Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dowody prywatne i opinia prywatna biegłego Marek Czyż

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dowody prywatne i opinia prywatna biegłego Marek Czyż"— Zapis prezentacji:

1 Dowody prywatne i opinia prywatna biegłego Marek Czyż

2 Dowód prywatny-informacje ogólne
Brak definicji legalnej w KPK KPK nie reguluje gromadzenia i poszukiwania przez osoby prywatne informacji mogących być dowodami . Jest to jednak przede wszystkim zadanie organów postepowania przygotowawczego, jednym z jego celów jest bowiem zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów w zakresie niezbędnym do wniesienia aktu oskarżenia lub innego zakończenia postepowania, przedstawienie wniosków o dopuszczenie dowodów i przeprowadzenie ich przed sądem przez te organy - Art 297 § 1 pkt 5 kpk Nie można wykluczyć działania na tym polu podmiotów prywatnych, w kontekście nowelizacji art 167 kpk- sąd przeprowadza dowód tylko w „wyjątkowych wypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami“ oznaczało by to bowiem możliwość wnioskowania o przeprowadzenie dowodów zebranych tylko przez organy postępowania przygotowawczego, co odbyło by się ze szkodą dla zasady kontradyktoryjności oraz zasady prawdy materialnej.

3 Dowód prywatny- charakterystyka
Podstawy gromadzenia dowodów przez osoby prywatne można doszukiwać się w Konstytucji RP- art. 54 ust. 1 „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.“ Osoba prywatna w przeciwieństwie do organów państwowych nie może stosować środków przymusu, naruszać konstytucyjnych praw jednostki, czy zbierając dowody realizować znamion czynu przestępnego. KPK nie reguluje sposobów uzyskiwania dowodów prywatnych- de lege lata istnieje więc możliwość dopuszczenia dowodu uzyskanego na skutek naruszenia konstytucyjnych praw jednostki czy popełnienia przestepstwa(a contrario art 170 kpk) - nie wyklucza to naturalnie odpowiedzialności karnej osoby która takiego czynu się dopuściła. Stanowi to wyraźnie realizację zasady prawdy materialnej

4 1. „Opinia rzeczoznawcza“ a opinia biegłego
Biegli są powoływani, gdy stwierdzenie okoliczności o istotnym znaczeniu dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych- 193 KPK. Dopuszczenie dowodu z opini biegłego wymaga postanowienia sądu określającego: Imię, nazwisko, specjalność biegłego Przedmiot, zakres opini ze sformułowaniem w miarę możliwości pytań szczegółowych Termin dostarczenia opinii Opinia stanowi zatem dowód z przeznaczenia, który musi spełniać określone w kodeksie wymogi formalne i materialne. Szczególne znaczenie, jak przy każdym dowodzie, ma jego rzetelność, co zabezpiecza szereg norm;

5 Opinia biegłego- gwarancje rzetelności
Art 195 kpk- biegłym może być tylko osoba posiadająca wiedzę specjalną w danej dziedzinie lub biegły sądowy. Instytucja wyłączenia obejmuje; Art 178-obrońców i adwokatów co do faktów których dowiedzieli się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę. Art 182- osoby najbliższe oskarżonego, lub świadków co do których toczy się postępowanie o współudział w przestepstwie objętym tym postepowaniem Art 185- osoby pozostających z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku Osoby będące świadkami czynu stanowiącego przedmiot postepowania lub powołane w tym postepowaniu w charakterze świadka Do biegłego stosują sie też przesłanki wyłączenia sędziego okreslone w art 40 § 1 pkt 1-3, 5

6 „Opinia rzeczoznawcza“
Termin ten zaproponował Marian Cieślak, opinie prywatne różnią się bowiem od opinii stanowiących dowód w postepowaniu tym że; Nie są sporządzone przez biegłego formalnie powołanego postanowieniem sądu Opinia ta nie gwarantuje obiektywizmu, gdyż do osoby ją sporządzającej nie stosuje się przepisów z poprzedniego slajdu. Ponieważ to osoba zainteresowana zamawia i płaci za sporządzenie opinii, naturalne jest że taki biegły bierze stronę zamawiającego, dodatkowo zamawiający nie może mieć pewności co do posiadania przez ta osobę specjalistycznych wiadomości. Biegły sporządzający opinię prywatną nie składa przysięgi z Art 197 KPK- nie odpowiada on na podstawie Art 233 § 4 KK za przedstawienie fałszywej opinii- chodzi tu bowiem o opinię służącą za dowód w postępowaniu karnym.

7 „Opinia rzeczoznawcza“
Opinia prywatna nie może stanowić dowodu w sprawie, wniosek o jej dopuszczenie w charakterze dowodu zostaje zatem z zasady odrzucony. Może ona być jednak potraktowana jako: Wniosek dowodowy o powołanie biegłego na okoliczności wskazane w tej opinii Informacja o potencjalnym dowodzie- stanowi ona bowiem sygnał, że powołując biegłego sąd może uzyskać istotne dla sprawy informacje Mimo to opinia rzeczoznawcza może odgrywac ważną rolę w procesie, pozwalając obrońcy i oskarżonemu na kontrolę opinii biegłych dopuszczonych jako dowód a także polemikę z tezami w nich zawartymi. Wpływa to pozytywnie na dochodzenie do prawdy materialnej.

8 „Opinia rzeczoznawcza“
POSTANOWIENIE SN Z DNIA 4 STYCZNIA 2005 R.  V KK 388/04  „Opinia prywatna, czyli pisemne opracowanie zlecone przez uczestnika postępowania, a nie przez uprawniony organ procesowy, nie jest opinią w rozumieniu art. 193 k.p.k. w zw. z art. 200 § 1 k.p.k., i nie może stanowić dowodu w sprawie.  Opinia opracowana na zlecenie uczestnika postępowania, przedstawiona przez niego sądowi, stanowi jego oświadczenie zawierające informację o dowodzie złożoną na podstawie art. 453 § 2 k.p.k., podlegające ujawnieniu w trybie przewidzianym przez ten przepis.“

9 Opinie prywatne w świetle nowelizacji KPK
Stary Art 393 § KPK dozwalał na odczytywanie dokumentów prywatnych powstałych poza postępowaniem karnym i nie dla jego celów, Wykluczało to opinie prywatne będące dowodami z przeznaczenia. Znowelizowany przepis eliminuje drugą przesłanek- wzmocnienie zasady kontradyktooryjności skutkuje zatem zrównaniem statusu opinii prywatnych i sporządzonych na zlecenie organu procesowego. Oczywiście sąd dysponuje swobodą w zakresie ich oceny-art 7 KPK Zmiana ta może doprowadzić do sytuacji gdy osoby mniej zamożne nie będą w stanie fachowo udowodnić swoich racji, znacznie, że dowody z urzędu będą stanowiły rzadkość od wejścia w życie znowelizowanego Art 167 KPK, toteż przyjęte rozwiązanie bywa krytykowane w doktrynie.

10 Inne dowody prywatne

11 Notatki, listy, publikacje, oświadczenia i inne dokumenty prywatne
Dokument- każdy przedmiot lub zapisany nośnik informacji, z którym zwiazane jest określone prawo, lub który stanowi dowód prawa albo stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne(Art 115 § 14 KK) Nowelizacja wprowadza szerszy zakres wykorzystania dokumentów prywatnych, mogą to być również dokumenty sporządzone dla celów postępowania, przedtem mogły to być tylko dowody przypadkowe, które były wtórnie wykorzystywane w postepowaniu. Ograniczenie stosowania tych srodków stanowi art. 174 KPK, który zabrania zastępowania dowodu z zeznań swiadka lub wyjaśnień oskarżonego treścią pism, zapisków lub notatek urzędowych, co związane jest z zasadą bezpośredniości. Przez „zastapienie“ należy rozumieć pominięcie dowodów z wyjasnień lub zeznań na rzecz tych dokumentów, a nie ich równoległe wykorzystanie.

12 Nagrania z relacji i nagrania rejestrujące przestepcze zdarzenie
SN III KK 5/12 „W judykaturze ugruntowane jest zapatrywanie, że nagrania prywatne mogą być dopuszczone do materiału dowodowego jedynie w sytuacji, gdy stanowią rejestrację czynu przestępnego, a nie prywatnych rozmów nawet dotyczących tego czynu.“ Odmienne stanowisko stało by w sprzeczności z Art 174 KPK. Nagrania takie dostarczały by bowiem dowodu zastępującego de facto dowód z zeznań, a jednocześnie uzyskanego poza postępowaniem przez osobę prywatną, a zatem w sposób niezgodny z przepisami określającymi sposób przesłuchania świadka.

13 Nagrania z relacji i nagrania rejestrujące przestepcze zdarzenie
„Prywatne przesłuchanie“ nie może byc zatem podstawą przeprowadzenia dowodu i to niezależnie od tego, czy oświadcznie zostało utrwalone za zgodą tej osoby czy też nie. Nie budzi natomiast wątpliwości w judykaturze możliwość wykorzystania nagrań na których przypadkowo(np. kamery przemysłowe) czy też umyślnie( nagrywanie bójki) zostało utrwalone popełnienie przestepstwa( V KK 200/12, V KK 188/04) również na gruncie starego brzmienia Art 393 § 3 KPK.

14 Nagrania z ukrytych urządzeń rejestrujących
Kontrolę i utrwalanie rozmów telefonicznych, korespondecji, rozmów lub przekazów innymi środkami porozumiewania sie reguluje rozdział XXVI KPK. Przebiega ona w okreslonych prawem przypadkach po spełnieniu wymogów formalnych. Tylko zebrane zgodnie z prawem przez odpowiednie organy informacje mogą stanowic dowód w sprawie. Dane zebrane w przeprowadzonej bez zgody sądu kontroli operacyjnej podlegają zniszczeniu na mocy zarządzenia sądu.

15 Nagrania z ukrytych urządzeń rejestrujących
Dotyczy to zarówno rozmów utrwalanych przez jednego z uczestników rozmowy jak i osobę trzecią. W drugim wypadku istnieją jednak odosobnione głosy w judykaturze o niedopuszczalności tej metody gromadzenia dowodów( wyrok Izby Wojskowej SN WA 37/00). Dodatkowo, zachowanie takie może wyczerpywać znamiona czynu określonego w Art 267 KK, do których zaliczyć należy uzyskanie przez osobę nieuprawnioną informacji do dostępu których nie jest uprawniona przez założenie lub posługiwanie się narzędziem podsłuchowym. De lege lata nie można jednak mówić o niedopuszczalności takiego dowodu, gdyż brak jest takiego zakazu dowodowego, obowiązuje zaś swoboda dowodzenia.

16 Nagrania z ukrytych urządzeń rejestrujących
KPK nie reguluje natomiast statusu prywatnych nagrań utrwalających przebieg rozmowy. W orzecznictwie podkreśla się, że w oparciu o otwarty katalog środków dowodowych i brak wyraźnego zakazu takie nagrania mogą stanowić dowód w sprawie oceniany na zasadach ogólnych WYROK Z DNIA 10 MAJA 2002 R. WA 22/02 „Przepisy rozdziału 26 kodeksu postępowania karnego, odnoszące się do kontroli i utrwalania rozmów przy użyciu środków technicznych, nie dotyczą prywatnego gromadzenia w ten sposób dowodów. Dlatego taśma magnetofonowa z utrwaloną na niej przez pokrzywdzonego rozmową z oskarżonym może stanowić dowód w sprawie karnej, który podlega ocenie na zasadach ogólnych.“

17 Źródła Antoni Bojańczyk, Tomasz Razowski- Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 2005 r., sygn. V KK 388/04 Roland Szymczykiewicz- „Znaczenie prywatnej opinii w procesie karnym“ Antoni Bojańczyk- „DOWÓD PRYWATNY W POSTĘPOWANIU KARNYM W PERSPEKTYWIE PRAWNOPORÓWNAWCZEJ“ „Wykorzystywanie w procesie karnym dowodów pochodzących z czynności pozaprocesowych –raport polski“ Dr hab. Dobrosława Szumiło – Kulczycka Prof. UwB, dr hab. Andrzej Sakowicz Dr Michał Rusinek Dr Marcin Żak „Dowód prywatny i tzw. zasada swobody dowodzenia“-http://procedurakarna.blogspot.com/ Bogusław Sygit, Jerzy Duży- „Nowa pozycja prokuratora w świetle zmian w kodeksie postępowania karnego“


Pobierz ppt "Dowody prywatne i opinia prywatna biegłego Marek Czyż"

Podobne prezentacje


Reklamy Google