Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przestrzeganie praw to obowiązek każdego, także ucznia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przestrzeganie praw to obowiązek każdego, także ucznia"— Zapis prezentacji:

1 Przestrzeganie praw to obowiązek każdego, także ucznia
Prezentacja opracowana przez uczniów i nauczycieli gimnazjum

2 Czym jest prawo? To ogół przepisów i norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności.

3 W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
W JAKICH SYTUACJACH I GDZIE UCZNIOWIE SPOTYKAJĄ SIĘ Z KONIECZNOŚCIĄ PRZESTRZEGANIA PRAWA? JADĄC ROWEREM W SZKOLE W DOMU W PAŃSTWIE W MIEJSCACH PUBLICZNYCH W ZASADZIE WSZĘDZIE OBOWIĄZUJĄ PRAWA DO KTÓYCH MUSIMY SIĘ PODPORZĄDKOWAĆ

4 DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PRAWO.
STATUT SZKOŁY PROGRAM WYCHOWAWCZY REGULAMINY SZKOLNE, KLASOWE PRAWA DZIECKA KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA PRAWO RODZINY KARTA PRAW RODZINY DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA KODEKS RUCHU DROGOWEGO KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KODEKS KARNY

5 ŁAMANIE PRAWA wagary przemoc psychiczna i fizyczna kradzież włamania
przestępstwa na tle seksualnym napady i pobicia

6 ŁAMANIE PRAWA wyłudzenia (np. pieniędzy) uszkodzenie cudzego mienia
używanie alkoholu lub narkotyków naruszanie godności osobistej drugiego człowieka bójki

7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH MOŻE BYĆ:
Karna Sąd może skazać na karę grzywny, areszt, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności. Według prawa polskiego ponoszą ją tylko osoby po ukończeniu 17 lat. W prawie osobę, która nie ukończyła 17 lat nazywa się nieletnim. Nieletni odpowiadają przed sądem rodzinnym Cywilna Ma charakter majątkowy i polega na naprawieniu szkody – zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej wyrównującej szkodę – np. za zniszczenie cudzej rzeczy, naprawę uszkodzonego sprzętu.

8 NIELETNI, KTÓRY NIE UKOŃCZYŁ 13 LAT:
Odpowiedzialność Cywilna - nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, którą wyrządził. Do naprawienia wyrządzonej szkody pociąga się jego rodziców lub opiekunów prawnych. Odpowiedzialność Karna- popełnienie czynu zabronionego nie pozostaje bezkarne. Popełnienie takie czynu uznane jest za przejaw demoralizacji, nieletni odpowiada wówczas przed sadem rodzinnym. Demoralizacja – to określone zachowanie niezgodne z obowiązującymi w danej społeczności normami, naruszenie zasad współżycia społecznego

9 NIELETNI, W WIEKU 13 – 17 LAT: Nieletni dopuszcza się czynu zabronionego między 13 a 17 rokiem życia – co do zasady sąd stosuje środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich; jednak jeżeli nieletni ukończył lat 15 i dopuścił się: zamachu na życie Prezydenta, zabójstwa człowieka, spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu, spowodował zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, np. pożar, dopuścił się piractwa, katastrofy w ruchu lądowym, zgwałcenia zbiorowego, wzięcia zakładnika lub rozboju może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, o ile sąd uzna, że okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności wcześniej stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.

10 NIELETNI, W WIEKU 17 – 18 LAT: Sprawca dopuszcza się czynu zabronionego między 17 a 18 rokiem życia – wówczas co do zasady sąd stosuje przepisy kodeksu karnego; wyjątkowo jednak sąd zastosuje zamiast kary środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich, jeżeli popełniony czyn jest występkiem, a okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają.

11 SCHRONISKO DLA NIELETNICH
Schronisko dla nieletnich (SdN) – specjalna placówka opieki całkowitej podlegająca ministerstwu sprawiedliwości, która realizuje funkcję diagnostyczną, resocjalizacyjną i zapobiegawczą (zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania sądowego). Kierowani są tu nieletni w wieku 13 – 21 lat, podejrzani o dokonanie czynu karalnego lub przestępstwa, a okoliczności i charakter czynu, stopień demoralizacji i nieskuteczności dotychczasowych środków wychowawczych przemawiają za przyszłym umieszczeniem w zakładzie poprawczym.

12 SCHRONISKO DLA NIELETNICH
Istnieją dwa typy schronisk dla nieletnich: zwykłe, interwencyjne. Do schroniska zwykłego może trafić nieletni, gdy: zachodzi obawa ukrycia się nieletniego, zatarcia śladów czynu karalnego przez nieletniego, nie można ustalić tożsamości nieletniego, orzeczenie o umieszczeniu nieletniego w zakładzie poprawczym natrafia na niedające się usunąć przeszkody (jednak w tym przypadku nieletni może trafić do schroniska maksymalnie na okres 3 miesięcy). Do schroniska interwencyjnego może trafić nieletni, gdy: popełnił czyn karalny wymieniony w art. 10 par. 2 Kodeksu karnego, stwarza poważne zagrożenie społeczne lub zagrożenie dla bezpieczeństwa schroniska zwykłego.

13 ZAKŁAD POPRAWCZY Zakład poprawczy (ZP), potocznie poprawczak – specjalna placówka resocjalizacyjna dla nieletnich od 13 do 21 roku życia, skierowanych ze schroniska dla nieletnich. Zapewnia naukę i kształcenie zawodowe, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne. Informacje o zadaniach na podstawie ZAKŁADU POPRAWCZEGO Z SADOWIC Zadaniem zakładu jest: resocjalizacja i rewalidacja nieletnich, zapewnienie, w miarę możliwości, prawidłowego rozwoju fizycznego i  osobowości nieletnich,  kształtowanie pozytywnych umiejętności i zainteresowań nieletnich, kształtowanie właściwej hierarchii wartości oraz przyjętych zasad współżycia społecznego, nauczanie samodzielności życiowej.

14 ZAKŁAD POPRAWCZY- przykładowe zadania
Zadania resocjalizacyjne i rewalidacyjne zakład realizuje poprzez: skuteczną czasową izolację nieletniego od społeczeństwa, na szkodę którego nieletni dotychczas działał, skuteczną izolację od negatywnych wpływów środowiska, w którym przebiegał proces socjalizacji nieletniego, prowadzenie procesu resocjalizacji wychowanka w oparciu o ofertę resocjalizacyjną i indywidualny plan resocjalizacji i rewalidacji,   nauczanie i wychowanie oraz kształcenie zawodowe,   zintegrowaną działalność wychowawczą, korekcyjną, dydaktyczną i opiekuńczą, współdziałanie z wychowankami i ich rodzinami, organizacjami społecznymi, ośrodkami pomocy społecznej, właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi osobami w celu przygotowania nieletniego do samodzielnego życia i zgodnego z normami społecznymi , informowanie rodziców o postępach w resocjalizacji wychowanka.

15 ZAKŁAD POPRAWCZY- przykładowe zadania
Zakład prowadzi działalność resocjalizacyjną w oparciu o perspektywiczny i roczny plan rozwoju, które uwzględniają udzielanie wychowankowi i jego rodzicom – prawnym opiekunom pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz psychiatrycznej w formie:  zajęć psychoedukacyjnych, zajęć specjalistycznych:   a)  korekcyjnych,   b)  wyrównawczych,   c)  rewalidacyjnych,   d)  socjoterapeutycznych i terapeutycznych, porad dla wychowanków oraz ich rodziców – opiekunów, konsultacji i warsztatów, działań mediacyjnych i interwencji w sytuacjach zagrożeń i kryzysowych.           

16 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Przestrzeganie praw to obowiązek każdego, także ucznia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google