Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Parczewie Parczew, 22.10.2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Parczewie Parczew, 22.10.2014r."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Parczewie Parczew, 22.10.2014r.

2 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty System oświaty zapewnia w szczególności: możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez uczniów niepełnosprawnych, opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych

3 Akty prawne regulujące przebieg kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

4 Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: 1)niesłyszących 2)słabo słyszących 3)niewidomych 4)słabo widzących 5)z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 6)z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 7)z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 8)z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 9)z niepełnosprawnościami sprzężonym

5 Zgodnie z zapisami prawa oświatowego, dla każdego dziecka niepełnosprawnego opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET), który zawiera między innymi: - zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia - rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów - zakres działań o charakterze rewalidacyjnym - formy i metody pracy z uczniem, oraz wymiar godzin - działania wspierające rodziców uczniów oraz zakres współdziałania z poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi instytucjami

6 W przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim zespół specjalistów opracowuje Programy Rewalidacyjno – Wychowawcze.

7 20102011201220132014 1819162021 2001200220032004 51188 200520062009 8109

8 Oddziały integracyjne: -Oddział „0” – 5 dzieci (w tym 1 nauczanie indywidualne) -Klasa 3 A – 3 dzieci -Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze zespołowe – 3 dzieci - Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze indywidualne- 3 dzieci -Nauczanie indywidualne – 2 uczniów -Pozostali uczniowie niepełnosprawni uczą się w oddziałach ogólnodostępnych

9 Baza szkoły - Sala nr 18

10 Sala nr 18

11 Sala do ćwiczeń

12 Sala nr 36

13

14 MOCNE STRONY SZKOŁY: - Wykwalifikowana i stale podnosząca swoje kwalifikacje kadra pedagogiczna - Sale do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi - Współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami oraz otwartość na współpracę z rodzicami - Doposażanie szkoły w sprzęt do ćwiczeń, Integracji Sensorycznej oraz wyposażenie klasopracowni w pomoce dydaktyczne - Powstanie i praca zespołów nauczycieli - Integracja dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami oraz życzliwa postawa innych uczniów do niepełnosprawnych kolegów - Łazienka dla niepełnosprawnych -Podjazd dla niepełnosprawnych

15 18 nauczycieli posiada kwalifikacje w następujących specjalizacjach: - pedagogika terapeutyczna z rewalidacją – 5 nauczycieli - oligofrenopedagogika – 8 nauczycieli - Logopedia - 2 - pedagog, psycholog - pedagogika specjalna – 2 nauczycieli - surdopedagogika – 1 nauczyciel - praca z dzieckiem autystycznym – 2 nauczycieli - nauczanie i wychowanie dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi – 1 nauczyciel

16 Nauczyciele stale doskonalą swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach zawodowych: - Elementy integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym - Kurs masażu Shantala - Kurs masażu dla dzieci z autyzmem - Doskonalenie specjalistów zajmujących się dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi z dodatkowymi ograniczeniami do 12rż., które pozostają bez właściwego wsparcia i edukacji szkolnej - Formy opieki i wspierania w rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - Kurs terapii ręki - Edukacja włączająca - Organizacja zajęć rewalidacyjnych w szkole i przedszkolu - Metoda ułatwionej komunikacji w pracy z osobami autystycznymi - Dziecko autystyczne w szkole -Praca z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym -Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

17 PLANY SZKOŁY: -Dalsze likwidowanie barier architektonicznych (dojazd do sali ćwiczeń), -Przygotowanie kolejnego pomieszczenia do pracy z dziećmi, niepełnosprawnymi przy sali gimnastycznej, -Doposażanie pracowni w pomoce dydaktyczne, -Dalsze doskonalenie kadry pod kątem zdobywania specjalistycznych umiejętności i kwalifikacji do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Organizacja pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Parczewie Parczew, 22.10.2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google