Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DRODZY STUDENCI Witam Was serdecznie w Akademii Górniczo – Hutniczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DRODZY STUDENCI Witam Was serdecznie w Akademii Górniczo – Hutniczej"— Zapis prezentacji:

1 DRODZY STUDENCI Witam Was serdecznie w Akademii Górniczo – Hutniczej
w jej Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jastrzębiu Zdroju

2 Kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w Jastrzębiu Zdroju Dr hab. Inż. Stanisław Nawrat, profesor nadzwyczajny AGH

3 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
Rok założenia 1919r.

4 Akademia Górniczo-Hutnicza im. St
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, nosząca od swej inauguracji w dniu 20 października 1919 roku do roku 1949 nazwę Akademia Górnicza, powstała w wyniku starań datujących się od czasu ustanowienia w roku 1782 Komisji Kruszcowej, kontynuuje tradycję założonej przez Stanisława Staszica Akademii Górniczej w Kielcach (1816–1827).

5 20 października 1919r. Naczelnik i Rzeczypospolitej Polskiej Marszałek Józef Piłsudzki otworzył Akademię Górnicza w Krakowie

6 Akademia, będąca uniwersytetem technicznym, służy nauce, gospodarce i społeczeństwu przez kształcenie studentów i rozwój kadry naukowej oraz prowadzenie badań naukowych.

7 Akademia pielęgnuje swoje tradycje i wychowuje
studentów na ludzi mądrych i prawych, w duchu odpowiedzialności zawodowej i obywatelskiej, zgodnie ze swoją dewizą: „Labore creata, labori et scientiae servio”

8 Wyarzeniem związanym było założenie wyższej uczelni górniczej w Kielcach (4 czerwca 1816 r.), dzięki staraniom Stanisława Staszica (Patron naszej AGH od 1969 roku). Kielecka Akademia Górnicza była z kolei 6. uczelnią górniczą wśród 12 powstałych w XVIII i XIX w. w Europie. Uczelnię kielecką przeniesino w roku 1824 do Warszawy ale tam nie została uruchomiona.

9 GODŁO Statut ustanowiony w 1986 r. (Rozdział XIII, Tradycje Akademii Gómiczo-Hutniczej) głosił:. "Godło Akademii Gómiczo-Hutniczej stanowi stylizowany orzeł z tarczą, na której umieszczone są perlik i żelazko (godło górnicze), oraz inicjały AGH. Barwami Akademii Gómiczo-Hutniczej sąkolory: zielony i czarny"" - górniczy, oraz czerwony i czarny - hutniczy". Nowy statut z 1991 r. (Rozdział VII i Dodatek .nr 6 ) zawiera tę samą treść z tym, że przywraca kształt orła z 1925 r. z literami AG w tarczy.    

10 Godło AGH

11 INSYGNIA WŁADZY Insygnia to oznaki godności, władzy i dostojeństwa.
Należą do nich: łańcuch, berło i topór ceremonialny oraz pierścień. W początkowym okresie istnienia Akademii Górniczej nie używano żadnych insygniów rektorskich, nie były noszone togi. W 1926 r. Rada Zjazdu i Konwencja Węglowa Przemysłowców Zagłębia Dąbrowskiego wyasygnowała zł. na sprawienie łańcuchów dla rektora Akademii Górniczej, a także dla dziekanów Wydziału Górniczego i Wydziału Hutniczego.

12 ŁAŃCUCH

13 Królewskie i stoliczne Miesto Kraków

14                                                                 AGH Z LOTU PTAKA

15 JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
WŁADZE UCZELNI JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

16 Prorektor ds. Kształcenia Dr hab. inż. Antoni Cieśla, prof. nadzw.

17 Prorektor ds. Nauki Prof. dr hab. Kazimierz Jeleń

18 Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

19 Prorektor ds. Ogólnych Dr hab. inż. Tadeusz Słomka, prof. nadzw.

20 Jedna z największych Uczelni Technicznych w Polsce.
Akademia Górniczo-Hutnicza ma wiele atutów. Od szeregu lat jest zawsze w ścisłej czołówce najlepszych wyższych szkół technicznych. Jej wysoka renoma znajduje potwierdzenie w liczbie kandydatów na studia, która co roku znacznie przewyższa liczbę miejsc wyznaczonych w ramach limitów przyjęć. Zbilansowany budżet, bardzo dobra baza lokalowa, dobre zaplecze laboratoryjne i aparaturowe oraz znakomita kadra to istotne atuty. Uczelnia jest mocno powiązaną z jednostkami gospodarki narodowej i samorządu regionalnego.

21 Profil kształcenia AGH kształci studentów na 15 wydziałach Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Wydział Odlewnictwa Wydział Metali Nieżelaznych Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Wydział Zarządzania Wydział Paliw i Energii Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Wydział Matematyki Stosowanej Wydział Nauk Społecznych Stosowanych

22 Oprócz tradycyjnych wydziałów związanych z górnictwem i hutnictwem mamy wydziały zajmujące się m.in. informatyką, telekomunikacją, nowymi materiałami, robotyką, fizyką, matematyką, a także zarządzaniem i socjologią.

23 Profil kształcenia dostosowany do pojawiających się trendów na rynku pracy.
Akademia stwarza możliwości uzyskania bardzo dobrego wykształcenia i przygotowania do przyszłej pracy. Nazwa Akademia Górniczo-Hutnicza kojarzy się z Uczelnią, w której w kształceniu i badaniach naukowych dominują zagadnienia związane z przemysłem wydobywczym i przetwórczym. Obecnie AGH jest typowym uniwersytetem technicznym z kierunkami kształcenia i badań naukowych nawiązującymi do współczesnych trendów w zakresie rozwoju naukowego i technologicznego.

24 Nowoczesna baza naukowo - dydaktyczna
Uczelnia dysponuje 600 laboratoriami i 330 salami, wykładowymi różnej wielkości. To bardzo dobra baza do prowadzenia kształcenia i badań naukowych na poziomie światowym. Uczelnia dysponuje nowoczesną aparaturą naukowo-badawczą. Przykładami w tym zakresie mogą być: najpotężniejsze w tej części Europy mikroskopy do badania struktury metali, czy tak zwana sztywna maszyna wytrzymałościowa, pozwalająca precyzyjnie badać krytyczne dla bezpiecznego górnictwa procesy pękania i kruszenia skał, mikroskopy elektronowe, aparatury do kompleksowych badań ciał stałych, a w szczególności ich powierzchni, spektrometry masowe, liczne urządzenia do badań środowiskowych itp AGH od lat uważana jest za jedną z najlepszych w Polsce i jedną z lepszych w Europie szkół wyższych kształcących unikatowych specjalistów w zakresie technologii oprogramowania i komputerowych metod rozwiązywania najbardziej skomplikowanych problemów naukowych, inżynierskich, organizacyjnych i ekonomicznych

25 Tradycja i nowoczesność
Akademia Górniczo-Hutnicza jest uczelnią dużą, dobrą i nowoczesną. 15 wydziałów, a wśród nich wydziały unikatowe, pokrywają znacznie obszerniejszy niż w większości polskich wyższych uczelni technicznych zakres kształcenia i badań naukowych, które zdecydowanie wkraczają już dziś w obszary będące domeną techniki XXI wieku. Oprócz tradycyjnych wydziałów Uczelnia posiada wydziały zajmujące się m.in. informatyką, telekomunikacją, nowymi materiałami, robotyką, fizyką, matematyką, a także zarządzaniem i socjologią. Uruchamiane są nowe kierunki mechatronika, inżynieria biomedyczna

26 KADRA NAUKOWA Uczelnia posiada liczną grupę samodzielnych pracowników nauki: 237 z tytułem naukowym profesora, 230 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego i 1138 ze stopniem doktora. Uczelnia kładzie silny nacisk na rozwój kadry. Często stosowanym wskaźnikiem jest stosunek liczby studentów do liczby pracowników naukowo-dydaktycznych. Pod tym względem Akademia jest najlepszą uczelnią w kraju. Liczna i bardzo dobra kadra jest siłą Uczelni.

27 Współpraca krajowa i zagraniczna
Uczelnia uczestniczy w realizacji projektów o charakterze edukacyjnym w ramach następujących programów: Socrates - Erasmus, Socrates - Minerva, Socrates - Lingua, Leonardo da Vinci, TEMPUS, EFS, eTEN. Uczelnia uczestniczy w programach praktyk wymiennych, co daje wielu studentom możliwość wyjazdów zagranicznych, a także możliwość otrzymania podwójnego dyplomu. Współpraca krajowa obejmuje uczelnie i instytucje naukowe, jak również jednostki gospodarcze. Akademia Górniczo-Hutnicza współpracuje prawie z wszystkimi gałęziami przemysłu, począwszy od przetwórstwa surowców, a skończywszy na dziedzinach wysokiej technologii poprzez sprzedaż i wdrażanie nowych technologii dla przemysłu.

28 Perspektywa dobrej pracy
Absolwenci Uczelni bardzo dobrze radzą sobie na trudnym dzisiaj rynku pracy. Wielu z nich podejmuje zatrudnienie jeszcze podczas studiów. Akademia wykształciła ponad inżynierów i magistrów zapewniając kadrę dla naszej gospodarki. Wykształcenie, które zdobyć można w naszej Akademii, jest bardzo cenione przez pracodawców - zarówno w kraju, jak i za granicą. Błyskotliwe kariery wielu absolwentów AGH, związane z piastowaniem przez nich wszelkich, w tym także bardzo często najwyższych stanowisk w zakładach przemysłowych, stanowią łatwy do prześledzenia praktyczny dowód jakości i użyteczności wiedzy, jaką zdobyli oni w murach AGH.

29 Rozwijanie swoich zainteresowań.
Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań związanych z kierunkiem studiów poprzez przynależność i udział w pracach prawie 80-ciu kół naukowych o coraz ciekawszych profilach.

30 Pomoc materialna dla studentów AGH
Świadczeniami pomocy materialnej dla studentów są: - stypendia ministra za osiągnięcia w nauce stypendia ministra za wybitne osiągnięcia w sporcie - stypendia socjalne - stypendia za wyniki w nauce lub sporcie - stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych - stypendia na wyżywienie - stypendia mieszkaniowe - zapomogi

31 STYPENDIA Stypendium socjalne Stypendium socjalne przyznawane jest do końca roku akademickiego tj. do czerwca. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dn. 28 listopada 2003 roku, z późn. zmianami. Kwotę stypendium stanowi różnica między podstawą naliczenia stypendium - określoną na dany rok akademicki (w roku akademickim 2005/06 wynosi 569zł netto) a udokumentowanym dochodem miesięcznym netto, przypadającym na jedną osobę w rodzinie studenta. Maksymalna wysokość stypendium socjalnego w roku akademickim 2005/06 wynosi 450 zł/miesiąc.

32 Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie
Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie przyznawane jest na rok akademicki za wyniki w nauce lub wysokie wyniki sportowe uzyskane w trakcie reprezentowania barw AGH w poprzednim (dotyczy lat I-IV), zakończonym i zaliczonym w terminie roku akademickim. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie jest wypłacane studentom lat II - V. Stypendium za wyniki w nauce jest przyznawane studentowi, który w zakończonym roku akademickim uzyskał w terminie średnią ocen w przedziale 4,25 - 6,00. Stypendium za wyniki w nauce za rok akademicki 2004/05 wynosi od 200 zł do 400 zł.

33 Zapomoga Zapomogę losową może otrzymać student w związku przejściowo trudną sytuacją materialną, w oparciu o złożone dokumenty (np. zaświadczenie lekarza, pomocy społecznej, orzeczenia sądowe, policyjne itp.). Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku.

34 AGH - KRAKÓW Biblioteka Główna Biblioteki Wydziałowe

35 Biblioteka Główna Al. MICKIEWICZA 30 TEL
Biblioteka Główna Al.MICKIEWICZA 30 TEL. (012) fax (012) Z a p r a s z a m y     d o     k o r z y s t a n i a    z  k a t a l o g u   k o m p u t e r o w e g o

36 Uwaga studenci I roku studiów dziennych Zapisy do Wypożyczalni rozpoczną się za pośrednictwem starostów grup (od poniedziałku do piątku w godz p. 116, parter).

37 ZODJ Miejska Biblioteka Publiczna Ul. Wielkopolska 1a
44 – 335 Jastrzębie Zdrój

38 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
„uczelnia publiczna” - uczelnię utworzoną przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publiczne „studia pierwszego stopnia” - studia licencjackie lub inżynierskie, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia, przygotowujące do pracy w określonym zawodzie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata albo inżyniera;

39 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Statut 7.06.2006
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, nosząca od swej inauguracji w dniu 20 października 1919 roku do roku 1949 nazwę Akademia Górnicza, powstała w wyniku starań datujących się od czasu ustanowienia w roku 1782 Komisji Kruszcowej, kontynuuje tradycję założonej przez Stanisława Staszica Akademii Górniczej w Kielcach (1816–1827). Akademia, będąca uniwersytetem technicznym, służy nauce, gospodarce i społeczeństwu przez kształcenie studentów i rozwój kadry naukowej oraz prowadzenie badań naukowych. Akademia pielęgnuje swoje tradycje i wychowuje studentów na ludzi mądrych i prawych, w duchu odpowiedzialności zawodowej i obywatelskiej, zgodnie ze swoją dewizą: „Labore creata, labori et scientiae servio”

40 Rozdział 1. Postanowienia ogólne
Rozdział 2. Struktura Akademii Górniczo-Hutniczej Rozdział 3. Władze Akademii Górniczo-Hutniczej Rozdział 4. Mienie i finanse Akademii Górniczo-Hutniczej Rozdział 5. Pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej Rozdział 6. Studia i studenci. Studia doktoranckie Rozdział 7. Tradycje Akademii Górniczo-Hutniczej Rozdział 8. Postanowienia przejściowe i końcowe Załącznik 1. Ordynacja wyborcza Akademii Górniczo-Hutniczej Załącznik 2. Zasady i tryb przeprowadzania konkursów oraz tryb postępowania poprzedzającego zatrudnienie nauczycieli akademickich w Akademii Górniczo-Hutniczej Załącznik 3. Przepisy porządkowe organizowania zgromadzeń w Akademii Górniczo-Hutniczej Załącznik 4. Godło Akademii Górniczo-Hutniczej Załącznik 5. Organizacja i funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii Górniczo-Hutniczej Załącznik 6. Zasady odbywania staży asystenckich w Akademii Górniczo-Hutniczej Dodatek. Wykaz nazw wydziałów, jednostek pozawydziałowych i zamiejscowych ośrodków dydaktycznych

41 REGULAMIN STUDIÓW Zawartość • Wstęp • Rozdział 1. Przepisy Ogólne
• Rozdział 2. Prawa i obowiązki studenta • Rozdział 3. Organizacja studiów • Rozdział 4. Zaliczenia i egzaminy • Rozdział 5. Urlopy • Rozdział 6. Prace dyplomowe • Rozdział 7. Egzaminy dyplomowe • Rozdział 8. Nagrody i wyróżnienia • Rozdział 9. Przepisy przejściowe • Rozdział 10. Przepisy końcowe

42 § 1 Rozdział 1 Przepisy Ogólne
Studenci, pracownicy AGH tworzą samorządną społeczność akademicką; jako jej członkowie współdecydują o sprawach Uczelni i są współodpowiedzialni za wykonanie jej zadań. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o przepisy Regulaminu powinny wypływać ze zrozumienia potrzeb, praw i obowiązków młodzieży akademickiej i być zgodne z dobrem społecznym, z Ustawą oraz Statutem. Przepisy niniejszego regulaminu są zgodne z zasadami ujętymi w Wielkiej Karcie Uniwersytetów Europejskich oraz wymogami procesu bolońskiego

43 § 2 W Akademii Górniczo-Hutniczej prowadzone są następujące formy kształcenia: studia I stopnia, tj. studia inżynierskie lub licencjacie, studia II stopnia tj. studia magisterskie, jednolite studia magisterskie, studia III stopnia, tj. studia doktoranckie, studia podyplomowe, kursy dokształcające. Niniejszy regulamin określa organizacje i tok studiów w formach wymienionych w punktach a)-c) oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta. Akademia Górniczo-Hutnicza wydaje dyplomy i nadaje następujące tytuły zawodowe: dyplom inżyniera — tytuł zawodowy „inżynier”, dyplom licencjata — tytuł zawodowy „licencjat”, dyplom magistra — tytuł zawodowy „magister”, dyplom magistra inżyniera — tytuł zawodowy „magister inżynier”.

44 § 3 Zajęcia dydaktyczne w AGH mogą być prowadzone w języku obcym na warunkach określonych w Zarządzeniu Rektora. Zajęcia dydaktyczne w AGH mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość.

45 § 4 Czas trwania studiów stacjonarnych może wynosić: dla studiów I stopnia (licencjackich): od 6 do 8 semestrów; dla studiów I stopnia (inżynierskich): 7 lub 8 semestrów; dla studiów II stopnia (magisterskie): 3 lub 4 semestry; dla jednolitych studiów magisterskich: od 9 do 12 semestrów. Okres studiów I stopnia może być przedłużony o czas trwania praktyki zawodowej, jeżeli wymaga tego spełnienie standardów kształcenia. Senat AGH może określić warunki zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyki. Łączny czas trwania stacjonarnych studiów I i II stopnia nie może być krótszy niż 10 semestrów. Studia niestacjonarne mogą trwać o jeden lub dwa semestry dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne. Faktyczny czas studiów wynika z planów studiów i czasu koniecznego dla realizacji programu kształcenia zgodnego ze standardami kształcenia danego kierunku przy założeniu, że tygodniowy wymiar zajęć nie może przekraczać wartości maksymalnych, o których mowa w §13 niniejszego Regulaminu.

46 § 5 Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone są w zakresie kierunku kształcenia, zgodnie z planem i programem uchwalonym przez Radę Wydziału z uwzględnieniem standardów kształcenia oraz wytycznych Senatu AGH. W Akademii Górniczo-Hutniczej mogą być również prowadzone studia w zakresie makrokierunku, a także studia międzykierunkowe. W Przypadku opisanym w  ust. 2, przyjęcie studentów na poszczególne kierunki następuje najpóźniej po upływie pierwszego roku studiów. Po złożeniu ślubowania o treści: Ślubuję uroczyście, że jako student Akademii Górniczo-Hutniczej, będę systematycznie i pilnie zdobywać wiedzę, dbać o dobre imię Uczelni i zachowywać postawę godną studenta i świadomego obywatela swojego kraju i  po immatrykulacji student otrzymuje indeks, legitymację studencką i nabywa prawa studenta. Przełożonym studentów w Uczelni jest Rektor, a  na Wydziale Dziekan.

47 § 6 Przyjęcie na studia I stopnia  w Akademii Górniczo-Hutniczej następuje na zasadach określonych w  Uchwale Senatu AGH zgodnie z  przepisami Ustawy. O przyjęcie na studia I stopnia w  AGH mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości lub równorzędne zagraniczne. Zasady kwalifikacji na studia II stopnia określa uchwała Senatu AGH uwzględniając przepisy Ustawy oraz opinie Rad Wydziałów, w  tym warunki jakie winien spełniać kandydat na studia II stopnia, w  szczególności w  odniesieniu do osób, które studiowały inny kierunek na studiach I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia winni posiadać tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

48 Rozdział 2 Prawa i  obowiązki studenta
§ 8 Student ma prawo do: wyboru kierunku i  specjalności studiów w  miarę możliwości Uczelni i  Wydziału, decyzję o  zakwalifikowaniu studenta na określony kierunek studiów podejmuje podczas rekrutacji właściwa Komisja Rekrutacyjna, a  w  przypadku opisanym w §5 ust. 3 Dziekan Wydziału; decyzję o  zakwalifikowaniu studenta na określoną specjalność podejmuje Dziekan Wydziału;

49 zmiany Wydziału w  AGH za zgodą Dziekanów obu wydziałów;
studiowania według indywidualnych planów studiów i programów nauczania po spełnieniu wymagań określonych uchwałą właściwej Rady Wydziału; odbywania staży i  praktyk poza planem studiów za zgodą Dziekana Wydziału; studiowania poza swoim kierunkiem podstawowym na innych kierunkach za zgodą Dziekana Wydziału, jeżeli student wypełnia wszystkie obowiązki związane z  tokiem studiów na kierunku podstawowym; zgodę na równoczesne studiowanie więcej niż jednego kierunku może otrzymać student, który zaliczył przynajmniej jeden rok studiów na kierunku podstawowym; odbycia części studiów w  innej uczelni, w  tym również poza granicami kraju, na warunkach określonych w  porozumieniach lub umowach zawartych przez AGH, po spełnieniu wymagań w  nich określonych lub z  własnej inicjatywy, po spełnieniu warunków, o których mowa w §15 ust. 6;

50 wyrażania opinii o  prowadzonych zajęciach dydaktycznych, w  tym oceniania zajęć dydaktycznych według zasad ustalonych przez Statut; zgłaszania do Władz Uczelni postulatów dotyczących procesu kształcenia i  wychowania oraz funkcjonowania Uczelni; wyboru Władz Uczelni, określonego Ustawą i  Statutem; uczestniczenia w  organach kolegialnych Uczelni oraz wyboru do nich przedstawicieli studentów; współdecydowania poprzez organa Samorządu Studentów w  sprawach związanych z  procesem kształcenia i  wychowania, przyznawaniem pomocy materialnej oraz nagród i  wyróżnień, a  także podziałem środków przeznaczonych na cele studenckie; zrzeszania się w  kołach naukowych oraz uczestniczenia w  pracach naukowych realizowanych w  Uczelni; zrzeszania się w  uczelnianych organizacjach studenckich; nagród i  wyróżnień;

51 pomocy materialnej według zasad określonych odrębnymi przepisami;
rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i  sportowych, korzystania w  tym celu z  urządzeń i  środków uczelnianych, środowiskowych oraz pomocy Uczelni; odbywania stażu przygotowującego do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego (na zasadach określonych w  Statucie); odwołania się do Rektora AGH od decyzji Dziekana Wydziału.

52 Do obowiązków studenta należy:
§ 9 Do obowiązków studenta należy: dotrzymanie złożonego ślubowania; przestrzeganie Statutu AGH i  Regulaminu Studiów, oraz innych przepisów obowiązujących w  Uczelni; kultywowanie tradycji AGH; godne zachowanie się w  AGH i  poza jej murami; poszanowanie mienia Uczelni i  jego ochrona; obrona dobrego imienia AGH oraz członków jej społeczności; uczestniczenia w  zajęciach dydaktycznych i  organizacyjnych; składania egzaminów, odbywania praktyk i  spełniania innych wymogów przewidzianych w  planie studiów; dbałość o  dokumenty studenckie.

53 Student AGH obowiązany jest dokonać wpisu na dany semestr lub powiadomić Dziekana o  przerwaniu lub zaniechaniu studiów. Student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Dziekana o  wszelkich zmianach dotyczących stanu cywilnego, nazwiska lub adresu i  o  zmianie warunków materialnych, jeżeli wpływają one na przyznanie i  wysokość pomocy materialnej. Student jest zobowiązany do terminowego wnoszenia opłat związanych z  odbywaniem studiów, jeżeli takie opłaty przewidziane są odpowiednimi przepisami lub umową.

54 § 10 Za naruszenie przepisów obowiązujących w  Uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed Komisją Dyscyplinarną albo przed właściwym Sądem Koleżeńskim, na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Za przewinienia mniejszej wagi Rektor może wymierzyć karę upomnienia.

55 Rok akademicki obejmuje:
Rozdział 3 Organizacja studiów § 12 Rok akademicki rozpoczyna się pomiędzy 1 a 5 października i  trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. Rok akademicki obejmuje: okres zajęć wynikających z  planu studiów podzielony na dwa okresy organizacyjne: semestr zimowy i  semestr letni; praktyki programowe i  zajęcia terenowe określone w  planie studiów; trzy sesje egzaminacyjne wolne od zajęć, trwające łącznie nie krócej niż sześć tygodni: zimowa, po zakończeniu zajęć semestru zimowego; letnia, po zakończeniu zajęć semestru letniego; jesienna, trwająca w  okresie poprzedzającym rozpoczęcie nowego roku akademickiego;

56 wakacje wiosenne, zimowe i  letnie trwające w  sumie nie mniej niż sześć tygodni, w  tym co najmniej cztery tygodnie nieprzerwanych wakacji letnich; przerwę miedzy semestrem zimowym i  letnim trwającą nie krócej niż tydzień. Szczegółową organizację roku akademickiego ustala Rektor w porozumieniu z  uczelnianym organem samorządu studentów i  podaje do wiadomości przed rozpoczęciem roku akademickiego. Na podstawie zarządzenia Rektora o  organizacji roku akademickiego, Dziekan Wydziału ustala terminy zakończenia wszystkich zaliczeń i  egzaminów. W  uzasadnionych przypadkach Dziekan w  porozumieniu z  Rektorem i  wydziałowym organem samorządu studentów może wprowadzić zmiany w  organizacji roku akademickiego ustalonej przez Rektora, dokonując przesunięć terminów o  czas nie dłuższy niż 7 dni; nie dotyczy to terminu inauguracji roku akademickiego. Rektor dla Uczelni, a  dla Wydziału Dziekan za zgodą Rektora może ustanowić w  ciągu roku akademickiego dni wolne od zajęć, a  także godziny wolne od zajęć w  kreślone dni w  roku. Odpowiednie organa samorządu studentów AGH mają prawo wnoszenia propozycji o  ustanowienie takich dni i  godzin.

57 § 13 Studia odbywają się według planów studiów i  programów nauczania, o  których mowa w §11 ust. 1. Plany studiów zawierają wykaz wszystkich przedmiotów, praktyk oraz innych zajęć, które student odbywa i  zalicza w  okresie studiów jako zajęcia obowiązkowe lub obieralne. Plany studiów określają także inne informacje na temat przedmiotów, między innymi: liczbę godzin wszystkich zajęć przyporządkowaną przedmiotowi oraz wykaz zajęć wchodzących w  skład przedmiotu a  także liczbę punktów ECTS przyporządkowaną każdemu przedmiotowi. Przy tworzeniu planów studiów przestrzegać należy zasady obciążenia: na studiach stacjonarnych, tygodniowy wymiar zajęć nie może przekraczać 30 godz. (licząc bez praktyk i  zajęć terenowych); na studiach niestacjonarnych, maksymalna semestralna liczba godzin nie zostaje z  góry określona, gdyż wynikać ona będzie ze sposobu organizacji zajęć i  zakresu programu w  każdym semestrze.

58 Programy nauczania określają zakres wiedzy i  umiejętności dla poszczególnych przedmiotów, praktyk i  innych zajęć, który student powinien opanować w  trakcie studiów. Program nauczania określa zakres egzaminu dyplomowego oraz rodzaj i  wymiar obowiązkowych praktyk dla kierunku, specjalności i  formy studiów.

59 Zajęciami w AGH są: wykłady; ćwiczenia audytoryjne;
konwersatoria, będące połączeniem wykładów i  ćwiczeń audytoryjnych; ćwiczenia laboratoryjne, których celem jest samodzielne wykonanie przez studenta eksperymentów i  badań w  zakresie objętym programem przedmiotu; ćwiczenia projektowe polegające na opracowaniu pod kierunkiem prowadzącego zajęcia zasadniczych części projektów przewidzianych programem przedmiotu w  celu nabycia odpowiednich umiejętności; zajęcia seminaryjne rozwijające treści wykładów przy czynnym udziale studentów;

60 zajęcia konsultacyjne polegające na udzielaniu przez prowadzącego zajęcia wyjaśnień, informacji i  wskazówek w  zakresie problemów zgłaszanych przez studentów i  związanych z  treścią przedmiotu; lektoraty, których celem jest opanowanie umiejętności posługiwania się językiem obcym; zajęcia praktyczne, których celem jest wykształcenie u  studentów umiejętności praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy; zajęcia terenowe, prowadzone poza Uczelnią; prace kontrolne i  przejściowe polegające na samodzielnym opracowaniu tematu zadanego w  ramach pracy własnej; zajęcia z  wychowania fizycznego.

61 Zarządzenie Rektora AGH w sprawie organizacji roku akademickiego 2006/2007w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym AGH w Jastrzębiu Zdroju Ustala się następujący układ roku akademickiego 2006/2007 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jastrzębiu Zdroju: 02 października do 09 lutego - semestr zimowy 02 października do 24 stycznia - zajęcia semestru zimowego 31 października do 02 listopada - przerwa okolicznościowa 23 grudnia do 02 stycznia - wakacje zimowe 25 stycznia do 09 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna 10 lutego do 18 lutego - przerwa międzysemestralna

62 Uwagi: w dniu r. (poniedziałek) - zajęcia odbywają się wg planu z wtorku ( r.) w dniu r. (wtorek) - zajęcia odbywają się wg planu z czwartku ( r.) w dniu r. (środa) - zajęcia odbywają się wg planu z wtorku ( r.) Szczegółową organizację i tryb zaliczania roku ustala na Wydziale Dziekan w oparciu o obowiązujące plany studiów. Zjazdy studiów niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się wg harmonogramów ustalonych przez Dziekanów Wydziałów. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 30 września 2007 r. Rektor: prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

63 ZAMIEJSCOWY OŚRODEK DYDAKTYCZNY AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ W JASTRZĘBIU ZDROJU

64 ZAMIEJSCOWY OŚRODEK DYDAKTYCZNY AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ W JASTRZĘBIU ZDROJU

65 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 20 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz tworzenia filii lub wydziału zamiejscowego uczelni obowiązuje od 25 kwietnia 2003 r.

66 Zamiejscowy ośrodek dydaktyczny może być utworzony, jeżeli:
liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni prowadzącej dany kierunek studiów na poziomie studiów wyższych zawodowych, posiadających tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień naukowy doktora, stanowiący minimum kadrowe dla kierunku wyższych studiów zawodowych, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów oraz nazw kierunku studiów, jest większa od tego minimum kadrowego o co najmniej 50%,

67 baza materialna i dydaktyczna zamiejscowego ośrodka dydaktycznego, w tym liczba sal dydaktycznych, laboratoriów i pracowni, umożliwi prawidłową realizację kształcenia na danym kierunku studiów, określone powyżej, spełnione zostaną wymagania dotyczące proporcji nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w stosunku do liczby studentów, na danym kierunku studiów,

68 zamiejscowy ośrodek dydaktyczny zobowiązany jest posiadać księgozbiór obejmujący literaturę podstawową dla zajęć prowadzonych w ośrodku w zakresie poszczególnych przedmiotów.

69 zajęcia dydaktyczne prowadzone w zamiejscowym ośrodku dydaktycznym nie stanowią więcej niż 70% godzin zajęć przewidzianych dla danego kierunku studiów,

70 Uchwała nr 77/2006 Senatu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r
Uchwała nr 77/2006 Senatu AGH z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 6, i art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), na wniosek Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii złożony za zgodą Rady Wydziału z dnia 25 maja 2006 r., Senat AGH postanawia: utworzyć od roku akademickiego 2006/2007 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jastrzębiu Zdroju, i powierzyć kształcenie w tym Ośrodku Wydziałom:

71 Górnictwa i Geoinżynierii (kierunek Górnictwo i Geologia)
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (kierunek Górnictwo i Geologia) Fizyki i Informatyki Stosowanej (kierunek Informatyka Stosowana) Wiertnictwa, Nafty i Gazu (kierunek Górnictwo i Geologia) na studiach stacjonarnych dziennych pierwszego stopnia i studiach niestacjonarnych wieczorowych.

72 Kształcenie w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym odbywać się będzie na dwóch wydziałach:
Górnictwa i Geoinzynierii Fizyki i informatyki stosowanej

73 Studia realizowane będą na pierwszym stopniu inżynierskim na kierunkach:
Górnictwo i geologia w zakresie specjalności technika eksploatacji złóż Informatyka stosowana w zakresie specjalności informatyka w nauce i technice w przyszłości istnieje możliwość uruchomienia innych kierunków przez inne Wydziały Akademii Górniczo - Hutniczej

74 REKRUTACJA NA STUDIA W ZODJ 221 KANDYDATÓW 143 PRZYJĘTYCH
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej dzienne wieczorowe RAZEM 58 98 31 4 38

75 NA WYDZIALE GÓRNICTWA I GEOINZYNIERII MOŻNA KSZTAŁCIĆ SIĘ NA NASTĘPUJĄCYCH KIERUNKACH:
Górnictwo i geologia Zarządzanie i inżynieria produkcji Budownictwo Inżynieria Środowiska

76 Dziekanat Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w Jastrzębiu Zdroju
ul. Zdrojowa 5 Jastrzębie Zdrój tel. (032) tel. (032) tel. kom fax.

77 KIEROWNIK ZAMIEJSCOWEGO OŚRODKA DYDAKTYCZNEGO AGH W JASTRZĘBIU ZDROJU
PRZYJĘCIA STUDENTÓW W SPRAWACH PRACY ZODJ w każdy poniedziałek od do 13.00

78 DZIEKANAT ZAMIEJSCOWEGO OŚRODKA DYDAKTYCZNEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU
GODZINY OTWARCIA DLA STUDENTÓW: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU DLA STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH CODZIENNIE OD – 12.00 STUDENTÓW STUDIÓW WIECZOROWYCH CODZIENNIE OD – 17.00 W ŚRODY - NIECZYNNY

79 Pracownicy dziekanatu
Mgr inż. Anna Fojcik – kierownik Dziekanatu Ciapała Anna referent

80 INTERNET

81 STUDENCI Studenci w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jastrzębiu Zdroju będą mieli do dyspozycji: 3 sale wykładowe 5 sal do ćwiczeń 1 pracownia komputerowa Do dyspozycji studentów będzie również bufet.

82 Nr pomieszczenia Funkcja Powierzchnia m2 Rodzaj stolików Ilość osób 3 sale Sale wykładowe 175.40 Krzesła z podłokietnikami 144 Sale ćwiczeniowe 111.37 stoliki 76 2 sale 60.95 56 1 pracownia ćwiczeniowa 31.50 Stanowiska komputerowe 15 Razem 9 sal 379.22 291

83

84 Nr pomieszczenia Funkcja Powierzchnia m2 Rodzaj stolików Ilość osób Parter 003 ćwiczeniowa 29.70 stoliki 18 004 wykładowa 58.30 Krzesła z podłokietnikami 48 005 30.80 28

85

86 Nr pomieszczenia Funkcja Powierzchnia m2 Rodzaj stolików Ilość osób Piętro I 102 wykładowa 57.30 Krzesła z podłokietnikami 48 103 ćwiczeniowa 40.50 stoliki 28 104 30.15

87

88 Nr pomieszczenia Funkcja Powierzchnia m2 Rodzaj stolików Ilość osób Piętro II 201 wykładowa 59.80 Krzesła z podłokietnikami 48 203 ćwiczeniowa 41.17 stoliki 30 204 Pr.komputerowa 31.50 3 stan.komputer. 15

89 NAUKA 1. Literatura i czasopisma w bibliotekach bezpośrednio – lub on line 2. Literatura i czasopisma w portalach internetowych TEBERIA WENTNET KLIMAWENT

90 3. Wykłady, ćwiczenia i inne materiały poprzez Internet
4. Laboratoria 5. Projekty 6. Praktyki krajowe i zagraniczne 7. Studia za granicą – uzyskanie podwójnych dyplomów studiów 8. Indywidualny tok studiów

91 9. Koła Naukowe – należy założyć dla
- rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją pokładów na dużych głębokościach i w warunkach skojarzonych zagrożeń naturalnych - rozwiązywania problemów związanych z Informatyką

92 Sprawy pomocy socjalnej
- stypendia - możliwość korzystania z hotelu - możliwość korzystania z Internetu – łączność bezprzewodowa

93 Sprawy pomocy socjalnej
- pomieszczeń dla nauki - Koła Naukowe będą miały do własnej dyspozycji pomieszczenia - możliwość korzystania z baru ŻAK w budynku,

94 Informacja dla studentów I roku o możliwości zakwaterowania
Jastrzębska Agencja Turystyczna z siedzibą w hotelu „DIAMENT” w porozumieniu z Akademią Górniczo – Hutniczą ustaliły, że: 1. Istnieje możliwość zakwaterowania studentów w pokojach Centrum Szkoleniowo – Rekreacyjnego "Diament", 2. Miesięczny koszt miejsca hotelowego – 270 zł/osobę,

95 Informacja dla studentów I roku o możliwości zakwaterowania
3. Student indywidualnie zawiera umowę z Centrum i pokrywa wszelkie koszty pobytu, 4. Studentom zakwaterowanym poza domami studenckimi AGH nie przysługuje stypendium mieszkaniowe oraz stypendium na wyżywienie. 5. Kontakt: Jastrzębska Agencja Turystyczna ul. Leśna Jastrzębie Zdrój tel. (032)

96 Sprawy porządkowe w ZODJ
Bezpieczeństwo pożarowe Zakaz palenia tytoniu w budynku Zakaz spożywania alkoholu w budynku

97 Sprawy porządkowe w ZODJ
Pierwsza pomoc Porządek i czystość w budynku w tym w WC Pobieranie kluczy i dostęp do pomieszczeń Rejestracja obecności za pomocą kamer telewizyjnych wszystkich głównych ciągów komunikacyjnych

98 WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINZYNIERII

99 WŁADZE WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii dr hab. inż. Jerzy Klich, profesor nadzw.

100 Prodziekan ds. finansowych prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński
Prodziekan ds. studiów zaocznych dr hab. inż. Stanisława Sanak-Rydlewska, profesor nadzw.

101 Prodziekan ds. ogólnych dr hab. inż. Piotr Czaja, profesor nadzw.
                             Prodziekan ds. ogólnych dr hab. inż. Piotr Czaja, profesor nadzw. Prodziekan ds. studiów dziennych dr inż. Krzysztof Broda

102 Dyrektor administracyjny Wydziału mgr Krystyna Dziurzyńska

103 KONTAKTY Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. Mickiewicza 30, Kraków tel: , tel./fax: Dziekanat: paw. A-4, parter, pokoje 4–5 oraz 24–31

104 KATEDRY WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Kierownik Katedry Prof. zw. dr hab. inż. Roman Magda Katedra Ekologii Terenów Górniczych Kierownik Katedry Prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Katedra Górnictwa Odkrywkowego Kierownik Katedry Kozioł Wiesław, prof. dr hab. inż. Katedra Górnictwa Podziemnego Kierownik Katedry Stanisław Piechota - prof. zw. dr hab. inż.   Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów Kierownik Katedry Dr hab. inż. Kaziemierz Trybalski, prof. nadzw. AGH

105 KIERUNEK GÓRNICTWO I GEOLOGIA
Na wszystkich specjalnościach kierunku Górnictwo i Geologia program studiów przewidziany na pierwsze trzy lata spełnia wymagania formalno prawne, stawiane Inżynierom zatrudnionym tak w górnictwie podziemnym, jak i odkrywkowym. W zależności od wybranej specjalności w dwóch ostatnich latach studenci uzyskują wiedzę ściśle ukierunkowaną na podjęcie obowiązków w poszczególnych branżach górnictwa i budownictwa podziemnego. Na wszystkich specjalnościach znaczące miejsce ma edukacja informatyczna oraz proekologiczna. Możliwość zatrudnienia: Wszystkie zakłady górnicze wydobywające kopaliny systemem podziemnym odkrywkowym jak również podwodnym.

106 Plan studiów na rok akademicki 2006/2007
Rok studiów I – kierunek Górnictwo i Geologia Stacjonarne dzienne Lp. Przedmiot Semestr 1 - zimowy Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Matematyka I 2 Fizyka Przedmiot humanistyczno – społeczny 1 Technologia informacyjna WF Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Geologia I 2E Górnictwo Uwaga: Jeżeli z danego przedmiotu jest tylko wykład, to są to zajęcia obowiązkowe. Ćwiczenia i laboratoria są obowiązkowe. Punktacja jest dostępna na stronach wydziałowych. Przy wpisywaniu języka obcego, należy podać nazwę języka i wybrany poziom.(np. Język niemiecki-poziom B) Litera E oznacza egzamin. Z wszystkich przedmiotów należy uzyskać zaliczenia

107

108

109 Niestacjonarne wieczorowe
Plan studiów na rok akademicki 2006/2007 Rok studiów I – kierunek Górnictwo i Geologia Niestacjonarne wieczorowe Lp. Przedmiot Semestr 1 - zimowy Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Matematyka I 2 Fizyka Przedmiot humanistyczno – społeczny 1 Technologia informacyjna Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Geologia I 2E Górnictwo Uwaga: Jeżeli z danego przedmiotu jest tylko wykład, to są to zajęcia obowiązkowe. Ćwiczenia i laboratoria są obowiązkowe. Punktacja jest dostępna na stronach wydziałowych. Przy wpisywaniu języka obcego, należy podać nazwę języka i wybrany poziom.(np. Język niemiecki-poziom B) Litera E oznacza egzamin. Z wszystkich przedmiotów należy uzyskać zaliczenia.

110

111

112 WYDZIAŁ FIZYKI I INFORFORMATYKI STOSOWANEJ

113 WŁADZE WYDZIAŁU FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Dziekan Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol

114 Prodziekan ds. Ogólnych Prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
Prodziekan ds. Kształcenia Dr hab. Andrzej Lenda

115 Prodziekan ds. Studenckich Dr inż. Krzysztof Malarz
Dyrektor Administracyjny Dr inż. Janusz Chmist

116 i Informatyki Stosowanej Dziekanat:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Dziekanat: Kraków, ul. Reymonta 19, pawilon D-10, pokój 18 tel , Fax:

117 KATEDRY WYDZIAŁU FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Zakład Elektroniki Jądrowej Kierownik: prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowski   Zakład Fizyki Ciała Stałego Kierownik: prof. dr hab. Czesław Kapusta Zakład Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów Kierownik: prof. dr hab. Danuta Kisielewska Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej Kierownik: prof. dr hab. Janusz Wolny Zakład Fizyki Medycznej Kierownik: dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska Zakład Fizyki Środowiska Kierownik: prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański Zakład Fizyki Teoretycznej i Komputerowej Kierownik: prof. dr hab. Janusz Adamowski

118 Zakład Informatyki Stosowanej Kierownik: prof. dr hab
Zakład Informatyki Stosowanej Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Kułakowski Zakład Metod Jądrowych Kierownik: dr hab. inż. Marek Lankosz Zakład Problemów Energetycznych Kierownik: prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski Zespół Obsługi Dydaktyki podporządkowany Prodziekanowi ds. Kształc

119 NA WYDZIALE FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ MOŻNA KSZTAŁCIĆ SIĘ NA NASTĘPUJĄCYCH KIERUNKACH:
Informatyka stosowana Fizyka techniczna

120 KIERUNEK FIZYKA I INFORMATYKA STOSOWANA
Program studiów obejmuje przedmioty matematyczno- informatyczno-fizyczne o charakterze ogólnym oraz wyspecjalizowane przedmioty informatyczne (programowanie obiektowej proceduralne, administrację sieciami komputerowymi, techniki internetowe, inżynierię oprogramowania, bazy danych, komputerowo wspomagany rysunek techniczny). Na wyższych latach studiów w programie znajdują się wykłady, seminaria i laboratoria z zakresu zaawansowanych metod obliczeniowych stosowanych w naukach technicznych, medycznych i fizycznych. Przy użyciu tych metod i odpowiednich Technik programowania studenci wykonują projekty laboratoryjne polegające na symulacjach komputerowych przebiegu zjawisk przyrodniczych oraz procesów technologicznych.

121 Szczególny nacisk położony jest na praktyczne umiejętności zastosowań narzędzi programistycznych oraz tworzenie nowych programów specjalistycznych w nauce i technice, na przykład w medycynie i technice medycznej, elektronice czy w fizyce obliczeniowej i eksperymentalnej. Możliwość zatrudnienia: - firmy informatyczne, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, ośrodki obliczeniowe oraz instytucje naukowo badawcze.

122 Matematyczne metody fizyki System operacyjny Unix
Plan studiów na rok akademicki 2006/2007 Rok studiów I – kierunek Informatyka w Nauce i Technice Stacjonarne dzienne Lp. Przedmiot Semestr 1 - zimowy Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt WF 2 Fizyka ogólna 2E Matematyczne metody fizyki Matematyka 4E 4 Podstawy informatyki 1 System operacyjny Unix Uwaga: Jeżeli z danego przedmiotu jest tylko wykład, to są to zajęcia obowiązkowe. Punktacja jest dostępna na stronach wydziałowych. Przy wpisywaniu języka obcego, należy podać nazwę języka i wybrany poziom.(np. Język niemiecki-poziom B) Litera E oznacza egzamin.

123

124 INAUGURACJA STUDIÓW W AGH
JEGO MAGNIFICENCJA REKTOR AKADEMII GÓRNICZO – HUTNICZEJ im. Stanisława Staszica w Krakowie PROF.DR HAB.INŻ. ANTONI TAJDUŚ

125 ORAZ DZIEKAN WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII DZIEKAN WYDZIAŁU FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ mają zaszczyt zaprosić Studentów Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w Jastrzębiu Zdroju na Uroczystości:

126 Otwarcia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo – Hutniczej w Jastrzębiu Zdroju
Inauguracji Roku Akademickiego 2006/2007 w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Górniczo – Hutniczej w Jastrzębiu Zdroju - wykład inauguracyjny wygłosi prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol. na temat: „Tomografia komputerowa promieniowania X”.

127 , które rozpoczną się w dniu 10 października 2006r.(wtorek) o godz przed budynkiem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo – Hutniczej w Jastrzębie Zdrój przy ul. Zdrojowej 5.

128 Program Otwarcia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w Jastrzębiu Zdroju i Inauguracji roku akademickiego 2006/2007.

129 Organizacja przed uroczystościami
- obecność studentów obowiązkowa - udział obowiązkowy studentów w próbach nauki śpiewy hymnów - studenci otrzymają tekst zawierający słowa pieśni Gaudeamus i Górniczy Stan - współpraca w organizacji otwarcia - poczet sztandarowy

130 Otwarcie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w Jastrzębiu Zdroju
Powitanie Rektora, Dziekanów i przybyłych gości oraz studentów przed budynkiem ZODJ przy ulicy Zdrojowej 5 w Jastrzębiu Zdroju przez kierownika ZODJ Krótkie wystąpienia okolicznościowe Rektora i gości Przecięcie wstęgi otwarcia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego przez Rektora, Dziekanów, Prezydenta i Prezesa JSW S.A. Poświęcenie budynku Wizytacja ZOD przez Rektora i gości

131 Przemarsz orszaku rektorskiego do Centrum kultury Górniczej
Na początku poczet sztandarowy AGH Orszak Rektora z Rektorem na czele nastepnie goście i studenci Wejście orszaku rektorskiego na salę CKG Studenci i goście wchodzą pierwsi Kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego poleca powstanie Studenci witają Orszak Rektorski

132 Wprowadzenie sztandaru
Odśpiewanie Gaudeamus-z udziałem orkiestry Krótkie otwarcie i przywitanie obecnych – kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Dr hab. Inż. Stanisław Nawrat prof. n. Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia. Wystąpienia gości

133 Wystąpienie Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
Dr hab. inż. Jerzego Klicha prof.. nadzw. Immatrykulacja – ślubowanie studentów Wręczenie indeksów dla studentów – wręczają Rektor i Dziekani Wydziałów.

134 Wystąpienie Dziekana Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kąkola i jego Wykład Inauguracyjny na temat „ TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA PROMIENIOWANIA X”.

135 Kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego poleca odśpiewanie
Hymnu górniczego Górniczy Stan - gra orkiestra

136 SAMORZĄD STUDENCKI Wybór starostów
Wybór Samorządu Studenckiego w ZODJ AGH Pomieszczenia dla Samorządu Ubezpieczenia od NW


Pobierz ppt "DRODZY STUDENCI Witam Was serdecznie w Akademii Górniczo – Hutniczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google