Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 art. 32 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych  art. 25 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  art. 14 ustawy o pomocy społecznej  w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " art. 32 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych  art. 25 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  art. 14 ustawy o pomocy społecznej  w."— Zapis prezentacji:

1

2  art. 32 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych  art. 25 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  art. 14 ustawy o pomocy społecznej  w sprawach nieuregulowanych w ww. ustawach, stosuje się k.p.a.

3  zasada praworządności  zasada prawdy obiektywnej  zasada udzielania informacji  zasada czynnego udziału stron  zasada wyjaśniania zasadności rozstrzygnięć  zasada szybkości  zasada pisemności  zasada dwuinstancyjności  zasada trwałości decyzji  zasada pogłębiania zaufania

4  organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa  w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności,  działając z urzędu lub na wniosek – po 11.04.2011  zasada konstytucyjna

5  podstawą do działania – przepisy prawa powszechnie obowiązującego  znaczenie interpretacji Ministra dla decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych  co nie jest dozwolone, jest zakazane  przestrzeganie obowiązujących przepisów

6  w toku postępowania organy administracji publicznej podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy  inicjatywa dowodowa – kto ma zgromadzić dowody w sprawie  obowiązek ustalenia prawdy obiektywnej

7  obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania  organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

8  organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania  przed wydaniem decyzji organ powinien umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 k.p.a.).

9  zawiadamianie stron o każdej czynności w postępowaniu  umożliwienie stronie zapoznania się z aktami (prawo strony)  czy zawsze trzeba umożliwić stronie zapoznanie się z aktami przed wydaniem decyzji?

10  obowiązek wyjaśniania stronom zasadności przesłanek, którymi organ kieruje się przy załatwieniu sprawy,  cel – doprowadzenie w miarę możności do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu  konieczność prawidłowego uzasadnienia, zwłaszcza w przypadku decyzji odmownych.

11  uzasadnienie faktyczne – wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej,  uzasadnienie prawne - wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

12  decyzja uwzględnia w całości żądanie strony;  zamiast uzasadnienia: „od uzasadnienia odstąpiono na podstawie art. 107 par. 4 k.p.a.”  nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania.

13  obowiązek działania wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do załatwienia sprawy;  podstawowy termin załatwienia sprawy – bez zbędnej zwłoki.

14  podstawowy termin: bez zbędnej zwłoki  niezwłocznie  wymagające postępowania wyjaśniającego – miesiąc  szczególnie skomplikowane – dwa miesiące  zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie (na bezczynność) – do organu wyższego stopnia (SKO)  nowość: gdy nie ma takiego organu, służy wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

15  skarga służy nie tylko na niezałatwienie sprawy w terminie, ale również, na przewlekłe postępowanie  nie ma w k.p.a. definicji przewlekłości  może to być wykonywanie tzw. czynności pozornych, wykonywanie czynności w zbyt długich odstępach czasu; postępowanie trwa dłużej, niż jest to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności niezbędnych dla załatwienia sprawy

16 Do terminów załatwienia spraw nie wlicza się:  okresów zawieszenia postępowania,  okresów opóźnień zawinionych przez strony,  opóźnień z przyczyn niezależnych od organu,  terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie – obowiązek zawiadomienia strony i wskazanie nowego terminu

17  sprawy załatwiane są w formie pisemnej  przejawy tej zasady w postępowaniu: protokoły, adnotacje, pisemna forma podania  możliwe odstępstwo: gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawa nie stoi temu na przeszkodzie; jednak treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.

18  sporządzany z każdej czynności mającej znaczenie dla sprawy  w szczególności: z przesłuchania świadków, strony, biegłego; oględzin; przyjęcia podania wniesionego ustnie  podpisują wszystkie osoby uczestniczące w czynności  skreślenia i poprawki w protokole  protokół a adnotacja (notatka służbowa)

19  postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne  prawo strony do ponownego rozpoznania jej sprawy przez organ II instancji – co to oznacza  decyzje mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem.

20  art. 8 k.p.a. – zmieniony od 11.04.2011 – obecnie w „nowocześniejszej” wersji  organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej

21  organ – wójt, burmistrz, prezydent, marszałek  urząd miasta, urząd marszałkowski – zespół osób, jednostka organizacyjna pełniąca rolę aparatu pomocniczego względem organu  organ może upoważnić na piśmie kierownika GOPS lub inną osobę na jego wniosek do prowadzenia postępowania  decyzje wydawane przez kierownika GOPS – z upoważnienia wójta

22 WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWARZECZOWAINSTANCYJNA Właściwość – zdolność organu do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw; naruszenie właściwości skutkuje nieważnością decyzji

23  właściwość rzeczowa – powierzenie organowi załatwiania określonego typu spraw  w przypadku świadczeń rodzinnych: ustawa „organ właściwy” – wójt, który może upoważnić kierownika GOPS lub inne osoby  w sprawach związanych z koordynacją świadczeń – marszałek, który może upoważnić kierownika ROPS lub inne osoby  upoważnienie dla organu właściwego dłużnika

24  składki na ubezpieczenie społ. odprowadzane są w Polsce – właściwy jest wójt (z up. kierownik lub inny pracownik GOPS);  składki odprowadzane są za granicą w krajach UE lub EOG – marszałek województwa (z upoważnienia kierownik lub inny pracownik ROPS)

25  właściwość miejscowa – właściwość organu do działania na określonym terytorium, terytorialny zasięg działania;  najczęściej, według miejsca zamieszkania strony  zamieszkanie, a zameldowanie strony  problem zakładów karnych  czy można ustalić miejsce zamieszkania strony?

26  organ niezwłocznie przekazuje podanie do organu właściwego, zawiadamiając o tym wnoszącego podanie  od 11.04.2011 r. zmiana – nie wydaje się zaskarżalnego postanowienia o przekazaniu  zawiadomienie o przekazaniu powinno mieć uzasadnienie

27  ze złożonego wniosku lub innych akt zgromadzonych w toku postępowania wynika, że członek rodziny uprawnionego do świadczenia przebywa za granicą na terenie państwa należącego do Unii Europejskiej  marszałek ustala, czy „zachodzi koordynacja”, na podstawie akt przekazanych mu przez GOPS

28  nie jest przekazaniem według właściwości, bo w chwili przekazania przez GOPS, jeszcze nie jest znany właściwy organ; przekazanie – pismem  marszałkowi organ przekazuje sprawę, jeżeli jedna ze stron wyjechała za granicę, celem ustalenia, czy „zachodzi koordynacja”  po otrzymaniu akt, marszałek ustala, czy koordynacja zachodzi

29  marszałek stwierdza, że „zachodzi koordynacja” – jest właściwy do wydania decyzji i to on prowadzi postępowanie  marszałek stwierdza, że „koordynacja nie zachodzi” – właściwy do wydania decyzji jest wójt

30  brak właściwości skutkuje nieważnością decyzji  jeżeli Marszałek ustali, że koordynacja „zachodziła” jeszcze przed wydaniem decyzji przez wójta (kierownika GOPS), to decyzja wydana przez wójta jest nieważna, bo w sprawie od początku właściwy był marszałek

31  skutek stwierdzenia nieważności jest taki, jakby decyzja nie została w ogóle wydana  właściwy do stwierdzenia nieważności – SKO  postępowanie o stwierdzenie nieważności. SKO wszczyna z urzędu

32 Stroną jest każdy:  czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo  kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek w postępowaniu o świadczenia rodzinne – najczęściej stroną jest osoba fizyczna

33  o świadczenie z FA – strona: uprawniony do alimentów (dziecko); lub dziecko reprezentowane przez rodzica (przedst. ust.)  o zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne: stroną jest osoba uprawniona (rodzic, oboje rodzice itd.), a zasiłek przysługuje „na dziecko”  o zasiłek pielęgnacyjny strona: osoba niepełnosprawna (dziecko – reprezentowane przez rodzica).

34  przedstawiciel umocowany ustawą – rodzic dla dziecka  opiekun, kurator – jest ustanawiany przez sąd  kurator dla osoby nieobecnej – jest ustanawiany przez sąd

35  ustanowiony przez stronę  z wyjątkiem czynności wymagających osobistego działania strony (np. przesłuchania strony)  może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych  pełnomocnictwo – na piśmie lub ustnie do protokołu, brak wymogu szczególnej formy

36 Organ doręcza pisma: za pokwitowaniem przez pocztę (ZPO) przez swoich pracowników (również w lokalu organu) przez inne upoważnione osoby lub organy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – za zgodą strony lub na jej wniosek; konieczne potwierdzenie otrzymania w ciągu 7 dni

37 Należy przesłać na adres elektroniczny adresata informację, zawierającą:  wskazanie, że adresat może odebrać dokument w formie elektronicznej,  wskazanie adresu elektronicznego, pod którym adresat może odebrać dokument i poświadczyć odbiór;  pouczenie dotyczące sposobu odbioru dokumentu.

38  jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, jemu doręcza się pisma  zmiana od 11.04: jeżeli strona ustanowiła kilku pełnomocników, pisma doręcza się tylko jednemu  strona może wskazać takiego pełnomocnika

39  strona zamieszkała / mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika w kraju, ma obowiązek wskazać W KRAJU pełnomocnika dla doręczeń  w razie niewskazania takiego pełnomocnika, pisma pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia

40  stronę należy pouczyć, że ma obowiązek ustanowić pełnomocnika w kraju, oraz że brak takiego pełnomocnika, spowoduje pozostawienie kierowanych do niej pism w aktach ze skutkiem doręczenia  strona powinna być też pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie  oraz o tym, kto może być pełnomocnikiem  skutki braku pouczenia

41  dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi – konieczne zawiadomienie adresata;  odmowa przyjęcia przez adresata  uchylenie się od potwierdzenia otrzymania przesyłki

42  przyjęcie fikcji doręczenia w razie niemożności doręczenia w inny sposób  przechowanie pisma przez 14 dni na poczcie lub w siedzibie organu  podwójne awizowanie  doręczenie z ostatnim dniem okresu 14 – dniowego  problem firm kurierskich

43  doręczenie a faktyczne otrzymanie przez stronę  obowiązek zawiadomienia o zmianie adresu przez stronę – powstaje dopiero po wszczęciu postępowania  problem doręczenia pierwszego pisma w sprawie

44 Uprawnienie strony:  przeglądanie akt sprawy,  w każdym stadium postępowania – doprecyzowano, że również po jego zakończeniu  od 11.04. wyraźnie wskazano, że czynności przeglądania – w lokalu, w obecności pracownika organu

45  sporządzanie notatek, KOPII i odpisów z akt;  czy można fotografować akta?  problem opłat za kopie  akta sprawy administracyjnej a dostęp do informacji publicznej O ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony:  żądanie uwierzytelnienia sporządzonych notatek, kopii i odpisów,  żądanie wydania z akt uwierzytelnionych odpisów.

46  w przypadku pism w formie dokumentu elektronicznego wnoszonych do organu administracji publicznej lub przez niego doręczanych organ może zapewnić stronie dostęp do nich w swoim systemie teleinformatycznym

47  na żądanie strony – datą wszczęcia doręczenie żądania (wniosku) organowi lub jeśli żądanie zostało wniesione drogą elektroniczną, dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej.  z urzędu – data wszczęcia: pierwsza czynność urzędowa, o której powiadomiono stronę

48  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych – na wniosek strony  pomoc społeczna – na wniosek strony, wniosek innej osoby za zgodą zainteresowanego lub z urzędu  ustalenie prawa do świadczeń z FA – na wniosek uprawnionego lub przedstawiciela ustawowego  z urzędu – np. o zwrot świadczenia

49  nadal nie wydaje się postanowienia o wszczęciu  organ wydaje natomiast postanowienie o odmowie wszczęcia, jeżeli:  żądanie zostało wniesione przez osobę niebędącą stronę  z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte  forma – zaskarżalne postanowienie

50 Forma wniosku:  pisemnie (najczęściej),  telegraficznie  za pomocą telefaksu,  za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej  możliwość wniesienia podania ustnie do protokołu

51  stwierdzenie właściwości (miejsce zamieszkania strony oraz czy może wystąpić koordynacja)  badanie wymogów formalnych wniosku  badanie treści wniosku – charakter żądania, ewentualnie konieczność przedłożenia dodatkowych dowodów przez stronę lub zgromadzenia ich przez organ

52  w przypadku nieprawidłowego wypełnienia wniosku – wezwanie do prawidłowego wypełnienia lub uzupełnienia w terminie 14 dni  w przypadku braku wymaganych dokumentów – wezwanie do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni  nieuzupełnienie braku przez stronę w ww. terminie – pozostawienie bez rozpatrzenia (w jakiej formie?)  uzupełnienie braku po terminie – wniosek traktować można jako wniesiony w dacie uzupełnienia braku

53  określa ustawa o świadczeniach rodzinnych  od 1 lipca 2011 r. - możliwość zastąpienia zaświadczeń oświadczeniami (m.in. o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, o wysokości dochodów w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, o wielkości gospodarstwa rolnego, o wysokości opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz okresach zatrudnienia, itd.)  oświadczenie – z klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

54  w przypadku innych braków (np. dokumentów, oświadczeń) wezwanie do uzupełnienia pod rygorem możliwości wydania decyzji odmownej  brak uzupełnienia – organ podejmuje próbę ustalenia z urzędu  brak możliwości – decyzja odmowna  wyjątek: jeśli strona nie uzyskała dowodu ze względu na opieszałość instytucji

55  dowód – wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem,  przedmiot dowodu: fakty mające znaczenie dla sprawy  obowiązek zawiadamiania strony o czynnościach dowodowych

56  dokumenty urzędowe, a dokumenty prywatne  możliwość przedstawienia urzędowo poświadczonego przez ten organ lub podmiot odpisu lub wyciągu z dokumentu  przedstawienie kopii poświadczonej „za zgodność”  obowiązek zażądania udzielenia odpisu lub wyciągu przez organ, jeżeli strona sama uzyskać ich nie może

57  zeznania świadków  opinia biegłego  oględziny  przesłuchanie strony  inne dowody, np. nagranie, film  oświadczenie strony pod rygorem odpowiedzialności karnej  wywiad środowiskowy i jego rola w postępowaniu

58  w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe;  w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony; utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych,  pojawiło się zagadnienie wstępne

59  zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości innego organu lub sądu i zagadnienie to może być odrębnym przedmiotem postępowania przed takim organem  od jego rozstrzygnięcia zależy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji

60  wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte,  nie sprzeciwiają się temu inne strony  nie zagraża to interesowi społecznemu.

61  gdy ustaną przyczyny zawieszenia  forma: niezaskarżalne postanowienie  zażalenie służy natomiast na postanowienie o odmowie podjęcia postępowania (nowość)  podjęcie z urzędu lub na żądanie strony  o postanowieniu w sprawie podjęcia postępowania, organ zawiadomi strony postępowania

62  postępowanie kończy się decyzją  decyzja może być merytoryczna (pozytywna, odmowna) lub umarzająca postępowanie  przekazanie marszałkowi w celu ustalenia czy „zachodzi koordynacja” nie jest zakończeniem postępowania

63  nie merytoryczne zakończenie postępowania;  istnieją trwałe i nieusuwalne przeszkody do prowadzenia postępowania;  forma umorzenia – decyzja (podstawa prawna – art. 105 k.p.a.);  od 11.04.2011 doprecyzowano, że umorzyć postępowanie można w całości lub w części

64  postępowanie wszczęte na wniosek strony pozostaje w toku;  o jego umorzenie wystąpi strona, na żądanie której zostało wszczęte,  umorzenie nie jest sprzeczne z interesem społecznym  np. strona występująca o świadczenie cofnie wniosek

65  rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji  organ, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia

66  oznaczenie organu (wójt, burmistrz, prezydent miasta)  data wydania decyzji  podstawa prawna  oznaczenie adresata decyzji  rozstrzygnięcie (osnowa)  uzasadnienie  pouczenie – czy i w jakim trybie przysługuje odwołanie, oraz pouczenie z art. 30 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych  podpis z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego

67  lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem  zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2011 r.

68 Decyzja  rozstrzyga o istocie sprawy;  zawsze przysługuje odwołanie;  co do zasady musi zawierać uzasadnienie. Postanowienie  nie rozstrzyga o istocie sprawy;  zażalenie – tylko gdy przepis tak stanowi;  co do zasady – nie musi mieć uzasadnienia.

69  z urzędu lub na wniosek strony;  błędy pisarskie i rachunkowe;  inne oczywiste omyłki;  forma – postanowienie, na które przysługuje zażalenie;  nie może prowadzić do merytorycznej zmiany decyzji  co innego, niż decyzja prostująca

70  uzupełnienie – na żądanie strony, zgłoszone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji; możliwe tylko co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania;  nowość: organ może dokonać w tym zakresie uzupełnienia lub sprostowania z urzędu  forma – postanowienie niezaskarżalne

71  przysługuje stronie,  od decyzji wydanej w I instancji,  termin wniesienia – 14 dni od doręczenia decyzji (nie: otrzymania)  wymogi formalne – nie wymaga szczegółowego uzasadnienia,  wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji.

72  jeżeli organ, który wydał decyzję, uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję;  jeżeli nie znajdzie przesłanek do zmiany decyzji – przekazuje ją do organu II instancji w terminie 7 dni (termin instrukcyjny)

73  utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji;  uchylenie zaskarżonej decyzji w całości albo w części i w tym zakresie orzeczenie co do istoty sprawy bądź uchylenie tej decyzji i umorzenie postępowania pierwszej instancji,  umorzenie postępowania odwoławczego.

74 nowe brzmienie przesłanki:  jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania,  konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie  przekazując sprawę, organ powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy

75  następuje bez decyzji ani innego aktu; specyficzny sposób wstrzymania wykonania decyzji  jeżeli osoba pobierająca świadczenia odmówiła udzielenia lub nie udzieliła, w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych  jeżeli osoba nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe  przy świadczeniach z FA – jeżeli osoba odmówiła udzielenia komornikowi informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub udzieliła informacji nieprawdziwych.

76  decyzja ostateczna - od której nie przysługuje odwołanie w administracyjnym toku instancji  zmiana sposobu wykonywania decyzji  uchylenie w związku z koordynacją  uchylenie bez zgody strony  wznowienie postępowania  stwierdzenie nieważności decyzji  uchylenie decyzji w trybie art. 154 i 155 k.p.a.  uchylenie lub zmiana w trybie art. 161 k.p.a.

77  zmiana sposobu wykonywania decyzji poprzez przekazywanie świadczeń w formie rzeczowej (w przypadku stwierdzenia marnotrawienia świadczeń)  zmiana wysokości świadczenia (w przypadku, gdy dziecko przeszło do innej grupy wiekowej)

78  po wydaniu decyzji ostatecznej, członek rodziny osoby uprawnionej wyjechał  organ występuje do marszałka o stwierdzenie, czy „występuje koordynacja”  marszałek ustala, że występuje  wójt uchyla swoją decyzję od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń w innym państwie

79  przesłanki: zmiana sytuacji rodzinnej lub dochodowej po wydaniu decyzji, „zaszła koordynacja”, nienależne pobranie świadczenia  możliwość zmiany lub uchylenia decyzji  zmiana decyzji na korzyść strony

80  po wydaniu decyzji ostatecznej ujawniła się wadliwość postępowania, na którym oparto ostateczne rozstrzygnięcie sprawy;  ma zastosowanie wyłącznie do decyzji ostatecznych;  przesłanki – art. 145 k.p.a.  wznowienie postępowania, a uchylenie decyzji

81  Trybunał Konstytucyjny orzeka o niezgodności z Konstytucją aktu prawnego, na podstawie której wydana została decyzja  wznowienie wyłącznie na wniosek strony  termin do wniesienia podania dla strony – miesiąc od ogłoszenia orzeczenia TK w Dzienniku Ustaw

82  gdy zostało wydane orzeczenie sądu stwierdzające naruszenie zasady równego traktowania, zgodnie z ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700), jeżeli naruszenie tej zasady miało wpływ na rozstrzygnięcie sprawy zakończonej decyzją ostateczną.

83  jest to akt deklaratoryjny, działa z mocą wsteczną;  dla oceny decyzji istotne są przepisy z dnia jej wydania;  wady tkwią w decyzji  przykładowe przesłanki: brak właściwości organu, rażące naruszenie prawa, skierowanie do osoby niebędącej stroną, powaga rzeczy osądzonej

84  właściwy – organ wyższego stopnia  może być stwierdzona nieważność decyzji nieostatecznej, chyba że wpłynie odwołanie;  wszczęcie – na żądanie strony lub z urzędu (brak szczególnej formy);  nowość: odmowa wszczęcia już nie następuje w drodze decyzji (tylko postanowienia, według ogólnych zasad).

85  organ, który wydał decyzję, może w każdym czasie zmienić lub uchylić decyzję  na mocy której strona nie nabyła prawa – bez jej zgody  na mocy której strona nabyła prawo – za zgodą strony  jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony

86  odmowa przyznania świadczeń była następstwem błędu organu  zapada po odrębnym postępowaniu  co innego, niż sprostowanie decyzji postanowieniem

87  najpierw – stwierdzenie, że świadczenie zostało nienależnie pobrane (uchylenie decyzji przyznającej świadczenie)  potem – decyzja o zwrocie  przesłanki dla wydania decyzji o zwrocie, problem pouczenia  decyzja o zwrocie, a możliwość umorzenia tej należności (wniosek o umorzenie może złożyć strona lub pracownik socjalny)

88 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt " art. 32 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych  art. 25 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  art. 14 ustawy o pomocy społecznej  w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google