Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO."— Zapis prezentacji:

1 PRAWO

2 PRZYSZŁY PRAWNIK POWINIEN POSIADAĆ:
dobrą pamięć umiejętność szybkiego uczenia się umiejętność logicznego myślenia umiejętność szybkiego kojarzenia faktów łatwość wypowiadania się umiejętność zaplanowania pracy, wytyczenia celów i sposobów ich osiągnięcia cierpliwość, wytrwałość umiejętność przekonywania innych do swoich racji umiejętność uważnego słuchania odporność psychiczną

3 ORGANIZACJA STUDIÓW Podczas pięcioletniego nauczania, które odbywa się w formie wykładów i konwersatoriów (ćwiczeń), student poznaje historię prawa, zapoznaje się z dość hermetycznym językiem – typowym dla tej dziedziny nauki – oraz studiuje poszczególne działy prawa. Pierwszy rok ma charakter przygotowawczy. Dominują na nim przedmioty historyczne: prawo rzymskie, historia prawa, historia państwa oraz metodologiczne: pojęcia i metody prawoznawstwa, logika. Podczas kolejnych lat student poznaje poszczególne działy wiedzy prawniczej.

4 Na II roku są to: prawo karne, prawo cywilne, historia doktryn prawnych i prawo administracyjne. W planie III roku znajdują się natomiast: postępowanie cywilne, postępowanie administracyjne, prawo administracyjno-gospodarcze. Do głównych przedmiotów na IV roku należą: prawo pracy, prawo handlowe, prawo finansowe. W ramach konwersatoriów studenci podejmują interpretację prawa, analizując konkretne przypadki (tzw. casusy). Na trzecim roku studenci zaliczają proseminaria, które dają podstawę do ostatecznego wyboru kierunku. Proces nauczania na wydziale prawa dokonuje się w dwóch trybach. Z jednej strony student zobligowany jest do zaliczenia bloku przedmiotów obowiązkowych, z drugiej ma prawo wyboru przedmiotów fakultatywnych w zgodzie z własnymi potrzebami wyznaczanymi przez charakter pracy magisterskiej. Wszystkich obowiązuje także lektorat dwóch języków obcych.

5 SPIS UCZELNI KSZTAŁACĄCYCH W KIERUNKU PRAWNICZYM:
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie - Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

6 Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Uniwersytet Gdański Uniwersytet Opolski Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet w Białymstoku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

7 Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Zielonogórski Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Kutnie

8 KRYTRIA PRZYJĘĆ NA PRAWO NA WYBRANYCH UCZELNIACH
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Wyniki na poziomie podstawowym mnożone są razy 1/2, wyniki na poziomie rozszerzonym są brane pod uwagę bez zmiany, wyniki z nowożytnych języków obcych na poziomie dwujęzycznym są mnożone razy 4/3 – jeżeli tak uzyskana liczba jest większa od 100, wówczas wynik z tego języka ustala się jako 100. Objaśnienie: pi to wynik przedmiotowy z przedmiotu (i), wi to waga danego przedmiotu (i), W to suma x największych wag przedmiotów kwalifikacyjnych dla danych studiów, gdzie: x odpowiada uwzględnianej liczbie wyników przedmiotowych.

9

10 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie, lub matematyka, lub filozofia (50% wyniku końcowego); w przypadku zaliczenia więcej niż jednego z wymienionych przedmiotów, punktowany jest ten, którego kandydat uzyskał najlepszy wynik; język polski (25% wyniku końcowego); język obcy nowożytny (25% wyniku końcowego).

11 UNIWERSYTET RZESZOWSKI
Język polski, Historia, Wiedza o społeczeństwie - suma punktów z poziomu podstawowego lub rozszerzonego: jeśli egzamin był zdawany na poziomie rozszerzonym to wynik jest mnożony przez 1,5 jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje ocena z egzaminu zdawanego na poziomie podstawowym i rozszerzonym to wynik egzaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym jest mnożony przez 1,5, a następnie jest on porównywany z wynikiem egzaminu zdawanym na poziomie podstawowym - pod uwagę brany jest wariant korzystniejszy dla kandydata.

12 PROFIL ABSOLWENTA Ma szerokie umiejętności rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa. Jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych wymagających posiadania gruntownej wiedzy prawniczej. Studia na kierunku prawo trwają pięć lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Absolwenci mogą się uczyć dalej, wybierając jedną z pięciu aplikacji (adwokacką, sędziowską, prokuratorską, radcowską lub notarialną). Aplikacja ma formę wykładów na uczelni oraz stażu np. w kancelarii prawniczej lub sądzie. W zależności od wybranej specjalizacji trwa od dwóch i pół do trzech i pół roku. Aby się na nią dostać, należy zdać egzamin testowy z zakresu tematycznego całego toku studiów.

13 WARUNKI PODJĘCIA PRACY
Droga do zostania adwokatem jest długa. Podstawowym warunkiem jest ukończenie studiów prawniczych. Kolejne wymagania to odbycie aplikacji i zdanie egzaminu adwokackiego. Ponadto przyszły adwokat musi posiadać pełnię praw publicznych. O wpisie na listę adwokatów decydują Izby Adwokackie. Warunek aplikacji i złożenia egzaminu nie dotyczy profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych oraz sędziów, prokuratorów, sędziów, radców i notariuszy o co najmniej trzyletniej praktyce. Nie ma ograniczeń co do wieku adwokata. Pracę w zawodzie można podjąć nawet w wieku lat 40 pod warunkiem posiadania wszystkich wymienionych wyżej kwalifikacji.

14 PERSPEKTYWY PRACY Absolwenci prawa przygotowani są do podjęcia pracy we wszystkich zawodach prawniczych, o czym była mowa już wcześniej. W niektórych z nich wymagane jest ukończenie aplikacji (np. sędziowskiej, prokuratorskiej, radcowskiej czy notarialnej) rozpoczynającej się i kończącej najczęściej odrębnymi egzaminami. Studia prawnicze wpływają na zdolność komunikacji interpersonalnej oraz zdolność porozumiewania się w procesie podejmowania decyzji prawnych oraz występowania w roli negocjatora albo mediatora, aby prawidłowo rozstrzygać spory prawne. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa oraz teorii i filozofii prawa, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych. Z łatwością odnajduje się w interpretowaniu tekstów prawnych, przepisów oraz posługiwaniu się regułami logicznego rozumowania.

15 PRZYKŁADOWE ZAWODY • sędziowie • prokuratorzy, • adwokaci,
• radcy prawni, • notariusze, • eksperci w urzędach administracji rządowej i samorządowej, • pracownicy w instytucjach europejskich, działach prawnych firm prywatnych i państwowych, • specjaliści w fundacjach, stowarzyszeniach, bankach czy firmach ubezpieczeniowych i brokerskich.

16 MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Młodzi adwokaci po uzyskaniu uprawnień mogą szukać pracy w kancelariach innych adwokatów, w spółkach kilku prawników lub założyć własną kancelarię. Adwokaci wykonują tzw. zawód wolny, co oznacza, że nie są zatrudnieni na umowę o pracę. W zależności od wybranej drogi kariery różne są perspektywy rozwoju. Najlepsze we własnej kancelarii, jednak dopiero w zespole kilku adwokatów mogą zacząć się specjalizować w określonej dziedzinie prawa.

17 ZAROBKI Powszechnie uważa się, że adwokaci zarabiają bardzo dużo. Nie zawsze jest to prawdą. Nawet w renomowanej kancelarii początki nie są łatwe. W zależności od regionu początkujący adwokat zarabia od 1,5 tys. zł do 3 tys. zł. Z czasem rosną, gdyż dochodzą do nich premie za wygrane sprawy i różnego rodzaju prowizje. Jako właściciel dobrze prosperującej kancelarii może liczyć na dochody w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

18 KONIEC

19 Monika Sacha i Karolina Plebanek


Pobierz ppt "PRAWO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google