Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Economic development in biodiversity-rich areas Tomasz Żylicz University of Warsaw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Economic development in biodiversity-rich areas Tomasz Żylicz University of Warsaw"— Zapis prezentacji:

1 Economic development in biodiversity-rich areas Tomasz Żylicz University of Warsaw http://www.woee.pl/

2 Rozwój gospodarczy na terenach cennych przyrodniczo Tomasz Żylicz Uniwersytet Warszawski http://www.woee.pl/

3 Topics * Tematy  Economics of nature protection  Business opportunities  Case studies  Government support * * *  Ekonomia ochrony przyrody  Przedsięwzięcia komercyjne  Przykłady  Wsparcie rządowe

4 Economics of nature protection (1) * Ekonomia ochrony przyrody (1)  Rational level of nature protection implies benefits higher than costs * * *  Racjonalny poziom ochrony tworzy korzyści, które przeważają nad kosztami

5 Economics of nature protection (2) * Ekonomia ochrony przyrody (2)  If the benefit-cost balance is a positive one, those who bear the costs can, and need to, be reimbursed; otherwise there are no prospects for adopting the protection measures planned * * *  Jeśli bilans korzyści i kosztów jest dodatni, to potrzebny jest mechanizm ‘opłacania’ korzyści tym podmiotom, które ponoszą koszty; w przeciwnym razie nie ma szans na przyjęcie pożądanego poziomu ochrony

6 Business opportunities * Przedsięwzięcia komercyjne  When properly managed, biodiversity offers business opportunities  The demand for recreation and nature-provided services has been growing * * *  Pod warunkiem umiejętnego zarządzania, różnorodność biologiczną można ‘sprzedać’  Popyt na rekreację i inne usługi dostarczane przez przyrodę – rośnie

7 Case studies (1): Tatra NP * Przykład (1): Tatrzański PN  Nature protection serves long-term local benefits  In the short run, capital owners complain about losses * * *  Zachowanie przyrody służy utrzymaniu korzyści długookresowych w regionie  W krótkim okresie właściciele kapitału odnotowują straty

8 Case studies (2): Masurian NP * Przykład (2): Mazurski PN  Traditional fisheries are not very profitable  Preserving lakes for ‘recreational fishing’ and other wildlife-related activities is a more attractive alternative * * *  Tradycyjne rybactwo nie jest rentowne  Ochrona jezior w celu rozwijania amatorskiego rybołówstwa i innych działań wykorzystujących dziką przyrodę stanowi atrakcyjniejszą alternatywę

9 Government support * Wsparcie rządowe  Cost reimbursements that cannot be achieved in the market call for a government support (e.g. national park allocations) * * *  Jeśli zwrot kosztów nie może być zapewniony przez rynek, to powinien zostać zrealizowany w formie subwencji rządowej (np. budżetu dla parku narodowego)


Pobierz ppt "Economic development in biodiversity-rich areas Tomasz Żylicz University of Warsaw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google