Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia na jednej stronie Economics in One Page Mark Skousen The Freeman | Ideas On Liberty January 1, 1997 „What makes it [economics] most fascinating.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia na jednej stronie Economics in One Page Mark Skousen The Freeman | Ideas On Liberty January 1, 1997 „What makes it [economics] most fascinating."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia na jednej stronie Economics in One Page Mark Skousen The Freeman | Ideas On Liberty January 1, 1997 „What makes it [economics] most fascinating is that its fundamental principles are so simple that they can be written on one page, that anyone can understand them, and yet very few do.”                      Milton Friedman Quoted in interview, Lives of the Laureates, William Breit and Roger W. Spencer, eds. (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1986), p.91.

2 Witold Kwaśnicki (INE, UWr), Notatki do wykładów

3 Dbałość o własną korzyść: "Pragnienie poprawy warunków życia zaczyna się już w momencie narodzin i nigdy nas nie opuszcza aż do grobowej deski" The desire of bettering our conditions comes with us from the womb and never leaves till we go into the grave" (Adam Smith). Nikt nie wydaje czyichś pieniędzy tak rozsądnie i ostrożnie jak każdy z nas wydając swoje własne. Wzrost gospodarczy: Kluczem do wyższego standardu życia są wzrost oszczędności, gromadzenie kapitału, wykształcenie i rozwój technologiczny. Handel: W przypadku swobodnej wymiany handlowej, kiedy odpowiednia wiedza jest dostępna, zarówno kupujący jak i sprzedający zyskują; dlatego rozwój handlu pomiędzy pojedynczymi osobami, grupami ludzi i narodami przyczynia się wzrostu dobrobytu każdej ze stron wymiany handlowej. Witold Kwaśnicki (INE, UWr), Notatki do wykładów

4 Konkurencja: Przyjmując za fakt niezaprzeczalny istnienie ograniczonych zasobów oraz nieograniczonych ludzkich pragnień, konkurencja obecna jest we wszystkich społeczeństwach i w żaden sposób nie może być zniesiona przez jakiekolwiek ustawy rządowe. Współpraca: Ponieważ większość z nas nie jest samowystarczalna, oraz prawie wszystkie surowce naturalne muszą być przetworzone po to by były użyteczne, ludzie – pracownicy, właściciele ziemscy, kapitaliści i przedsiębiorcy – muszą pracować wspólnie po to by wyprodukować użyteczne dobra i usługi. Podział pracy i korzyści komparatywne: Różnorodność talentów, zdolności, inteligencji, wiedzy i własności prowadzi do specjalizacji i korzyści komparatywnych na poziomie indywidualnym, firm i narodów. Witold Kwaśnicki (INE, UWr), Notatki do wykładów

5 Rozproszenie wiedzy: Informacja o zachowaniu podmiotów na rynku jest tak rozproszona i powszechna, że w żaden sposób nie może być zgromadzona w jednym miejscu przez jakiekolwiek centralne biuro czy urząd. Zyski i straty: Zyski i straty są zjawiskiem rynkowym, które wskazuje co powinno i co nie powinno być produkowane w perspektywie długookresowej. Koszt alternatywny: Przy ograniczonych zasobach i ograniczonym czasie zawsze występuje wymiana ‘coś-za-coś’ (trade-off). Jeżeli zdecydujesz się na uczynienie czegokolwiek to zawsze wiąże się to z tym, że nie uczynisz czegoś innego. Cena zaangażowania się w jakąś czynność jest równa kosztowi innych działań, których nie można było dokonać. Witold Kwaśnicki (INE, UWr), Notatki do wykładów

6 Teoria cen: Ceny określane są w oparciu o subiektywną ocenę kupujących (popyt) i sprzedających (podaż) a nie przez jakiekolwiek obiektywne koszty produkcji. Im wyższa cena tym mniejsza jest liczba chcących kupić produkty za tę cenę i tym większa liczba sprzedających pragnących sprzedać produkty za tę cenę. Przyczynowość: Każda działanie ma swoje skutki. Działania podjęte przez indywidualne osoby, firmy i rządy mają wpływ na działania innych podmiotów gospodarczych. Wpływy te mogą być przewidywalne choć dokładność przewidywania zależy od złożoności działań. Niepewność: Istnieje zawsze pewien poziom ryzyka i niepewności odnoszący się do przyszłego rozwoju ponieważ bardzo często ludzie zmieniają swoje oceny, uczą się na swoich błędach, zmieniają swoją skalę wartości. Witold Kwaśnicki (INE, UWr), Notatki do wykładów

7 Ekonomika pracy: W długiej perspektywie większe płace mogą być osiągnięte jedynie przez wzrost produktywności, np. poprzez użycie większego kapitału na jednego zatrudnionego. Chroniczne bezrobocie jest powodowane przez ustalenie stałych stawek prac powyżej ceny wyznaczanej przez mechanizmy rynkowe. Rząd: Kontrole ‘cen-płac-opłat’ może być pożyteczna dla niektórych osób lub grup społecznych ale nie dla społeczności traktowanej jako całość. Efektem końcowym regulacji rządowych jest powstawanie niedoborów, czarnego rynku i pogorszenie się jakości towarów i usług. „Nie ma obiadu za darmo.” Witold Kwaśnicki (INE, UWr), Notatki do wykładów

8 Pieniądze: Celowe próby deprecjacji pieniądza krajowego, sztucznie niskie stawki procentowe i zaangażowanie w politykę „łatwego pieniądza” prowadzi do inflacji, cykli względnie szybkiego wzrostu po którym następuje równie szybka depresja i kryzysów gospodarczych. To rynek a nie państwo, powinno określać ilość pieniądza i wielkość udzielanych kredytów. Finanse publiczne: We wszystkich działaniach dotyczących sfery życia publicznego, po to by utrzymać wysoki stopień efektywności i dobrego zarządzania, zasady rynkowe powinny być stosowane tam gdzie jest to tylko możliwe. (1) rząd powinien podejmować się działań jedynie w takich sferach gdzie prywatny przedsiębiorca nie jest wstanie podjąć się tej działalności; (2) rząd powinien działać jedynie korzystając ze środków którym dysponuje; (3) powszechność analizy zysków i strat - krańcowy zysk powinien przekraczać krańcowe koszty; (4) ‘zasada odpłatności’ (accountable principle): ci którzy korzystają z jakiejś usługi (lub dobra) powinny za nią płacić. Witold Kwaśnicki (INE, UWr), Notatki do wykładów

9 Economics in One Page 1. Self-interest: "The desire of bettering our condition comes with us from the womb and never leaves till we go into the grave" (Adam Smith). No one spends someone else's money as carefully as he spends his own. 2. Economic growth: The key to a higher standard of living is to expand savings, capital formation, education, and technology. 3. Trade: In all voluntary exchanges, where accurate information is known, both the buyer and seller gain; therefore, an increase in trade between individuals, groups, or nations benefits both parties. 4. Competition: Given the universal existence of limited resources and unlimited wants, competition exists in all societies and cannot be abolished by government edict. Witold Kwaśnicki (INE, UWr), Notatki do wykładów

10 Economics in One Page 5. Cooperation: Since most individuals are not self-sufficient, and almost all natural resources must be transformed in order to become usable, individuals--laborers, landlords, capitalists, and entrepreneurs--must work together to produce valuable goods and services. 6. Division of labor and comparative advantage: Differences in talents, intelligence, knowledge, and property lead to specialization and comparative advantage by each individual, firm, and nation. 7. Dispersion of knowledge: Information about market behavior is so diverse and ubiquitous that it cannot be captured and calculated by a central authority. 8. Profit and loss: Profit and loss are the market mechanisms that guide what should and should not be produced over the long run. Witold Kwaśnicki (INE, UWr), Notatki do wykładów

11 Economics in One Page 9. Opportunity cost: Given the limitations of time and resources, there are always trade-offs in life. If you want to do something, you must give up other things you may wish to do. The price you pay to engage in one activity is equal to the cost of other activities you have forgone. 10. Price theory: Prices are determined by the subjective valuations of buyers (demand) and sellers (supply), not by any objective cost of production; the higher the price, the smaller the quantity purchasers will be willing to buy and the larger the quantity sellers will be willing to offer for sale. 11. Causality: For every cause there is an effect. Actions taken by individuals, firms, and governments have an impact on other actors in the economy that may be predictable, although the level of predictability depends on the complexity of the actions involved. Witold Kwaśnicki (INE, UWr), Notatki do wykładów

12 Economics in One Page 12. Uncertainty: There is always a degree of risk and uncertainty about the future because people are often reevaluating, learning from their mistakes, and changing their minds, thus making it difficult to predict their behavior in the future. 13. Labor economics: Higher wages can only be achieved in the long run by greater productivity, i.e., applying more capital investment per worker; chronic unemployment is caused by government fixing wage rates above equilibrium market levels. 14. Government controls: Price-rent-wage controls may benefit some individuals and groups, but not society as a whole; ultimately, they create shortages, black markets, and a deterioration of quality and services. There is no such thing as a free lunch. Witold Kwaśnicki (INE, UWr), Notatki do wykładów

13 Economics in One Page 15. Money: Deliberate attempts to depreciate the nation's currency, artificially lower interest rates, and engage in "easy money" policies inevitably lead to inflation, boom-bust cycles, and economic crisis. The market, not the state, should determine money and credit. 16. Public finance: In all public enterprises, in order to maintain a high degree of efficiency and good management, market principles should be adopted whenever possible: (1) Government should try to do only what private enterprise cannot do; government should not engage in businesses that private enterprise can do better; (2) government should live within its means; (3) cost-benefit analysis: marginal benefits should exceed marginal costs; and (4) the accountability principle: those who benefit from a service should pay for the service. Witold Kwaśnicki (INE, UWr), Notatki do wykładów


Pobierz ppt "Ekonomia na jednej stronie Economics in One Page Mark Skousen The Freeman | Ideas On Liberty January 1, 1997 „What makes it [economics] most fascinating."

Podobne prezentacje


Reklamy Google