Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pila – close to everywhere (Green fields offer). Plan prezentacji/Schedule of presentation Dlaczego w Pile/Why Piła SSE Pila/Special Economic Zone Ulgi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pila – close to everywhere (Green fields offer). Plan prezentacji/Schedule of presentation Dlaczego w Pile/Why Piła SSE Pila/Special Economic Zone Ulgi."— Zapis prezentacji:

1 Pila – close to everywhere (Green fields offer)

2 Plan prezentacji/Schedule of presentation Dlaczego w Pile/Why Piła SSE Pila/Special Economic Zone Ulgi podatkowe w Pile/Favorable taxes in Pila Obiekty wybudowane, hale/ Brown field

3 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE/LOCATION

4 DLACZEGO PIŁA ? / WHY PILA ? Główny ośrodek gospodarczy Północnej Wielkopolsk The main economic powerhouse in the North of Wielkopolska region Bogate zasoby ludzkie Skiled people resources availability Doskonała dostępność komunikacyjna Excellent transport network Lider rankingów atrakcyjności inwestycyjnej Leader of the investment opportunity rankings Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna Well-developed technical infrastructure Bogata oferta terenów inwestycyjnych A wide range of investment premises

5 Ludność/population: 74 638 60% of the population is not over 40 Stopa bezrobocia w subregionie pilskim The unemployment rate in the subregion of Piła: 14,2% Stan na koniec września 2011r./ figures posted for the end of september 2011 Struktura firm wg liczby zatrudnienia The break-down of companies according the number of workers employed 0-9 osób/people: 8165 firm/ companies 10-49 osób/people: 331 firm/ companies 50-249 osób/people: 64 firmy/ companies 250-999 osób/people: 9 firm/ companies 1000 i więcej osób/and more people: 3 firmy/ companies PIŁA W LICZBACH/ PILA IN STATISTICS 102,68 km2

6 MIASTO PRZYJAZNE INWESTOROM/ City rated as investorsmost friendly Piła jest najbardziej przyjaznym miastem dla biznesu w północno-zachodniej Polsce, wg badań rankingowych tygodnika Newsweek przeprowadzonych w I kwartale 2011 roku wśród miast prezydenckich. According to the study carried out by the weekly magazine Newsweek in the first quarter of 2011, Pila has been rated as the most investment-friendly city in the north-west of Poland among county cities 1 miejsce w Wielkopolsce i 14 miejsce w Polsce/ Ranked 1st in Wielkopolska and 14 th in Poland Class A according to investment attractiveness regions of Poland report

7 Elektrotechnika/electrotechnics Poligrafia/printing Przemysł oświetleniowy/lighting industry Logistyka i transport/Logistics and transport Produkcja sprzętu AGD/ Production of household appliances Technologie wspomagające ochronę środowiska/ Assistive technology for environmental protection WIODĄCE BRANŻE/ LEADING INDUSTRIES W Pile działa ponad 8 tys. firm, w tym 75 z udziałem kapitału zagranicznego/ In Pila there are more than 8 thousand. companies, including 75 with foreign capital

8 The most-known brand names

9 INWEST–PARK Sp. z o.o., w tym - Podstrefa Piła Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - 22 ha/ INWEST-PARK Ltd., Subzone Pila which is part of the Pomeranian Special Economic Zone - 22 acres - Obsługa inwestora/Support for investors Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski The chamber of commerce for the North of Wielkopolska region WARP Oddział Piła – fundusz pożyczkowy/ credit fund branch office in Pila Współpraca z PAIiIZ/Cooperation with PAIiIZ OTOCZENIE BIZNESU/BUSINESS ENVIRONMENT

10 Oddział Zamiejscowy Uniwersytetu Adama Mickiewicza ochrona środowiska, pedagogika, dziennikarstwo/ Branch Campus of the University of Adam Mickiewicz environmental protection, education, journalism Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa budownictwo, elektrotechnika, ekonomia, filologia angielska, lingwistyka stosowana, politologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne / State Higher Vocational School construction, electrical engineering, economics, English Studies, applied linguistics, political science, physiotherapy, nursing, medical emergency Wyższa Szkoła Biznesu administracja, zarządzanie, ekonomia / School of Business administration, management, economics OTOCZENIE BIZNESU/ BUSINESS ENVIRONMENT Łącznie: 4,5 tysiąca studentów/ Total: 4.5 thousand students High schools development aligned with city strategy directions

11 Tereny inwestycyjne/ investment premises Produkcyjne i usługowe/ Manufacturing and service 120 ha Tereny zabudowy mieszkaniowej/ residential purpose areas 10 ha TERENY INWESTYCYJNE/ INVESTMENT AREAS

12 TERENY PRODUKCYJNO- USŁUGOWE PRODUCTION AND SERVICE PREMISES OFERTA INWESTYCYJNA PIŁY

13 Economic Zone Pila/ Wawelska street

14 Area situated between Wawelska and Walki Młodych street << Wróć do mapy miasta

15 Podstrefa Piła Subzone Pila which is part of the Special Pomeranian Economic Zone Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

16

17 Dlaczego warto inwestować w SSE? Reasons for investment in the Special Economic Zone Zwolnienie z podatku dochodowego (PIT lub CIT) – forma regionalnej pomocy publicznej C ompany and individuals tax exemption as means of the local government assistance Działka przygotowana pod inwestycję (uregulowany stan prawny, dostęp do infrastruktury technicznej i transportowej), Investment premises (clear legal status, access to technical nad transport infrustructure) z reguły dostępna w konkurencyjnej cenie premises normally available at competitive prices Jeden właściciel gruntu (Gmina Piła - Podstrefa Piła Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o.;)one owner of land(the Borough of Pila –which is the subzone of Special Economic Zone LTD Doświadczenie SSE w obsłudze projektów inwestycyjnych Experience of the Special Economic Zone in handling investment projects Zwolnienia z podatku od nieruchomości i inne Tax property exemptions and others (dostępne w wybranych lokalizacjach SSE, w zależności od decyzji władz lokalnych)(available in designated locations in the Special Economic Zone,depending on the local government decisions)

18 Teren Podstrefy Piła Pomorskiej SSE Pila subzone which is part of the Special Pomeranian Economic Zone o Powierzchnia ; overall area: 21,9 ha o Przeznaczenie ;purpose teren pod zabudowę produkcyjno – usługową production and services construction purpose o Infrastruktura ;infrustructure pełne wyposażenie terenu w infrastrukturę techniczną premises fully equipped with technical infrustructure o Połączenia transportowe ;transport connectons DK nr 11 (Poznań – Koszalin) – 0,8 km i DK nr 10 (Szczecin – Bydgoszcz) – 1 km Bocznica kolejowa w bezpośrednim sąsiedztwie działki RAILWAY communication next to the area lotnisko międzynarodowe ;the international airport Poznań – Ławica – 100 km i Bydgoszcz – 100 km Lądowisko w Pile ; landing facility in Pila

19 STREFA EKONOMICZNA/ SSE SPECIAL ZONE PILA Powierzchnia/overall area: 21,883 ha Przeznaczenie/purpose: teren Podstrefy Piła Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej/Pila sub-area of the Pomeranian Special Economic Zone Infrastruktura/infrastructure: pełne uzbrojenie terenu (infrastruktura wod-kan., drogi dojazdowe, media)/ access to utilities (water and sewage infrastructure, roads, gas & electricity)

20 Wawelska street area

21 Powierzchnia/overall area: 7,0778 ha Przeznaczenie/purpose: teren pod działalność gospodarczą (produkcja, bazy, składy, usługi)/area of economic activity (production, database, warehousing, services) Infrastruktura/infrastructure: do końca 2013 roku pełne uzbrojenie/by end of 2013 all utilities to be completed

22 Walki Mlodych street area

23 Walki Mlodych Street Area Powierzchnia/overall area: 13,7 ha Przeznaczenie/purpose: teren pod działalność gospodarczą (produkcja, bazy, składy, usługi)/area of manufacturing activity (production, database, warehousing, services) Infrastruktura/ infrastructure: pełne uzbrojenie – woda, kanalizacja sanitarna, deszczowa/all utilities- drain system, water supply

24 Walki Mlodych Street Area

25 Powierzchnia/overall area: 23,2047 ha Przeznaczenie/purpose: teren pod działalność gospodarczą (produkcja, bazy, składy, usługi) area of economic activity (production, database, warehousing, services) Infrastruktura/infrastructure: przewidywane pełne uzbrojenie – woda, kanalizacja sanitarna, deszczowa all utilities envisaged shortly, including- water supply, sewage system

26 Airport-Wojska Polskiego street area

27 Wojska Polskiego avenue area Powierzchnia: 12,66 ha overall area Przeznaczenie:purpose teren pod działalność gospodarczą (produkcja, bazy, składy, usługi) area geared up for manufacturing activity (production,database,warehousing, services) Infrastruktura:infrustructure all utilities- water supply,drain system, sewage system, railway siding pełne uzbrojenie – woda, kanalizacja sanitarna, deszczowa, dostęp do bocznicy kolejowej all utilities-awaterwater supply, drain system, access to a railway communication

28 Airport-Kamienna street area and Wojska Polskiego avenue area

29 Wojska Polskiego avenue area and Kamienna street area Powierzchnia/surface: 60 ha Przeznaczenie/purpose: Teren do lokalizacji funkcji ponadlokalnych; obszar rozwojowy – funkcje powiązane z lokalizacją lotniska cywilnego Area to the location of supra-local functions, area development - functions associated with the location of the civil airport

30 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI/ PROPERTY TAX Pomoc de minimis/ de minimis grant a) Przedmiot zwolnienia: a) Subject exemptions: grunty,budynki,budowle land, buildings, structures

31 = 1 year if more than 3 new persons = 2 years if more than 7 new persons = 3 years if more than 15 new persons = 4 years if more than 27 new persons = 5 years if more than 43 new persons PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI/ PROPERTY TAX/EMPLOYMENT

32 Okres=1rok / Period=1 year Warunki uprawniające do zwolnienia: Conditions for entitlement to the exemption: - rozpoczęcie po raz pierwszy działalności gospodarczej na terenie Miasta Piły przez podatnika - setting up the first business in the Town of Pila by the taxpayer b) Przedmiot zwolnienia/Subject exemptions: nowe budynki, nowe budowle/new buildings

33 Okres/period: 1 – 5 lat/years Warunki uprawniające do zwolnienia Conditions for entitlement to the exemption: - Nowa inwestycja (nowe budynki, budowle) + nowe miejsca pracy utrzymane przez cały okres zwolnienia (od 3 osób do 43 i więcej zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy) New investment (new buildings, structures) + new job places, maintained throughout the period of the exemption (from 3 to 43 workers employed or more on a full-time basis)

34 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI/ PROPERTY TAX Regionalna pomoc inwestycyjna Regional investment aid Przedmiot zwolnienia/Subject exemptions: budynki, budowle stanowiące nową inwestycję (m.in. inwestycja w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) buildings, structures forming a new investment (including investment in fixed assets, intangible assets)

35 Okres/period: 1 – 6 lat/years Warunki uprawniające do zwolnienia Conditions for entitlement to the exemption: - Nowa inwestycja, utrzymanie jej przez okres odpowiednio 5 lat (duży przedsiębiorca) lub 3 lat (mały, średni przedsiębiorca) - New investment, maintaining it for up to 5 years (large entrepreneur), or 3 years (small, medium-sized enterprise).

36 Mały przedsiębiorca /small business Okres zwolnienia / period of exemption: 1 rok /1 year + 1 m- c, nie więcej niż 72 m-ce łącznie / + 1 month, but not more than 72 months in total Wartość inwestycji / invested capital : 600 tys. zł / 600 k pln, za każde dodatkowe 50 tys. zł powyż 600 tys. zł/ for each next 50 k pln above 600 k pln

37 Średni przedsiębiorca /medium size business Okres zwolnienia / period of exemption: 1 rok /1 year + 1 m-c, nie więcej niż 72 m-ce łącznie / + 1 month, but not more than 72 months in total Wartość inwestycji / invested capital : 1,8 mln zł / 1,8 mln pln, za każde dodatkowe 150 tys. zł powyż. 1,8 mln zł/ for each next 150 k pln above 1,8 mio pln

38 duży przedsiębiorca /large size business Okres zwolnienia / period of exemption: 1 rok /1 year + 1 m-c, nie więcej niż 72 m-ce łącznie / + 1 month, but not more than 72 months in total Wartość inwestycji / invested capital : 3 mln zł / 3 mln pln, za każde dodatkowe 250 tys. zł powyż. 3 mln zł/ for each next 250 k pln above 3 mio pln

39 Pila City Management: Piotr Glowski - President of Pila Beata Dudzińska – Deputy President Bdudzinska.pila@gmail.com


Pobierz ppt "Pila – close to everywhere (Green fields offer). Plan prezentacji/Schedule of presentation Dlaczego w Pile/Why Piła SSE Pila/Special Economic Zone Ulgi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google