Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stosowanie k.p.a. w sprawach o świadczenia rodzinne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stosowanie k.p.a. w sprawach o świadczenia rodzinne"— Zapis prezentacji:

1 Stosowanie k.p.a. w sprawach o świadczenia rodzinne

2 Subsydiarne stosowanie k.p.a.
art. 32 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych art. 25 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów art. 14 ustawy o pomocy społecznej w sprawach nieuregulowanych w ww. ustawach, stosuje się k.p.a.

3 Zasady postępowania administracyjnego
zasada praworządności zasada prawdy obiektywnej zasada udzielania informacji zasada czynnego udziału stron zasada wyjaśniania zasadności rozstrzygnięć zasada szybkości zasada pisemności zasada dwuinstancyjności zasada trwałości decyzji zasada pogłębiania zaufania

4 Zasada praworządności
organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, działając z urzędu lub na wniosek – po zasada konstytucyjna

5 Zasada praworządności w praktyce
podstawą do działania – przepisy prawa powszechnie obowiązującego znaczenie interpretacji Ministra dla decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych co nie jest dozwolone, jest zakazane przestrzeganie obowiązujących przepisów

6 Zasada prawdy obiektywnej
w toku postępowania organy administracji publicznej podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy inicjatywa dowodowa – kto ma zgromadzić dowody w sprawie obowiązek ustalenia prawdy obiektywnej

7 Zasada udzielania informacji
obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

8 Zasada czynnego udziału stron
organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania przed wydaniem decyzji organ powinien umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 k.p.a.).

9 Zasada czynnego udziału stron w praktyce
zawiadamianie stron o każdej czynności w postępowaniu umożliwienie stronie zapoznania się z aktami (prawo strony) czy zawsze trzeba umożliwić stronie zapoznanie się z aktami przed wydaniem decyzji?

10 Zasada wyjaśniania zasadności rozstrzygnięć
obowiązek wyjaśniania stronom zasadności przesłanek, którymi organ kieruje się przy załatwieniu sprawy, cel – doprowadzenie w miarę możności do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu konieczność prawidłowego uzasadnienia, zwłaszcza w przypadku decyzji odmownych.

11 Uzasadnienie decyzji uzasadnienie faktyczne – wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

12 Możliwość odstąpienia od uzasadnienia
decyzja uwzględnia w całości żądanie strony; zamiast uzasadnienia: „od uzasadnienia odstąpiono na podstawie art. 107 par. 4 k.p.a.” nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania.

13 Zasada szybkości obowiązek działania wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do załatwienia sprawy; podstawowy termin załatwienia sprawy – bez zbędnej zwłoki.

14 Przejaw zasady szybkości - terminy załatwiania spraw
podstawowy termin: bez zbędnej zwłoki niezwłocznie wymagające postępowania wyjaśniającego – miesiąc szczególnie skomplikowane – dwa miesiące zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie (na bezczynność) – do organu wyższego stopnia (SKO) nowość: gdy nie ma takiego organu, służy wezwanie do usunięcia naruszenia prawa 14

15 Zmiana po 11.04.2011 w procedurze skargi na bezczynność
skarga służy nie tylko na niezałatwienie sprawy w terminie, ale również, na przewlekłe postępowanie nie ma w k.p.a. definicji przewlekłości może to być wykonywanie tzw. czynności pozornych, wykonywanie czynności w zbyt długich odstępach czasu; postępowanie trwa dłużej, niż jest to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności niezbędnych dla załatwienia sprawy

16 Wydłużenie terminu załatwienia
Do terminów załatwienia spraw nie wlicza się: okresów zawieszenia postępowania, okresów opóźnień zawinionych przez strony, opóźnień z przyczyn niezależnych od organu, terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie – obowiązek zawiadomienia strony i wskazanie nowego terminu 16

17 Zasada pisemności sprawy załatwiane są w formie pisemnej
przejawy tej zasady w postępowaniu: protokoły, adnotacje, pisemna forma podania możliwe odstępstwo: gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawa nie stoi temu na przeszkodzie; jednak treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.

18 Zasada pisemności w praktyce – protokoły
sporządzany z każdej czynności mającej znaczenie dla sprawy w szczególności: z przesłuchania świadków, strony, biegłego; oględzin; przyjęcia podania wniesionego ustnie podpisują wszystkie osoby uczestniczące w czynności skreślenia i poprawki w protokole protokół a adnotacja (notatka służbowa) 18

19 Zasada dwuinstancyjności i sądowej kontroli decyzji
postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne prawo strony do ponownego rozpoznania jej sprawy przez organ II instancji – co to oznacza decyzje mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem.

20 Zasada zaufania art. 8 k.p.a. – zmieniony od – obecnie w „nowocześniejszej” wersji organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej

21 Organ, urząd, kierownik GOPS
organ – wójt, burmistrz, prezydent, marszałek urząd miasta, urząd marszałkowski – zespół osób, jednostka organizacyjna pełniąca rolę aparatu pomocniczego względem organu organ może upoważnić na piśmie kierownika GOPS lub inną osobę na jego wniosek do prowadzenia postępowania decyzje wydawane przez kierownika GOPS – z upoważnienia wójta

22 Właściwość organu Właściwość – zdolność organu do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw; naruszenie właściwości skutkuje nieważnością decyzji 22

23 Właściwość rzeczowa właściwość rzeczowa – powierzenie organowi załatwiania określonego typu spraw w przypadku świadczeń rodzinnych: ustawa „organ właściwy” – wójt, który może upoważnić kierownika GOPS lub inne osoby w sprawach związanych z koordynacją świadczeń – marszałek, który może upoważnić kierownika ROPS lub inne osoby upoważnienie dla organu właściwego dłużnika

24 Właściwość rzeczowa składki na ubezpieczenie społ. odprowadzane są w Polsce – właściwy jest wójt (z up. kierownik lub inny pracownik GOPS); składki odprowadzane są za granicą w krajach UE lub EOG – marszałek województwa (z upoważnienia kierownik lub inny pracownik ROPS)

25 Właściwość miejscowa właściwość miejscowa – właściwość organu do działania na określonym terytorium, terytorialny zasięg działania; najczęściej, według miejsca zamieszkania strony zamieszkanie, a zameldowanie strony problem zakładów karnych czy można ustalić miejsce zamieszkania strony? 25

26 Przekazanie według właściwości od 11.04.2011
organ niezwłocznie przekazuje podanie do organu właściwego, zawiadamiając o tym wnoszącego podanie od r. zmiana – nie wydaje się zaskarżalnego postanowienia o przekazaniu zawiadomienie o przekazaniu powinno mieć uzasadnienie

27 Przekazanie wniosku do marszałka
ze złożonego wniosku lub innych akt zgromadzonych w toku postępowania wynika, że członek rodziny uprawnionego do świadczenia przebywa za granicą na terenie państwa należącego do Unii Europejskiej marszałek ustala, czy „zachodzi koordynacja”, na podstawie akt przekazanych mu przez GOPS

28 Przekazanie sprawy do marszałka
nie jest przekazaniem według właściwości, bo w chwili przekazania przez GOPS, jeszcze nie jest znany właściwy organ; przekazanie – pismem marszałkowi organ przekazuje sprawę, jeżeli jedna ze stron wyjechała za granicę, celem ustalenia, czy „zachodzi koordynacja” po otrzymaniu akt, marszałek ustala, czy koordynacja zachodzi

29 Po przekazaniu marszałek stwierdza, że „zachodzi koordynacja” – jest właściwy do wydania decyzji i to on prowadzi postępowanie marszałek stwierdza, że „koordynacja nie zachodzi” – właściwy do wydania decyzji jest wójt

30 Stwierdzenie nieważności decyzji w związku z koordynacją
brak właściwości skutkuje nieważnością decyzji jeżeli Marszałek ustali, że koordynacja „zachodziła” jeszcze przed wydaniem decyzji przez wójta (kierownika GOPS), to decyzja wydana przez wójta jest nieważna, bo w sprawie od początku właściwy był marszałek

31 Stwierdzenie nieważności c.d.
skutek stwierdzenia nieważności jest taki, jakby decyzja nie została w ogóle wydana właściwy do stwierdzenia nieważności – SKO postępowanie o stwierdzenie nieważności. SKO wszczyna z urzędu

32 Strona w postępowaniu Stroną jest każdy:
czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek w postępowaniu o świadczenia rodzinne – najczęściej stroną jest osoba fizyczna

33 Strona w postępowaniu c.d.
o świadczenie z FA – strona: uprawniony do alimentów (dziecko); lub dziecko reprezentowane przez rodzica (przedst. ust.) o zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne: stroną jest osoba uprawniona (rodzic, oboje rodzice itd.), a zasiłek przysługuje „na dziecko” o zasiłek pielęgnacyjny strona: osoba niepełnosprawna (dziecko – reprezentowane przez rodzica).

34 Przedstawiciel ustawowy
przedstawiciel umocowany ustawą – rodzic dla dziecka opiekun, kurator – jest ustanawiany przez sąd kurator dla osoby nieobecnej – jest ustanawiany przez sąd 34

35 Pełnomocnik ustanowiony przez stronę
z wyjątkiem czynności wymagających osobistego działania strony (np. przesłuchania strony) może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych pełnomocnictwo – na piśmie lub ustnie do protokołu, brak wymogu szczególnej formy

36 Doręczenia Organ doręcza pisma: za pokwitowaniem przez pocztę (ZPO)
przez swoich pracowników (również w lokalu organu) przez inne upoważnione osoby lub organy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – za zgodą strony lub na jej wniosek; konieczne potwierdzenie otrzymania w ciągu 7 dni 36

37 Doręczenie elektroniczne
Należy przesłać na adres elektroniczny adresata informację, zawierającą: wskazanie, że adresat może odebrać dokument w formie elektronicznej, wskazanie adresu elektronicznego, pod którym adresat może odebrać dokument i poświadczyć odbiór; pouczenie dotyczące sposobu odbioru dokumentu.

38 Doręczanie pełnomocnikom – zmiany
jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, jemu doręcza się pisma zmiana od 11.04: jeżeli strona ustanowiła kilku pełnomocników, pisma doręcza się tylko jednemu strona może wskazać takiego pełnomocnika

39 Nowość – strona mieszkająca za granicą
strona zamieszkała / mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika w kraju, ma obowiązek wskazać W KRAJU pełnomocnika dla doręczeń w razie niewskazania takiego pełnomocnika, pisma pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia

40 Obowiązek pouczenia strony „zagranicznej”
stronę należy pouczyć, że ma obowiązek ustanowić pełnomocnika w kraju, oraz że brak takiego pełnomocnika, spowoduje pozostawienie kierowanych do niej pism w aktach ze skutkiem doręczenia strona powinna być też pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie oraz o tym, kto może być pełnomocnikiem skutki braku pouczenia

41 Doręczenia szczególne
dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi – konieczne zawiadomienie adresata; odmowa przyjęcia przez adresata uchylenie się od potwierdzenia otrzymania przesyłki

42 Doręczenie zastępcze przyjęcie fikcji doręczenia w razie niemożności doręczenia w inny sposób przechowanie pisma przez 14 dni na poczcie lub w siedzibie organu podwójne awizowanie doręczenie z ostatnim dniem okresu 14 – dniowego problem firm kurierskich

43 Doręczenia c.d. doręczenie a faktyczne otrzymanie przez stronę
obowiązek zawiadomienia o zmianie adresu przez stronę – powstaje dopiero po wszczęciu postępowania problem doręczenia pierwszego pisma w sprawie

44 Udostępnianie akt Uprawnienie strony: przeglądanie akt sprawy,
w każdym stadium postępowania – doprecyzowano, że również po jego zakończeniu od wyraźnie wskazano, że czynności przeglądania – w lokalu, w obecności pracownika organu

45 Udostępnianie akt c.d. sporządzanie notatek, KOPII i odpisów z akt;
czy można fotografować akta? problem opłat za kopie akta sprawy administracyjnej a dostęp do informacji publicznej O ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony: żądanie uwierzytelnienia sporządzonych notatek, kopii i odpisów, żądanie wydania z akt uwierzytelnionych odpisów.

46 Udostępnianie pism w formie elektronicznej
w przypadku pism w formie dokumentu elektronicznego wnoszonych do organu administracji publicznej lub przez niego doręczanych organ może zapewnić stronie dostęp do nich w swoim systemie teleinformatycznym

47 Wszczęcie postępowania
na żądanie strony – datą wszczęcia doręczenie żądania (wniosku) organowi lub jeśli żądanie zostało wniesione drogą elektroniczną, dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej. z urzędu – data wszczęcia: pierwsza czynność urzędowa, o której powiadomiono stronę

48 Wszczęcie postępowania c.d.
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych – na wniosek strony pomoc społeczna – na wniosek strony, wniosek innej osoby za zgodą zainteresowanego lub z urzędu ustalenie prawa do świadczeń z FA – na wniosek uprawnionego lub przedstawiciela ustawowego z urzędu – np. o zwrot świadczenia

49 Postanowienie o odmowie wszczęcia – nowość
nadal nie wydaje się postanowienia o wszczęciu organ wydaje natomiast postanowienie o odmowie wszczęcia, jeżeli: żądanie zostało wniesione przez osobę niebędącą stronę z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte forma – zaskarżalne postanowienie

50 Podanie (wniosek) Forma wniosku: pisemnie (najczęściej),
telegraficznie za pomocą telefaksu, za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej możliwość wniesienia podania ustnie do protokołu

51 Badanie wniosku przez organ
stwierdzenie właściwości (miejsce zamieszkania strony oraz czy może wystąpić koordynacja) badanie wymogów formalnych wniosku badanie treści wniosku – charakter żądania, ewentualnie konieczność przedłożenia dodatkowych dowodów przez stronę lub zgromadzenia ich przez organ

52 Badanie wymogów formalnych
w przypadku nieprawidłowego wypełnienia wniosku – wezwanie do prawidłowego wypełnienia lub uzupełnienia w terminie 14 dni w przypadku braku wymaganych dokumentów – wezwanie do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni nieuzupełnienie braku przez stronę w ww. terminie – pozostawienie bez rozpatrzenia (w jakiej formie?) uzupełnienie braku po terminie – wniosek traktować można jako wniesiony w dacie uzupełnienia braku

53 Wymogi formalne wniosku
określa ustawa o świadczeniach rodzinnych od 1 lipca 2011 r. - możliwość zastąpienia zaświadczeń oświadczeniami (m.in. o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, o wysokości dochodów w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, o wielkości gospodarstwa rolnego, o wysokości opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz okresach zatrudnienia, itd.) oświadczenie – z klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

54 Inne braki wniosku w przypadku innych braków (np. dokumentów, oświadczeń) wezwanie do uzupełnienia pod rygorem możliwości wydania decyzji odmownej brak uzupełnienia – organ podejmuje próbę ustalenia z urzędu brak możliwości – decyzja odmowna wyjątek: jeśli strona nie uzyskała dowodu ze względu na opieszałość instytucji

55 Dowody dowód – wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem, przedmiot dowodu: fakty mające znaczenie dla sprawy obowiązek zawiadamiania strony o czynnościach dowodowych

56 Dowody- dokumenty dokumenty urzędowe, a dokumenty prywatne
możliwość przedstawienia urzędowo poświadczonego przez ten organ lub podmiot odpisu lub wyciągu z dokumentu przedstawienie kopii poświadczonej „za zgodność” obowiązek zażądania udzielenia odpisu lub wyciągu przez organ, jeżeli strona sama uzyskać ich nie może

57 Inne dowody zeznania świadków opinia biegłego oględziny
przesłuchanie strony inne dowody, np. nagranie, film oświadczenie strony pod rygorem odpowiedzialności karnej wywiad środowiskowy i jego rola w postępowaniu

58 Zawieszenie postępowania
w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe; w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony; utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych, pojawiło się zagadnienie wstępne

59 Zagadnienie wstępne zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości innego organu lub sądu i zagadnienie to może być odrębnym przedmiotem postępowania przed takim organem od jego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji

60 Zawieszenie fakultatywne
wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, nie sprzeciwiają się temu inne strony nie zagraża to interesowi społecznemu.

61 Podjęcie postępowania od 11.04.2011
gdy ustaną przyczyny zawieszenia forma: niezaskarżalne postanowienie zażalenie służy natomiast na postanowienie o odmowie podjęcia postępowania (nowość) podjęcie z urzędu lub na żądanie strony o postanowieniu w sprawie podjęcia postępowania, organ zawiadomi strony postępowania

62 Zakończenie postępowania
postępowanie kończy się decyzją decyzja może być merytoryczna (pozytywna, odmowna) lub umarzająca postępowanie przekazanie marszałkowi w celu ustalenia czy „zachodzi koordynacja” nie jest zakończeniem postępowania

63 Umorzenie postępowania
nie merytoryczne zakończenie postępowania; istnieją trwałe i nieusuwalne przeszkody do prowadzenia postępowania; forma umorzenia – decyzja (podstawa prawna – art. 105 k.p.a.); od doprecyzowano, że umorzyć postępowanie można w całości lub w części

64 Umorzenie fakultatywne
postępowanie wszczęte na wniosek strony pozostaje w toku; o jego umorzenie wystąpi strona, na żądanie której zostało wszczęte, umorzenie nie jest sprzeczne z interesem społecznym np. strona występująca o świadczenie cofnie wniosek

65 Decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji organ, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia

66 Elementy decyzji oznaczenie organu (wójt, burmistrz, prezydent miasta)
data wydania decyzji podstawa prawna oznaczenie adresata decyzji rozstrzygnięcie (osnowa) uzasadnienie pouczenie – czy i w jakim trybie przysługuje odwołanie, oraz pouczenie z art. 30 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych podpis z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego

67 Decyzja w formie elektronicznej
lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2011 r.

68 Decyzja a postanowienie
rozstrzyga o istocie sprawy; zawsze przysługuje odwołanie; co do zasady musi zawierać uzasadnienie. Postanowienie nie rozstrzyga o istocie sprawy; zażalenie – tylko gdy przepis tak stanowi; co do zasady – nie musi mieć uzasadnienia.

69 Sprostowanie decyzji z urzędu lub na wniosek strony;
błędy pisarskie i rachunkowe; inne oczywiste omyłki; forma – postanowienie, na które przysługuje zażalenie; nie może prowadzić do merytorycznej zmiany decyzji co innego, niż decyzja prostująca

70 Uzupełnienie, wyjaśnienie treści decyzji (rektyfikacja)
uzupełnienie – na żądanie strony, zgłoszone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji; możliwe tylko co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania; nowość: organ może dokonać w tym zakresie uzupełnienia lub sprostowania z urzędu forma – postanowienie niezaskarżalne

71 Odwołanie przysługuje stronie, od decyzji wydanej w I instancji,
termin wniesienia – 14 dni od doręczenia decyzji (nie: otrzymania) wymogi formalne – nie wymaga szczegółowego uzasadnienia, wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.

72 Samokontrola jeżeli organ, który wydał decyzję, uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję; jeżeli nie znajdzie przesłanek do zmiany decyzji – przekazuje ją do organu II instancji w terminie 7 dni (termin instrukcyjny)

73 Rozstrzygnięcia w postępowaniu odwoławczym
utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji; uchylenie zaskarżonej decyzji w całości albo w części i w tym zakresie orzeczenie co do istoty sprawy bądź uchylenie tej decyzji i umorzenie postępowania pierwszej instancji, umorzenie postępowania odwoławczego.

74 Uchylenie i przekazanie do ponownego rozpoznania
nowe brzmienie przesłanki: jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie przekazując sprawę, organ powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy

75 Wstrzymanie wypłaty świadczeń
następuje bez decyzji ani innego aktu; specyficzny sposób wstrzymania wykonania decyzji jeżeli osoba pobierająca świadczenia odmówiła udzielenia lub nie udzieliła, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych jeżeli osoba nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe przy świadczeniach z FA – jeżeli osoba odmówiła udzielenia komornikowi informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzieliła informacji nieprawdziwych.

76 Uchylenie, zmiana decyzji ostatecznej
decyzja ostateczna - od której nie przysługuje odwołanie w administracyjnym toku instancji zmiana sposobu wykonywania decyzji uchylenie w związku z koordynacją uchylenie bez zgody strony wznowienie postępowania stwierdzenie nieważności decyzji uchylenie decyzji w trybie art. 154 i 155 k.p.a. uchylenie lub zmiana w trybie art. 161 k.p.a.

77 Zmiana sposobu wykonywania decyzji
zmiana sposobu wykonywania decyzji poprzez przekazywanie świadczeń w formie rzeczowej (w przypadku stwierdzenia marnotrawienia świadczeń) zmiana wysokości świadczenia (w przypadku, gdy dziecko przeszło do innej grupy wiekowej)

78 Uchylenie decyzji w związku z „koordynacją”
po wydaniu decyzji ostatecznej, członek rodziny osoby uprawnionej wyjechał organ występuje do marszałka o stwierdzenie, czy „występuje koordynacja” marszałek ustala, że występuje wójt uchyla swoją decyzję od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń w innym państwie

79 Uchylenie decyzji bez zgody strony
przesłanki: zmiana sytuacji rodzinnej lub dochodowej po wydaniu decyzji, „zaszła koordynacja”, nienależne pobranie świadczenia możliwość zmiany lub uchylenia decyzji zmiana decyzji na korzyść strony

80 Wznowienie postępowania
po wydaniu decyzji ostatecznej ujawniła się wadliwość postępowania, na którym oparto ostateczne rozstrzygnięcie sprawy; ma zastosowanie wyłącznie do decyzji ostatecznych; przesłanki – art. 145 k.p.a. wznowienie postępowania, a uchylenie decyzji

81 Orzeczenie Trybunału Trybunał Konstytucyjny orzeka o niezgodności z Konstytucją aktu prawnego, na podstawie której wydana została decyzja wznowienie wyłącznie na wniosek strony termin do wniesienia podania dla strony – miesiąc od ogłoszenia orzeczenia TK w Dzienniku Ustaw

82 Nowa przesłanka wznowienia
gdy zostało wydane orzeczenie sądu stwierdzające naruszenie zasady równego traktowania, zgodnie z ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700), jeżeli naruszenie tej zasady miało wpływ na rozstrzygnięcie sprawy zakończonej decyzją ostateczną.

83 Stwierdzenie nieważności decyzji
jest to akt deklaratoryjny, działa z mocą wsteczną; dla oceny decyzji istotne są przepisy z dnia jej wydania; wady tkwią w decyzji przykładowe przesłanki: brak właściwości organu, rażące naruszenie prawa, skierowanie do osoby niebędącej stroną, powaga rzeczy osądzonej

84 Postępowanie właściwy – organ wyższego stopnia
może być stwierdzona nieważność decyzji nieostatecznej, chyba że wpłynie odwołanie; wszczęcie – na żądanie strony lub z urzędu (brak szczególnej formy); nowość: odmowa wszczęcia już nie następuje w drodze decyzji (tylko postanowienia, według ogólnych zasad).

85 Uchylenie decyzji w trybie art. 154 i 155 k.p.a.
organ, który wydał decyzję, może w każdym czasie zmienić lub uchylić decyzję na mocy której strona nie nabyła prawa – bez jej zgody na mocy której strona nabyła prawo – za zgodą strony jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony

86 Decyzja prostująca błąd organu
odmowa przyznania świadczeń była następstwem błędu organu zapada po odrębnym postępowaniu co innego, niż sprostowanie decyzji postanowieniem

87 Decyzja o zwrocie świadczenia nienależnego
najpierw – stwierdzenie, że świadczenie zostało nienależnie pobrane (uchylenie decyzji przyznającej świadczenie) potem – decyzja o zwrocie przesłanki dla wydania decyzji o zwrocie, problem pouczenia decyzja o zwrocie, a możliwość umorzenia tej należności (wniosek o umorzenie może złożyć strona lub pracownik socjalny)

88 radca prawny Magdalena Ługiewicz
Dziękuję za uwagę radca prawny Magdalena Ługiewicz


Pobierz ppt "Stosowanie k.p.a. w sprawach o świadczenia rodzinne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google