Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV. DOWODY dr Karolina KREMENS, LL.M. Postępowanie Karne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV. DOWODY dr Karolina KREMENS, LL.M. Postępowanie Karne"— Zapis prezentacji:

1 IV. DOWODY dr Karolina KREMENS, LL.M. Postępowanie Karne
Wydział Prawa, Administracji, Ekonomii, UWr

2 ZAGADNIENIA WSTĘPNE Procesowe gwarancje prawdziwych ustaleń faktycznych Podstawowe pojęcia związane z dowodami Ułatwienia dowodowe Klasyfikacje dowodów

3 PROCESOWE GWARANCJE PRAWDZIWYCH USTALEŃ FAKTYCZNYCH
zasada prawdy materialnej system gwarancji trafności ustaleń faktycznych: normy celowościowe – normy pragmatyczne wskazujące najlepszą metodę poznania prawdy materialnej normy gwarancyjne sensu stricte: nakazujące odpowiednie zachowanie w toku postępowania zakazy dowodowe normy zapewniające korekturę prawdziwych ustaleń faktycznych (np. zwrot sprawy prokuratorowi)

4 POJĘCIA PODSTAWOWE PRAWO DOWODOWE – ogół norm regulujących zbieranie, utrwalanie i wykorzystywanie dowodów w procesie POSTĘPOWANIE DOWODOWE – przebieg procesowy, w czasie którego są zbierane, utrwalane, przeprowadzane oraz oceniane dowody DOWÓD – problem ze zdefiniowaniem, m.in. jako środek dowodowy, źródło poznania; co do zasady stosowane jako środek dowodowy

5 POJĘCIA PODSTAWOWE ŹRÓDŁO DOWODU – osoba lub rzecz, od której pochodzi dowód (świadek, oskarżony, biegły, dokumenty, zwłoki, miejsce poddawane oględzinom) ŚRODEK DOWODOWY – nośnik informacji o fakcie podlegającym udowodnieniu (wyjaśnienia, zeznania, opinia biegłego, cechy ciała ludzkiego poddanego oględzinom, charakterystyczne rzeczy i miejsca)

6 POJĘCIA PODSTAWOWE FAKT DOWODOWY – (przedmiot dowodu) fakt, który należy ustalić lub udowodnić; okoliczność udowodniona za pomocą określonych źródeł i środków dowodowych fakt dowodowy główny – fakt, którego stwierdzenie jest głównym celem postępowania dowodowego, czyli zbiór wszystkich znamion przestępstwa fakty dowodowe uboczne – fakty, z których istnienia lub nieistnienia można wyciągnąć wniosek o istnieniu faktu głównego

7 POJĘCIA PODSTAWOWE POSZLAKA – fakt dowodowy uboczny, na podstawie którego bez możliwości udowodnienia faktu głównego można przeprowadzić proces poszlakowy zob. wyrok SN z dnia , V KK 360/07 warunki wydania wyroku na podstawie poszlaki iura novit curia – „sąd zna prawo”, przedmiotem dowodu nie może być prawo wyjątek dla prawa obcego i międzynarodowego również wyjątkowo normy prawa krajowego

8 POJĘCIA PODSTAWOWE POSZLAKA – fakt dowodowy uboczny, na podstawie którego bez możliwości udowodnienia faktu głównego można przeprowadzić proces poszlakowy zob. wyrok SN z dnia , V KK 360/07 warunki wydania wyroku na podstawie poszlaki iura novit curia – „sąd zna prawo”, przedmiotem dowodu nie może być prawo wyjątek dla prawa obcego i międzynarodowego również wyjątkowo normy prawa krajowego

9 UŁATWIENIA DOWODOWE NOTORYJNOŚĆ – znajomość określonych faktów, których nie trzeba dowodzić notoryjność powszechna – wiedza nieograniczonej liczby osób w środowisku i miejscu, gdzie toczy się postępowanie (art. 168 k.p.k.), np. bitwa pod Grunwaldem notoryjność sądowa – znajomość faktów przez organ procesowy, którą nabył podczas swojej działalności (art. 168 k.p.k.), np. choroba świadka oczywistość – wyższy stopień notoryjności powszechnej, np. Warszawa stolicą Polski

10 UŁATWIENIA DOWODOWE UPRAWDOPODOBNIENIE – udowodnienie nie jest wymagane nie dlatego, że fakt nie budzi wątpliwości, ale dlatego, że jego udowodnienie nastąpi później czasem w ogóle nie ma potrzeby udowadniania, wystarczy uprawdopodobnienie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa dla wszczęcia śledztwa (art. 303 k.p.k.) uzasadnione podejrzenie, że dana osoba popełniła przestępstwo dla zatrzymania osoby podejrzanej (art. 244 § 1 k.p.k.)

11 UŁATWIENIA DOWODOWE DOMNIEMANIE – sąd o wysnutym prawdopodobieństwie jakiegoś faktu jest wysnuty z innego faktu lub faktów nie budzących wątpliwości domniemanie faktyczne – nie są regulowane przepisami prawa, raczej wiedzą i doświadczeniem życiowym, obalane przeciwdowodem domniemanie prawne – nakazane normą prawną wzruszalne – obalane przeciwdowodem, np. domniemanie niewinności niewzruszalne – np. domniemanie doręczeń (art. 138 i 139 k.p.k.), wpływ bezwzględnych przyczyn odwoławczych na treść orzeczenia (art. 439 k.p.k.)

12 KLASYFIKACJA DOWODÓW ze względu na odległość źródła dowodowego od dowodzonego faktu dowody pierwotne – pochodzące ze źródła, które bezpośrednio zetknęło się z udowadnianym faktem, np. zeznania naocznego świadka dowody pochodne – pochodzące od pośredniego źródła, czyli pośrednie ogniwo między źródłem pierwotnym a faktem udowadnianym, np. dowód ze słyszenia, kopia dokumentu

13 KLASYFIKACJA DOWODÓW ze względu na charakter źródła dowodu
dowody osobowe – pochodzące od osoby (żyjącego człowieka), tj. świadek, oskarżony/podejrzany, biegły dowody rzeczowe – pochodzące od rzeczy w szerokim tego słowa znaczeniu; wszystkie inne dowody niż rzeczowe, w tym także zwłoki Uwaga! Wyróżnia się też w literaturze inne dowody samoistne – dokument, gdy istotna jest treść.

14 KLASYFIKACJA DOWODÓW ze względu na treść środka dowodowego
dowody pojęciowe – zawierające treść intelektualną, np. treść dokumentu, zeznania świadka dowody zmysłowe – wartość intelektualna odsunięta na dalszy plan, np. właściwości miejsca, ciała, rzeczy Uwaga! Podział o charakterze teoretycznym; rozgraniczenie nie jest rozłączne; powiązanie dokumentów z osobowymi źródłami dowodowymi.

15 KLASYFIKACJA DOWODÓW ze względu na bliskość wobec faktu głównego
dowody bezpośrednie – dotyczą wprost faktu głównego dowody pośrednie – dotyczą faktów ubocznych (poszlaki) Istotne: waga poszlaki i innych dowodów

16 KLASYFIKACJA DOWODÓW ze względu na stopień formalizmu
dowody ścisłe – przeprowadzane w sposób określony w przepisach prawa dowodowego, bezwzględnie wymagany jako podstawa rozstrzygnięcia o winie i karze dowody swobodne (nieformalne) – nie przeprowadzane w sposób ściśle wyznaczony przez przepisy prawa dowodowego i nie utrwalane w formie protokołu (notatki urzędowe, zapisy w aktach), mogą być podstawą decyzji incydentalnych

17 KLASYFIKACJA DOWODÓW ze względu na genezę źródła dowodowego
dowody z przeznaczenia – tworzone w celu wykorzystania w postępowaniu karnym, np. świadek przybrany (art. 224 § 2 i 3 k.p.k.), lekarz udzielający pomocy jako ostatni (art. 209 § 5 k.p.k.) dowody przypadkowe – nie utworzone dla potrzeb postępowania karnego; większość dowodów wykorzystywanychw procesie ma zwykle taki charakter

18 KLASYFIKACJA DOWODÓW ze względu na formę
dowody pisemne – np. dokumenty dowody ustne – np. zeznania świadka Uwaga! Podział nieostry, większość ustnych dowodów przyjmuje formę pisemną przez zaprotokołowanie.

19 KLASYFIKACJA DOWODÓW ze względu na inicjatywę dowodową
dowody z urzędu – inicjatywa samego organu procesowego dowody na wniosek – inicjatywa stron postępowania

20 KLASYFIKACJA DOWODÓW z uwagi na wzajemny stosunek dowodów dowody
przeciwdowody – dowody skierowane na obalenie tezy dowodowej udowadnianej za pomocą innego dowodu; mogą nimi być zarówno dowody obrony jak i oskarżenia

21 KLASYFIKACJA DOWODÓW ze względu na dowodzenie instnienia lub nieistnienia danej okoliczności dowody pozytywne dowody negatywne np. dowodzenie nieobecności oskarżonego w miejscu popełnienia przestępstwa w chwili jego popełnienia

22 KLASYFIKACJA DOWODÓW ze względu na rodzaj tezy dowodowej
dowody obciążające – zmierzające do potwierdzenia tezy dowodowej oskarżenia wskazując okoliczności niekorzystne dla oskarżonego dowody odciążające – podważające tezę oskarżenia Zob. art. 369 k.p.k.

23 INICJATYWA DOWODOWA I WNIOSEK DOWODOWY
zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów jest jednym z celów postępowania przygotowawczego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zasadności wniesienia aktu oskarżenia (art. 297 § 1 pkt 5 k.p.k.) w postępowaniu przygotowawczym dominuje zbieranie dowodów z urzędu, co nie eliminuje prawa stron do inicjowania czynności dowodowych zbieranie dowodów przez organy procesowe w sposób określony prawem zob. art. 167 § 2 k.p.k.

24 INICJATYWA DOWODOWA I WNIOSEK DOWODOWY
PRZEPROWADZANIE DOWODÓW NA ROZPRAWIE fundamentalna zmiana w art. 167 § 1 k.p.k. w postępowaniu przed sądem dowody przeprowadzane są przez strony po ich dopuszczeniu przez przewodniczącego lub przez sąd w razie niestawiennictwa strony, na której wniosek dowód został dopuszczony, a także w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, dowód przeprowadza sąd w granicach tezy dowodowej w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, sąd może dopuścić i przeprowadzić dowód z urzędu

25 INICJATYWA DOWODOWA I WNIOSEK DOWODOWY
PRZEPROWADZANIE DOWODÓW NA ROZPRAWIE dopuszczenie dowodu a przeprowadzenie dowodu

26 INICJATYWA DOWODOWA I WNIOSEK DOWODOWY
DOPUSZCZENIE DOWODÓW NA ROZPRAWIE INICJATYWA DOWODOWA - kto wprowadza dowody do postępowania przed danym organem inicjatywa dowodowa stron – wnioski dowodowe kierowane do organu o dopuszczenie wskazanego dowodu do przeprowadzenia w postępowaniu reguła w postępowaniu sądowym inicjatywa dowodowa organu – decyzja podejmowana przez organ z urzędu w zakresie przeprowadzenia określonego dowodu wyjątek w postępowaniu sądowym

27 INICJATYWA DOWODOWA I WNIOSEK DOWODOWY
wniosek dowodowy – postulatywne oświadczenie woli kierowane przez stronę procesową do organu procesowego w celu zainicjowania czynności dowodowej termin: od wszczęcia do zamknięcia przewodu sądowego ustny lub pisemny wymogi formalne: wymogi pisma z art. 119 k.p.k. oraz dodatkowe 169 k.p.k. (oznaczenie dowodu, okoliczności, które mają być udowodnione i sposób przeprowadzenia dowodu)

28 INICJATYWA DOWODOWA I WNIOSEK DOWODOWY
wniosek o wykrycie dowodu (art. 169 § 2 k.p.k.) – wykrycie dowodu leży w gestii organu, a sama strona nie wie gdzie się dowód znajduje wniosek zmierzający do oceny innego dowodu (art. 169 § 2 k.p.k.) – np. w trybie art. 192 § 2 k.p.k. o przesłuchanie świadka z udziałem biegłych psychologa lub psychiatry

29 INICJATYWA DOWODOWA I WNIOSEK DOWODOWY
WNIOSEK DOWODOWY – przesłanki oddalenia wniosku (art. 170 § 1 k.p.k.) przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne okoliczność, która ma być udowodniona nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy albo jest już udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności dowodu nie da się przeprowadzić wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania

30 INICJATYWA DOWODOWA I WNIOSEK DOWODOWY
WNIOSEK DOWODOWY – przesłanki oddalenia wniosku (art. 170 § 1 k.p.k.) uwzględnienie – zarządzenie bez uzasadnienia wydane przez organ postępowania przygotowawczego lub sądowego wyjątek (!): uwzględnienie wniosku, któremu w toku postępowania sądowego sprzeciwia się druga strona – postanowienie sądu z uzasadnieniem (art. 368 k.p.k. w zw. z art. 98 § 1 k.p.k.) oddalenie – postanowienie sądu lub organu postępowania przygotowawczego z uzasadnieniem (art. 170 § 3 k.p.k.) zażalenie nie przysługuje; zob. art. 170 § 4 k.p.k.

31 INICJATYWA DOWODOWA I WNIOSEK DOWODOWY
DOPUSZCZENIE DOWODÓW NA ROZPRAWIE inicjatywa dowodowa sądu nowelizacja w art. 167 k.p.k. zakłada, że będzie to sytuacja wyjątkowa „wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami” art. 366 k.p.k. – przewodniczący kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem (zrezygnowano z nałożenia na niego obowiązku baczenia aby zostały wyjaśnione wszystkie istotne okoliczności sprawy, a w miarę możności także okoliczności sprzyjające popełnieniu przestępstwa por. zasada prawdy materialnej (art. 2 § 2 k.p.k.)

32 INICJATYWA DOWODOWA I WNIOSEK DOWODOWY
PRZEPROWADZANIE DOWODÓW NA ROZPRAWIE dowody na poparcie oskarżenia powinny być w miarę możliwości przeprowadzone przed dowodami służącymi do obrony (art. 369 k.p.k.) zob. później przesłuchania na rozprawie (art. 370 k.p.k.) prawo każdej strony do wypowiadania się co do każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu (obrońca oskarżonego i oskarżony przemawiają jako ostatni) (art. 367 k.p.k.) nie ma prekluzji dowodowej – można składać wnioski dowodowe na każdym etapie postępowania

33 BIEGŁY I JEGO OPINIA Pojęcie i uwagi ogólne Powołanie biegłego
Forma powołania biegłego Opinia Ocena i kwestionowanie opinii Opinia o stanie zdrowia psychicznego Opinia prywatna

34 1. Pojęcie i uwagi ogólne biegły – osoba wyposażona w wiadomości specjalne, których nie posiada organ procesowy art. 193 § 1 k.p.k. Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego lub biegłych wiadomości specjalne – wiadomości przekraczające poziom wiedzy wykształconego człowieka o stosownym doświadczeniu życiowym typowe przykłady: badania pisma ręcznego, orzekanie o przyczynie śmierci, balistyka

35 1. Pojęcie i uwagi ogólne opinia biegłego – pisemne (rzadziej ustne) sprawozdanie z badań zakończone wnioskami, które mają być sformułowane i przedstawione organowi procesowemu w taki sposób, aby sąd mógł samodzielnie ocenić zakres i poprawność przebiegu badań oraz trafność wniosków ekspertyza – ogół czynności badawczych wykonanych przez biegłego wraz z opinią

36 2. Powołanie biegłego przesłanki – art. 193 k.p.k.
obowiązek organu procesowego biegły sądowy – na liście Prezesa Sądu Okręgowego biegły ad hoc – powoływany do danej sprawy przyrzeczenie (art. 197 k.p.k.) instytucja naukowa i specjalistyczna (art. 193 § 2 k.p.k.) opinia zespołowa (art. 202 § 1 k.p.k.) i opinia kompleksowa (art. 93 k.k.) wyłączenie i powołanie innego biegłego (art. 196 k.p.k.)

37 3. Forma powołania biegłego
postanowienie (art. 194 k.p.k.) powołujący: organy postępowania przygotowawczego, prokurator, sąd kiedy Policja nie może powołać biegłego sama: art. 192 § 2 k.p.k., 202 § 1 k.p.k., 203 § 2 k.p.k., 215 k.p.k.) treść postanowienia: dane i specjalność biegłego przedmiot, zakres ekspertyzy, pytania szczegółowe termin (instrukcyjny, zob. 285 i 287 § 2 k.p.k.) UWAGA! zakres i metody

38 4. Opinia przygotowanie opinii (art. 198 k.p.k.)
udostępnianie akt postępowania obecność organu przy przeprowadzaniu badań zmiany w zakresie ekspertyzy i pytania dodatkowe forma opinii: ustna lub pisemna (art. 200 § 1 k.p.k.) treść opinii (art. 200 § 2 k.p.k.): dane biegłego dane osób biorących udział (art. 200 § 3 k.p.k.) data wydania i czas prowadzenia badań sprawozdanie i wnioski podpisy

39 5. Ocena opinii i jej kwestionowanie
organ procesowy, strony, reprezentanci stron sąd nie jest związany opinią (swobodna ocena dowodów) pełna, jasna i niesprzeczna (art. 201 k.p.k. a contrario) opinia niepełna – nie odpowiada na wszystkie pytania i nie odnosi się do wszystkich kwestii opnia niejasna – niezrozumiała co do podstaw i wniosków opinia wewnętrznie sprzeczna – rozbieżność między sprawozdaniem a wnioskami końcowymi superekspertyza – opinia o opinii (niedopuszczalna)

40 6. Opinia o stanie zdrowia psychicznego
art. 202 k.p.k. – opinia o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego (aby stwierdzić niepoczytalność lub ograniczenia w poczytalności w chwili popełnienia przestępstwa i w trakcie toczącego się postępowania – zob. art. 31 k.k. i art. 202 § 5 k.p.k.) powołanie biegłych: sąd albo prokurator (!) dwóch biegłych lekarzy psychiatrów art. 202 § 2 i 3 k.p.k. – biegli innych specjalności art. 203 – obserwacja w zakładzie leczniczym

41 OGLĘDZINY I OTWARCIE ZWŁOK
cel oględzin: ujawnienie materiału dowodowego w miejscu, na osobie lub rzeczy trzy rodzaje oględzin: miejsce, rzecz, osoba art. 207 k.p.k. oględziny miejsca: pomieszczenia, otwarta przestrzeń aspekty kryminalistyczne, CSI oględziny rzeczy: w celu ujawnienia śladów na rzeczy zob. 207 § 2 – zachowanie, utrwalenie

42 OGLĘDZINY I OTWARCIE ZWŁOK
oględziny osoby (ciała osoby żywej): np. w celu ustalenia stopnia naruszenia czynności narządu ciała (art k.p.k.) oskarżony – obowiązek poddania się oględzinom (art. 74 § 2 pkt 1 k.p.k.) pokrzywdzony – nie może się sprzeciwić jeżeli karalność czynu zależy od jego stanu zdrowia (art. 192 § 1 k.p.k.) świadek – do celów dowodowych za zgodą świadka (art. 192 § 4 k.p.k.) art. 208 k.p.k. – oględziny wywołujące ucuzcie wstydu

43 OGLĘDZINY I OTWARCIE ZWŁOK
oględziny zwłok i otwarcie zwłok: przesłanka: podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci (art. 209 § 1 k.p.k.) oględziny zwłok na miejscu znalezienia (art. 209 § 3 k.p.k.) zakaz przemieszczania i poruszania organ przeprowadzający oględziny: prokurator lub sąd z udziałem biegłego lekarza w miarę możliwości z zakresu medycyny sądowej wypadki niecierpiące zwłoki – Policja

44 OGLĘDZINY I OTWARCIE ZWŁOK
biegły lekarz w miarę możności z zakresu medycyny sądowej – art. 209 § 4 k.p.k. w obecności prokuratora albo sądu sekcja zwłok – przebieg ekshumacja – wyjęcie zwłok z grobu celem dokonania oględzin lub otwarcia zwłok (art. 210 k.p.k.) wezwanie do oględzin lekarza, który udzielał pomocy zmarłemu jako ostatni czynność protokołowana (art. 143 § 1 pkt 3 i 4 k.p.k.) opinia z oględzin i otwarcia zwłok (art. 209 § 5 k.p.k.)

45 KONFRONTACJA konfrontacja – stawanie do oczu, czynność dowodowa przeprowadzana w celu wykluczenia pojawiających się sprzeczności w zeznaniach lub wyjaśnieniach art. 172 k.p.k. – osoby przesłuchiwane mogą być konfrontowane w celu wyjaśnienia sprzeczności zakaz konfrontowania ze świadkiem incognito (art. 172 k.p.k. in fine) przebieg konfrontacji według art. 171 k.p.k. „konfrontacja pośrednia” – odczytanie przesłuchiwanemu zeznań i wyajśnień innej osoby czynność protokołowana (art. 143 § 1 pkt 5 k.p.k.)

46 OKAZANIE okazanie – umożliwienie zapoznania się przesłuchiwanego z daną osobą, wizerunkiem lub rzeczą w celu jej rozpoznania art. 173 k.p.k. obowiązek wyłączenia sugestii wyrok SA w Krakowie z 30 października 2002 r., II Aka 253/02, KZS 2002, z. 12, poz. 49 okazanie tajne – art. 173 § 2 k.p.k. grupa 4-osobowa (art. 173 § 3 k.p.k.) czynność protokołowana (art. 143 § 1 pkt 5 k.p.k.) warto zarejestrować czynność (art. 147 k.p.k.)

47 WIZJA LOKALNA wizja lokalna – czynność procesowa, której celem jest rzeczywiste zapoznanie się organu procesowego z miejscem zdarzenia i jego realiami, aby ułatwić percepcję zeznań i wyjaśnień uczestników postępowania forma oceny wiarygodności zeznań i wyjaśnień zbliżona do oględzin zbliżona do eksperymentu procesowego powinna być protokołowana

48 EKSPERYMENT PROCESOWY
eksperyment procesowy – sprawdzenie możliwości przebiegu zdarzenia i okoliczności mu towarzyszących według wcześniej opracowanych wersji art. 211k.p.k. „w celu sprawdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy” np. możliwość weryfikacji czy świadek widział, słyszał bądź dokonał daną czynność czynność protokołowana (art. 143 § 1 pkt 5 k.p.k.) warto zarejestrować czynność (art. 147 k.p.k.)

49 ZATRZYMANIE RZECZY art. 217 k.p.k. i n.
osoba, która ma w swoim władaniu rzeczy stanowiące dowód w sprawie podlegające zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym, przepadku, środków kompensacyjnych oraz roszczeń o naprawienie szkody ma obowiązek ich wydania na żądanie sądu, prokuratora oraz w przypadkach niecierpiących zwłoki Policji lb innego uprawnionego organu (np. ABW, CBA)

50 ZATRZYMANIE RZECZY 1. zatrzymanie rzeczy na postanowienie sądu lub prokuratora o żądaniu wydania rzeczy postanowienie o żądaniu wydania rzeczy (prokurator lub sąd) wezwanie do dobrowolnego wydania rzeczy odmowa wydania: przeprowadzenie przeszukania (art. 217 § 2 i 5 k.p.k.) dobrowolne wydanie rzeczy: postępowanie z rzeczami (protokół zatrzymania rzeczy, pokwitowanie, przechowanie – art. 228 k.p.k.)

51 ZATRZYMANIE RZECZY 2. zatrzymanie rzeczy bez postanowienia o żądaniu wydania rzeczy w sytuacji niecierpiącej zwłoki Policja lub inny uprawniony organ wezwanie do dobrowolnego wydania rzeczy odmowa wydania: przeprowadzenie przeszukania (art. 217 § 2 i 5 k.p.k.) dobrowolne wydanie rzeczy: postępowanie z rzeczami (protokół zatrzymania rzeczy, pokwitowanie, przechowanie – art. 228 k.p.k.) wniosek wydającego o sporządzenie i doręczenie postanowienia o zatwierdzeniu zatrzymania

52 ZATRZYMANIE RZECZY wniosek wydającego rzecz o sporządzenie i doręczenie postanowienia o zatwierdzeniu zatrzymania (art. 217 § 4) pouczenie o możliwości złożenia wniosku sporządzenie postanowienia o zatwierdzeniu zatrzymania rzeczy w ciągu 7 dni od dokonania czynności (art. 230 § 1 k.p.k.) – brak zatwierdzenia w terminie: zwrot zatrzymanej rzeczy uprawnionemu doręczenie postanowienia o zatwierdzeniu zatrzymania rzeczy w terminie 14 dni od zatrzymania rzeczy (art. 217 § 4 k.p.k.)


Pobierz ppt "IV. DOWODY dr Karolina KREMENS, LL.M. Postępowanie Karne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google