Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w ustawie o systemie oświaty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w ustawie o systemie oświaty"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w ustawie o systemie oświaty

2 Nowe przepisy obejmują zmiany w zakresie:
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (dodany rozdział 3a);

3 warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
(dodany 3b)

4 sprawowania i organizacji nadzoru pedagogicznego
zmiany w art.: 21a, 31, 33, 34,35, 41, 54, 55 i 89 ustawy o systemie oświaty

5 Liczebność w oddziałach klas I-III szkoły podstawowej
możliwość zwiększenia liczby uczniów w oddziale klas I - III w trakcie roku szkolnego; jeżeli liczba uczniów zostanie zwiększona o więcej niż 2, zatrudnia się asystenta nauczyciela; W każdym przypadku zwiększenia liczby uczniów, dyrektor szkoły zobowiązany jest do powiadomienia organu prowadzącego oraz uzyskania jego zgody w zakresie przyjętych rozwiązań Jednocześnie, w każdym przypadku zwiększenia liczby uczniów w oddziale klas I-III, dyrektor szkoły będzie obowiązany uzyskać również zgodę rady oddziałowej rodziców.

6 Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zmiany w art. 3 pkt 2a i dodany pkt 18a, art. 16 ust. 11a oraz art. 71b ustawy o systemie oświaty) W słowniku ustawy dookreślono definicję oddziału integracyjnego, w związku ze zmianą porządkującą w wyniku uchylenia art. 71b ust. 7 pkt 3 ustawy o systemie oświaty (art. 3 pkt 2a); wprowadzono definicję specyficznych trudności w uczeniu się zawartą obecnie w aktach wykonawczych do ustawy o systemie oświaty (dodany pkt 18a); Wskazano również, ze w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie stosuje się przepisów dotyczących przeprowadzania rocznych egzaminów klasyfikacyjnych związanych ze spełnieniem przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą (art. 16 ust. 11a).

7 W art. 71 b ustawy o systemie oświaty doprecyzowano, ze kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. doprecyzowano, ze projektowane przepisy art. 71b ust. 1, 1a i 1b oraz przepisy wydane na podstawie art. 71 b ust. 7 pkt 2 stosuje się odpowiednio do przedszkoli niepublicznych, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych (art. 85a).

8 Finansowania zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zmiana art. 5b i dodany art. 7e ustawy o systemie oświaty oraz art. 30 ust. 10b i art. 35a ustawy- Karta Nauczyciela).

9 (zmiany w art.: 20h, 20j, 20zh ustawy o systemie oświaty)
zasad postępowania rekrutacyjnego do szkół sportowych oraz szkół dwujęzycznych, a także w zakresie przechodzenia uczniów do szkół różnych typów (zmiany w art.: 20h, 20j, 20zh ustawy o systemie oświaty) Zmiana art. 20h ust. 1 ma na celu umożliwienie przyjmowania do innych klas wyższych szkół podstawowych sportowych i szkół z oddziałami sportowymi lub mistrzostwa sportowego niż klas pierwszych. Polega na dodaniu wyrażenia „lub do klasy wyższej niż pierwsza w tych szkołach, w przypadku gdy szkole nie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie". W związku ze zmianą art. 20j ust. 1, polegającą na rezygnacji z obowiązku przygotowania przez CKE sprawdzianu kompetencji językowych dla celów rekrutacji do szkoły ponad gimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego w szkole ponad gimnazjalnej ogólnodostępnej i nadania kompetencji w tym zakresie radom pedagogicznym tych szkół W art. 20zh projektowana zmiana dotyczy brzmienia delegacji dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

10 Zadanie organu prowadzącego szkołę art. 5a ust
Zadanie organu prowadzącego szkołę art. 5a ust.4 ustawy o systemie oświaty Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach: 1) sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego; 2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

11 Art. 5 ust 7 pkt 3 ustawy o systemie oświaty
Zadań organu prowadzącego szkołę w zakresie zapewnienia szkole, w ramach dotychczas świadczonej obsługi administracyjnej, również obsługi prawnej Art. 5 ust 7 pkt 3 ustawy o systemie oświaty

12 (zmiany w art.: 9a, 9c, 9d i 9e ustawy o systemie oświaty).
zadań i struktury organizacyjnej instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych tj. CKE i OKE; (zmiany w art.: 9a, 9c, 9d i 9e ustawy o systemie oświaty).

13 (zmiany w art. 22ae ustawy o systemie oświaty)
Zwiększenie kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niektórych uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (zmiany w art. 22ae ustawy o systemie oświaty)

14 (zmiany w art. 53 ustawy o systemie oświaty)
Wybór rady rodziców (zmiany w art. 53 ustawy o systemie oświaty) Eliminacja konieczności wyboru rad rodziców w każdym roku szkolnym, łącząc zarazem ich kadencyjność z poszczególnymi etapami edukacyjnymi; w przypadku zmniejszenia się składu rady rodziców przed upływem kadencji, przeprowadzane są wybory uzupełniające.

15 Zadań publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym; MEN planuje rozszerzenie przepisu art. 77a ustawy o systemie oświaty o: zobowiązanie tych placówek do podejmowania działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty, zgodnie z polityką oświatową państwa, w zakresie określonym w statutach tych placówek; umożliwienie ministrom prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli, powierzania wykonywania zadań związanych z podnoszeniem jakości edukacji, po zapewnieniu środków na ich realizację.

16 uznawania świadectw szkolnych wydanych za granicą
(zmiana w art.93 i art. 93a-93h ustawy o systemie oświaty) Głównymi celami zaproponowanych zmian art. 93 są: 1. poprawa skuteczności oraz skrócenie czasu postępowania prowadzącego do uznania wykształcenia uzyskanego za granicą, a w konsekwencji umożliwienie posiadaczom świadectw wydanych za granicą szybszego podejmowania dalszej nauki lub pracy w Polsce; 2. realizacja zobowiązań międzynarodowych Polski w zakresie uznawalności wyksztalcenia, w tym umów dwustronnych oraz Konwencji Lizbońskiej, tj. Konwencji o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wyksztalcenia w Regionie Europejskim z roku 1997; 3. poprawa spójności systemu uznawania w Polsce świadectw i dyplomów uzyskanych za granicą w świetle wprowadzonych w ciągu ostatnich lat przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowych uregulowań prawnych w zakresie uznawania zagranicznych dyplomów ukończenia szkół wyższych.

17 Zadań międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży
Proponuje się dodanie nowego artykułu 94c, który przewiduje, że w zakresie nieokreślonym w umowie międzynarodowej lub w przypadku braku umowy międzynarodowej dot. współpracy dzieci i młodzieży, minister edukacji może wspierać działania z tego zakresu, w tym poprzez ich dofinansowanie. Przy realizacji tych działań ma być uwzględniony wieloletni plan współpracy zagranicznej ministra edukacji zgodny z wieloletnimi strategiami w zakresie spraw zagranicznych, o których mowa w ustawy z 4 września 1997 r. o działaniach administracji rządowej.

18 Przekształcenie oddziałów przedszkolnych w przedszkola oraz łączenie przedszkoli ze szkołami podstawowymi w zespoły Docelowo od r. w systemie oświaty będą funkcjonowały przedszkola jako podstawowa forma edukacji przedszkolnej, a w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami rada gminy będzie mogła uzupełnić sieć przedszkoli publicznych o publiczne inne formy wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 5 nowelizacji oddziały przedszkolne działające w szkołach podstawowych z mocy prawa r. staną się przedszkolami. Od tego samego dnia powstałe w ten sposób przedszkola z mocy prawa zostaną połączone w zespoły ze szkołami podstawowymi, w których działały dotychczas jako oddziały przedszkolne. Stanowisko dyrektora takiego zespołu obejmie dotychczasowy dyrektor szkoły podstawowej (który będzie dyrektorem zespołu do końca okresu, na jaki zostało mu powierzone stanowisko dyrektora szkoły podstawowej), natomiast nauczyciele dotychczas zatrudnieni w szkole podstawowej staną się nauczycielami zatrudnionymi w zespole

19 kontynuacji stażu na wyższy stopień awansu zawodowego po urlopie rodzicielskim
art. 9d ust. 5a KN stanowi on, że jeżeli nieobecność spowodowana jest urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub ojcowskim, konieczność powtarzania całej procedury wystąpi dopiero po upływie roku i sześciu miesięcy. W pozostałych przypadkach nadal będzie to termin roczny. 

20 Od roku szkolnego 2014/2015 nabór na nowy rok szkolny w publicznych szkołach dla młodzieży odbywa się na nowych zasadach

21 Szkoła podstawowa Gimnazjum W roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016:
Szkoła podstawowa Gimnazjum I etap rekrutacji W roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016: - kryteria zawarte w statucie danej szkoły podstawowej, które dyrektor podaje do wiadomości kandydatów nie później niż do końca lutego 2014 r. i 2015 r. Statut określa liczbę punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów (art. 8 u.z.u.s.o.) Od roku szkolnego 2016/2017: - kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata (art. 20e ust. 3 u.s.o.). Organ prowadzący ustalając kryteria społeczne (lokalne) obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, przyzna im także liczbę punktów oraz określi dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. Spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata będzie potwierdzane oświadczeniem. - kryteria zawarte w statucie danego gimnazjum, które dyrektor podaje do wiadomości kandydatów nie później niż do końca lutego 2014 r. i 2015 r. Statut określa liczbę punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów (art. 9 u.z.u.s.o.) - kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata (art. 20e ust. 3 u.s.o.). Organ prowadzący ustalając kryteria społeczne (lokalne) obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów, przyzna im także liczbę punktów oraz określi dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. Spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata będzie potwierdzane oświadczeniem. II etap rekrutacji III etap rekrutacji postępowanie uzupełniające Jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające (art. 20zd u.s.o.). Jeżeli dane publiczne gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor publicznego gimnazjum w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) wyznacza termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego (art. 9 ust. 3 u.z.u.s.o.). W późniejszych latach postępowanie uzupełniające przeprowadza dyrektor (art. 20zd u.s.o.).

22 Od roku szkolnego 2014/2015 obowiązują zmienione zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli. Nowe obowiązki spoczywają w szczególności na dyrektorach i organach prowadzących, w tym w związku z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji i określeniem kryteriów rekrutacyjnych oraz ochroną danych osobowych dzieci, zaś rodzice muszą skompletować i złożyć wniosek z załącznikami.

23 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU UCHWAŁA NR ....................
z dnia r. w sprawie lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.20c ust. 4 i 6, art. 20t, ust.1 ,ust.2 pkt.2 oraz ust. 6 – 10 w związku z art. 6 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1 Dziecko czteroletnie (ur. w 2011r.) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka– 18 pkt; Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie)pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolnicza działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/ studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.-16 pkt. Dziecko korzystające z pełnej oferty przedszkola (3 godziny i więcej ponad podstawę programową) – 12 pkt; Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym 2015/2016 edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.– 8 pkt; Dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowej trudnej sytuacji materialnej i jest objęte pomocą socjalną – 4 pkt; § 2 Ustala się wartość po 36 pkt dla każdego kryterium ustawowego obowiązującego na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego § 3 Spełnienie kryteriów wymienionych w § 1 potwierdza się dokumentami załączonymi do wniosku o przyjęcie do przedszkola zgodnie z ustawią z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. § 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. § 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

24 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
Art. 32. W roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, 1574 i 1644), w zakresie tych zadań.


Pobierz ppt "Zmiany w ustawie o systemie oświaty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google