Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania konfliktów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania konfliktów"— Zapis prezentacji:

1 Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania konfliktów
Konferencja szkoleniowa Wdrożenie programu „ Bliżej prawa” 20 Kwietnia 2004

2 Nieznajomość prawa szkodzi
„ Powiedz mi , a może posłucham ,naucz mnie ,a może zapamiętam ,włącz mnie a zrobię ” Postępowanie mediacyjne oznacza naprawę tego wszystkiego , co tylko da się naprawić. Oznacza sprawiedliwość naprawczą, w której liczą się zadośćuczynienie, przeproszenie , przebaczenie tzn. także uczucia ludzi i ich emocje . W sprawiedliwości naprawczej najważniejszy jest proces, jaki zachodzi między sprawcą a ofiarą.

3 Mediacja Postępowanie mediacyjne to dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron znajdujących się w konflikcie w obecności bezstronnej i neutralnej trzeciej osoby - mediatora. „ Kodeks etyki mediatora”

4 Mediacja Rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich ,problemów i sporów powinno odbywać się drogą negocjacji kompromisu ,porozumienia ,konsensusu . Instytucja mediacji w prawie karnym istnieje niecałe 30 lat. W naszym kraju, faktycznie , jako eksperymentalny program w sprawach o czyny karalne od 1996 roku, a formalnie została włączona do ustawy z 26 października 1982 roku ,przy czym zaczęła obowiązywać od wydania rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku.

5 Przyczyny konfliktów w szkole Uczeń - Uczeń
Odmówienie odpisania pracy domowej Brak pomocy na klasówce Rywalizacja o sympatię osób Brak umiejętności rozwiązywania konfliktów za pomocą słów Odmienność poglądów ,brak tolerancji dla inności pochodzenie, różnica wieku Zazdrość, bezmyślność, nuda, obmawianie, kierowanie się pierwszym impulsem, Wyłudzanie pieniędzy Zła tradycja fali Brak jasno określonych zasad korzystania z procedur i reguł organizacyjnych Uprzywilejowanie jednostki lub grupy kosztem innych Używanie substancji psychoaktywnych Brak satysfakcji w szkole rekompensowany chęcią zaimponowania grupie rówieśniczej

6 Przyczyny konfliktów Uczeń - Nauczyciel
Poczucie niesprawiedliwości z powodu słabo umotywowanej oceny, ocen z tzw. błahych powodów Brak jasno określonych zasad WSO – wewnętrzna potrzeba nagradzania „Zmuszanie ‘’do wycieczek Słaba komunikacja Przeświadczenie o dyskryminacji, dyskryminacja rzeczywista/ religijna, płci / Poczucie ośmieszenia w wyniku komentarza nauczyciela, „spisanie na straty” ,brak ostatniej szansy Osobowe cechy nauczyciela / nauczyciel – przyjaciel/ Sugerowanie się wyglądem ucznia Przyzwyczajenie Nauczyciela do słabych wyników ucznia Brak życzliwości, nieufność wobec podawanych powodów

7 Nauczyciel - Uczeń Słabe wyniki w nauce ,opuszczanie zajęć
Brak kultury /forma wypowiedzi , słownictwo, przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, mała aktywność, okazywanie złości / Rażące naruszenie regulaminu /wzgl. bezpieczeństwa, nieposłuszeństwo

8 Uczeń - Rodzice Nieposłuszeństwo ,brak szacunku
Słabe wyniki w nauce ,nieadekwatne do oczekiwań, słaba praca Późne powroty do domu Niewłaściwe towarzystwo Brak pomocy w zajęciach domowych Strój Patologie

9 Kodeks etyki mediatora
Mediator w swojej pracy powinien kierować się ZASADAMI DOBRA STRON tzn. : 1.FACHOWOŚCI –obowiązuje go nabywanie wiedzy i umiejętność posługiwania się posiadaną wiedzą zgodnie z dobrem i interesami obu stron

10 Kodeks mediatora 2.DOBROWOLNOŚCI –dobrowolna zgoda stron na mediację musi zostać wyrażona na początku pierwszego spotkania .Strony powinny zostać poinformowane ,że mogą wycofać się na każdym etapie postępowania. Nie wolno wywierać na nie żadnej presji, aby zgodziły się na mediację. Warunek pełnej dobrowolności jest bezwzględny; odróżnia to mediacje od sądu i arbitrażu.

11 Kodeks etyki mediatora
3. BEZSTRONNOŚCI – Strony w mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo z zachowaniem godności i szacunku. Niedopuszczalne jest aby mediator pozostawał ze stronami w stanie pokrewieństwa lub jakichkolwiek innych związkach.

12 Kodeks etyki mediatora
4.NEUTRALNOŚCI – wobec przedmiotu sporu. Mediator nie narzuca stronom własnych rozwiązań , nawet gdy – jak sądzi –byłyby najlepsze.

13 Kodeks etyki mediatora
5.POUFNOŚCI- wszystko co się dzieje w czasie prowadzenia mediacji jest poufne i nie może być przekazywane żadnej instytucji lub osobie prywatnej. Dokumentacja przechowywana w związku z prowadzonymi mediacjami musi być zabezpieczona przed osobami niepowołanymi. W przypadku poważnych przestępstw mediator powinien poinformować odpowiednie organy.

14 Kodeks etyczny mediatora
6. BEZINTERESOWNOŚCI – mediator nie może czerpać żadnych korzyści materialnych z tego co jest przedmiotem negocjacji między stronami . Nie może mieć także żadnego osobistego interesu z faktu zawarcia ugody czy sposobu i form w jakich zostanie zawarta.

15 Kodeks etyczny mediatora
7.AKCEPTOWALNOŚCI – mediator powinien być zaakceptowany przez strony – reguły i procedury muszą być podane na początku negocjacji.

16 Kodeks etyki mediatora
8. SZACUNKU –mediator dba o zapewnienie bezpiecznych warunków rozmów. Mediacja powinna być prowadzona w odpowiednim tempie w czasie wyznaczonym przez możliwości i życzenia stron. Musi zapewnić SATYSFAKCJĘ PROCEDURALNĄ /WŁAŚCIWY SPOSÓB PROWADZENIA MEDIACJI /,MERYTORYCZNĄ /ZADOŚĆUCZYNIENIE / I PSYCHOLOGICZNĄ /POCZUCIE AUTORSTWA STRON WOBEC OSIĄGNIĘTEGO ROZWIĄZANIA I LEPSZE SAMOPOCZUCIE PO PRZEPROWADZONEJ MEDIACJI.

17 Kto może zostać mediatorem Rozporządzenie MS z dnia 13 czerwca 2003 r.
Kwalifikacje moralno – etyczne : Uczciwość i bycie godnym zaufania Umiejętność koncentrowania się , skupienia Łatwość w nawiązywaniu kontaktu z innymi , otwartość Umiejętność aktywnego słuchania Umiejętność okazywania szacunku innym Cierpliwość Tolerancja Życzliwość Działanie bez przemocy

18 Mediator – rozporządzenie
Osoba godna zaufania Posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich Ukończyła 26 lat Nie była karana za przestępstwo umyślne Posiada umiejętności likwidowania konfliktów oraz wystarczającą wiedzę oraz daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków Została wpisana do wykazu sądów okręgowych


Pobierz ppt "Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania konfliktów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google