Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 USOS Uniwersytecki System Obsługi Studiów. 2 oferta dydaktyczna uczelni (definiowanie przedmiotów, zajęć, programów, terminów zajęć itp.) oferta dydaktyczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 USOS Uniwersytecki System Obsługi Studiów. 2 oferta dydaktyczna uczelni (definiowanie przedmiotów, zajęć, programów, terminów zajęć itp.) oferta dydaktyczna."— Zapis prezentacji:

1 1 USOS Uniwersytecki System Obsługi Studiów

2 2 oferta dydaktyczna uczelni (definiowanie przedmiotów, zajęć, programów, terminów zajęć itp.) oferta dydaktyczna uczelni (definiowanie przedmiotów, zajęć, programów, terminów zajęć itp.) obsługa toku studiów każdego studenta (zajęcia, oceny, protokoły, wznowienia studiów itp.) obsługa toku studiów każdego studenta (zajęcia, oceny, protokoły, wznowienia studiów itp.) immatrykulacja studentów immatrykulacja studentów drukowanie i obsługa Elektronicznych Legitymacji Studenckich drukowanie i obsługa Elektronicznych Legitymacji Studenckich podania studenckie podania studenckie pensum pracownicze pensum pracownicze prace i egzaminy dyplomowe prace i egzaminy dyplomowe stypendia stypendia rejestracje na zajęcia rejestracje na zajęcia płatności za usługi edukacyjne płatności za usługi edukacyjne sprawozdawczość sprawozdawczość międzyuczelniana (w tym międzynarodowa) wymiana studencka międzyuczelniana (w tym międzynarodowa) wymiana studencka ankiety ankiety Główne obszary zastosowań USOS:

3 3 USOSweb – serwis zawierający dane oparte na danych zgromadzonych w bazie danych USOS, co w pośredni sposób pozwala studentom i pracownikom na korzystanie z zasobów USOS. USOSweb umożliwia m.in. zdalne załatwianie spraw związanych z tokiem studiów, w których w tradycyjnej formie musiały pośredniczyć dziekanaty oraz inne instytucje lub osoby pośredniczące, co pozwala na użycie względem serwisu określenia wirtualny dziekanat. USOSweb udostępnia studentom m.in. plan zajęć, przegląd ocen i zaliczeń, zapisy na zajęcia i egzaminy, składanie podań, wypełnianie ankiet dotyczących procesu dydaktycznego, informacje o płatnościach i stypendiach, komunikację z uczestnikami tych samych zajęć i prowadzącymi. Nauczycielom akademickim serwis umożliwia m.in. obsługę wyników przeprowadzanych sprawdzianów, wystawianie ocen i zaliczeń, wypełnianie protokołów do zajęć, wysyłanie wiadomości do uczestników zajęć. W ramach jednej szkoły wyższej może działać wiele instancji serwisu USOSweb, obsługujących różne rozłączne podzbiory jednostek dydaktycznych (wydziałów, instytutów, itp.) wchodzących w skład uczelni. USOSweb – serwis zawierający dane oparte na danych zgromadzonych w bazie danych USOS, co w pośredni sposób pozwala studentom i pracownikom na korzystanie z zasobów USOS. USOSweb umożliwia m.in. zdalne załatwianie spraw związanych z tokiem studiów, w których w tradycyjnej formie musiały pośredniczyć dziekanaty oraz inne instytucje lub osoby pośredniczące, co pozwala na użycie względem serwisu określenia wirtualny dziekanat. USOSweb udostępnia studentom m.in. plan zajęć, przegląd ocen i zaliczeń, zapisy na zajęcia i egzaminy, składanie podań, wypełnianie ankiet dotyczących procesu dydaktycznego, informacje o płatnościach i stypendiach, komunikację z uczestnikami tych samych zajęć i prowadzącymi. Nauczycielom akademickim serwis umożliwia m.in. obsługę wyników przeprowadzanych sprawdzianów, wystawianie ocen i zaliczeń, wypełnianie protokołów do zajęć, wysyłanie wiadomości do uczestników zajęć. W ramach jednej szkoły wyższej może działać wiele instancji serwisu USOSweb, obsługujących różne rozłączne podzbiory jednostek dydaktycznych (wydziałów, instytutów, itp.) wchodzących w skład uczelni. Najważniejsze serwisy internetowe stowarzyszone z USOS:

4 4 UL (Uniwersyteckie Lektoraty, używana jest także nazwa: Rejestracja Żetonowa) – serwis umożliwiający rejestrowanie się na przedmioty dostępne dla studentów wszystkich jednostek dydaktycznych szkoły wyższej, takie jak np. zajęcia z wychowania fizycznego lub lektoraty językowe. Dostęp do zajęć regulowany jest poprzez przydzielane studentom tzw. żetony, zużywane następnie podczas rejestracji na konkretne zajęcia. UL (Uniwersyteckie Lektoraty, używana jest także nazwa: Rejestracja Żetonowa) – serwis umożliwiający rejestrowanie się na przedmioty dostępne dla studentów wszystkich jednostek dydaktycznych szkoły wyższej, takie jak np. zajęcia z wychowania fizycznego lub lektoraty językowe. Dostęp do zajęć regulowany jest poprzez przydzielane studentom tzw. żetony, zużywane następnie podczas rejestracji na konkretne zajęcia. IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) – serwis dla kandydatów na studia. Jego głównymi zadaniami są prezentacja katalogu oferowanych przez szkołę wyższą kierunków i programów studiów oraz rejestrowanie zdalnych zgłoszeń kandydatów. IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów) – serwis dla kandydatów na studia. Jego głównymi zadaniami są prezentacja katalogu oferowanych przez szkołę wyższą kierunków i programów studiów oraz rejestrowanie zdalnych zgłoszeń kandydatów. APD (Archiwum Prac Dyplomowych) – repozytorium prac dyplomowych. Wraz z pracami w APD przechowywane są takie informacje jak ocena z pracy lub recenzje opiekuna pracy i recenzenta. APD (Archiwum Prac Dyplomowych) – repozytorium prac dyplomowych. Wraz z pracami w APD przechowywane są takie informacje jak ocena z pracy lub recenzje opiekuna pracy i recenzenta. Informator ECTS – serwis zawierający informacje dotyczące systemu transferu i akumulacji punktów ECTS. Informator ECTS – serwis zawierający informacje dotyczące systemu transferu i akumulacji punktów ECTS. USOS może też współpracować z lokalnymi aplikacjami danej szkoły wyższej. Przykładowo, na Uniwersytecie Warszawskim z USOS współpracują ogólnouczelniane serwery poczty e-mail.

5 5 Historia rozwoju Pierwsza wersja systemu powstała w 2000 r. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie system jest aktywnie rozwijany przez uczelnie: * Uniwersytet Warszawski * Uniwersytet Warszawski * Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu * Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu * Uniwersytet Jagielloński * Uniwersytet Jagielloński * Uniwersytet Łódzki * Uniwersytet Łódzki * Politechnika Rzeszowska. * Politechnika Rzeszowska.

6 6 Historia rozwoju W skali całej Polski USOS funkcjonuje jako jeden z projektów realizowanych przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji – konsorcjum powołane w celu utrzymywania i rozwoju systemów informatycznych wspierających zarządzanie szkołami wyższymi. MUCI jest właścicielem praw autorskich do USOS. Użytkownikami USOS są uczelnie będące członkami MUCI (udziałowcy konsorcjum) lub uczelnie będące tzw. Członkami Stowarzyszonymi MUCI w ramach projektu USOS.

7 7 Członkowie – udziałowcy MUCI: * Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II * Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II * Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie * Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie * Uniwersytet Gdański * Uniwersytet Gdański * Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu * Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu * Uniwersytet Jagielloński * Uniwersytet Jagielloński * Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy * Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy * Uniwersytet Łódzki * Uniwersytet Łódzki * Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie * Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie * Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu * Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

8 8 Członkowie – udziałowcy MUCI cd.: * Uniwersytet Opolski * Uniwersytet Opolski * Uniwersytet Rzeszowski * Uniwersytet Rzeszowski * Uniwersytet Szczeciński * Uniwersytet Szczeciński * Uniwersytet Śląski w Katowicach * Uniwersytet Śląski w Katowicach * Uniwersytet w Białymstoku * Uniwersytet w Białymstoku * Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie * Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie * Uniwersytet Warszawski * Uniwersytet Warszawski * Uniwersytet Wrocławski * Uniwersytet Wrocławski * Uniwersytet Zielonogórski. * Uniwersytet Zielonogórski.

9 9 Członkowie Stowarzyszeni MUCI w ramach projektu USOS: * Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie * Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie * Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie * Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie * Akademia Podlaska w Siedlcach * Akademia Podlaska w Siedlcach * Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie * Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie * Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie * Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie * Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach * Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach * Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu * Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu * Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu * Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

10 10 Członkowie Stowarzyszeni MUCI w ramach projektu USOS: * Politechnika Białostocka * Politechnika Białostocka * Politechnika Częstochowska * Politechnika Częstochowska * Politechnika Rzeszowska * Politechnika Rzeszowska * Politechnika Świętokrzyska * Politechnika Świętokrzyska * Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy * Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy * Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie * Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie * Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku * Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku * Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie * Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie

11 11 Uczelnie na mapie Polski uczestniczące w projekcie USOS: http://usos.edu.pl/uczelnie-usos.html http://usos.edu.pl/uczelnie-usos.html

12 12 Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: http://www.muci.edu.pl/

13 13 Uniwersytecki System Obsługi Studiów - strona główna: http://usos.edu.pl/

14 14 Krajowy Rejestr Matur - strona informacyjna: https://krem.uw.edu.pl/

15 15 USOS Uniwersytet w Białymstoku

16 16 Moduły systemu: Katalog Katalog Przedmioty Przedmioty Programy Programy Pracownicy Pracownicy Studenci Studenci Rejestracja Rejestracja Decyzje Decyzje Plany Plany Grupy Grupy

17 17 Sprawdziany Sprawdziany Oceny Oceny Protokoły Protokoły Dyplomy Dyplomy U – mail U – mail Ankiety Ankiety Płatności Płatności Akademiki Akademiki Podania Podania Profil Profil Pomoc Pomoc

18 18 Logowanie do systemu

19 19

20 20

21 21 PROFIL

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26 KATALOG

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32 PRZEDMIOTY

33 33

34 34

35 35

36 36 PROGRAMY

37 37

38 38

39 39

40 40 PRACOWNICY

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46 STUDENCI

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53 REJESTRACJA

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58 DECYZJE

59 59

60 60 PLANY

61 61

62 62 GRUPY

63 63

64 64 SPRAWDZIANY

65 65

66 66

67 67 OCENY

68 68

69 69

70 70 DYPLOMY

71 71

72 72

73 73

74 74 U – MAIL

75 75

76 76 ANKIETY

77 77

78 78

79 79 PŁATNOŚCI

80 80

81 81 AKADEMIKI

82 82

83 83

84 84 PODANIA

85 85

86 86 POMOC

87 87

88 88

89 89 System USOSweb jest dość szeroko rozbudowany. System USOSweb jest dość szeroko rozbudowany. Moduły są modyfikowane i udoskonalane na bieżąco. Moduły są modyfikowane i udoskonalane na bieżąco. Wyzwanie: stworzenie brakujących modułów (np. Rekrutacja oraz Legitymacja elektroniczna). Wyzwanie: stworzenie brakujących modułów (np. Rekrutacja oraz Legitymacja elektroniczna). System jest dostępny np. ze strony http://prawo.uwb.edu.pl System jest dostępny np. ze strony http://prawo.uwb.edu.pl Podsumowanie:


Pobierz ppt "1 USOS Uniwersytecki System Obsługi Studiów. 2 oferta dydaktyczna uczelni (definiowanie przedmiotów, zajęć, programów, terminów zajęć itp.) oferta dydaktyczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google