen, Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Wydawnictwo UJ, Kraków R. Smith, Przydatność siły militarnej. Sztuka wojenna we współczesnym świecie, PISM, Warszawa 2010; Info o książce:

4 AON PSOSwww.koziej.pl4 Materiały studyjne (2): 7. Theory of War and Strategy, USArmy War College, Carlisle, June Global Trends 2025: A Transformed World, NIC, November 2008, ort.pdf ort.pdf 9. The Joint Operating Environment, United States Joint Forces Command, 2010; df df 10. Global Strategic Trends – Out to 2040, UK MoD, February 2010; BA73- 1F C/0/ GST_4_Global_Strategic_Trends_Out _to_2040UDCDCStrat_Trends_4.pdfhttp://www.mod.uk/NR/rdonlyres/D70F2CC AE- BA73- 1F C/0/ GST_4_Global_Strategic_Trends_Out _to_2040UDCDCStrat_Trends_4.pdf 11. Teaching Strategy: Challenge and Response, Edited by Dr. Gabriel Marcella, SSI, Carlisle Barrack, March 2010; pubID=976 pubID=976

5 AON PSOSwww.koziej.pl5

6 AON PSOSwww.koziej.pl6 Strategia BN: jak wykorzystać wszystkie siły i środki państwa do przeciwstawienia się wszelkim rodzajom zagrożeń? Zagrożenia gospodarcze społeczne informacyjne militarne. inne Siły i środki państwa gospodarcze ochronne informacyjne militarne (siły zbrojne). inne STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA = BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

7 AON PSOSwww.koziej.pl7 Strategia obronności (ON): jak wykorzystać wszystkie siły i środki państwa do przeciwstawienia się zagrożeniom militarnym? OBRONNOŚĆ = OBRONA NARODOWA = BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE = CZĘŚĆ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Zagrożenia gospodarcze społeczne informacyjne militarne. inne Siły i środki państwa gospodarcze ochronne informacyjne militarne. inne STRATEGIA OBRONNOŚCI (ON)

8 AON PSOSwww.koziej.pl8 Istota strategii = kompozycja interesów (i celów) oraz środków i sposobów, warunkowana przez środowisko (zewnętrzne i wewnętrzne warunki) strategiczne Środki (zasoby) Sposoby działania Interesy (misje) i cele wyzwania szanse ryzykazagrożenia

9 AON PSOS 9 Cykl (procedura) strategiczny 1.Zdefiniowanie interesów (misji) i celów strategicznych 2.Ocena środowiska strategicznego (warunków strategicznych) 3.Sformułowanie operacyjnej koncepcji strategicznej (koncepcji działania) 4.Sformułowanie preparacyjnej koncepcji strategicznej (koncepcji przygotowania, w tym transformacji zasobów strategicznych - systemu bezpieczeństwa)

10 AON PSOSwww.koziej.pl10

11 Struktura (układ) strategii Powinna odpowiadać cyklowi strategicznemu: I rozdział: Interesy narodowe i cele strategiczne II rozdział: Ocena środowiska bezpieczeństwa III rozdział: Koncepcja operacyjna IV rozdział: Koncepcja preparacyjna AON PSOSwww.koziej.pl11

12 AON PSOS 12 Polska strategia bezpieczeństwa Integracja bezpieczeństwa narodowego jako najważniejsze wyzwanie Strategia 2007 przyjęta w okresie vacuum rządowego: potrzeba nowelizacji Dobry krok w kierunku integracji bezpieczeństwa, ale nie dokończony Zaniechanie Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego: tylko SPO oraz Strategia Obronności – to odwrót od idei integracji

13 AON PSOS 13 Nowa strategia obronności – to odwrót od integracji!!

14 AON PSOSwww.koziej.pl14

15 AON PSOSwww.koziej.pl15 Założenia ogólne koncepcji gry Obowiązująca obecnie strategia bezpieczeństwa narodowego z 2007 roku będzie zapewne w niedalekiej przyszłości nowelizowana (przesłanki ku temu – np. przyjęcie nowej koncepcji strategicznej NATO, kolejne wybory w Polsce).Dlatego wskazane jest przeanalizowanie jej pod tym kątem: które jej treści należałoby pozostawić niezmienione, a które mogą lub powinny być znowelizowane w razie uruchomienia takiej procedury.

16 AON PSOSwww.koziej.pl16 Zadanie studyjne Studenci PSOS tworząc dwie niezależne grupy studyjne przeprowadzają krytyczną analizę obowiązującego dokumentu i wypracowują projekt znowelizowanej strategii bezpieczeństwa narodowego zgodny z przewidywanymi przyszłościowo warunkami środowiska bezpieczeństwa narodowego RP. Końcowym efektem pracy powinny być dwa projekty znowelizowanej strategii bezpieczeństwa narodowego RP – w formie naniesienia na obecnie obowiązującym dokumencie zmian merytorycznych i redakcyjnych.

17 AON PSOSwww.koziej.pl Praca studyjna w grupach nad problemami pierwszym i drugim: a) Analiza interesów narodowych oraz ocena ich zgodności z celami strategicznymi w dziedzinie bezpieczeństwa (I rozdział strategii). Czy istnieje potrzeba wprowadzenia korekt merytorycznych lub formalnych (redakcyjnych) do zapisów w obowiązującej strategii, a jeśli tak – to jakich? b) Prognoza zewnętrznych i wewnętrznych warunków bezpieczeństwa narodowego (środowiska bezpieczeństwa) oraz ocena zgodności zapisów w obowiązującej strategii bezpieczeństwa narodowego z tymi prognozami (II rozdział strategii). Czy istnieje potrzeba nowelizacji tych zapisów z punktu widzenia merytorycznego i formalnego (redakcyjnego), jeśli tak – to jaka? Prezentacja i obrona oraz ostateczne sformułowanie projektu nowelizacji I i II rozdziału strategii bezpieczeństwa narodowego RP

18 AON PSOSwww.koziej.pl – – r. Praca studyjna w grupach nad trzecim i czwartym problemem:: c) Ocena zgodności przyjętej operacyjnej koncepcji strategii bezpieczeństwa z celami i warunkami oraz jasności i kompletności ich wyłożenia w obowiązującym dokumencie (III rozdział strategii). Czy istnieje potrzeba nowelizacji obowiązujących zapisów z punktu widzenia merytorycznego i formalnego (redakcyjnego), a jeśli tak – to jaka? d) Ocena relacji części transformacyjnej strategii bezpieczeństwa narodowego (dotyczącej utrzymywania i doskonalenia systemu bezpieczeństwa narodowego) z jej częścią operacyjną (zawartą w rozdziale III) oraz klarowności i kompletności jej wykładu w obowiązującym dokumencie (rozdział IV strategii). Czy istnieje potrzeba nowelizacji obowiązujących zapisów z punktu widzenia merytorycznego i formalnego (redakcyjnego), a jeśli tak – to jaka? Prezentacja i obrona oraz ostateczne sformułowanie projektu nowelizacji III i IV rozdziału strategii bezpieczeństwa narodowego RP Omówienie, ocena i podsumowanie warsztatów

19 AON PSOSwww.koziej.pl19

20 AON PSOSwww.koziej.pl20 Interesy danego podmiotu (społeczności międzynarodowej, narodu, grupy, osoby itp.) – to wyraz jego tożsamości, wyznawanych wartości, historycznego dorobku, tradycji, bieżących potrzeb oraz dążeń i aspiracji przyszłościowych. Cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa to nic innego, jak zoperacjonalizowane interesy. Zoperacjonalizowane – to znaczy określone w języku potrzebnego działania, stosownie do danych warunków, ujęte w określonym czasie i miejscu, z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych potrzeb i możliwości. O ile interesy (narodowe i międzynarodowe) odzwierciedlają immanentne, stałe (ponadczasowe, niezależne od bieżących warunków) wartości, aspiracje i dążenia podmiotu, to cele strategiczne odnoszą się do konkretnych warunków w danym okresie historycznym istnienia podmiotu. Interesy i cele

21 INTERESY NARODOWE wg Konstytucji RP niepodległość i nienaruszalność terytorium wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli dziedzictwo narodowe ochrona środowiska z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju AON PSOSwww.koziej.pl21

22 Vital interests: What are we willing to die for (destroy al Qaeda)? Important interests: What are we willing to fight for (prevent genocide in Kosovo)? Peripheral interests: What are we willing to fund (deploy African Union peacekeepers to Darfur)? Rodzaje interesów narodowych (wg USA) AON PSOS22www.koziej.pl

23 AON PSOSwww.koziej.pl23 Interes nr 1 Cel nr 1.1Cel nr 1.2Cel nr 1 … Interes nr 2 Cel nr 2.1Cel nr 2.2Cel nr 2… Interes nr 3 Cel nr 3.1Cel nr 3… Interes nr 4 Cel nr 4.1Cel nr 4…. Cele strategiczne – powinny być pochodną interesów narodowych

24 AON PSOSwww.koziej.pl24

25 AON PSOSwww.koziej.pl25 Zjawiska i procesy kształtujące strategiczne środowisko bezpieczeństwa Generalne trendy rozwojowe: globalizacja, rewolucja informacyjna, rewolucja polityczna itp. Procesy i zjawiska państwowe oraz w relacjach międzypaństwowych: współpraca, sojusze i koalicje, kryzysy i konflikty międzypaństwowe itp. Procesy i zjawiska niepaństwowe oraz w relacjach nie-państwowych (transnarodowe): terroryzm, proliferacja BMR, przestępczość transnarodowa, ruchy pokojowe, transnarodowe związki ekonomiczne, relacje międzycywilizacyjne itp.

26 AON PSOSwww.koziej.pl26 Zmiana środowiska bezpieczeństwa Globalizacja i rewolucja informacyjna - środowisko GLOBINFO – zglobalizowane i uinformacyjnione Rewolucja polityczna – asymetryzacja środowiska -rozpad symetrycznego świata dwubiegunowego i erupcja asymetrycznych relacji bezpieczeństwa nuklearnego i konwencjonalnego Rewolucja strukturalna - podmioty niepaństwowe, państwa problemowe (zbójeckie i upadłe), mocarstwa wschodzące

27 AON PSOSwww.koziej.pl27 Szanse – to okoliczności sprzyjające realizacji interesów oraz osiąganiu celów. Wyzwania – to z kolei dylematy, przed jakimi stoi podmiot (społeczność międzynarodowa, państwo) w rozstrzyganiu spraw bezpieczeństwa. Często generowane są przez partnerów i sojuszników, którzy prezentują pewne oczekiwania, windują standardy obowiązujące w sojuszach lub koalicjach. Ryzyka - to niepewności związane z własnym działaniem, z jego skutkami, to niebezpieczeństwo niepożądanych skutków własnego działania. Im bardziej jesteśmy aktywni w serze bezpieczeństwa, tym więcej ryzykujemy. Zagrożenia – to pośrednie lub bezpośrednie destrukcyjne oddziaływania na podmiot. Struktura środowiska bezpieczeństwa

28 Struktura środowiska bezpieczeństwa narodowego Polski Szanse dla Polski (np. ESDP) Wyzwania dla Polski (np. standardy NATO) Ryzyka dla Polski (np. Afganistan) Zagrożenia dla Polski (np. EURO 2012) AON PSOSwww.koziej.pl28

29 AON PSOSwww.koziej.pl29

30 AON PSOSwww.koziej.pl30 Koncepcja strategiczna zawiera ogólne zasady i myśl przewodnią (zamiar) postępowania podmiotu w dziedzinie bezpieczeństwa oraz strategiczne zadania dla sił i środków wykonawczych w różnych okresach lub dziedzinach funkcjonowania danego podmiotu. Układ koncepcji strategicznej

31 AON PSOSwww.koziej.pl31 Można wyróżnić dwie części (działy) koncepcji strategicznej: a)Strategię operacyjną (koncepcja działania): co robić dla zapobiegania i przeciwstawiania się kryzysom i konfliktom b)Strategię preparacyjną (koncepcja przygotowania): jak się przygotować do realizacji zadań operacyjnych Struktura koncepcji strategicznej

32 AON PSOSwww.koziej.pl32 Koncepcja operacyjna strategii bezpieczeństwa narodowego Ogólne zasady i myśl przewodnia (zamiar) działania państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego Cele operacyjne podstawowych elementów systemu bezpieczeństwa narodowego Koncepcja preparacyjna strategii bezpieczeństwa narodowego Ogólne zasady i myśl przewodnia (zamiar) przygotowania państwa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego Cele przygotowawcze podstawowych elementów systemu bezpieczeństwa narodowego Struktura działów strategicznej koncepcji bezpieczeństwa narodowego

33 Główne problemy koncepcyjne strategii operacyjnej Rodzaje działań strategicznych –zapobieganie (współpraca i odstraszanie), np. polityka nuklearna NATO –reagowanie kryzysowe, np. strategia udziału w operacjach międzynarodowych –obrona, np. art. 5., infrastruktura, plany Sposoby działań strategicznych –Wykorzystywanie szans –Podejmowanie wyzwań –Redukowanie ryzyk –Przeciwstawianie się zagrożeniom AON PSOSwww.koziej.pl33

34 Główne problemy koncepcyjne strategii preparacyjnej Integracja systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, np. rola RBN i RCB Profesjonalizacja wyspecjalizowanych ogniw systemu bezpieczeństwa narodowego, np. SZRP Powszechność przygotowań w dziedzinie bezpieczeństwa, np. rola NSR AON PSOSwww.koziej.pl34

35 AON PSOSwww.koziej.pl35 Podsumowanie Polska jako podmiot strategii bezpieczeństwa Strategiczne środowisko bezpieczeństwa Polski Operacyjna i preparacyjna strategia bezpieczeństwa narodowego RP


Pobierz ppt "AON 2010 - PSOS www.koziej.pl 1. Tematyka 1.Koncepcja i plan gry strategicznej: cel – zaprojektowanie nowelizacji zapisów obowiązującej strategii BN RP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google