Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDOWA USTAWY TYTUŁ PRZEPISY MERYTORYCZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDOWA USTAWY TYTUŁ PRZEPISY MERYTORYCZNE"— Zapis prezentacji:

1 BUDOWA USTAWY TYTUŁ PRZEPISY MERYTORYCZNE
ELEMENTY OBLIGATORYJNE: TYTUŁ PRZEPISY MERYTORYCZNE PRZEPISY O WEJŚCIU USTAWY W ŻYCIE

2 BUDOWA USTAWY-kolejność
TYTUŁ PRZEPISY MERYTORYCZNE: - ogólne, - szczegółowe, PRZEPISY ZMIENIAJĄCE PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I DOSTOSOWUJĄCE PRZEPISY KOŃCOWE: - uchylające, - o wejściu ustawy w życie, - o wygaśnięciu mocy obowiązującej ustawy;

3 TYTUŁ USTAWY USTAWA z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym
USTAWA z dn roku o szkolnictwie wyższym

4 Określenie przedmiotu ustawy
rzeczowe: USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej opisowe: USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. o podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

5 Powoływanie tytułu ustawy i dzienników urzędowych
Tekst pierwotny bez zmian: „Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101 poz. 1178)” „Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Tekst pierwotny ze zmianami: „Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101 poz. 1178) z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679 i Nr 102, poz. 1115)”

6 Obecnie (po 1 stycznia 2012 r.) Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych: Art Dziennik urzędowy wydaje się z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym, z tym że w przypadku Monitora Polskiego B zachowuje się kolejność numerów, pozycji i stron. Przykład: Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161).

7 Znaczna liczba dzienników urzędowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 65, poz
Znaczna liczba dzienników urzędowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 65, poz. 718 z późn. zm.1)) ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 …

8 OZNACZANIE PRZEPISÓW I ICH SYSTEMATYZACJA
Oznaczanie przepisów w tekście ustawy: ¬ Art. 1. – artykuł – akapit, skrót „art.”, cyfra arabska z kropką prawej strony; ¬ 1. – ustęp – akapit, cyfra arabska z kropką z prawej strony; ¬ § 1. – paragraf – (tylko w kodeksach), akapit, symbol „§”, cyfra arabska z kropką z prawej strony; 1) – punkt – cyfra arabska z nawiasem z prawej strony (bez kropki); a) – litera – mała litera alfabetu łacińskiego, oprócz liter właściwych wyłącznie językowi polskiemu (ą, ę, ś, ć, ł, ń, ó, ź, ż) z nawiasem z prawej strony; – - tiret – pozioma kreska;

9 OZNACZANIE PRZEPISÓW I ICH SYSTEMATYZACJA
Oznaczanie przepisów przy ich powoływaniu: art. 1 – skrót „art.” bez względu na liczbę i przypadek + cyfra arabska z prawej strony bez kropki; ust. 1 – skrót „ust.” bez względu na liczbę i przypadek + cyfra arabska bez kropki; § 1 – symbol „§” bez względu na liczbę i przypadek + cyfrą arabską bez kropki; pkt 1 – skrót „pkt” (bez kropki!) bez względu na liczbę i przypadek + cyfra arabska bez nawiasu; lit. a – skrót „lit.” bez względu na liczbę i przypadek + litera alfabetu łacińskiego bez nawisu; tiret pierwsze – wyraz „tiret” + wyrażony słownie numer porządkowy tego tiret (w rodzaju nijakim);

10 OZNACZANIE PRZEPISÓW I ICH SYSTEMATYZACJA (przykład)
Art. 14. 1. Zwalnia się od podatku podatników: (...)   1. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się: 1) od 1 stycznia 2001 r., w przypadku podatników: a) wykonujących czynności w zakresie handlu, w tym również obnośnego i obwoźnego, oraz wykonujących usługi w zakresie: - gastronomii, - mechaniki precyzyjnej, - mechaniki maszyn biurowych; Powoływanie: „Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie ...”

11 Część wspólna wyliczenia Art. 16
Część wspólna wyliczenia Art. 16. Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: 1) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego; 2) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego; 3) prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

12 ARTYKUŁ (zasady redagowania)
§ 5. Przepisy ustawy redaguje się zwięźle i syntetycznie, unikając nadmiernej szczegółowości, a zarazem w sposób, w jaki opisuje się typowe sytuacje występujące w dziedzinie spraw regulowanych tą ustawą. § 6. Przepisy ustawy redaguje się tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje prawodawcy. § W ustawie należy posługiwać się poprawnymi wyrażeniami językowymi (określeniami) w ich podstawowym i powszechnie przyjętym znaczeniu. 2. W ustawie należy unikać posługiwania się: 1) określeniami specjalistycznymi (profesjonalizmami), jeżeli mają odpowiedniki w języku powszechnym; 2) określeniami lub zapożyczeniami obcojęzycznymi, chyba że nie mają dokładnego odpowiednika w języku polskim; 3) nowo tworzonymi pojęciami lub strukturami językowymi (neologizmami), chyba że w dotychczasowym słownictwie polskim brak jest odpowiedniego określenia.

13 Formy wyrażania obowiązków:
- rozkaźnikowa (nie występuje w tekstach prawnych) nakazowa (nakazuje się/zakazuje się) powinnościowa (formy czasownika „powinien”) opisowa (zdanie w trybie oznajmującym) Nakazowa: „Zakazuje się wypalania trwa i trzcinowisk” Powinnościowa: Przewodniczący powinien we właściwej chwili skłaniać strony do pojednania, zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu, po wstępnym wyjaśnieniu stanowiska stron. Opisowa: „Prezes Urzędu przedstawia sprawozdanie z działalności Urzędu do dnia 15 stycznia każdego roku”.

14 ARTYKUŁ (zasady redagowania)
§ 55: każdą samodzielną myśl ujmuje się w oddzielny artykuł; artykuł powinien być w miarę możliwości jednozdaniowy; § 7: zdania w ustawie redaguje się zgodnie z powszechnie przyjętymi regułami składni języka polskiego, unikając zdań wielokrotnie złożonych;

15 ARTYKUŁ (przykłady) Art § 1. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa). Ogółem: 80 wyrazów ! (545 znaków bez spacji)

16 Art. 285. § 1. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega na tym, że: 1) właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, albo 2) właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, albo 3) właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności.

17 ARTYKUŁ (przykłady) (86 wyrazów!)
Art. 42. W postępowaniu dotyczącym egzekucji należności pieniężnej osoba, która żąda wyłączenia rzeczy lub prawa majątkowego, może wpłacić do depozytu organu egzekucyjnego kwotę, na jaką zostały one oszacowane, albo kwotę równą należności pieniężnej łącznie z kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny uchyli wówczas czynności egzekucyjne odnośnie do rzeczy lub prawa, których żądanie wyłączenia dotyczy, co nie wpływa na dalszy tok postępowania o wyłączenie. W razie uwzględnienia żądania wyłączenia, kwota złożona do depozytu podlega zwrotowi. Jeżeli żądanie wyłączenia nie zostanie uwzględnione, egzekucję prowadzi się do kwoty złożonej do depozytu. (86 wyrazów!)

18 Art. 42. 1.W postępowaniu dotyczącym egzekucji należności pieniężnej osoba, która żąda wyłączenia rzeczy lub prawa majątkowego, może wpłacić do depozytu organu egzekucyjnego kwotę, na jaką zostały one oszacowane, albo kwotę równą należności pieniężnej łącznie z kosztami egzekucyjnymi. 2. W przypadku określonym w ust. 1 organ egzekucyjny uchyli czynności egzekucyjne odnośnie do rzeczy lub prawa, których żądanie wyłączenia dotyczy, co nie wpływa na dalszy tok postępowania o wyłączenie. 3. W razie uwzględnienia żądania wyłączenia, kwota złożona do depozytu podlega zwrotowi. 4. Jeżeli żądanie wyłączenia nie zostanie uwzględnione, egzekucję prowadzi się do kwoty złożonej do depozytu.

19 PRZYKŁAD BŁĘDU REDAKCYJNEGO (zdanie wielokrotnie złożone)
„Art. 10 (…) 2. W studium określa się w szczególności: 8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej;”.

20 JEDNOSTKI SYSTEMATYZACYJNE WYŻSZEGO STOPNIA
c z ę ś c i k s i ę g i t y t u ł y d z i a ł y rozdziały artykuły

21 JEDNOSTKI SYSTEMATYZACYJNE WYŻSZEGO STOPNIA (oznaczanie)
C z ę ś ć I K s i ę g a II T y t u ł III D z i a ł IV Rozdział 5

22 OZNACZANIE ROZDZIAŁÓW
Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych ? Art. 50. Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywają koszty działalności z własnych przychodów. Art. 51. Rokiem obrachunkowym w Lasach Państwowych jest rok kalendarzowy. Art. 52. 1. Lasy Państwowe sporządzają corocznie raport o stanie lasów oraz sprawozdanie finansowo-gospodarcze z działalności Lasów Państwowych.

23 Przepisy ogólne przepisy określające zakres spraw regulowanych ustawą (zakres przedmiotowy ustawy); przepisy określające podmioty, których ustawa dotyczy (zakres podmiotowy ustawy); objaśnienia użytych w ustawie określeń i skrótów (definicje legalne); inne postanowienia wspólne dla wszystkich albo dla większości przepisów merytorycznych zawartych w ustawie (np. zasady ogólne);

24 Przepisy ogólne (zakres przedmiotowy - przykłady)
Art. 1. Ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach - w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów, a zwłaszcza konsumentów.

25 Art Ustawa określa: 1) warunki produkcji żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych oraz obrotu tymi artykułami, 2) wymagania dotyczące zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej artykułów, o których mowa w pkt 1, Art. 2. Ustawy nie stosuje się do: 1) środków spożywczych produkowanych, przechowywanych, spożywanych wyłącznie we własnym gospodarstwie domowym do zaspokajania potrzeb tego gospodarstwa lub przywożonych w tym celu z zagranicy, 2) tytoniu i wyrobów tytoniowych.

26 Przepisy ogólne (zakres podmiotowy – przykłady)
Art Ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w: 1) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (...); 2) zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich (...); Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz funkcjonariuszy Policji i pożarnictwa: 1) zajmujących stanowiska nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych wojskowych i resortu spraw wewnętrznych i administracji; 2) wyznaczonych do wykonywania zadań poza wojskiem.

27 Przepisy ogólne (przepisy definicyjne)
Definicje w układzie tekstu prawnego: słowniczek; definicja agregatowa; definicje nawiasowe;

28 Objaśnienie wyrażeń ustawowych
§  Jeżeli ustawa zawiera wiele wielokrotnie powtarzających się określeń wymagających zdefiniowania, ich definicje można zamieścić w wydzielonym fragmencie przepisów ogólnych ustawy, oznaczając ten fragment nazwą "Objaśnienia określeń ustawowych". SŁOWNICZEK USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Rozdział XIV Objaśnienie wyrażeń ustawowych Art. 115. § 1. Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. (...) § 4. Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego. § 5. Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia.

29 § 150. 1. Jeżeli dane określenie ma być używane w jednym znaczeniu w obrębie całej ustawy lub innego aktu normatywnego albo całej jednostki systematyzacyjnej danego aktu, jego definicję zamieszcza się odpowiednio w przepisach ogólnych tego aktu albo w przepisach ogólnych danej jednostki systematyzacyjnej. DEFINICJA AGREGATOWA Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) najniższym wynagrodzeniu – oznacza to najniższe wynagrodzenie pracowników określane przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie Kodeksu pracy; 2) osobie niepełnosprawnej bezrobotnej – oznacza to osobę niepełnosprawną bezrobotną w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu; 3) organizacjach pozarządowych – oznacza to stowarzyszenia, związki, izby oraz organizacje pracodawców i pracobiorców w szczególności działające na rzecz osób niepełnosprawnych, tworzone na podstawie odrębnych przepisów.

30 §  Jeżeli dane określenie ma być używane w ustalonym znaczeniu tylko w obrębie zespołu przepisów, jego definicję zamieszcza się w bezpośrednim sąsiedztwie tych przepisów. DEFINICJA NAWIASOWA Art. 46. § 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Art. 81. § 1. Jeżeli ustawa uzależnia ważność albo określone skutki czynności prawnej od urzędowego poświadczenia daty, poświadczenie takie jest skuteczne także względem osób nie uczestniczących w dokonaniu tej czynności prawnej (data pewna). Art. 172. § 1. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

31 Przykłady chybionych definicji
Art. 47 k.w. § 5. Charakter chuligański mają wykroczenia polegające na umyślnym godzeniu w porządek lub spokój publiczny albo umyślnym niszczeniu lub uszkadzaniu mienia, jeżeli sprawca działał publicznie oraz w rozumieniu powszechnym bez powodu lub z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie podstawowych zasad porządku prawnego. Art. 115 k.k. § 21. Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.

32 Przepisy ogólne (zasady ogólne - przykłady)
Rozdział 2 Zasady ogólne  Art. 6. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.  Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.  Art. 8. Organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli.

33 PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE (§ 24 - KOLEJNOŚĆ)
przepisy prawa materialnego; przepisy o organach (przepisy ustrojowe); przepisy o postępowaniu przed organami (przepisy proceduralne); przepisy o odpowiedzialności karnej (przepisy karne);

34 Przepisy prawa materialnego
Przepis podstawowy: - kto? - w jakich okolicznościach? - jak powinien się zachować?

35 Przepisy prawa materialnego
Art. 19. 1. Lekarz, który podejrzewa wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego, ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia takiego przypadku do powiatowego inspektora sanitarnego, właściwego ze względu na miejsce udzielania świadczenia zdrowotnego przez tego lekarza.

36 PRZEPIS PODSTAWOWY (możliwość redukcji treści)
§ 25 ust.2 Przepis podstawowy może wyjątkowo wskazywać tylko zachowanie nakazywane lub zakazywane jego adresatowi, jeżeli: - adresat lub okoliczności tego nakazu lub zakazu są wskazane w sposób niewątpliwy w innej ustawie; - adresat lub okoliczności zostały określone w części ogólnej tej samej ustawy; - powszechność zakresu adresatów lub okoliczności jest oczywista;

37 Powszechność zakresu adresatów lub okoliczności jest oczywista
4. Zabrania się zmuszania zwierząt do wykonywania czynności, które powodują ból lub są sprzeczne z ich naturą. 2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów. 3. Nie wolno prowadzić tresury zwierząt wyłącznie w celu zwiększenia ich agresywności. Art. 42. 1. Zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego zwierząt lub roślin, a także ich form rozwojowych, obcych rodzimej faunie i florze.

38 Przepisy ustrojowe (przykłady)
Art. 7. Tworzy się Urząd Zamówień Publicznych, zwany dalej "Urzędem". Art. 8. 1. Centralnym organem administracji państwowej właściwym w sprawach zamówień publicznych w zakresie określonym ustawą jest Prezes Urzędu. 1a. Nadzór nad Prezesem Urzędu sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej. Art. 9. 1. Do zakresu działania Prezesa Urzędu należy: 1) zatwierdzanie wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego innego niż przetarg nieograniczony, 2) ustalanie i prowadzenie listy arbitrów rozpatrujących odwołania wniesione w postępowaniu o zamówienie publiczne, a także ogłaszanie listy arbitrów w Biuletynie Zamówień Publicznych.

39 Przepisy proceduralne (przykłady)
Art Organ zezwalający wydaje zezwolenie po stwierdzeniu, że spełnione zostały wymagane prawem warunki wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie objętej obowiązkiem uzyskania zezwolenia. 2. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia organ zezwalający: 1) wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia on warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania określonej działalności gospodarczej, 2) może dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

40 PRZEPISY KARNE Zamieszcza się tylko wtedy, gdy łącznie spełnione są dwa warunki: naruszenie przepisów ustawy nie kwalifikuje się jako naruszenia przepisów Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego lub Kodeksu wykroczeń; czyn wymagający zagrożenia karą jest związany z treścią danej ustawy;

41 Przepisy karne (przykład - Kodeks karny)
Art. 270. § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa

42 Przepisy karne (przykład - Kodeks pracy)
Art § 1. Kto, wbrew obowiązkowi: 1) nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, 2) nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, 3) nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy, podlega karze grzywny. § 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje orzeczenia sądu pracy.

43 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE § 30. 1. W przepisach przejściowych reguluje się wpływ nowej ustawy na stosunki powstałe pod działaniem ustawy albo ustaw dotychczasowych. USTAWA DOTYCHCZASOWA AKTY WYKONAWCZE STOSUNKI PR. ZASIEDZENIE POSTĘPOWANIE USTAWA NOWA

44 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE § 30 ZTP:
2. W przepisach przejściowych rozstrzyga się w szczególności: 1) sposób zakończenia postępowań będących w toku (wszczętych w czasie obowiązywania dotychczasowych przepisów i niezakończonych ostatecznie do dnia ich uchylenia), skuteczność dokonanych czynności procesowych oraz organy właściwe do zakończenia postępowania i terminy przekazania im spraw; 2) czy i w jakim zakresie utrzymuje się czasowo w mocy instytucje prawne zniesione przez nowe przepisy; 3) czy zachowuje się uprawnienia i obowiązki oraz kompetencje powstałe w czasie obowiązywania uchylanych albo wcześniej uchylonych przepisów oraz czy skuteczne są czynności dokonane w czasie obowiązywania tych przepisów; sprawy te reguluje się tylko w przypadku, gdy nie chce się zachować powstałych uprawnień, obowiązków lub kompetencji albo chce się je zmienić albo też gdy chce się uznać dokonane czynności za bezskuteczne; 4) czy i w jakim zakresie stosuje się nowe przepisy do uprawnień i obowiązków oraz do czynności, o których mowa w pkt 3; 5) czy i w jakim zakresie utrzymuje się w mocy przepisy wykonawcze wydane na podstawie dotychczasowych przepisów upoważniających.

45 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE Możliwe rozwiązania:
Natychmiastowe/bezpośrednie działanie nowego prawa: Art. XXXIII. Przepisy kodeksu cywilnego o uznaniu za zmarłego stosuje się także do zaginionych przed dniem wejścia kodeksu w życie. Art. 88h. Postępowanie w sprawie o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy i do tego dnia niezakończone dokonaniem wpisu lub decyzją ostateczną o odmowie wpisu, prowadzi się według przepisów tej ustawy.

46 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE Możliwe rozwiązania:
przedłużenia działania prawa dotychczasowego: Art. XXVI. Do stosunków prawnych powstałych przed wejściem w życie kodeksu cywilnego stosuje się prawo dotychczasowe, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Art. 95. Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 93 i art. 94, wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i do tego dnia niezakończone, prowadzi się według przepisów dotychczasowych.

47 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE § 30 ust. 2: 5) czy i w jakim zakresie utrzymuje się w mocy przepisy wykonawcze wydane na podstawie dotychczasowych przepisów upoważniających. § Jeżeli akt wykonawczy wydany na podstawie uchylanego albo zmienianego przepisu upoważniającego nie jest niezgodny z nową albo znowelizowaną ustawą, można go wyjątkowo zachować czasowo w mocy, nadając przepisowi przejściowemu brzmienie: "Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. ... ustawy (tytuł dotychczasowej ustawy) zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie art. ... ustawy.". 4. W ustawie pozostawiającej czasowo w mocy dotychczasowy akt wykonawczy można wyznaczyć organowi upoważnionemu termin, do którego ma on obowiązek wydać nowy akt wykonawczy.

48 PRZEPISY DOSTOSOWUJĄCE
Dotyczą: sposobu powołania po raz pierwszy organów tworzonych nową ustawą; sposobu przekształcania organów utworzonych na podstawie dotychczasowej ustawy w organy tworzone przez nową ustawę; sposobu likwidacji organów znoszonych nową ustawą;

49 PRZEPISY DOSTOSOWUJĄCE
Art Członkowie Trybunału wchodzący w jego skład w dniu wejścia w życie ustawy stają się sędziami Trybunału w rozumieniu ustawy. 2. Kadencja sędziów Trybunału wybranych na podstawie art. 15 ust. 2 i 4 oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym trwa osiem lat od chwili wyboru. 3. Sejm dokona wyboru sędziów Trybunału w liczbie niezbędnej do dostosowania Trybunału do wymogów określonych w art. 5

50 PRZEPISY KOŃCOWE KOLEJNOŚĆ: przepisy uchylające;
przepisy o wejściu ustawy w życie; przepisy o wygaśnięciu mocy ustawy;

51 PRZEPISY UCHYLAJĄCE § 39:
§ 39: „W przepisie uchylającym wyczerpująco wymienia się ustawy lub poszczególne przepisy, które ustawa uchyla; nie poprzestaje się na domyślnym uchyleniu poprzedniej ustawy ani jej przepisów przez odmienne uregulowanie danej sprawy w nowej ustawie.”

52 PRZEPISY UCHYLAJĄCE Art. 99. Tracą moc: 1) dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o targach i targowiskach (Dz. U. Nr 41, poz. 312, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1998 r. Nr 121, poz. 770); 2) ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149 i Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 31, poz. 128 oraz z 1999 r. Nr 41, poz. 412); 3) ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143, z 1998 r. Nr 160, poz i z 1999 r. Nr 49, poz. 484), z wyjątkiem art. 42.

53 UCHYLENIE NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW
Art. 1. W ustawie z dnia 1 czerwca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 100, poz. 885) uchyla się art. 10. Art. 1. W ustawie z dnia 1 czerwca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 100, poz. 885) w art. 10 uchyla się ust. 2. Art. 1. W ustawie z dnia 1 czerwca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 100, poz. 885) uchyla się art. 10 – art. 16 oraz art. 56. skreśla się

54 PRZEPISY UCHYLAJĄCE Jeżeli ustawa w sposób całkowity i wyłączny reguluje daną dziedzinę spraw, a wyczerpujące wymienienie przepisów ustaw dotychczas obowiązujących w danej dziedzinie napotyka znaczne trudności, można wyjątkowo w przepisie uchylającym posłużyć się zwrotem: „Tracą moc wszelkie dotychczasowe przepisy dotyczące spraw uregulowanych w ustawie; w szczególności tracą moc .....”.

55 ALE: W innych niż poprzednio opisany przypadkach przepisowi uchylającemu nie nadaje się ogólnikowej treści, a w szczególności nie używa się zwrotu: „Tracą moc dotychczasowe przepisy sprzeczne z niniejszą ustawą”.

56 PRZEPISY UCHYLAJĄCE Art. 1. Tracą moc wszelkie dotyczące spraw uregulowanych w ustawie; w szczególności tracą moc: 1) art. 12 ustawy z dnia 12 maja 1990 r. o lasach (Dz. U. Nr 12, poz. 34); 2) art. 50 – art. 80 ustawy z dnia 1 czerwca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 100, poz. 885); 3) art. 17 i art. 73 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 50).

57 PRZEPISY UCHYLAJĄCE ZACHOWANIE W MOCY NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW
Ustawa z dnia 1 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 72): Art. 1. Traci moc ustawa z dnia 12 maja 1990 r. o lasach (Dz. U. Nr 12, poz. 34) z wyjątkiem przepisów art. 10 – art. 15. UCHYLENIE ZACHOWANYCH W MOCY PRZEPISÓW Art. 1. Uchyla się: 1) art. 10 – art. 15 ustawy z dnia 12 maja 1990 r. o lasach (Dz U. Nr 12, poz. 34) zachowane w mocy na podstawie art ustawy z dnia 1 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz ); 2) art. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, w części dotyczącej zachowania w mocy przepisów wymienionych w pkt 1.

58 PRZEPISY O WEJŚCIU W ŻYCIE (§ 45)
„Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia” 13 kwietnia + 14 dni

59 PRZEPISY O WEJŚCIU W ŻYCIE (§ 45)
„Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia” 14 kwietnia + miesiąc 14 maja – ostatni dzień vacatio legis Ustawa wchodzi w życie 15 maja

60 PRZEPISY O WEJŚCIU W ŻYCIE (§ 45)
„Ustawa wchodzi w życie trzeciego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia”. Dzień ogłoszenia: 13 kwietnia. Ustawa wejdzie w życie 3 sierpnia.

61 PRZEPISY O WEJŚCIU W ŻYCIE (§ 46)
Art. 33. Ustawa wchodzi w życie w dniu pierwszych wyborów do Rady m.st. Warszawy i do rad dzielnic w m.st. Warszawie utworzonych na podstawie przepisów niniejszej. Art. 6. Przepisu art. 251 Kodeksu pracy nie stosuje się do dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

62 PRZEPISY O WYGAŚNIĘCIU MOCY OBOWIĄZUJĄCEJ
Art Ustawa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2005 r. Art Ustawa obowiązuje do dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Art Przepisy art. 45 tracą moc z dniem 31 grudnia 2005 r. Art Przepisy art. 45 tracą moc z dniem przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

63 Nowelizacja

64 NOWELIZACJA Przepisami uchylającymi Odrębnym aktem i zmieniającymi
Przepisami uchylającymi Odrębnym aktem i zmieniającymi zamieszczonymi w akcie merytorycznym P. MERYTORYCZNE P. NOWELIZUJĄCE (ograniczenia wynikające z zasady jedno upoważnienie jeden akt wykonawczy) P. PRZEJŚCIOWE P. UCHYLAJĄCE P. O WEJŚCIU W ŻYCIE P. O WYGAŚNIĘCIU MOCY OBOWIĄZUJĄCEJ

65 TYTUŁ AKTU NOWELIZUJĄCEGO
USTAWA z dnia 12 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o lasach. „zmieniająca ustawę o lasach” „o zmianie ustawy o samorządzie wojewódzkim, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie gminnym.

66 § 92 ZTP: Jedną ustawą zmieniającą obejmuje się tylko jedną ustawę.
Odstąpienie od tej zasady jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy miedzy zmienianymi ustawami występują niewątpliwe związki tematyczne lub do zrealizowania zamysłu prawodawcy jest niezbędne jednoczesne dokonanie zmian w kilku ustawach.

67 USTAWA z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Art. 1. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59) wprowadza się następujące zmiany: ... Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231) wprowadza się następujące zmiany: ... Art. 3. W ustawie z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 oraz z 1972 r. Nr 16, poz. 114) w art. 25: ... Art. 4. W dekrecie z dnia 8 czerwca 1955 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 25, poz. 151, z 1956 r. Nr 41, poz. 189, z 1958 r. Nr 72, poz. 358 oraz z 1971 r. Nr 12, poz. 115) wprowadza się następujące zmiany: ... ?

68 USTAWA z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach , o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

69 § 96 ust. 2: Jeżeli jedną ustawą zmienia się wiele ustaw i wymienienie w tytule ustawy wszystkich zmienianych ustaw powodowałoby, że tytuł ustawy nowelizującej byłby rażąco długi, można wyjątkowo sformułować go przy użyciu zwrotu: 1. „ustawa o zmianie ustaw ...” i podać ich wspólny przedmiot; 2. „ustawa o zmianie ustawy ... (tytuł ustawy) oraz niektórych innych ustaw”, wymieniając tylko tytuł podstawowej ustawy nowelizowanej. W obu przypadkach w odnośniku do tytułu ustawy zmieniającej podaje się tytuły wszystkich zmienianych ustaw oraz oznaczenie dzienników urzędowych, w których zostały ogłoszone te ustawy i ich zmiany.

70 USTAWA z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw.1) 1) Ustawa z dnia … o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131); ustawa z dnia … - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348); ustawa z dnia … o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857); ustawa z dnia … o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112) ...

71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 maja 2000 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych. UCHWAŁA RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 12 grudnia 1995 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia obwodów rybackich.

72 Struktura ustawy nowelizującej
USTAWA z dnia 28 kwietnia 2003 r. zmieniająca ustawę o partiach politycznych. Art. 1. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 79, poz. 857) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art ) w art. 12: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ... b) uchyla się ust. 2. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

73 PROJEKTOWANIE USTAWY I PRZEPISÓW NOWELIZUJĄCYCH Art. 1
PROJEKTOWANIE USTAWY I PRZEPISÓW NOWELIZUJĄCYCH Art. 1. W ustawie z dnia 1 czerwca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 100, poz. 885) wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 10 otrzymuje brzmienie: „Art. 10. Przetarg ogłasza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wpłynięcia pierwszego wniosku.”; 2) uchyla się art. 15; 3) w art. 18 w ust. 3 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) dokumentem urzędowym;”.

74 Art. 1. W ustawie z dnia 1 czerwca 2000 r
Art. 1. W ustawie z dnia 1 czerwca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 100, poz. 885) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 10: a) uchyla się ust. 2, b) w ust. 3: - pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) dokumentem urzędowym;” - w pkt 6 uchyla się lit. a; 2) w art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. …………… .”;

75 Art. 1. W ustawie z dnia 1 czerwca 2000 r
Art. 1. W ustawie z dnia 1 czerwca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 100, poz. 885) w art. 10 wprowadza się następujące zmiany: 1) uchyla się ust. 2; 2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. …………………….. .”.

76 ZMIANA BRZMIENIA Art. 1. W ustawie z dnia 1 czerwca 2000 r
ZMIANA BRZMIENIA Art. 1. W ustawie z dnia 1 czerwca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 100, poz. 885) art. 10 otrzymuje brzmienie: „Art. 10. Przetarg ogłasza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wpłynięcia pierwszego wniosku.”. Art. 1. W ustawie z dnia 1 czerwca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 100, poz. 885) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Przetarg ogłasza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wpłynięcia pierwszego wniosku.”. Art. 1. W ustawie z dnia 1 czerwca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 100, poz. 885) w art. 10 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) uzasadnienie wniosku;”.

77 § 87 ZTP (!!!): - zastępowano w nim, - dodawano albo - eliminowano
Zmieniany przepis przytacza się w pełnym nowym brzmieniu, choćby: - zastępowano w nim, - dodawano albo - eliminowano tylko jeden wyraz!

78 Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r
Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484 i Nr 86, poz. 966) wprowadza się następujące zmiany: (...) 27) w art. 79 w ust. 7 skreśla się wyrazy „oraz przepisów o opłatach i kosztach postępowania”; Poprawna wersja: 27) w art. 79 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7.Do postępowania przed kolegium stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o wyłączeniu pracownika oraz organu, o załatwianiu spraw, doręczeniach, wezwaniach, terminach i postępowaniu, z wyjątkiem przepisów dotyczących odwołań i zażaleń.”

79 Art. 1. W ustawie z dnia 1 czerwca 2000 r
Art. 1. W ustawie z dnia 1 czerwca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 100, poz. 885) art. 10 otrzymuje brzmienie: „Art Przetarg ogłasza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wpłynięcia pierwszego wniosku. 2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony, jeżeli: 1) nie wpłynął więcej niż jeden wniosek; 2) zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 7.”. Art. 1. W ustawie z dnia 1 czerwca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 100, poz. 885) w art. 10 w ust. 1 wyraz „3” zastępuje się wyrazem 6.

80 WYJĄTEK - § 88: Jeżeli dane określenie, występujące w wielu przepisach zmienianej ustawy, zastępuje się w każdym z nich innym określeniem, zmiany tej dokonuje się, zamieszczając w ustawie zmieniającej przepis w brzmieniu: Użyte w art. ... (lub w ustawie) w różnej liczbie i przypadku wyrazy „ ... ” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „ ... ”.

81 Art. 2. Użyte w ustawie z dnia 1 czerwca 2000 r
Art. 2. Użyte w ustawie z dnia 1 czerwca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 100, poz. 885), w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „urządzenie radiowe” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „urządzenie telekomunikacyjne”. Art. 2. Użyte w art. 7 w ust. 2, w art. 8, w art. 78, w art. 122, w art. 127 w ust. 1 w pkt 5, w art. 145 w ust. 2, w art. 156 w ust. 2 oraz w art. 123 w ust. 2 w pkt 3 w lit. a ustawy z dnia 1 czerwca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 100, poz. 885), w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „urządzenie radiowe” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „urządzenie telekomunikacyjne”.

82 Art. 1. W ustawie z dnia 6 maja 1999 r. o lasach (Dz. U. Nr 246, poz
Art. 1. W ustawie z dnia 6 maja 1999 r. o lasach (Dz.U. Nr 246, poz. 789) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: „USTAWA z dnia 6 maja 1999 r. o gospodarowaniu lasami.”. Art. 1. W ustawie z dnia 6 maja 1999r. o lasach (Dz.U. Nr 246, poz. 789) nazwa rozdziału 6 otrzymuje brzmienie: „Rozdział 6 Lasy Państwowe”.

83 DODAWANIE JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH Art. 1
DODAWANIE JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH Art.1. W ustawie z dnia 1 czerwca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 100, poz. 885) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: „Art. 10a. Przetarg ogłasza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wpłynięcia pierwszego wniosku.”. Art. 10a …Art. 10k …Art10z Art. 10za …. Art. 10zk …. Art10zz Art.1. W ustawie z dnia 1 czerwca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 100, poz. 885) w art. 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Przetarg ogłasza się (…) wniosku.”.

84 „1a. Przetarg ogłasza się (…) pierwszego wniosku.”.
§ … 2. ….. § 11. §.1. W uchwale Rady Gminy Oława z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie opłat parkingowych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 225, poz. 1010) w § 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Przetarg ogłasza się (…) pierwszego wniosku.”.

85 „3. Przetarg ogłasza się (…) pierwszego wniosku.”.
§ … 2. ….. § 11. §1. W uchwale Rady Gminy Oława z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie opłat parkingowych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 225, poz. 1010) w § 10 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Przetarg ogłasza się (…) pierwszego wniosku.”.

86 Wprowadzenie kolejnej jednostki redakcyjnej po ostatnim punkcie, literze, tiret § 10. 1) …………… : a) … , b) … , c) … ; planowana litera d) …; 2) …………… ; 3) …………… . 4) …………… . planowany punkt §11.

87 „4) uzasadnienie wniosku.”. albo
§1. W uchwale Rady Gminy Oława z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie opłat parkingowych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 225, poz. 1010) w § 10 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) uzasadnienie wniosku.”. albo §1. W uchwale Rady Gminy Oława z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie opłat parkingowych (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 225, poz. 1010) w § 10 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 1) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) zgodę zarządcy budynku;”; 2) po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

88 Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych
Art. 1. W ustawie z dnia 6 maja 1999 r. o lasach (Dz. U. Nr 246, poz. 789) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu: „Rozdział 6a Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych Art. 50a. Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywają koszty działalności z własnych przychodów. Art. 50b . 1. Lasy Państwowe sporządzają corocznie raport o stanie lasów oraz sprawozdanie finansowo-gospodarcze z działalności Lasów Państwowych. 2. Rada Ministrów przedkłada Sejmowi informację o stanie lasów oraz o realizacji krajowego programu zwiększania lesistości.”.

89 Nowelizacja ustawy nowelizującej
§ Nie nowelizuje się przepisów zmieniających inną ustawę. 2. Jeżeli jest to konieczne dla wyeliminowania rażącego błędu w przepisach zmieniających ogłoszonej ustawy, można wyjątkowo znowelizować te przepisy w okresie ich vacatio legis. 3. Nowelizację przepisów zmieniających, o której mowa w ust. 2, wprowadza się w życie najpóźniej w dniu wejścia w życie ustawy zmienianej. wyjątkowo: - w okresie vacatio legis przesłanka: - jeżeli jest to konieczne dla wyeliminowania rażącego błędu w przepisach zmieniających ogłoszonej ustawy

90 TEKST JEDNOLITY § 101: ogłoszenie tekstu jednolitego następuje w formie obwieszczenia; tekst jednolity jest załącznikiem do tego obwieszczenia;

91 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU z dnia 16 kwietnia 2005 r
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU z dnia 16 kwietnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych. 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ……. (…) Załącznik do obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 16 kwietnia 2005 r. (poz. 103) … tekst jednolity

92 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU z dnia 7 października 2004 r
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU z dnia 7 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych. RADY GMINY OŁAWA w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.

93 przepis ustawy upoważniający do ogłoszenia tekstu jednolitego;
W obwieszczeniu przytacza się: przepis ustawy upoważniający do ogłoszenia tekstu jednolitego; tytuł ustawy, której tekst jednolity jest ogłaszany; wymienia się wszystkie ustawy, które wprowadziły zmiany do pierwotnego tekstu tej ustawy.

94 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668); 2) ustawą z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem ... (dzień, według stanu na który sporządzono tekst jednolity).

95 W obwieszczeniu zamieszcza się także treść tych przepisów zawartych w ustawach zmieniających, których nie zamieszcza się w tekście jednolitym, jako niezmieniających tekstu ustawy, której tekst jednolity jest ogłaszany.

96 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje: 1) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. 1998, nr 162, poz. 1126), który stanowi: „Art Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 26, art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1-3, 5-10 i oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.”

97 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:
(...) 2) art. 10 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2001, nr 39, poz. 459), który stanowi: „Art. 10. Żądania stwierdzenia nadpłaty podatku wniesione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych.”

98 TEKST JEDNOLITY (§ 106 – zasady redagowania)
w miejscu przepisu uchylonego wpisuje się oznaczenie uchylonej jednostki redakcyjnej oraz określenie "uchylony", podając w odnośniku: - tytuł ustawy uchylającej; - oznaczenie dzienników urzędowych, w których z ostała ogłoszona ta ustawa i jej zmiany; - przepis uchylający; - datę jego wejścia w życie;

99 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Art. 22. § 1
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Art. 22. § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników: ... § 2.1) uchylony 1) Uchylony przez art. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 122, poz. 1315), który wszedł w życie z dniem dniem 15 stycznia 2001 r.

100 Przy przepisach, których treść zmieniono, i przy przepisach dodanych podaje się w odnośnikach do tych przepisów: - tytuł ustawy nowelizującej; - oznaczenie dzienników urzędowych, w których została ogłoszona ta ustawa i jej zmiany; - przepis nowelizujący; - datę jego wejścia w życie;

101 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (. ) § 3
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (...) § 3.2) Organy podatkowe nie mogą zaniechać ustalania w całości lub w części zobowiązań podatkowych stanowiących dochody gmin, powiatów lub województw. 2) W brzmieniu ustalonym przez art. 142 pkt 6 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), który wszedł w życie dnia 1 stycznia 1999 r.

102 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (. ) §3a
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. (...) §3a.3) Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik w złożonej deklaracji wykazał zwrot podatku w wysokości wyższej od należnej, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zwrotu podatku. 3) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit b ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387), który wszedł w życie dnia 2 listopada 2002 r.

103 TEKST JEDNOLITY (przepisy wielokrotnie nowelizowane)
W przypadku przepisów wielokrotnie zmienianych, w odnośnikach do tych przepisów podaje się w kolejności chronologicznej wszystkie wprowadzone zmiany, zgodnie z wcześniej przedstawionymi zasadami.

104 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Art. 22. 1
USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Art ) W toku postępowania o udzielenie pozwolenia produkt leczniczy jest, zgodnie z art. 8 ust. 1a pkt 3, poddawany badaniom jakościowym, na koszt podmiotu odpowiedzialnego. 1) Najpierw zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 28 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2001 r. Nr 152, poz.1265), zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 12 września 2001 r.; następnie w brzmieniu nadanym przez art. 3 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 22 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy – Prawo farmaceutyczne, zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 2 października 2002 r.

105 TEKST JEDNOLITY (inne zmiany)
§ 107: Do tekstu jednolitego nie wprowadza się zmian, które nie zostały wyraźnie sformułowane w ustawie zmieniającej, chyba że zmiany te mają charakter wyłącznie formalny. W takim przypadku wprowadzone zmiany omawia się w odnośnikach do przepisów, w których wprowadzono takie zmiany.

106 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. (. ) Art. 153
USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. (...) Art Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o "Milicji Obywatelskiej" i "funkcjonariuszach Milicji Obywatelskiej", należy przez to rozumieć "Policję" i "policjantów".

107 USTAWA z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk. Art. 11
USTAWA z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk. Art Organ orzekający zawiadamia o zmianie imienia i nazwiska urzędy stanu cywilnego właściwe ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy oraz miejsca sporządzenia aktów urodzeń jego małoletnich dzieci, a ponadto organy Milicji Obywatelskiej, organy finansowe prezydiów rad narodowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy i rejestr skazanych.

108 o zmianie imion i nazwisk.
USTAWA z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk. Art. 11. 1.1) Organ orzekający zawiadamia o zmianie imienia i nazwiska urzędy stanu cywilnego właściwe ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa wnioskodawcy oraz miejsca sporządzenia aktów urodzeń jego małoletnich dzieci, a ponadto organy Policji, organy finansowe prezydiów rad narodowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy i rejestr skazanych. 1) W brzmieniu ustalonym w wyniku uwzględnienia art. 153 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U..., nr ..., poz. ...), który wszedł w życie ... .

109 USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Art. 16. 1
USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Art Opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem. 2. Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych ustala, w drodze rozporządzenia, opłaty za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, stanowiące podstawę do zasądzenia przez sądy kosztów zastępstwa prawnego i kosztów adwokackich. 3. Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych określi, w drodze rozporządzenia, stawki minimalne za czynności adwokackie, o których mowa w ust. 1.

110 Dz.U WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 29 maja 2002 r. sygn. akt P. 1/01. (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2002 r.) 1. Art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 i Nr 25, poz. 187, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 2000 r. Nr 48, poz. 545 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) są niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji, ponieważ nie określają wytycznych dotyczących treści aktu. 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. Nr 154, poz i z 1998 r. Nr 159, poz. 1049) jest niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ upoważnienie ustawowe, na podstawie którego zostało wydane, nie odpowiada wymogom art. 92 ust. 1 Konstytucji.

111 USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Art. 16. 1
USTAWA z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Art Opłaty za czynności adwokackie ustala umowa z klientem. 2.1) utracił moc. 1) Utracił moc na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2002 r., sygn. akt P. 1/01 (Dz. U. z 2002 r. Nr 78, poz.717) z dniem 19 czerwca 2002 r.

112 UCHWAŁA RADY GMINY X z dnia …. w sprawie …. § 3. 1) stwierdzono nieważność 1) Stwierdzono nieważność na skutek rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego z dnia … w sprawie … (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r. poz. …)

113 Sprostowanie błędu

114 Błąd - rozbieżność pomiędzy ogłoszonym tekstem ustawy a tekstem oryginału
Nie podlegają prostowaniu tzw. oczywiste omyłki pisarskie, obecne zarówno w tekście oryginału jak i w tekście opublikowanym. Typowe sytuacje: pojawił się wyraz lub wyrażenie, którego nie ma w tekście *oryginału; „załącznik” a wyrażenie „załącznik nr 1” nie ma wyrazu lub wyrażenia, które znajduje się w tekście *oryginału; np. wyrażenie „1 013,81 za 1 ha” a wyrażenie „1 013,81 zł za 1 ha”; *zdeformowano wyraz lub wyrażenie, które znajduje się w tekście oryginału; np. wyrażenie „w bilansie” a wyrażenie „w bilonie”.

115 Art Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty. Art Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty. Art Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko … Art Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą by ustanawiane tylko ...

116 * w ustawie – Marszałek Sejmu
Podstawa prawna: art. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Forma : obwieszczenie Organ prostujący: * w ustawie – Marszałek Sejmu * w innych niż ustawa i umowa międzynarodowa a ogłoszanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim i Monitorze Polskim B – Prezes Rady Ministrów * w innych aktach – organ wydający dziennik, w którym publikowany jest ten akt Miejsce publikacji: dziennik urzędowy, w którym ogłoszono oryginał

117 § Obwieszczenie o sprostowaniu błędu zawiera: 1) tytuł obwieszczenia, a w nim nazwę organu prostującego błąd oraz datę wydania obwieszczenia i jego przedmiot; 2) podstawę prawną sprostowania błędu; 3) tytuł aktu normatywnego, w którym prostuje się błąd, a także oznaczenie dziennika urzędowego, w którym został ogłoszony ten akt; 4) przepis prawny aktu normatywnego podlegający sprostowaniu; 5) przytoczenie błędu, który jest przedmiotem sprostowania; 6) fragment tekstu aktu normatywnego w brzmieniu uwzględniającym sprostowanie błędu

118 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU z dnia 6 czerwca 2006 r.
W USTAWIE: OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU z dnia 6 czerwca 2006 r. o sprostowaniu błędu albo o sprostowaniu błędów

119 W ROZPORZĄDZENIU: OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 czerwca 2006 r. o sprostowaniu błędu albo o sprostowaniu błędów

120 W AKTACH PRAWA MIEJSCOWEGO: OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 6 czerwca 2006 r. o sprostowaniu błędu albo o sprostowaniu błędów

121 § 112. … 5) przytoczenie błędu, który jest przedmiotem sprostowania; 6) fragment tekstu aktu normatywnego w brzmieniu uwzględniającym sprostowanie błędu. Praktyka: w (tytuł aktu normatywnego, z oznaczeniem dziennika urzędowego, w którym został ogłoszony ten akt) w (oznaczenie jednostki redakcyjnej) zamiast wyrazu "....." powinien być wyraz "...".". … w art. 48 w pkt 1 zamiast wyrazów „art. 38 ust. 2” powinny być wyrazy „art. 38 ust. 3”.

122 proponowany wzór: Na podstawie art. 17 ust
proponowany wzór: Na podstawie art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) w ustawie z dnia … o … (Dz. U r. Nr 36 poz. 180) w art. prostuje się następujący błąd: 1) zamiast wyrazu „…” powinien być wyraz „…”; 2) po sprostowaniu art. brzmi: „Art. ……..”.

123 AKT PRAWA MIEJSCOWEGO Na podstawie art. 17 ust
AKT PRAWA MIEJSCOWEGO Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) w ... z dnia … w sprawie … (Dz. Urz. Woj. ...) w § ... prostuje się następujący błąd: 1) zamiast wyrazu „…” powinien być wyraz „…”; 2) po sprostowaniu § ... brzmi: „§. ……..”.

124 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE NR XXIX/199/09 z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sady Dolne w Gminie Bolków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XXIV/123/04 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sady Dolne w Gminie Bolków uchwala się, co następuje:

125 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2010 r. o sprostowaniu publikacji uchwały Rady Gminy Sulików Nr XXXVIII/293/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej. Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), należy sprostować następujący błąd: 1. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 55 z dnia 26 marca 2010 r. pod poz. 850 została opublikowana uchwała Rady Gminy Sulików Nr XXXVIII/293/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej. Przekazana do ogłoszenia uchwała nie odpowiada treści podjętej przez Radę Gminy Sulików w trybie głosowania, na sesji nr 38 w dniu 24 lutego 2010 r. Prawidłowa treść uchwały została zatem opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 217 z dnia 22 listopada 2010 r. pod poz

126 Rozporządzenie

127 ROZPORZĄDZENIE (PRZEPIS UPOWAŻNIAJĄCY)
§ 63: W przepisach upoważniających do wydania rozporządzenia wskazuje się: organ właściwy do wydania rozporządzenia; rodzaj aktu; zakres spraw przekazywanych do uregulowania w rozporządzeniu; wytyczne dotyczące treści rozporządzenia.

128 KONSTYTUCJA RP Art Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

129 WYTYCZNE § Wytyczne dotyczące treści rozporządzenia są wskazówkami wyznaczającymi treść rozporządzenia lub sposób ukształtowania jego treści. W wytycznych można wskazać w szczególności: 1) rozstrzygnięcia, których nie wolno przewidzieć w rozporządzeniu; 2) granice, w jakich muszą zmieścić się rozstrzygnięcia rozporządzenia; 3) wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu; 4) cele, jakie mają zostać osiągnięte przez rozporządzenie; 5) okoliczności, jakie należy uwzględnić, tworząc rozporządzenie. 2. Stopień szczegółowości wytycznych powinien być dostosowany do rodzaju spraw przekazywanych do uregulowania w rozporządzeniu; wytyczne powinny być bardziej szczegółowe, gdy przekazywane sprawy dotyczą sytuacji prawnej obywateli.

130 WYTYCZNE (przykład) Art. 359 k.c. § 3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość odsetek ustawowych, kierując się koniecznością zapewnienia dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, biorąc pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

131 WYTYCZNE (przykład) Art. 26. ...
7. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, przepisy szczegółowe dotyczące sposobu wykonywania pomiarów, uwzględniające w szczególności postanowienia konwencji o pomierzaniu statków żeglugi śródlądowej, oraz tryb postępowania pomiarowego, wzory świadectw pomiarowych, uwzględniając wielkość i przeznaczenie statku.

132 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Dz.U USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.   Art. 47. 1. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że przestępstwo lub wykroczenie zostało popełnione po spożyciu alkoholu, osoba podejrzana może być poddana badaniu koniecznemu do ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, w szczególności zabiegowi pobrania krwi. Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia. 2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw pracy, w drodze rozporządzenia, określa warunki i sposób dokonywania badań, o których mowa w ust. 1 i w art. 17 ust. 3.

133 MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie. (Dz. U. z dnia 12 maja 1983 r.) § 5. 1. Badanie krwi polega na przeprowadzeniu analizy krwi pobranej z żyły osoby poddanej badaniu metodą chromatografii gazowej lub metodą enzymatyczną albo mikrometodą Widmarka. 2. Krew na badanie pobiera się w ilości około 5 cm3 z zachowaniem następujących warunków: 1) do pobrania krwi powinien być używany sprzęt jednorazowego użytku, a w razie jego braku - inny sprzęt prawidłowo wyjałowiony, 2) do naczynia, do którego pobiera się krew, nie wolno dodawać jakichkolwiek substancji, 3) do dezynfekcji skóry należy używać jedynie wodnego roztworu rivanolu lub sublimatu. 3. Do pobrania krwi do badań obowiązany jest lekarz lub na jego zlecenie pracownik medyczny zakładu społecznego służby zdrowia lub izby wytrzeźwień, a jeżeli badanie dotyczy żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby zatrudnionej w jednostce wojskowej lub jednostce resortu spraw wewnętrznych - także lekarz bądź inny pracownik medyczny wojskowej służby zdrowia lub służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

134 Przekroczenie granic upoważnienia ustawowego
§ 5. (...) 6. W razie odmowy osoby, o której mowa w § 1 pkt 1 (tj. osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w stanie po spożyciu alkoholu), poddania się zabiegowi pobrania krwi należy przystąpić do pobrania krwi mimo braku zgody tej osoby, o czym należy ją uprzedzić.

135 ART. 31 KONSTYTUCJI 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

136 T. Dukiet-Nagórska. PiM 2003/13/54 - t. 1
T. Dukiet-Nagórska PiM 2003/13/54 - t.1 Uwagi o pobieraniu krwi dla ustalenia poziomu zawartości alkoholu w organizmie osoby podejrzanej, która nie wyraża na to zgody. „W sposób jaskrawy naruszono tu [w rozporządzeniu z 1983 r. w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie] granice delegacji ustawowej, skoro przedmiotem regulacji tego aktu wykonawczego miały być wyłącznie warunki i sposób wykonywania badania, zaś w jego treści podjęto próbę ustanowienia obowiązku poddania się badaniu, choć ustawa tego wyraźnie nie przewiduje. Nadto nałożono na określone osoby - pracowników medycznych zakładu społecznego służby zdrowia lub izby wytrzeźwień - obowiązek ingerowania w sferę autonomicznych decyzji człowieka. Z tego powodu uznać trzeba, że Rozporządzenie było sprzeczne z ustawą. [...] Art. 31 ust. 3 Konstytucji doprowadził do uchylenia Rozporządzenia w tej części, która dotyczyła ograniczania prawa do prywatności i decydowania o swoim życiu osobistym, naruszono bowiem wymóg dokonywania ograniczenia praw i wolności obywatelskich w aktach prawnych rangi ustawowej.”

137 M. Filar PiM 2003/13/49 - t.1 Prawne problemy pobierania krwi od osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia po użyciu alkoholu. „Sformułowanie "może być poddana" [użyte w treści przepisu art. 47 ust. 1 ust. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi] interpretować należy w tym sensie, iż jej zgoda na takie pobranie nie jest konieczna i może się ono odbywać legalnie nawet przy jego sprzeciwie. Przepis ten traktować bowiem należy jako lex specialis w stosunku do przepisu art. 74 § 2 k.p.k., w innym bowiem przypadku jego zawarcie w cytowanej ustawie nie miałoby legislacyjno-systemowego sensu.”

138 § 120: W tytule rozporządzenia w oddzielnych wierszach zamieszcza się: oznaczenie rodzaju aktu; nazwę organu wydającego rozporządzenie; datę rozporządzenia; określenie przedmiotu rozporządzenia.

139 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
§ 120: Oznaczenie rodzaju aktu oraz nazwę organu wydającego rozporządzenie pisze się wielkimi literami. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

140 § 64: Organ właściwy do wydania rozporządzenia określa się pełną nazwą tego organu, zgodną z aktem o jego utworzeniu. Jeżeli rozporządzenie ma wydać minister, wskazuje się go jako ministra właściwego do spraw określonych nazwą działu administracji rządowej, którym kieruje, ustaloną w art. 5 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928), z wyjątkiem: - Ministra Obrony Narodowej, - Ministra Sprawiedliwości, których wskazuje się ich nazwami własnymi

141 Art. 5. Ustala się następujące działy: 1) administracja publiczna, 1a) budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, 2) budżet, 3) finanse publiczne, 4) gospodarka, 5) gospodarka morska, 6) gospodarka wodna, 7) instytucje finansowe, 7a) informatyzacja, 8) integracja europejska, 9) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 10) kultura fizyczna i sport, 11) łączność, 12) (skreślony), 13) nauka, 14) obrona narodowa, 15) oświata i wychowanie, 16) praca, 17) rolnictwo, 18) rozwój wsi, 18a)  rozwój regionalny, 18b)  rynki rolne, 19) Skarb Państwa, 20) sprawiedliwość, 21) szkolnictwo wyższe, 22) transport, 22a)  turystyka, 23) środowisko, 24) sprawy wewnętrzne, 25) wyznania religijne, 26) zabezpieczenie społeczne, 27) sprawy zagraniczne, 28) zdrowie.

142 § 122:   Jeżeli w upoważnieniu ustawowym jako organ właściwy do wydania rozporządzenia wskazano ministra określonego nazwą działu administracji rządowej, w odnośniku do podstawy prawnej wydania tego rozporządzenia wymienia się przepis prawny, mocą którego minister wydający to rozporządzenie kieruje działem administracji rządowej wskazanym w upoważnieniu ustawowym.

143 określenie przedmiotu rozporządzenia powinno być sformułowane możliwie najzwięźlej;
nie powtarza się w nim dosłownie wskazanego w upoważnieniu ustawowym zakresu spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu ani wytycznych dotyczących jego treści, chyba że zakres spraw został zwięźle wskazany w upoważnieniu ustawowym; określenie przedmiotu rozporządzenia rozpoczyna się od wyrazów „w sprawie .....”;

144 § 120: Jako datę rozporządzenia podaje się dzień określony kalendarzowo, w którym zostało ono podpisane przez organ wydający to rozporządzenie; Jeżeli rozporządzenie jest wydawane wspólnie albo w porozumieniu z innym organem, za datę rozporządzenia przyjmuje się datę jego podpisania przez organ współuczestniczący w wydaniu tego rozporządzenia;

145 Podstawa prawna § 121: tekst rozporządzenia rozpoczyna się od przytoczenia przepisu ustawy zawierającego upoważnienie ustawowe, jako podstawy prawnej wydania rozporządzenia; jeżeli upoważnienie ustawowe jest wyrażone w kilku przepisach, jako podstawę prawną wydania rozporządzenia przytacza się przepis, który wskazuje organ upoważniony do jego wydania oraz określa zakres spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu.

146 Prawo ochrony środowiska.
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (...) Art. 105. 1. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzenia: 1) określi standardy jakości gleby; 2) może określić standardy jakości ziemi. 2. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1, zostaną uwzględnione: 1) grupy rodzajów gruntów - według kryterium ich funkcji aktualnej lub planowanej; 2) standardy jakości gleby lub ziemi jako zawartości niektórych substancji w glebie oraz z uwagi na wodoprzepuszczalność i głębokość. 3. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1, mogą zostać ustalone: 1) standardy jakości gleby albo ziemi, używanych do określonych prac ziemnych, w tym używanych do tego celu osadów pochodzących z dna zbiorników powierzchniowych wód stojących ...

147 OKREŚLENIE WŁAŚCIWEGO ORGANU
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.   Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Środowiska, zwanego dalej "ministrem". 2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej: 1) gospodarka wodna; 2) środowisko. 3. Minister jest dysponentem części 22 i 41 budżetu państwa. 4. Minister sprawuje nadzór nad: (...)     5. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Środowiska. (...) § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r.

148 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 września 2002 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje:1) 1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko – na postawie §2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz.U. z 2002 r., Nr 85, poz. 766).

149 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 września 2002 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Na podstawie art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627) zarządza się, co następuje: § 1.1. Glebę lub ziemię uznaje się za zanieczyszczoną, gdy stężenie co najmniej jednej substancji przekracza wartość dopuszczalną, z zastrzeżeniem ust Wartości dopuszczalne stężeń w glebie lub ziemi, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku do rozporządzenia; dopuszczalne stężenie metali ciężkich w glebach znajdujących się na terenach gospodarstw, w których może być prowadzona produkcja rolna metodami ekologicznymi, określają przepisy o rolnictwie ekologicznym.

150 § 115 – 118: W rozporządzeniu zamieszcza się tylko przepisy regulujące sprawy przekazane do unormowania w przepisie upoważniającym. W rozporządzeniu nie zamieszcza się przepisów niezgodnych z ustawą upoważniającą lub z innymi ustawami i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, chyba że przepis upoważniający wyraźnie na to zezwala. W rozporządzeniu nie zamieszcza się przepisów karnych oraz przepisów odsyłających do przepisów karnych. W rozporządzeniu nie powtarza się przepisów ustawy upoważniającej oraz przepisów innych aktów normatywnych.

151 § 127 – 128: rozporządzenie powinno wchodzić w życie w dniu wejścia w życie ustawy, na podstawie której jest ono wydawane; termin wejścia w życie rozporządzenia wyznacza się na dzień nie wcześniejszy niż dzień wejścia w życie ustawy upoważniającej do wydania tego rozporządzenia; rozporządzenie można wydać w okresie vacatio legis ustawy, zawierającej przepis upoważniający do wydania tego rozporządzenia.

152 § 129: Rozporządzenie można zmieniać: rozporządzeniem późniejszym,
§ 129: Rozporządzenie można zmieniać: rozporządzeniem późniejszym, wydanym na podstawie tego samego, nadal obowiązującego przepisu upoważniającego, przez organ: - który wydał rozporządzenie zmieniane, albo - przez organ, który przejął właściwość organu, który wydał rozporządzenie zmieniane;

153 „zmieniające rozporządzenie w sprawie .....”,
W tytule rozporządzenia zmieniającego: określenie przedmiotu rozporządzenia rozpoczyna się od zwrotu: „zmieniające rozporządzenie w sprawie .....”, pomijając: nazwę organu, który wydał rozporządzenie zmieniane, datę wydania tego rozporządzenia, oznaczenie dzienników urzędowych, w których zostało ogłoszone rozporządzenie zmieniane.

154 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2003 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi

155 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002 r
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa. Na podstawie art. 20a ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55 i z 2002 r. Nr 240, poz. 2052) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa (Dz. U. Nr 115, poz oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 51) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: "2. Stanowiska służbowe ...”.

156 AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

157 § 142 ZTP: Akty prawa miejscowego są stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej na podstawie przepisów upoważniających zamieszczonych w ustawie dotyczącej administracji rządowej w województwie albo w innych ustawach. Akty prawa miejscowego są stanowione przez sejmik województwa, radę lub zarząd powiatu oraz radę lub zarząd gminy na podstawie przepisów upoważniających zamieszczonych w ustawach dotyczących odpowiednich samorządów terytorialnych albo w innych ustawach.

158 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba we Wrocławiu z , IV SA/Wr 420/09 Cechą odróżniającą akt normatywny generalny od aktu indywidualnego jest to, iż akt administracyjny indywidualny reguluje prawne stosunki między organem a daną jednostką (adresatem aktu) w indywidualnym przypadku, natomiast akt normatywny ustala normę prawną mającą regulować pewnej kategorii stosunek społeczny, mogący powstać między organem a każdą nieznaną z góry jednostką. Pojęciem „akt normatywny" objęte są wszelkie akty, które wyznaczają reguły i wzory postępowania, prawnie wiążące dla adresatów, niezależnie od tego, jaką formę ma podstawa prawna ich stanowienia i jaki jest ich zasięg przedmiotowy i podmiotowy, byleby mieściły się one w kategorii aktów stanowienia, a nie stosowania prawa. W świetle tego nie da się więc przyjąć, że uchwała w sprawie nadania imienia szkole ma rangę aktu prawa miejscowego.

159 Akty prawa miejscowego są to akty o charakterze normatywnym podejmowane przez terenowe organy administracji publicznej. Za ich pomocą organy administracji publicznej w sposób władczy (jednostronny) określają reguły zachowania dotyczące generalnie (nieimiennie) oznaczonych kategorii podmiotów w abstrakcyjnie (a więc również niekonkretnie) wskazanych sytuacjach (P. Lisowski, Powiat. Z teorii. Kompetencje. Komentarz., red. J. Boć. Wrocław 2001 r., s. 80). Zatem cechą charakterystyczną tego typu aktów jest wprowadzenie do porządku prawnego nowych norm prawnych, obowiązujących w sposób generalny i abstrakcyjny na terenie właściwości danego organu. W przypadku organów gminy, wydawane przez nich akty prawa miejscowego nakładają najczęściej na oznaczonych rodzajowo członków społeczności lokalnej obowiązek oznaczonego zachowania się w sytuacjach wskazanych w takich przepisach, bądź też przyznają tym podmiotom w określonych w tych aktach sytuacjach uprawnienia.

160 Istotna różnica pomiędzy aktem normatywnym stanowiącym akt prawa miejscowego a aktem kierownictwa wewnętrznego sprowadza się do tego, że akt prawa miejscowego rozstrzyga w sposób bezwzględny o prawach i obowiązkach podmiotów tworzących wspólnotę samorządową, natomiast akt kierownictwa wewnętrznego określa jedynie zadania, organizację oraz obowiązki osób i jednostek organizacyjnych gminy.

161 Z aktami prawa miejscowego mamy do czynienia wówczas, gdy spełniają dwa warunki łącznie: muszą być wydane przez organ, którego właściwość miejscowa rozciąga się tylko na część terytorium państwa oraz ma on kompetencje do wydawania przepisów powszechnie obowiązujących. Akty prawne stanowione na szczeblu lokalnym jako akty normatywne powszechnie obowiązujące „nie mogą odnosić się do konkretnej, jednostkowej, niepowtarzalnej sytuacji. Muszą posiadać cechy ogólności i abstrakcyjności". Charakter generalny mają te normy, które określają adresata poprzez wskazanie cech, nie zaś wymienienie ich z imienia (nazwy). Generalny charakter może też dotyczyć odniesienia do nazw instytucji, władz publicznych, a więc do nazw generalnych szczególnego rodzaju. Natomiast abstrakcyjność normy wyraża się w tym, że nakazywane, zakazywane albo dozwolone postępowanie ma mieć miejsce w określonych, z reguły powtarzalnych okolicznościach, nie zaś w jednej konkretnej sytuacji.

162 Powszechne obowiązywanie oznacza prawną możliwość regulowania postępowania wszystkich kategorii adresatów prawa i obywateli, organów państwowych, osób prawnych, organizacji społecznych. W rezultacie, cechą odróżniającą akt normatywny generalny od aktu indywidualnego jest to, iż akt administracyjny indywidualny reguluje prawne stosunki między organem a daną jednostką (adresatem aktu) w indywidualnym przypadku, natomiast akt normatywny ustala normę prawną mającą regulować pewnej kategorii stosunek społeczny, mogący powstać między organem a każdą nieznaną z góry jednostką. W piśmiennictwie i judykaturze utrwalone zostało znaczenie pojęcia akt normatywny, zwany też aktem prawotwórczym, jako akt zawierający normy generalne i abstrakcyjne, tj. normy, których adresat jest wyodrębniony na podstawie cech ogólnych i których przedmiot jest określony jako typ zachowania się. W świetle tego nie da się więc przyjąć, że uchwała w sprawie nadania imienia szkole ma rangę aktu prawa miejscowego.

163 Tytuł aktu prawa miejscowego
§ 143. Do aktów prawa miejscowego stosuje się odpowiednio zasady wyrażone w dziale VI, z wyjątkiem § 141, w dziale V, z wyjątkiem § 132, w dziale II oraz w dziale I rozdziały 2-7, a do przepisów porządkowych - również w dziale I rozdział 9, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Tytuł należy budować zgodnie z zasadami przewidzianymi dla ustawy oraz rozporządzenia.

164 Argumentacja przeciwko numerowaniu aktów prawa miejscowego:
argument z Zasad techniki prawodawczej; argument z jednolitej konwencji redagowania aktów normatywnych jednego państwa; argument z komunikatywności (perspektywa adresata); argument z publikowania aktów normatywnych (konsekwencje dla powoływania); argument z braku użyteczności (wyszukiwanie aktów normatywnych przez ich adresatów); argument z instrukcji kancelaryjnej, która prawdopodobnie inspirowała praktykę numerowania.

165 Określenie przedmiotu aktu prawa miejscowego rozpoczyna się od zwrotu „w sprawie…” Rzeczowe określenie przedmiotowe jest w zasadzie zastrzeżone dla ustaw. Akty praw miejscowego posługują się niekiedy określeniami zbliżonymi jedynie (!) w formie do określeń rzeczowych: „Statut”, „Regulamin”, „Program” – ZTP nie przewidują jednak takiej możliwości.

166 Oznaczenie organu: Art. 15. 1. Z zastrzeżeniem art
Oznaczenie organu: Art Z zastrzeżeniem art. 12 organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy. 2. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej. Rady Gminy Kamienna Góra Rada Gminy Czarny Bór Rada Gminy w Czarnym Borze

167 UCHWAŁA RADY GMINY … z dnia. w sprawie
UCHWAŁA RADY GMINY … z dnia ... w sprawie ... RADY POWIATU … z dnia … w sprawie … ZARZĄDZENIE STAROSTY …

168 Rada Powiatu w Jaworze Rada Powiatu w Świdnicy Rada Powiatu Jaworskiego Rada Powiatu Świdnickiego

169 określenie przedmiotu: w sprawie … Często zbędne zwroty: w sprawie określenia w sprawie wprowadzenia w sprawie ustalenia w sprawie uchwalenia

170 (...) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Budziszów w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych

171 określenie przedmiotu
Zwięzłość i adekwatność określenia przedmiotu. Ułatwienie w poszukiwaniu właściwego aktu. Tytuł nie musi być szczegółowym zreferowaniem treści aktu, rolę tą wypełniają przepisy ogólne. Tytuł nie musi/nie powinien powtarzać treści przepisu upoważniającego.

172 UCHWAŁA NR XXXVII/71/09 RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, placówek oświatowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a także zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość

173 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w poszczególnych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejska Zawidów na rok Wersja I w sprawie regulaminu dodatków, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz w sprawie innych świadczenia dla nauczycieli. Wersja II w sprawie dodatków, wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz w sprawie innych świadczenia dla nauczycieli

174 Jeśli treść normatywna zawiera się w załączniku (co nie jest zalecane) oznaczenie treści normatywnej powinno znaleźć się w cudzysłowie. W analizowanym przypadku, jeżeli ów Regulamin miałby się znaleźć w załączniku określenie przedmiotu powinno wyglądać w sposób następujący: UCHWAŁA RADY GMINY X z dnia …. w sprawie „Regulaminu dodatków, wynagrodzeń, nagród oraz innych świadczeń dla nauczycieli.”

175 BUDOWA UCHWAŁY (przykład tytułu)
UCHWAŁA NR XL/123/03 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia limitu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2003.

176 UPOWAŻNIENIE DO WYDANI AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO GENERALNE SZCZEGÓŁOWE (zawarte w ustawie samorządowej ) (zawarte w innej ustawie)

177 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Szczecinie z , II SA/Sz 1180/06 wskazać należy, że § 121 rozporządzenia w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", zawiera regulacje dotyczące zasad powoływania podstawy prawnej rozporządzeń, przy czym odpowiednio zastosowanie znajduje on również do aktów prawa miejscowego. Przepis ten stanowi, iż w sytuacji, gdy upoważnienie ustawowe jest wyrażone w kilku przepisach, jako podstawę prawną wydania rozporządzenia przytacza się przepis, który wskazuje organ upoważniony do jego wydania oraz określa zakres spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu.

178 Przykład upoważnienia ustawowego:
USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów. Art Rada powiatu uchwala: 1) wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, 2) zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany e stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel.

179 UCHWAŁA RADY GMINY X z dnia 29 października 2003 r
UCHWAŁA RADY GMINY X z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i lokali mieszkalnych. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) uchwala się, co następuje:

180 OZNACZANIE JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia limitu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2003. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się na rok 2003 limit nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w liczbie 130. 2. Limit obowiązuje na terenie miasta Wrocławia. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

181 Zagadnienie definicji w aktach prawa miejscowego
§ 149. W akcie normatywnym niższym rangą niż ustawa bez upoważnienia ustawowego nie formułuje się definicji ustalających znaczenia określeń ustawowych; w szczególności w akcie wykonawczym nie formułuje się definicji, które ustalałyby znaczenia określeń zawartych w ustawie upoważniającej.

182 Uzasadnienie zakazu definiowania określeń ustawowych
jeżeli w ustawie znajduje się już definicja, to definicja w akcie prawa miejscowego zmierza wprost do modyfikacji treści ustawy; jeżeli w ustawie nie ma definicji ustawowej, to definicja w akcie prawa miejscowego i tak zmierza do zmiany woli ustawodawcy; ustawodawca nie definiując bowiem jakiegoś wyrażenia wyraził wolę, aby było ono rozumiana tak jak będzie to wynikało z użycia reguł wykładni; inaczej: gdyby chciał zdefiniować jakieś wyrażenie, zrobiłby to. 3) definiując określenie ustawowe za pomocą aktu prawa miejscowego wkracza się de facto w kompetencje ustawodawcy.

183 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Wrocław, z dnia 1 kwietnia 2009 r. (NK.II /205/09) Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 2 Karty Nauczyciela: „Ilekroć w ustawie jest mowa o szkołach bez bliższego określenia – rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 i 1a, a także odpowiednio ich zespoły”. § 1 pkt 2 uchwały nr XXIX/142/2009 podaje z kolei inną definicję szkoły, stanowiąc: „Ilekroć w uchwale jest mowa o szkole bez bliższego określenia – rozumie się przez to szkołę, zespół szkół, placówkę oświatową, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, dla których organem prowadzącym jest Powiat Złotoryjski”.

184 Regulacja zawarta w przytoczonym przepisie uchwały nr XXIX/142/2009 okazuje się nieuprawnioną modyfikacją przepisu ustawowego, co stanowi istotne naruszenie prawa. Karta Nauczyciela w art. 3 pkt 2 podaje wyraźną definicję szkoły, wobec czego rada powiatu, w uchwale będącej aktem prawa miejscowego, absolutnie nie jest uprawniona do powtarzania definicji legalnych, ani tym bardziej ich modyfikowania. Brak jest uzasadnienia prawnego dla stanowienia w akcie prawa miejscowego o sprawach uregulowanych już w drodze ustawy. Z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu bądź modyfikacji wiążących norm o charakterze powszechnie obowiązującym.

185 OZNACZANIE JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH
UCHWAŁA NR XL/123/03 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia limitu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2003. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: § 1 Ustala się na rok 2003 limit nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w liczbie 130.

186 DATA WEJŚCIA W ŻYCIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
Art. 4: Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

187 Przepisy porządkowe wchodzą w życie po upływie trzech dni od dnia ich ogłoszenia.
W uzasadnionych przypadkach przepisy porządkowe mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż trzy dni, a jeżeli zwłoka w wejściu w życie przepisów porządkowych mogłaby spowodować nieodwracalne szkody lub poważne zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, można zarządzić wejście w życie takich przepisów z dniem ich ogłoszenia.

188 NOWELIZACJA UCHWAŁ UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 23 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia limitu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: § 1. W uchwale z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia limitu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2003 (Dz. Urz. Woj. Doln. 2002, Nr 170, poz. 2402) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się na rok 2003 limit nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w liczbie 150.” (...)

189 (Wrocław, dnia 27 czerwca 2002 r.)
UCHWAŁA RADY GMINY SULIKÓW z dnia 23 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały o udzielaniu pomocy uczniom szkół w formie dożywiania (Wrocław, dnia 27 czerwca 2002 r.) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 16 i art. 34 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr IV/26/97 Rady Gminy Sulików z dnia 24 maja 1997 r. w sprawie udzielania pomocy uczniom szkół w formie dożywiania (zmiany: uchwała nr IV/24/98 z dnia 25 kwietnia 1998 r. i uchwała nr XXII/143/2000 z dnia 24 czerwca 2000 r.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 3 po wyrazach "nie przekracza" dodaje się cyfry "200%", 2) w § 4 wyrazy "kryterium dochodowe określone" zastępuje się wyrazami "200% kryterium dochodowego określonego". § 2. Realizację uchwały powierza się kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

190 (Wrocław, dnia 27 czerwca 2002 r.)
UCHWAŁA RADY GMINY SULIKÓW z dnia 27 kwietnia 2002 r. o zmianie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzielaniu pomocy uczniom szkół w formie dożywiania (Wrocław, dnia 27 czerwca 2002 r.) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 16 i art. 34 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1993 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr XL/248/2002 Rady Gminy Sulików z dnia 23 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały o udzielaniu pomocy uczniom szkół w formie dożywiania § 3 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Sulików. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

191 (Wrocław, dnia 27 września 2002 r.)
UCHWAŁA RADY GMINY SULIKÓW z dnia 29 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały o zmianie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzielaniu pomocy uczniom szkół w formie dożywiania (Wrocław, dnia 27 września 2002 r.) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 16 i art. 34 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr XLII/252/2002 Rady Gminy Sulików z dnia 27 kwietnia 2002 r. o zmianie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzielaniu pomocy uczniom szkół w formie dożywiania § 2 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Sulików". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Sulików. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

192 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba we Wrocławiu z , IV SA/Wr 12/08 Opubl: Wspólnota rok 2008, Nr 42, str. 30 Teza: Nie można zaakceptować stanowiska, że rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw mogą podejmować uchwały nie tylko na podstawie wyraźnego upoważnienia zawartego w ustawie (szczególnego lub generalnego), ale też na podstawie przepisów rozporządzeń.

193 Akty prawa miejscowego można stanowić wyłącznie na w granicach i podstawie ustaw. Wyklucza to możliwość powoływania się na upoważnienie zawarte w rozporządzeniach i prowadzi do wniosku, że stanowienie aktów prawa miejscowego w oparciu o upoważnienie wyprowadzone z aktu podustawowego, uznać należy za niekonstytucyjne (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 grudnia 2002 r., P 6/02, OTK-A z 2002 r., nr 7, poz. 91 dotyczący konstytucyjności wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych). Skoro ustrojodawca w art. 94 zdecydował, że upoważnienia do stanowienia prawa miejscowego winien udzielać ustawodawca, to za niedopuszczalne należy uznać udzielanie tego upoważnienia w akcie podustawowym. Stanowienie prawa miejscowego na podstawie rozporządzenia jest w istocie działaniem bez podstawy prawnej, naruszającym regułę wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP i skutkującą kwalifikowaną wadą aktu powodującą jego nieważność.

194 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z , FSK 1188/04 Teza: Nie jest do zaakceptowania w demokratycznym państwie prawnym taka sytuacja, aby rada gminy mogła stanowić o wydaniu aktu prawa miejscowego w sprawach podatkowych na podstawie upoważnienia ustawowego, w dniu w którym takie upoważnienie oficjalnie nie weszło w życie.


Pobierz ppt "BUDOWA USTAWY TYTUŁ PRZEPISY MERYTORYCZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google