Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet Miasta Bydgoszczy 2015 - Projekt - 21 stycznia 2015 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet Miasta Bydgoszczy 2015 - Projekt - 21 stycznia 2015 roku."— Zapis prezentacji:

1 Budżet Miasta Bydgoszczy Projekt - 21 stycznia 2015 roku

2 Lp. BUDŻET Bydgoszczy wykonanie/ plan tys.PLN prognoza 2015 plan 2015/2014 I DOCHODY OGÓŁEM ,1% 1 Dochody bieżące ,4% 2 Dochody majątkowe ,3% II WYDATKI OGÓŁEM ,7% 1 Wydatki bieżące ,2% 2 Wydatki majątkowe ,0% IIIWYNIK (I-II) ,8% wynik bieżący (I.1-II.1) ,2% VII Zadłużenie na koniec roku ogółem ,7% X Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu 59,0% Nowy wskaźnik zadłużenia 8,2% 4,74% 3,58% 75,5% Limit wskaźnika zadłużenia 5,6% 7,12% 8,07% 113,3%

3 Uwarunkowania budżetu 2015r. Zasada podstawowa: pozyskanie środków unijnych na inwestycje w latach Uruchamiany program inwestycyjny Dobra dynamika dochodów bieżących Wydatki bieżące – racjonalnie planowane Funkcje Miasta wobec mieszkańców: Kontynuacja wykonywania funkcji Miasta wobec mieszkańców z punktu widzenia wydatków na edukację i oświatę, transport i łączność oraz pomoc społeczną

4 Złota reguła finansów publicznych zasada dyscyplinowania finansów publicznych Wydatki bieżące muszą być pokryte w całości przez bieżące dochody budżetowe Deficyt jest dopuszczalny jedynie w budżecie majątkowym (inwestycyjnym) Zdolność kredytowa (np. miasta) zależy od skali nadwyżki z budżetu bieżącego W Polsce ustawowo złota reguła obowiązuje jedynie JST

5 Czy dług to problem? Ile lat potrzeba aby spłacić długi środkami z nadwyżki operacyjnej? W roku bieżącym aby spłacić dług z wyniku operacyjnego potrzeba 12,8 lat W roku 2015 do spłaty długu z wyniku operacyjnego potrzeba 11,9 lat Poziom ten uznawany jest przez agencje ratingowe jako bezpieczny.

6

7 Dochody i wydatki

8

9

10 Dochody bieżące Wydatki bieżące Nadwyżka operacyjna Dochody majątkowe Środki własne KredytyŚrodki obce INWESTYCJE Dotacje UE

11

12

13

14

15

16

17 Lp. BUDŻET Bydgoszczy wykonanie/ plan tys.PLN prognoza 2015 plan 2015/2014 I DOCHODY OGÓŁEM ,1% 1 Dochody bieżące ,4% 2 Dochody majątkowe ,3% II WYDATKI OGÓŁEM ,7% 1 Wydatki bieżące ,2% 2 Wydatki majątkowe ,0% IIIWYNIK (I-II) ,8% wynik bieżący (I.1-II.1) ,2% VII Zadłużenie na koniec roku ogółem ,7% X Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu 59,0% Nowy wskaźnik zadłużenia 8,2% 4,74% 3,58% 75,5% Limit wskaźnika zadłużenia 5,6% 7,12% 8,07% 113,3%

18 Strtuktura dochodów: bieżące i majątkowe

19 Dochody budżetu Miasta (tys. zł) Wykonanie 2013 Przewidywane wykonanie 2014 Projekt na 2015 r. Dynamika 3:2 Dynamika 4: OGÓŁEM DOCHODY ,5%100,6% A. DOCHODY BIEŻĄCE ,8%99,8% I. Dochody własne ,3%101,4% 1. Wpływy z podatków ,9%100,9% 2. Wpływy z opłat ,6%100,3% -opłata za gosp. odpadami komunalnymi ,7%101,7% 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta ,4%100,7% 4. Dochody z majątku Miasta ,7%107,1% II. Udziały w podatkach ,1%107,5% PIT ,5%107,8% CIT ,5%103,0% III. Subwencje ,2%102,1% IV. Dotacje z budżetu państwa ,3%77,7% VI. Środki pochodzące z funduszy pomoc ,2%39,7% B. DOCHODY MAJĄTKOWE ,8%111,6% I. Dochody własne ,7%69,0% III. Dotacje z funduszy celowych ,3%155,0% IV. Środki pochodzące z funduszy pomoc ,5%141,2%

20 Struktura wydatków: bieżące i majątkowe

21 Dział WYDATKI BIEŻĄCE struktura Bydgoszcz Unia Metropolii Polskich minimummaximumśrednia 600 Transport i łączność16,10%8,95%26,08%15,62% 700 Gospodarka mieszkaniowa5,89%0,96%9,42%4,91% 750 Administracja publiczna6,74%5,92%8,49%7,20% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,20%1,86%2,58%2,15% 757 Obsługa długu publicznego2,74%1,88%4,71%2,97% 801 Oświata i wychowanie34,78%19,80%40,21%32,51% 852 Pomoc społeczna12,44%5,74%14,77%11,43% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza3,37%2,48%5,45%3,49% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,32%2,08%11,94%7,27% 926 Kultura fizyczna2,03%0,86%2,40%1,55% Razem:92,61%

22

23 Dział WYDATKI MAJĄTKOWE struktura Bydgoszcz Unia Metropolii Polskich minimummaximumśrednia 600 Transport i łączność58,64%35,95%75,31%54,31% 700 Gospodarka mieszkaniowa6,90%1,37%19,63%6,53% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,23%0,02%2,19%0,53% 758 Różne rozliczenia5,45%0,00%15,02%2,75% 801 Oświata i wychowanie6,08%1,19%9,79%5,45% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,56%1,69%45,31%11,54% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,22%0,48%19,60%4,23% 926 Kultura fizyczna2,56%1,61%13,58%6,75% Razem:93,64%

24 Inwestycje 2015

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Inwestycje Miasta Bydgoszcz 2015 Spółki komunalne*: Tramwaj Fordon Sp. z o.o.243,7 mln zł MKUO ProNatura Sp. z o.o.125,7 mln zł BPPT Sp. z o.o. 68,9 mln zł KPEC Sp. z o.o. 57,2 mln zł MZK Sp. z o.o. 49,9 mln zł MWiK Sp. z o.o. 25,5 mln zł BTBS Sp. z o.o. 15,7 mln zł ADM Sp. z o.o. 1,2 mln zł Razem 587,8 mln zł Budżet Miasta 354,9 mln zł Ogółem 942,7 mln zł *Spółki, w których Miasto Bydgoszcz posiada powyżej 50% udziałów

35 Inwestycje: zł - nakłady inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów rezerwa celowa na inicjatywy lokalne rezerwa celowa na budżet partycypacyjny rezerwa celowa na inwestycje dofinansowywane ze środków UE rezerwa inwestycyjna na opracowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych oraz rezerwa inwestycyjna

36 Inwestycje Bydgoszcz 2015 szczegóły

37 Inwestycje wieloletnie transport i łączność (zł) Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe limit Wartość do zrealizowania od do 2015 Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy : Kujawska, Wojska Polskiego Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY Inteligentne Systemy Transportowe Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II Bydgoski Węzeł Wodny Drogi dla rowerów

38 Inwestycje wieloletnie transport i łączność (zł) Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe limit Wartość do zrealizowa- nia od do 2015 Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym Dokapitalizowanie MZK Budowa ul. Nowokieleckiej Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków Bydgoski Rower Aglomeracyjny Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego

39 Inwestycje wieloletnie: Sport i kultura Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnyc h latach Wartość do zrealizowania oddo 2015 Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyń i Fordon Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy

40 Inwestycje wieloletnie : Rewitalizacja Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Limity wydatków Wartość do zrealizowania od do 2015 Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe Rewitalizacja społeczna i przestrzenna terenów sportowo - rekreacyjnych przy ul. Królowej Jadwigi nr 23 w Bydgoszczy Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki)

41 Inwestycje pozostałe wieloletnie Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnyc h latach Wartość do zrealizowania od do 2015 Programy inicjatyw lokalnych Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora- Komorowskiego Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne Likwidacja niskiej emisji Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego

42 Przeznaczenie rezerwy na dokumentacje m.in.: Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską Budowa obwodnicy południowo - wschodniej, Bydgoski Węzeł Wodny - kolejne etapy, Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych, Budowa systemu Park&Ride, Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy Miasta, Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu publicznego, Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 256 w ciągu ulic Kasztelańska, Ametystowa, Przejście dla pieszych i przejazd rowerzystów w rejonie Mostu Uniwersyteckiego, Budowa ul. Smukalskiej na odc. od ul. Rajskiej do ul. Błądzimskiej, Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Brdę wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego, Rozbudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do ul. Łochowskiej, ……..

43 Inne: Modernizacja i budowa chodników i ulic: zł Zakup 41 autobusów niskopodłogowych: (inwestycja MZK) zł Budowa m.in. sieci ciepłowniczych (inwestycja KPEC) zł Budowa „Targów Bydgoskich” (inwestycja BPPT) zł Inkubator Przedsiębiorczości (inwestycja BPPT) zł

44 Rezerwy ostrożnościowe Rezerwy 20 mln zł Rezerwa na wypłatę poręczeń 3 mln zł

45 Sytuacja finansowa Miasta

46 Lp. BUDŻET Bydgoszczy wykonanie/ plan tys.PLN prognoza 2015 plan I DOCHODY OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe II WYDATKI OGÓŁEM Wydatki bieżące Wydatki majątkowe III WYNIK (I-II) wynik bieżący (I.1-II.1) VII Zadłużenie na koniec roku ogółem X Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu 56,7%53,8%57,1%59,6% Nowy wskaźnik zadłużenia 8,55% 4,74% 3,58% Limit wskaźnika zadłużenia 5,69% 7,12% 8,07%

47

48 Rating

49 Fitch oczekuje, że wyniki operacyjne pozostaną dobre, wsparte przez gospodarkę narodową, jak również przy założeniu, że Władze Miasta będą kontynuować działania mające na celu racjonalizację wydatków operacyjnych. (…) Dobre zarządzanie i kontrola wydatków przyczyniły się do osiągnięcia znacznej nadwyżki operacyjnej w wysokości118 mln zł na koniec czerwca 2014 r. czyli na poziomie nadwyżki za cały 2013 rok. Nadwyżka ta 2,5 krotnie przewyższa koszt obsługi zadłużenia (kapitał i odsetki)w 2014 r.

50 Bydgoszcz Zdolność inwestycyjna : zł

51 Sytuacja finansowa Bydgoszczy 2014/2015 Szeroki program inwestycyjny Przygotowanie do pozyskania środków unijnych Dobra dynamika nadwyżki operacyjnej Dobre ratingi Akceptacja partnerów finansowych Odpowiedzialność

52 Dziękuję

53 Rating Według prognoz Fitch w latach obsługa zadłużenia nie powinna przekroczyć 50% nadwyżki operacyjnej Miasta ze względu na oczekiwane lepsze wyniki operacyjne oraz w wyniku ostatniej restrukturyzacji zadłużenia, która doprowadziła do wydłużenia terminów zapadalności oraz bardziej równomiernego harmonogramu spłaty. W latach wskaźnik spłaty długu (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) może się ustabilizować na poziomie 11 lat czyli poniżej średniej zapadalności długu wynoszącej lat. Fitch prognozuje, że w latach udział długu w finansowaniu inwestycji będzie wynosił około 30%.

54 Rating Wzrost zadłużenia jest częściowo kompensowany dzięki coraz lepszej sytuacji płynnościowej Miasta. W okresie styczeń-lipiec 2014r. saldo na rachunku na koniec miesiąca wzrosło do średnio 101 mln zł, w porównaniu do 65 mln zł (w porównywalnym okresie 2013r.) oraz do 40 mln zł (w 2012 r.). Miasto aktywnie zarządza nadwyżką płynnościową i nie wykorzystuje krótkoterminowej linii kredytowej o limicie 90 mln zł.


Pobierz ppt "Budżet Miasta Bydgoszczy 2015 - Projekt - 21 stycznia 2015 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google