Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA"— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE Maciej Milczanowski 1

2 PRZYCZYNY POWSTAWANIA KONFLIKTÓW I WOJEN
1. NATURA CZŁOWIEKA 3. PODSTAWOWA CECHA PRZYRODY - WALKA

3 ARYSTOTELES MACHIAVELLI
„CZŁOWIEK JEST NAJPRZEDNIEJSZYM ZE STWORZEŃ, TAK JAK I NAJGORSZYM ZE WSZYSTKICH, JEŚLI SIĘ WYŁANIA Z PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI (...) DLATEGO CZŁOWIEK BEZ POCZUCIA MORALNEGO JEST NAJNIEGODZIWSZYM I NAJDZIKSZYM STWORZENIEM, NAJPODLEJSZYM W POŻĄDLIWOŚCI ZMYSŁOWEJ I ŻARŁOCZNOŚCI” ARYSTOTELES TWIERDZiŁ ŻE PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ CZYNIĄ CZŁOWIEKA LEPSZYM A MACCHIAVELLI ŻE DOBRE INSTYTUCJE: RELIGIA, SIŁY ZBROJNE I USTAWY. PACYFIŚCI NAWOŁUJĄCY DO ROZBROJENIA. PAPIEŻ NAWOŁUJĄCY DO POKOJU I ŻYCIA BEZ PRZEMOCY MACHIAVELLI NADRZĘDNOŚĆ DOBRA OJCZYZNY NAD INNYMI NORMAMI – RACJA STANU

4 PRZYSZŁOŚĆ JEST ZMIENNA, NIEPRZEWIDYWALNA, REGUŁĄ JEST ZASKOCZENIE
PANTA RHEI - HERAKLIT PRZYSZŁOŚĆ JEST ZMIENNA, NIEPRZEWIDYWALNA, REGUŁĄ JEST ZASKOCZENIE BEAUFRE, WSTĘP DO STRATEGII. ODSTRASZANIE I STRATEGIA SI VIS PACEM, PARA BELLUM

5 LUDZKIE SPOŁECZEŃSTWO BEZ KONFLIKTÓW JEST NIEMOŻLIWE
VIVERE MILITARE EST SENECA VITA BELLUM EST MEREK AURELIUSZ LUDZKIE SPOŁECZEŃSTWO BEZ KONFLIKTÓW JEST NIEMOŻLIWE KARL POPPER DLA REALIZACJI SWYCH CELÓW LUDZIE WYKORZYSTUJĄ WSZELKIE ŚRODKI. ŁAD SPOŁECZNY XX I XXI WIEKU JEST FAKTEM ALE BYŁBY TYLKO FIKCJĄ GDYBY NIE BYŁ POPARTY SIŁĄ MILITARNĄ.

6 W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM ARMIA DANEGO PAŃŚTWA:
JEJ STAN, SIŁA I SPRAWNOŚĆ, JEST GŁÓWNYM WYZNACZNIKIEM WIZERUNKU I SIŁY PAŃSTWA MARSZ. PIŁSUDSKI CZYNNIKI TE DECYDUJĄ O ZNACZENIU I WIARYGODNOŚCI PAŃSTWA W STOS. MIĘDZYNARODOWYCH. FILM Armia NATO FILM Armia UW

7 Nadrzędnym celem działań w obszarze bezpieczeństwa militarnego jest gotowość do obrony terytorium i niepodległości Polski oraz sojuszników, eliminacja zagrożeń o charakterze zbrojnym, a także przeciwdziałanie ewentualnym,niekorzystnym zmianom równowagi wojskowej w regionie. Polska buduje swoją polityke obronną w powiązaniu z zasadą solidarności i lojalności sojuszniczej. Gotowość przyjścia z pomocą każdemu członkowi Sojuszu Północnoatlantyckiego wzmacnia potencjał odstraszania, zapewniający bezpieczeństwo państw członkowskich i NATO jako całości.

8 „Powszechnym, przyjętym kryterium bezpieczeństwa jest własny potencjał obronny połączony z układami sojuszniczymi, zapewniającymi skuteczne odstraszanie potencjalnego napastnika.” Jan Nowak – Jeziorański

9 System militarny(Siły Zbrojne RP)
Jest podstawowym, wyspecjalizowanym i specjalnie dla potrzeb obronnych utrzymywanym elementem systemu obronności państwa. Służy ochronie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i niepodzielności jej terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jej granic. Siły zbrojne wykonują zadania przewidziane dla nich w strategii bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz uszczegółowione w stosownych planach reagowania kryzysowego i obrony państwa. W skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wchodzą Wojska Lądowe, Siły Powietrzne oraz Marynarka Wojenna. We wszystkich rodzajach sił zbrojnych występują wojska operacyjne i wojska obrony terytorialnej.

10

11

12

13 Położenie Polski Państwo położone w Europie Środkowej nad Morzem Bałtyckim. Graniczy z Niemcami (na zachodzie), Czechami i Słowacją (na południu), Ukrainą i Białorusią (na wschodzie), na północnym wschodzie z Litwą oraz na północy z Rosją (obwód kaliningradzki). Granica Polski oddziela terytorium państwa polskiego od innych państw i od morza. Rozgranicza również przestrzeń powietrzną i wody. W celu ochrony granic ustanowiono pas drogi granicznej (15 m) i strefę nadgraniczną (15 km), a także powołano uzbrojoną, umundurowaną formację – Straż Graniczną Rzeczypospolitej Polskiej.

14 Położenie Polski Kształt obszaru Polski jest stosunkowo regularny. Pod względem fizyczno-geograficznym granica na największej długości przebiega górami - 34,5%, granice rzeczne stanowią 27% długości, morska – 14,7%, a pozostałe –23,8%. Współczesne granice Polski zostały ustalone w roku w Poczdamie i Jałcie.

15 Układ Warszawski Oficjalna nazwa: Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej Sojusz polityczno-wojskowy państw Europy Środkowej i Wschodniej pozostających pod wpływem Związku Radzieckiego. Powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej, jako odpowiedź na militaryzację Republiki Federalnej Niemiec i włączenie jej w struktury sojuszu NATO. Pakt podpisano 14 maja 1955 w Warszawie. Istniał do 1 lipca 1991.

16 Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Albańska Republika Ludowa (zawiesiła współpracę w 1960, wystąpiła z Układu 12 września1968) Bułgarska Republika Ludowa Republika Czechosłowacka Niemiecka Republika Demokratyczna (w strukturach wojskowych od 1956, wystąpiła z Układu 25 września 1990) Polska Rzeczpospolita Ludowa Rumuńska Republika Ludowa Węgierska Republika Ludowa

17 Cele Układu Warszawskiego
Głównym zadaniem Układu było stosowanie środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i umocnienia pokoju w Europie. W celu realizacji tego zadania państwa członkowskie zobowiązały się do oparcia swojej polityki na pokojowych zasadach przez powstrzymywanie się w stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły, oraz rozstrzygania swych międzynarodowych konfliktów za pomocą pokojowych środków.

18 Organy kierowania bezpieczeństwem militarnym RP
Do najważniejszych organów kierowania należą: Sejm RP, Prezydent RP, który jednocześnie jest Najwyższym Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP; Rada Ministrów i Prezes Rady Ministrów; ministrowie; wojewodowie; organy dowodzenia Sił Zbrojnych RP, w tym Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych (po jego powołaniu). Istotną rolę w podsystemie kierowania pełnią organy samorządu terytorialnego.

19 Organy kierowania bezpieczeństwem militarnym RP
Konstytucja RP określa podstawowe kompetencje Sejmu RP, Prezydenta RP oraz Rady Ministrów w zakresie kierowania bezpieczeństwem państwa. Zakres tych kompetencji obejmuje: - w odniesieniu do Sejmu RP - decydowanie bądź o stanie wojny w razie zbrojnej napaści na terytorium RP, a także gdy wynika to z umów międzynarodowych bądź o zawarciu pokoju. Jeżeli Sejm nie może się zebrać o stanie wojny postanawia Prezydent RP.

20 NATO Organizacja polityczno-wojskowa powstała 24 sierpnia 1949 w wyniku podpisania 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego przez 10 krajów europejskich: państw-członków Unii Zachodniej (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania) wraz z pięcioma dodatkowymi krajami (Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia, Włochy) oraz USA i Kanadę. Początkowym celem istnienia organizacji, na mocy traktatu waszyngtońskiego, była obrona militarna przed atakiem ZSRR.

21

22 Zobowiązania Polski względem NATO
Zgodnie z ustalonymi z Kwaterą Główną NATO tzw. Celami Sił Zbrojnych Polska jest zobowiązana do dostosowania struktury Sił Zbrojnych oraz ich wyposażenia do standardów Sojuszu. Szczegółowe kierunki przebudowy strukturalnej, funkcjonalnej i technicznej armii z uwzględnieniem realnych możliwości budżetu państwa zostały określone w Programie integracji z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego i modernizacji Sił Zbrojnych RP na lata

23 Zobowiązania Polski względem NATO
Zgodnie ze wspomnianymi Celami Sił Zbrojnych, Polska przyjęła na siebie również zobowiązania dotyczące dostosowania wybranych elementów infrastruktury gospodarczo-obronnej do wymogów obowiązujących w państwach NATO. Ponadto Polska zobowiązała się do aktywnego uczestniczenia w Programie Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa, finansowanego ze wspólnego budżetu Sojuszu.

24 Polska w Operacjach NATO
Zaangażowanie polskich Sił Zbrojnych w operacje prowadzone pod auspicjami NATO jest jednym kluczowych elementów polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Zgodnie ze Strategią Udziału Sił Zbrojnych RP w operacjach międzynarodowych udział w misjach Sojuszu Północnoatlantyckiego ma priorytetowy charakter. Stanowi istotny wyznacznik miejsca i roli naszego kraju na arenie międzynarodowej, potwierdzając wiarygodność Polski jako członka Sojuszu. Jednocześnie jest źródłem doświadczeń operacyjnych i ważnym impulsem dla transformacji Sił Zbrojnych RP. Potwierdza to skala zaangażowania. Obecnie w misjach natowskich bierze udział ponad 2000 polskich żołnierzy, co stanowi 48% wszystkich żołnierzy służących poza granicami kraju.

25 AFGANISTAN (ISAF) Polska jest aktywnym uczestnikiem operacji ISAF od roku 2004 (od 2002 do roku uczestniczyła w koalicyjnej operacji Enduring Freedom). Celem misji jest wsparcie operacji antyterrorystycznej oraz władz Afganistanu w odbudowie struktur cywilnych oraz infrastruktury państwa. Zaangażowanie RP w misji NATO systematycznie wzrastało, aż do poziomu żołnierzy osiągniętego w 2008 roku. Obok zaangażowania wojskowego, Polska bierze udział w odbudowie i rekonstrukcji kraju, wydzielając specjalistów do amerykańskiego Prowincjonalnego Zespołu Odbudowy (PRT) w Ghazni. Działania w tym zakresie mają za zadanie zdobycie zaufania i wsparcia ludności lokalnej, które w sposób wymierny przyczynia się do bezpieczeństwa naszych żołnierzy.

26 AFGANISTAN (ISAF) Ponadto planowane  są wzmożone działania sojuszników w sąsiednich prowincjach, co prawdopodobnie spowoduje napływ rebeliantów do Ghazni i wymagać będzie intensyfikacji działań polskiego kontyngentu. Dzięki tym decyzjom, Polska znalazła się w gronie siedmiu największych kontrybutorów do operacji ISAF (obok USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Kanady, Francji i Włoch). Ponadto jest jednym z nielicznych krajów, które nie zgłosiły ograniczeń narodowych.  

27 KOSOWO (KFOR) Polski Kontyngent Wojskowy (PKW) KFOR wchodzi w skład Międzynarodowych Sił Zadaniowych Wschód (Multinational Task Forces - East MNTF-E), które oprócz jednostki polskiej tworzą pododdziały amerykańskie oraz batalion grecki - zachodzi tu relacja tzw. dowodzenia operacyjnego. Dowodzenie pozaoperacyjne sprawuje Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych. Oprócz wspomnianych Międzynarodowych Sił Zadaniowych Wschód w Kosowie, zgodnie z obowiązującym podziałem odpowiedzialności, operują ponadto: Międzynarodowe Siły Zadaniowe Południe, Zachód, Północ i Centrum. W okresie swego funkcjonowania PKW KFOR kilkakrotnie zmieniał swą strukturę stosownie do zmieniającej się sytuacji polityczno-militarnej w Kosowie oraz przeobrażeń jakie zachodziły w siłach KFOR. Od sierpnia 2006r. kontyngent stacjonuje w Camp BONDSTEEL. W skład batalionu wchodzi: komponent polski; komponent ukraiński; komponent litewski (w kompanii polskiej -„FOX”). Dowódcą jest oficer polski jego zastępcą - oficer ukraiński (sztab batalionu tworzą oficerowie obu krajów). Żołnierze polscy pełnią także służbę w Kwaterze Głównej KFOR (w Prisztinie).

28

29 IRAK Polska strefa okupacyjna w Iraku - powołana w r., kiedy po inwazji i opanowaniu całego terytorium kraju przez USA i ich sojuszników podzielono Irak na cztery strefy stabilizacyjne (de facto okupacyjne): północną oraz środkową pod nadzorem USA, środkowo-południową pod nadzorem Polski i południową pod nadzorem Wielkiej Brytanii. Strefa środkowo-południowa (początkowo zwana górno-południową), obejmująca prowincje Nadżaf, Al- Kadisijja, Karbala, Babil oraz Wasit, o łącznej powierzchni km², liczyła tys. mieszkańców. Główne miasta polskiej strefy to Karbala, Al-Hilla, Al-Kut, Diwanija. Polski kontyngent wojskowy wystawił już dziewięć zmian. Obecnie jego głównym zadaniem jest szkolenie wojsk irackich.

30 IRAK W misji szkoleniowej NATO w Iraku (NTM-I) Polska uczestniczy od 2005 roku. Jej celem jest przeprowadzenie procesu szkolenia oraz doradztwo dla kadr średniego i wyższego szczebla Irackiego Ministerstwa Obrony i Irackich Sił Bezpieczeństwa, jak również koordynacja dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla nowotworzonych sił. Obecnie prowadzone są kursy szkoleniowe w  irackim centrum szkoleniowym w Ar-Rustamiyah.

31

32 SŁUŻBA ZAWODOWA


Pobierz ppt "BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google