Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Ewa Habzda-Siwek Katedra Kryminologii UJ. Wykład specjalizacyjny (ECTS-4) Cel wykładu  uzupełnienie/ rozszerzenie podstawowego kursu kryminologii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Ewa Habzda-Siwek Katedra Kryminologii UJ. Wykład specjalizacyjny (ECTS-4) Cel wykładu  uzupełnienie/ rozszerzenie podstawowego kursu kryminologii."— Zapis prezentacji:

1 Dr Ewa Habzda-Siwek Katedra Kryminologii UJ

2 Wykład specjalizacyjny (ECTS-4) Cel wykładu  uzupełnienie/ rozszerzenie podstawowego kursu kryminologii  przybliżenie studentom warsztatu kryminologicznego: analiza i interpretacja statystyk przestępczości, studium przypadku, opis przestępczości w oparciu o badania kryminologiczne, weryfikacja hipotez badawczych

3 Prawo stacjonarne (30h): środa, godz. 11.30 – 13.00, s. 223, ul. Olszewskiego 2 Prawo niestacjonarne (21h) piątek, godz.10.45 – 13.15, s.219, ul. Olszewskiego 2 zakres egzaminu taki sam!

4 Wykłady dla studiów niestacjonarnych w terminach zjazdów tj.  7 marca 2014, 21 marca 2014,  4 kwietnia 2014, 25 kwietnia 2014,  16 maja 2014, 30 maja 2014 oraz  13 czerwca 2014

5 Terminy egzaminów (sesyjne): 17 czerwca 2014 r. wtorek, g.9.00, s.316 23 czerwca 2014 r. poniedziałek, g.9.00, s.316 26 czerwca 2014 r. czwartek, g.9.00, s.316 8 września 2014 r. poniedziałek, g.9.00, s.316 Egzaminy przedterminowe: 4 lub 11 czerwca: godz. 13.00, sala 223 13 czerwca 2014: godz. 12, sala 223

6 - uczestnictwo w wykładzie - zaliczenie egzaminu końcowego Fakultatywnie: -zapoznanie z pracą Aresztu Śledczego  -zapoznanie z pracą Oddziału Psychiatrii Sądowej Szpitala im.Babińskiego)

7 Zakres egzaminu:  - wykład  - materiały udostępnione (slajdy, tabele) Forma egzaminu:  test jednokrotnego wyboru: 30 pytań, próg zaliczenia 60 %  Punktacja:  18 – 20 pkt = dst  21 - 23 pkt = +dst  24 - 25 pkt = db  26 - 27 pkt = +db  28 - 30 pkt = bdb

8 Dyżury:  Środa: godz. 13.00 – 14.00 Piątek (w terminach zjazdów): godz. 10.15 – 10.45,  p.127, ul. Olszewskiego 2 Mail: ewa.habzda-siwek@uj.edu.pl

9  K. Badźmirowska-Masłowska. Młodociani zabójcy, Zakamycze, Kraków 2000   J. Błachut, A.Gaberle, K.Krajewski: Kryminologia, Wyd. Arche, Gdańsk 1999  J. Brzezińska: Dzieciobójstwo. Aspekty prawne i etyczne, Monografie Lex, 2013   J.K. Gierowski: Motywacja zabójstw, Wyd. UJ 1989   J.K. Gierowski (red): Zabójcy i ich ofiary, Wyd. IES, Kraków 2002  J.K.Gierowski, L.K.Paprzycki, Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające: zagadnienia prawno-materialne, procesowe, psychiatryczne i psychologiczne, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2013   J. Gilligan, Wstyd i przemoc, Media Rodzina 2001, s. 70-100

10  R. Hare: Psychopaci są wśród nas, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006  E. Habzda-Siwek: Kilka uwag o przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu z rozdziału XIX kodeksu karnego w oparciu o dane ze statystyk policyjnych, w: P.Kardas, T.Sroka, W.Wróbel (red.): Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Wydawnictwo UJ i Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s.1109-1132.  M.Grzyb, E. Habzda-Siwek, Płeć a przestępczość. O problemie dysproporcji płci wśród sprawców przestępstw z użyciem przemocy, archiwum Kryminologii, t.XXXIII, w materiałach udostępnionych  T. Jaśkiewicz-Obydzińska, E. Wach, Sprawczynie zabójstw, w: Zabójcy i ich ofiary, Kraków 2002

11  M. Kowalczyk, Zabójcy i mordercy. Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych, Oficyna Impuls 2010   K. Krajewski, Bójki i pobicia. Analiza kryminologiczna, Kraków 1988, UJ.  A. Księżopolska-Breś, Odpowiedzialność karna za dzieciobójstwo w prawie polskim, Wolters Kluwer 2010.   Z. Lasocik, Zabójca zawodowy i na zlecenie, Zakamycze, Kraków 2003   Z. Majchrzyk, Motywacje zabójczyń. Alkohol i przemoc w rodzinie., Warszawa 1995, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.   Z. Majchrzyk: Nieletni, młodociani i dorośli sprawcy zabójstw, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2001

12  Z. Majchrzyk: Zabójczynie i zabójcy. Osobowość, motywy, uwarunkowania sytuacyjne. Analiza z perspektywy psychologicznego orzecznictwa sądowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2008   K. Marzec-Holka, Dzieciobójstwo, Bydgoszcz 2004, Wyd. Akad.Bydg., s.42-72   A. Moir, D.Jessel: Zbrodnia rodzi się w mózgu. Zagadka biologicznych uwarunkowań przestępczości, Książka i Wiedza 1998   K. Olszak : Bójka i pobicie. Aspekty wykrywacze i dowodowe, Oficyna a Wolters Kluwer business 2009.   A.Siemaszko (red): Atlas przestępczości w Polsce 4, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009   M.Szwed, L.Wieczorek: Dzieciobójstwo. Od przepisu prawa do indywidualnego przypadku, Oficyna Wydawnicza „ Humanitas”, Sosnowiec 2009   A.Wolska, Model czynników ryzyka popełnienia zabójstwa, Wyd. Usz., Szczecin 2001

13 Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu :  definicje, możliwe sposoby rozumienia (ujęcie prawnokarne i kryminologiczne)  mala per se i mala prohibita  zakres kryminalizacji w kodeksie karnym Systematyka rozdziału XIX kodeksu karnego (PPŻZ a przestępczość z użyciem przemocy >przemoc jako tło sytuacyjne i motywacyjne) Ciemna liczba przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu

14  - rozmiary i udział PPŻZ (przestępstw z r. XIX kk) w ogólnej strukturze przestępczości  - dane ze statystyk policyjnych (rozmiary przestępczości stwierdzonej, wykrywalność)  - dynamika przeciwko życiu i zdrowiu ogółem i w poszczególnych subkategoriach  - współczynniki przestępczości ogółem i w poszczególnych kategoriach  - podejrzani (kobiety/mężczyźni) o ppżz  - skazani za ppżz

15 Obraz statystyczny poszczególnych typów/kategorii przestępstw :  zabójstwo (dokonane vs. usiłowane; zabójstwo kwalifikowane i uprzywilejowane) – art. 148 k.k.  Dzieciobójstwo (art. 149 k.k.)  uszczerbek na zdrowiu/ naruszenie czynności ciała ( art. 156 i 157 k.k.)  przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym jako kategoria statystyczna (m.in. Eurostat)  udział w bójce lub pobiciu (art. 158 i 159 k.k.)  Pozostałe przestępstwa z r. XIX k.k.

16 Struktura i dynamika przestępstw z rozdziału XIX kodeksu karnego (148- 162 kk) Sprawcy przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu  - podejrzani (zróżnicowanie ze względu na płeć oraz wiek) Wykrywalność przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu

17  Zabójstwo:  - ujęcie prawnokarne  - ujęcie kryminologiczne   Typologia zabójstw:  problemy definicyjne (zabójstwo a morderstwo)  zabójstwa dokonane vs usiłowane  zabójstwo "zwykłe" a kwalifikowane (“ciężkie”)  (zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem)  zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami ("w afekcie") – problemy kwalifikacyjne i orzecznicze

18 Fenomenologia zabójstw:  zabójstwo w rodzinie  zabójstwo z zazdrości  zabójstwo tyrana domowego  zabójstwa “na zlecenie”  zabójstwa seryjne  zabójstwa na tle seksualnym 

19 Sprawcy zabójstw i ich ofiary:  Przedstawienie wyników badań psychologicznych i kryminologicznych (Gierowski, Wolska, Majchrzyk)  Psychologiczny portret sprawców zabójstwa (płeć, wiek, status społeczno-ekonomiczny (SSE), zmienne osobowościowe, środowisko wychowawcze, model rodziny)  Motywacja sprawców zabójstw: typologia zabójców ze względu na dominujące motywy  Sylwetka psychologiczna i psychospołeczna ofiar

20  Relacja sprawcy i ofiary (syndrom wyuczonej bezradności)   Profilowanie - typowanie sylwetki psychologicznej sprawców zabójstw  Nieletni sprawcy zabójstw  Kobiety - sprawcy zabójstw   Etiologia zabójstwa: problem motywacji  Czynniki sytuacyjne jako tło motywacyjne zabójstw  Rola alkoholu w etiologii zabójstwa

21  Dzieciobójstwo jako fenomen społeczny  Fenomenologia zjawiska  Motywacja sprawczyń (na podstawie opinii psychologiczno-psychiatrycznych)  Reakcja prawno karna na dzieciobójstwo: problemy orzecznicze  Studium przypadku

22 Kwestie definicyjne (rozumienie potoczne i prawnokarne bójki i pobicia; problemy orzecznicze) Obraz statystyczny przestępstw z art. 158 i 159 kk (struktura, wskaźniki, dynamika,)  Bójka i pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia (wykładnia pojęcia "niebezpieczne narzędzie" i “inny podobnie niebezpieczny przedmiot”) 

23 Obraz fenomenologiczny bójek/pobić w świetle badań (Skarżyński, Krajewski, Olszak) czas i miejsce zdarzenia  okoliczności zdarzenia (motywy)  uczestnicy/ sprawcy bójek i pobić  kontekst wpływu społecznego  kontekst kulturowy Specyficzne formy bójek: "ustawki" Nieletni uczestnicy bójek i pobić Zjawisko „Happy slapping”

24 Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu (art.156, 157 i 157a kk)  Przestępstwa z art.156, 157 i 157a kk  - uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności ciała, rozstrój zdrowia  - problemy orzecznicze Obraz statystyczny (struktura, dynamika) przestępstw z art. 156 i 157 kk 

25 Art. 160 i 161kk: narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia człowieka/ na zarażenie wirusem HIV lub chorobą zakaźną)  (Casus Simone Mole'a)  Art. 150 kk: zabójstwo eutanatyczne  Art.151 kk: pomoc do samobójstwa  Art. 152 – 154 kk: kryminalizacja przerwania ciąży z naruszeniem przepisów ustawy  Art. 155 kk: nieumyślne spowodowanie śmierci

26 Perspektywa wiktymizacyjna  "Wyrównanie szkody" w odniesieniu do przestępstw p-ko życiu i zdrowiu (Taeter-Opfer Vergleich) Czy kompensacja jest możliwa? - możliwości implementacji reguł sprawiedliwości naprawczej Problem relacji rodzinnych sprawcy i ofiary (VOR) - Mediacja Status i rola ofiary w procesie karnym – aktualne problemy

27  Model wieloczynnikowy zachowania człowieka (w tym przestępstwa)  Koncepcje biologiczne (rola uszkodzeń mózgu, możliwości diagnostyczne fMRI)  Ujęcie psychoanalityczne (J.Gilligan)  Koncepcja osobowości nieprawidłowej, konstrukt psychopatii (H.Cleckley, R.Hare)  Inne czynniki/ determinanty osobowościowe  - renesans koncepcji H.J.Eysencka?

28 Nowe modele zachowania i teoretyczne koncepcje wyjaśniające (podejście integracyjne): ogólna teoria napięcia R. Agnew (Strain Theory of Delinquency) Koncepcje wyjaśniające zróżnicowane w aktywności przestępczej kobiet i mężczyzn  (gendered theory of crime)  - dyskusja o możliwościach wykorzystania tych teorii w wyjaśnianiu i zapobieganiu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu

29  Zagadnienia kryminalno-polityczne  Wymiar kary i możliwości indywidualizacji  Konstrukcja ograniczenia i wyłączenia poczytalności w polskim prawie karnym  Praktyka stosowania środków zabezpieczających  Nadzwyczajne złagodzenie kary jako instrument indywidualizacji odpowiedzialności karnej Warunkowe przedterminowe zwolnienie

30  Programy resocjalizacyjne wobec sprawców przestępstw z użyciem przemocy  Funkcjonowanie systemu terapeutycznego wykonania kary pozbawienia wolności  Możliwości realizacji „therapeutic jurisprudence”  Perspektywa salutogenetyczna w kryminologii (poczucie koherencji: A.Antonovsky)

31  Metody w ramach strategii destruktywnej i konstruktywnej  Problem powrotności do przestępstwa w kontekście PPŻZ  Zarządzanie ryzykiem (kwestionariusze oceniających ryzyko powrotności do przestępstwa/ ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa przez sprawcę niepoczytalnego/ dopuszczającego się przemocy (skala PCL- R: VRAG: Violence Risk Appraisal Guide):)

32


Pobierz ppt "Dr Ewa Habzda-Siwek Katedra Kryminologii UJ. Wykład specjalizacyjny (ECTS-4) Cel wykładu  uzupełnienie/ rozszerzenie podstawowego kursu kryminologii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google