Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cann Financial Advisory

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cann Financial Advisory"— Zapis prezentacji:

1 Cann Financial Advisory
How to reconcile CIT, Polish Accounting Law, IAS/IFRS regulations for lease transactions? Rozwiązania Tworzące Wartość… Cann.

2 How to reconcile CIT, Polish Accounting Law,
IAS/IFRS regulations for lease transactions? Transakcje leasingowe w świetle Ustawy CIT, Ustawy o Rachunkowości oraz MSR/MSSF

3 Spis treści Definicje Ustawa o Rachunkowości
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych MSR 17 How to reconcile?

4 Definicje kodeks cywilny (art. 709.(1)) – Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. uor (art. 3 ust. 4, 5, 6) – Brak terminu „leasing”; terminy „finansujący” i „korzystający”.

5 Definicje updop (art. 17a 1)) – Przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty. MSR 17 (art. 4) – Umowa leasingowa, jest to umowa na mocy której w zamian za opłatę lub serię opłat, leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania danego składnika aktywów przez uzgodniony okres. MSR definiuje leasing finansowy i operacyjny.

6 Ustawa o Rachunkowości
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych korzystającego (leasing finansowy), jeżeli umowa, zawarta między stronami transakcji spełnia co najmniej jeden z następujących warunków (art. 3 ust. 4): przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta, zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta po cenie niższej niż wartość rynkowa z dnia nabycia, okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego i nie jest krótszy od ¾ tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy może być, po upływie okresu umowy, przeniesione na korzystającego.

7 Ustawa o Rachunkowości
Warunki ciąg dalszy: suma opłat (wraz z wartością końcową, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie prawa własności), pomniejszonych o dyskonto przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy w dniu jej zawarcia, zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia kolejnej umowy dotyczącej tego samego przedmiotu lub przedłużenia dotychczasowej umowy, na warunkach korzystniejszych od przewidywanych w dotychczasowej umowie, przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty pokrywa korzystający, przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego i może być użytkowany tylko przez niego bez wprowadzania w przedmiocie istotnych zmian.

8 Ustawa o Rachunkowości
W przypadku spełnienia co najmniej jednego z wyżej wymienionych warunków oddane do użytkowania korzystającemu środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne zalicza się u finansującego do aktywów trwałych jako należności (art. 3 ust. 5). W przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe korzystającego nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania w myśl art. 64 ust. 1, to może on dokonywać kwalifikacji umów według zasad określonych w przepisach podatkowych i nie stosować ust 4 i 5 (art. 3 ust. 6).

9 Ustawa o Podatku Dochodowym
Art. 17a umowa leasingu, podstawowy okres umowy leasingu – czas oznaczony, na jaki została zawarta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona, odpisy amortyzacyjne – odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16a – 16m z uwzględnieniem art. 16, normatywny okres amortyzacji: w odniesieniu do środków trwałych – okres, w którym odpisy amortyzacyjne wynikające z zastosowania stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych, zrównują się z wartością początkową środków trwałych, w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych – okres ustalony w art. 16m,

10 Ustawa o Podatku Dochodowym
Art. 17a c.d. rzeczywista wartość netto – wartość początkowa środków trwałych lub wart. niemat. i prawnych zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, hipotetyczna wartość netto – wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g pomniejszona o: odpisy amortyzacyjne obliczone wg zasad określonych w art. 16k ust 1 z uwzględnieniem współczynnika 3 – w odniesieniu do środków trwałych, odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu trzykrotnie skróconych okresów amortyzowania, o których mowa w pkt 4b – w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych,

11 Ustawa o Podatku Dochodowym
Art. 17a c.d. spłata wartości początkowej – faktycznie otrzymana przez finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, określona zgodnie z art. 16g, w podstawowym okresie umowy leasingu; spłaty tej nie koryguje się o kwotę wypłaconą korzystającemu, o której mowa w art. 17d albo art. 17h.

12 Ustawa o Podatku Dochodowym
Opłaty ustalone w umowie leasingu stanowią przychód finansującego oraz koszt uzyskania przychodów korzystającego o ile spełnione są oba warunki: umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne albo została zawarta na co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające amortyzacji nieruchomości; suma ustalonych w umowie opłat minus należny VAT odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (art. 17b ust. 1).

13 Ustawa o Podatku Dochodowym
Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 17b ust. 1, finansujący przenosi na korzystającego własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem tej umowy: przychodem ze sprzedaży środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży; jeżeli jednak cena ta jest niższa od hipotetycznej wartości netto środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przychód ten określa się w wysokości wartości rynkowej według zasad określonych w art. 14, kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży jest rzeczywista wartość netto (art. 17c).

14 Ustawa o Podatku Dochodowym
1. Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, o której mowa w art. 17b ust. 1, finansujący przenosi na osobę trzecią własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem tej umowy, oraz wypłaca korzystającemu z tytułu spłaty ich wartości uzgodnioną kwotę - przy określaniu przychodu ze sprzedaży i kosztu jego uzyskania stosuje się przepisy art. 12 – 16. 2. Kwota wypłacona korzystającemu, w przypadku określonym w ust. 1, stanowi koszt uzyskania przychodów finansującego w dniu zapłaty do wysokości różnicy pomiędzy rzeczywistą wartością netto a hipotetyczną wartością netto. 3. Kwota otrzymana przez korzystającego, w przypadku określonym w ust. 1, stanowi jego przychód w dniu jej otrzymania (art. 17d).

15 Ustawa o Podatku Dochodowym
Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, finansujący odda korzystającemu do dalszego używania środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, będące przedmiotem tej umowy, przychodem finansującego i kosztem uzyskania przychodów korzystającego są ustalone przez strony opłaty (art. 17e). Jeżeli w umowie została określona cena po której korzystający ma prawo nabyć przedmiot umowy po zakończeniu podstawowego okresu umowy, cenę tę uwzględnia się w sumie opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2 i art. 17f ust. 1 pkt 2 (art. 17j).

16 Ustawa o Podatku Dochodowym
Opłaty, o których mowa w art. 17b ust. 1, nie stanowią przychodu finansującego ani kosztu uzyskania przychodów korzystającego w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o ile łącznie jest spełnione: umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony; suma ustalonych w umowie opłat minus należny VAT odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych, w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający (art. 17f ust. 1).

17 Ustawa o Podatku Dochodowym
Jeżeli wysokość kwoty spłaty wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przypadających na poszczególne opłaty nie jest określona w umowie leasingu, ustala się ją proporcjonalnie do okresu trwania tej umowy (art. 17f ust. 2).

18 Ustawa o Podatku Dochodowym
Jeżeli spełnione są warunki art. 17f ust. 1 i po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przeniesie na korzystającego własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem tej umowy: przychodem ze sprzedaży jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, nawet jeżeli odbiega ona znacznie od wartości rynkowej; kosztem uzyskania przychodów są wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem umowy leasingu pomniejszone o spłatę wartości początkowej (art. 17g ust. 1).

19 Ustawa o Podatku Dochodowym
Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący oddaje korzystającemu do dalszego używania środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, będące przedmiotem umowy leasingu, przychodem finansującego i kosztem uzyskania przychodów korzystającego są opłaty ustalone przez strony (art. 17e oraz 17g ust. 2). Jeżeli są spełnione warunki art. 17f ust. 1 opłaty te mogą znacznie odbiegać od ich wartości rynkowej (art. 17g ust. 2).

20 Ustawa o Podatku Dochodowym
Jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 17f ust. 1, i po upływie podstawowego okresu umowy finansujący przenosi na osobę trzecią własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wypłaca korzystającemu z tytułu spłaty ich wartości uzgodnioną kwotę: przy określaniu przychodu ze sprzedaży stosuje się przepisy, o których mowa w art , do k.u.p. nie zalicza się wydatków poniesionych przez finansującego na nabycie lub wytworzenie śr. trw. lub wart. niemat.; kosztem są wydatki pomniejszone o spłatę wartości początkowej, o której mowa w art. 17a pkt 7 (art. 17h ust. 1). Kwota wypłacona korzystającemu stanowi koszt uzyskania przychodów u finansującego i jest przychodem korzystającego w dniu jej otrzymania (art. 17h ust 2).

21 Ustawa o Podatku Dochodowym
W wypadku, gdy przedmiotem umowy leasingu zawartej na czas oznaczony są grunty, a suma ustalonych opłat jest co najmniej równa wartości gruntów (wydatków na ich nabycie): do przychodów finansującego nie zalicza się opłat ponoszonych przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania przedmiotu umowy w części stanowiącej spłatę wartości gruntów; wydatki te nie stanowią także kosztów uzyskania przychodów dla korzystającego (art. 17i ust. 1).

22 Ustawa o Podatku Dochodowym
Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego lub osobę trzecią własność gruntów będących przedmiotem tej umowy, albo oddaje je korzystającemu do dalszego używania, do ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów stron umowy stosujemy artykuł 17g i 17h odpowiednio.

23 Ustawa o Podatku Dochodowym
Przykład 1 Między finansującym A oraz korzystającym B została zawarta umowa leasingu na czas oznaczony (10 lat). Przedmiotem umowy jest działka użytkowa o wartości (cenie nabycia) zł. Na ponoszone przez korzystającego opłaty składają się miesięczne raty leasingowe w wysokości zł. Po upływie podstawowego okresu umowy finansujący przenosi na korzystającego własność gruntów. Ustalona w umowie cena sprzedaży gruntu to zł.

24 Ustawa o Podatku Dochodowym
Przykład 1 cd. Przychody finansującego w podstawowym okresie umowy to miesięczne raty leasingu w części przewyższającej kwotę zł ( / 10 / 12 = 2 000), czyli 200 zł. Koszty uzyskania przychodów korzystającego w podstawowym okresie umowy odpowiadają przychodom finansującego. Przychód ze sprzedaży gruntu po upływie podstawowego okresu umowy zł; koszt uzyskania przychodu 0 zł.

25 Ustawa o Podatku Dochodowym
Do opodatkowania stron umowy zawartej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, lecz nie spełniającej warunków, określonych w art. 17b ust. 1 pkt 2 lub art. 17f ust. 1 lub art. 17i ust. 1, stosuje się przepisy, o których mowa w art , dla umów najmu i dzierżawy (art. 17l).

26 MSR 17 Leasing finansowy – jest to umowa leasingowa, na mocy której następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów. Ostateczne przeniesienie tytułu prawnego może, lecz nie musi nastąpić (art. 4). Leasing operacyjny – jest to umowa leasingowa różna od umowy leasingu finansowego (art. 4). To czy dana umowa leasingowa jest leasingiem finansowym czy operacyjnym zależy od treści ekonomicznej transakcji, a nie od formy umowy (art. 10).

27 MSR 17 Przykłady sytuacji (które osobno lub łącznie) powodują, że umowa zostanie zazwyczaj zaliczona do leasingu finansowego: na mocy umowy leasingowej następuje przeniesienie na leasingobiorcę własności danego składnika przed końcem okresu leasingu, leasingobiorca ma możliwość zakupienia składnika aktywów w przyszłości w cenie o tyle niższej od wartości godziwej, że w momencie rozpoczęcia leasingu istnieje wystarczająca pewność, że leasingobiorca z tego prawa skorzysta, okres leasingu stanowi większą część ekonomicznego okresu użytkowania danego składnika.

28 MSR 17 Przykłady sytuacji ciąg dalszy:
wartość bieżąca (minimalnych) opłat leasingowych na dzień rozpoczęcia leasingu wynosi zasadniczo prawie tyle ile wynosi łączna wartość godziwa przedmiotu leasingu, aktywa będące przedmiotem leasingu mają na tyle specjalistyczny charakter, że tylko leasingobiorca może z nich korzystać bez dokonywania większych modyfikacji (art. 10). Jeżeli inne powody wskazują na to, że umowa leasingu nie przenosi zasadniczo całego ryzyka i pożytków, z tytułu posiadania przedmiotu leasingu, leasing należy sklasyfikować jako operacyjny (art. 12).

29 MSR 17 Przykład 2 Przedsiębiorstwo X (transportowe) zawarło umowę leasingu z przedsiębiorstwem Y (firmą leasingową). Na mocy tej umowy leasingobiorca ma prawo do zakupienia przedmiotu leasingu w ostatnim roku obowiązywania umowy leasingu. Cena jaką przedsiębiorstwo X będzie musiało zapłacić za przedmiot leasingu jest równa wartości godziwej tego przedmiotu w dniu dokonania ewentualnego zakupu w przyszłości. Ponieważ zapłata jest zmienna i uzależniona od wartości godziwej przedmiotu leasingu w przyszłości, zawarta umowa nie jest umową leasingu finansowego ale leasingu operacyjnego – umowa nie przenosi całości ryzyka i korzyści na leasingobiorcę.

30 MSR 17 Jeżeli umowa dotyczy gruntów i budynków zalicza się ją do leasingu finansowego lub operacyjnego na tych samych zasadach co leasing innych aktywów, jednak elementy umowy dotyczące gruntów i budynków są rozpatrywane oddzielnie. Ponieważ cechą gruntów jest to, że zazwyczaj mają one nieograniczony ekonomiczny okres użytkowania, jeżeli nie przewiduje się przeniesienia tytułu prawnego na leasingobiorcę przed końcem okresu leasingu wtedy zazwyczaj leasing gruntów jest leasingiem operacyjnym (art. 14).

31 MSR 17 W przypadku leasingu finansowego leasingobiorca rozdziela (minimalne) opłaty leasingowe między koszty finansowe i zmniejszenie niespłaconego salda zobowiązania. Koszty finansowe rozlicza się tak, aby uzyskać stałą okresową stopę procentową w stosunku do niespłaconego salda zobowiązania (art. 25). Jest dopuszczalne stosowanie pewnych uproszczeń i przybliżeń (art. 26). Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego leasingobiorca ujmuje jako koszt metodą liniową przez okres leasingu chyba, że zastosowanie innej systematycznej metody lepiej odzwierciedla sposób rozłożenia w czasie korzyści czerpanych przez użytkownika (art. 33).

32 MSR 17 W leasingu finansowym zasady amortyzacji aktywów będących przedmiotem leasingu powinny być spójne z zasadami stosowanymi przy amortyzacji własnych aktywów. Przy braku wystarczającej pewności, że leasingobiorca uzyska tytuł własności przed końcem okresu leasingu, składnik aktywów umarza się przez krótszy z 2 okresów: okres leasingu lub okres użytkowania (art. 27). Sposób amortyzowania oddanych w leasing operacyjny składników aktywów powinien być zgodny ze zwykłymi zasadami amortyzacji przyjętymi przez leasingodawcę w odniesieniu do zbliżonych aktywów (art. 53).

33 MSR 17 Należne opłaty leasingowe leasingodawca traktuje jako spłaty należności głównej i przychody finansowe, które są dla niego zwrotem zainwestowanych środków i wynagrodzeniem za usługi (art. 37). Początkowe koszty bezpośrednie (koszty bezpośrednie związane z negocjacjami i działaniami służącymi doprowadzeniu do zawarcia umowy: prowizje, opłaty za obsługę prawną, itp.) są uwzględniane we wstępnej wycenie należności z tytułu leasingu finansowego i pomniejszają kwotę przychodów ujmowanych w okresie leasingu (art. 38).

34 MSR 17 Ujmowanie przychodów finansowych przebiega w sposób odzwierciedlający stałą okresową stopę zwrotu na inwestycji leasingowej netto dokonanej przez leasingodawcę w ramach leasingu finansowego (art. 39). Przychody finansowe przez okres leasingu winny być przyporządkowane w sposób racjonalny i systematyczny (art. 40).

35 MSR 17 Przychody z tytułu leasingu operacyjnego ujmuje się jako przychód metodą liniową przez okres leasingu, chyba że zastosowanie innej systematycznej metody lepiej odzwierciedla sposób rozłożenia w czasie zmniejszania się korzyści czerpanych z oddanego w leasing składnika aktywów (art. 50). Generalnie ta zasada dotyczy też kosztów łącznie z amortyzacją (art. 51). Początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez leasingodawców w związku z negocjacjami i działaniami służącymi doprowadzeniu do zawarcia umowy zwiększają wartość bilansową przedmiotu leasingu i są ujmowane w okresie leasingu jako koszty na tej samej podstawie co przychody z tytułu leasingu (art. 52).

36 MSR 17 Jeżeli leasingodawca jest także producentem lub pośrednikiem powstają dwa rodzaje przychodów (leasing finansowy): zysk lub strata odpowiadające zyskowi lub stracie ze zwykłej sprzedaży przedmiotu leasingu po normalnych cenach; przychodem ze sprzedaży jest wartość godziwa składnika aktywów lub wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych przypadających leasingodawcy przy rynkowej stopie procentowej – mniejsze z dwojga, kosztem własnym sprzedaży jest cena nabycia przedmiotu leasingu (lub wartość bilansowa) pomniejszona o wartość bieżącą niegwarantowanej wartości końcowej, przychody finansowe uzyskiwane przez okres leasingu (art. 43 oraz art. 44).

37 MSR 17 Koszty poniesione przez producentów lub pośredników związane z negocjacjami i działaniami służącymi doprowadzeniu do zawarcia umowy leasingu operacyjnego zwiększają wartość bilansową przedmiotu leasingu i są ujmowane jako koszty w okresie leasingu na tej samej podstawie co przychody z tytułu leasingu (art. 52). W przypadku leasingodawców będących producentami lub pośrednikami, w momencie zawarcia umowy leasingu operacyjnego, leasingodawca nie ujmuje żadnych zysków ze sprzedaży ponieważ nie jest ona równoważna sprzedaży (art. 55).

38 MSR 17 Sprzedaż i leasing zwrotny polega na sprzedaży składnika aktywów i jednoczesnym przejęciu go w leasing – cena sprzedaży i opłaty leasingowe zwykle są od siebie zależne (art. 58). Jeżeli leasing zwrotny ma charakter leasingu finansowego, wtedy część przychodów, która przekracza wartość bilansową sprzedanego składnika aktywów, nie ujmuje się jako przychodu sprzedawcy ale rozlicza się w czasie i odpisuje przez okres leasingu (art. 59).

39 MSR 17 Jeżeli leasing zwrotny ma charakter leasingu operacyjnego a:
transakcja została zawarta w cenach odpowiadających wartości godziwej - ewentualne zyski lub straty są niezwłocznie ujmowane, cena sprzedaży jest niższa od wartości godziwej – także ewentualne powstałe zyski lub straty są niezwłocznie ujmowane - chyba, że stratę kompensują przyszłe opłaty leasingowe niższe od cen rynkowych, wtedy stratę rozlicza się w czasie użytkowania leasingowanego aktywa, cena sprzedaży jest wyższa od wartości godziwej – nadwyżkę rozlicza się w czasie i amortyzuje przez okres przewidywanego użytkowania składnika aktywów (art. 61).

40 MSR 17 Przykład 3 W celu zdobycia wolnych środków finansowych przedsiębiorstwo transportowe X sprzedało firmie leasingowej Y dziesięć ciągników siodłowych za łączną kwotę zł (kwota ta równa jest wartości godziwej aktywów). Wartość bilansowa pojazdów wynosiła zł. Jednocześnie zawarta została umowa leasingu finansowego, na mocy której, przedsiębiorstwo X jest zobowiązane do spłaty rat leasingowych w wysokości zł rocznie przez okres dziesięciu lat. Kwota zł ( – ) nie zostanie ujęta jako przychód sprzedawcy – leasingobiorcy w momencie zawarcia sprzedaży/zawarcia umowy leasingowej. Kwota ta zostanie rozliczona jako przychód przez cały okres trwania leasingu.

41 MSR 17 Przykład 4 W celu zdobycia wolnych środków przedsiębiorstwo transportowe X sprzedało firmie leasingowej Y dziesięć ciągników siodłowych za łączną kwotę zł. Wartość godziwa wynosi zł. Wartość bilansowa środków trwałych to zł. Jednocześnie zawarto umowę leasingu operacyjnego, na mocy której, przedsiębiorstwo X spłaca raty leasingowe w wysokości niższej niż wartości rynkowe, kompensującej stratę na sprzedaży. Strata do wartości godziwej w wysokości zł ( – ) zostanie ujęta jako koszt sprzedawcy – leasingobiorcy w momencie zawarcia umowy. Strata od wartości godziwej do ceny transakcyjnej ( zł) zostanie rozliczona przez okres trwania leasingu, ponieważ stratę kompensują przyszłe opłaty leasingowe niższe od cen rynkowych.

42 MSR 17 Przykład 5 W celu zdobycia wolnych środków przedsiębiorstwo transportowe X sprzedało firmie leasingowej Y dziesięć ciągników siodłowych za łączną kwotę zł. Wartość godziwa wynosi zł. Wartość bilansowa środków trwałych to zł. Jednocześnie zawarto umowę leasingu operacyjnego zwrotnego. Strata do wartości godziwej w wysokości zł ( – ) zostanie ujęta jako koszt sprzedawcy – leasingobiorcy w momencie zawarcia umowy. Zysk od wartości godziwej do ceny transakcyjnej ( zł) zostanie rozliczona przez okres trwania leasingu.

43 How to reconcile? Remember to make it consistent & simple…

44 Kilka słów o Cann Paweł Cygański ukończył Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od listopada 1999 r. jest członkiem ACCA. Jest też Starszym Specjalistą ds. Wycen Przedsiębiorstw (Accredited Senior Appraiser, Business Valuation), członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia ds. Wycen (American Society of Appraisers). Paweł jest biegłym sądowym z zakresu wycen przedsiębiorstw oraz papierów wartościowych. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Biegłych w Dziedzinie Wycen Przedsiębiorstw. Wcześniej pracował w  Financial Advisory Services Deloitte & Touche oraz w  Corporate Finance & Advisory Services Ernst & Young Management Consulting Services. Paweł posiada wieloletnie doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć, przeprowadzaniu wycen oraz wykonywaniu finansowych due dilligence.

45 Kilka słów o Cann Kontakt Cann Financial Advisory Sp. z o.o Warszawa ul. Wynalazek 4 tel: /05/06 fax:   Pawel Cygański, FCCA, ASA Partner kom:


Pobierz ppt "Cann Financial Advisory"

Podobne prezentacje


Reklamy Google