Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja opracowana przez uczniów i nauczycieli gimnazjum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja opracowana przez uczniów i nauczycieli gimnazjum."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja opracowana przez uczniów i nauczycieli gimnazjum

2 Czym jest prawo? To ogół przepisów i norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności.

3 W JAKICH SYTUACJACH I GDZIE UCZNIOWIE SPOTYKAJĄ SIĘ Z KONIECZNOŚCIĄ PRZESTRZEGANIA PRAWA? W SZKOLE W DOMU JADĄC ROWEREM W MIEJSCACH PUBLICZNYCH W PAŃSTWIE W ZASADZIE WSZĘDZIE OBOWIĄZUJĄ PRAWA DO KTÓYCH MUSIMY SIĘ PODPORZĄDKOWAĆ

4 DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE PRAWO. STATUT SZKOŁY PROGRAM WYCHOWAWCZY REGULAMINY SZKOLNE, KLASOWE PRAWA DZIECKA KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA PRAWO RODZINY KARTA PRAW RODZINY DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA KODEKS RUCHU DROGOWEGO KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KODEKS KARNY

5 ŁAMANIE PRAWA wagary przemoc psychiczna i fizyczna kradzież włamania przestępstwa na tle seksualnym napady i pobicia wagary przemoc psychiczna i fizyczna kradzież włamania przestępstwa na tle seksualnym napady i pobicia

6 ŁAMANIE PRAWA wyłudzenia (np. pieniędzy) uszkodzenie cudzego mienia używanie alkoholu lub narkotyków naruszanie godności osobistej drugiego człowieka bójki wyłudzenia (np. pieniędzy) uszkodzenie cudzego mienia używanie alkoholu lub narkotyków naruszanie godności osobistej drugiego człowieka bójki

7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH MOŻE BYĆ: Cywilna Ma charakter majątkowy i polega na naprawieniu szkody – zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej wyrównującej szkodę – np. za zniszczenie cudzej rzeczy, naprawę uszkodzonego sprzętu. Karna Sąd może skazać na karę grzywny, areszt, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności. Według prawa polskiego ponoszą ją tylko osoby po ukończeniu 17 lat. W prawie osobę, która nie ukończyła 17 lat nazywa się nieletnim. Nieletni odpowiadają przed sądem rodzinnym

8 NIELETNI, KTÓRY NIE UKOŃCZYŁ 13 LAT: Odpowiedzialność Cywilna - nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, którą wyrządził. Do naprawienia wyrządzonej szkody pociąga się jego rodziców lub opiekunów prawnych. Odpowiedzialność Karna- popełnienie czynu zabronionego nie pozostaje bezkarne. Popełnienie takie czynu uznane jest za przejaw demoralizacji, nieletni odpowiada wówczas przed sadem rodzinnym. Demoralizacja – to określone zachowanie niezgodne z obowiązującymi w danej społeczności normami, naruszenie zasad współżycia społecznego

9 NIELETNI, W WIEKU 13 – 17 LAT: Nieletni dopuszcza się czynu zabronionego między 13 a 17 rokiem życia – co do zasady sąd stosuje środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich; jednak jeżeli nieletni ukończył lat 15 i dopuścił się: zamachu na życie Prezydenta, zabójstwa człowieka, spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu, spowodował zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, np. pożar, dopuścił się piractwa, katastrofy w ruchu lądowym, zgwałcenia zbiorowego, wzięcia zakładnika lub rozboju może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, o ile sąd uzna, że okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności wcześniej stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.

10 NIELETNI, W WIEKU 17 – 18 LAT: Sprawca dopuszcza się czynu zabronionego między 17 a 18 rokiem życia – wówczas co do zasady sąd stosuje przepisy kodeksu karnego; wyjątkowo jednak sąd zastosuje zamiast kary środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich, jeżeli popełniony czyn jest występkiem, a okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają.

11 SCHRONISKO DLA NIELETNICH Schronisko dla nieletnich (SdN) – specjalna placówka opieki całkowitej podlegająca ministerstwu sprawiedliwości, która realizuje funkcję diagnostyczną, resocjalizacyjną i zapobiegawczą (zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania sądowego). Kierowani są tu nieletni w wieku 13 – 21 lat, podejrzani o dokonanie czynu karalnego lub przestępstwa, a okoliczności i charakter czynu, stopień demoralizacji i nieskuteczności dotychczasowych środków wychowawczych przemawiają za przyszłym umieszczeniem w zakładzie poprawczym.

12 SCHRONISKO DLA NIELETNICH Istnieją dwa typy schronisk dla nieletnich: zwykłe, interwencyjne. Do schroniska zwykłego może trafić nieletni, gdy: zachodzi obawa ukrycia się nieletniego, zatarcia śladów czynu karalnego przez nieletniego, nie można ustalić tożsamości nieletniego, orzeczenie o umieszczeniu nieletniego w zakładzie poprawczym natrafia na niedające się usunąć przeszkody (jednak w tym przypadku nieletni może trafić do schroniska maksymalnie na okres 3 miesięcy). Do schroniska interwencyjnego może trafić nieletni, gdy: popełnił czyn karalny wymieniony w art. 10 par. 2 Kodeksu karnego, stwarza poważne zagrożenie społeczne lub zagrożenie dla bezpieczeństwa schroniska zwykłego.

13 ZAKŁAD POPRAWCZY Zakład poprawczy (ZP), potocznie poprawczak – specjalna placówka resocjalizacyjna dla nieletnich od 13 do 21 roku życia, skierowanych ze schroniska dla nieletnich. Zapewnia naukę i kształcenie zawodowe, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne. Informacje o zadaniach na podstawie ZAKŁADU POPRAWCZEGO Z SADOWIC Zadaniem zakładu jest: 1.resocjalizacja i rewalidacja nieletnich, 2.zapewnienie, w miarę możliwości, prawidłowego rozwoju fizycznego i osobowości nieletnich, 3.kształtowanie pozytywnych umiejętności i zainteresowań nieletnich, 4.kształtowanie właściwej hierarchii wartości oraz przyjętych zasad współżycia społecznego, 5.nauczanie samodzielności życiowej.

14 ZAKŁAD POPRAWCZY- przykładowe zadania Zadania resocjalizacyjne i rewalidacyjne zakład realizuje poprzez: 1.skuteczną czasową izolację nieletniego od społeczeństwa, na szkodę którego nieletni dotychczas działał, 2.skuteczną izolację od negatywnych wpływów środowiska, w którym przebiegał proces socjalizacji nieletniego, 3.prowadzenie procesu resocjalizacji wychowanka w oparciu o ofertę resocjalizacyjną i indywidualny plan resocjalizacji i rewalidacji, 4.nauczanie i wychowanie oraz kształcenie zawodowe, 5.zintegrowaną działalność wychowawczą, korekcyjną, dydaktyczną i opiekuńczą, 6.współdziałanie z wychowankami i ich rodzinami, organizacjami społecznymi, ośrodkami pomocy społecznej, właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi osobami w celu przygotowania nieletniego do samodzielnego życia i zgodnego z normami społecznymi, 7.informowanie rodziców o postępach w resocjalizacji wychowanka.

15 Zakład prowadzi działalność resocjalizacyjną w oparciu o perspektywiczny i roczny plan rozwoju, które uwzględniają udzielanie wychowankowi i jego rodzicom – prawnym opiekunom pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz psychiatrycznej w formie: 1.zajęć psychoedukacyjnych, 2.zajęć specjalistycznych: a) korekcyjnych, b) wyrównawczych, c) rewalidacyjnych, d) socjoterapeutycznych i terapeutycznych, 3.porad dla wychowanków oraz ich rodziców – opiekunów, konsultacji i warsztatów, 4.działań mediacyjnych i interwencji w sytuacjach zagrożeń i kryzysowych. ZAKŁAD POPRAWCZY- przykładowe zadania

16 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Prezentacja opracowana przez uczniów i nauczycieli gimnazjum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google