Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet Miasta Bydgoszczy 2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet Miasta Bydgoszczy 2015"— Zapis prezentacji:

1 Budżet Miasta Bydgoszczy 2015
- Projekt - 21 stycznia 2015 roku

2 BUDŻET Bydgoszczy wykonanie/ plan tys.PLN
Lp. BUDŻET Bydgoszczy wykonanie/ plan tys.PLN 2013 2014 prognoza 2015 plan 2015/2014 I DOCHODY OGÓŁEM 1 385 1 527 1 589 104,1% 1 Dochody bieżące 1 316 1 452 1 444 99,4% 2 Dochody majątkowe 70 75 145 193,3% II WYDATKI OGÓŁEM 1 460 1 617 1 725 106,7% Wydatki bieżące 1 230 1 368 1 343 98,2% Wydatki majątkowe 230 248 382 154,0% III WYNIK (I-II) -75 -89 -136 152,8% wynik bieżący (I.1-II.1) 86 84 101 120,2% VII Zadłużenie na koniec roku ogółem 1 003 1 074 1 210 112,7% X Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu 59,0% Nowy wskaźnik zadłużenia 8,2% 4,74% 3,58% 75,5% Limit wskaźnika zadłużenia 5,6% 7,12% 8,07% 113,3%

3 Uwarunkowania budżetu 2015r.
Zasada podstawowa: pozyskanie środków unijnych na inwestycje w latach Uruchamiany program inwestycyjny Dobra dynamika dochodów bieżących Wydatki bieżące – racjonalnie planowane Funkcje Miasta wobec mieszkańców: Kontynuacja wykonywania funkcji Miasta wobec mieszkańców z punktu widzenia wydatków na edukację i oświatę, transport i łączność oraz pomoc społeczną

4 Złota reguła finansów publicznych zasada dyscyplinowania finansów publicznych
Wydatki bieżące muszą być pokryte w całości przez bieżące dochody budżetowe Deficyt jest dopuszczalny jedynie w budżecie majątkowym (inwestycyjnym) Zdolność kredytowa (np. miasta) zależy od skali nadwyżki z budżetu bieżącego W Polsce ustawowo złota reguła obowiązuje jedynie JST

5 Poziom ten uznawany jest przez agencje ratingowe jako bezpieczny.
Czy dług to problem? Ile lat potrzeba aby spłacić długi środkami z nadwyżki operacyjnej? W roku bieżącym aby spłacić dług z wyniku operacyjnego potrzeba 12,8 lat W roku 2015 do spłaty długu z wyniku operacyjnego potrzeba 11,9 lat Poziom ten uznawany jest przez agencje ratingowe jako bezpieczny.

6

7 Dochody i wydatki

8

9

10 Dochody bieżące Wydatki bieżące Dotacje UE Kredyty Środki obce
Nadwyżka operacyjna INWESTYCJE Dochody majątkowe Środki własne Dotacje UE Kredyty Środki obce

11

12

13

14

15

16

17 BUDŻET Bydgoszczy wykonanie/ plan tys.PLN
Lp. BUDŻET Bydgoszczy wykonanie/ plan tys.PLN 2013 2014 prognoza 2015 plan 2015/2014 I DOCHODY OGÓŁEM 1 385 1 527 1 589 104,1% 1 Dochody bieżące 1 316 1 452 1 444 99,4% 2 Dochody majątkowe 70 75 145 193,3% II WYDATKI OGÓŁEM 1 460 1 617 1 725 106,7% Wydatki bieżące 1 230 1 368 1 343 98,2% Wydatki majątkowe 230 248 382 154,0% III WYNIK (I-II) -75 -89 -136 152,8% wynik bieżący (I.1-II.1) 86 84 101 120,2% VII Zadłużenie na koniec roku ogółem 1 003 1 074 1 210 112,7% X Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu 59,0% Nowy wskaźnik zadłużenia 8,2% 4,74% 3,58% 75,5% Limit wskaźnika zadłużenia 5,6% 7,12% 8,07% 113,3%

18 Strtuktura dochodów: bieżące i majątkowe

19 Dochody budżetu Miasta (tys. zł)
Wykonanie 2013 Przewidywane wykonanie 2014 Projekt na 2015 r. Dynamika 3:2 Dynamika 4:3 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM DOCHODY 112,5% 100,6% A. DOCHODY BIEŻĄCE 109,8% 99,8% I. Dochody własne 120,3% 101,4% 1. Wpływy z podatków 101,9% 100,9% 2. Wpływy z opłat 30 936 62 693 62 559 201,6% 100,3% -opłata za gosp. odpadami komunalnymi 22 250 52 196 52 899 233,7% 101,7% 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta 91,4% 100,7% 4. Dochody z majątku Miasta 17 969 90 058 93 832 487,7% 107,1% II. Udziały w podatkach 106,1% 107,5% PIT 105,5% 107,8% CIT 21 652 24 000 25 750 115,5% 103,0% III. Subwencje 100,2% 102,1% IV. Dotacje z budżetu państwa 103,3% 77,7% VI. Środki pochodzące z funduszy pomoc. 11 890 22 411 8 923 189,2% 39,7% B. DOCHODY MAJĄTKOWE 69 502 75 131 161,8% 111,6% 30 282 48 054 31 911 152,7% 69,0% III. Dotacje z funduszy celowych 3 917 8 429 11 923 196,3% 155,0% IV. Środki pochodzące z funduszy pomoc. 33 120 17 209 80 700 172,5% 141,2%

20 Struktura wydatków: bieżące i majątkowe

21 WYDATKI BIEŻĄCE struktura
Dział WYDATKI BIEŻĄCE struktura Bydgoszcz Unia Metropolii Polskich minimum maximum średnia 600 Transport i łączność 16,10% 8,95% 26,08% 15,62% 700 Gospodarka mieszkaniowa 5,89% 0,96% 9,42% 4,91% 750 Administracja publiczna 6,74% 5,92% 8,49% 7,20% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,20% 1,86% 2,58% 2,15% 757 Obsługa długu publicznego 2,74% 1,88% 4,71% 2,97% 801 Oświata i wychowanie 34,78% 19,80% 40,21% 32,51% 852 Pomoc społeczna 12,44% 5,74% 14,77% 11,43% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3,37% 2,48% 5,45% 3,49% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,32% 2,08% 11,94% 7,27% 926 Kultura fizyczna 2,03% 0,86% 2,40% 1,55% Razem: 92,61%

22

23 Unia Metropolii Polskich
Dział  WYDATKI MAJĄTKOWE struktura Bydgoszcz Unia Metropolii Polskich minimum maximum średnia 600 Transport i łączność 58,64% 35,95% 75,31% 54,31% 700 Gospodarka mieszkaniowa 6,90% 1,37% 19,63% 6,53% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,23% 0,02% 2,19% 0,53% 758 Różne rozliczenia 5,45% 0,00% 15,02% 2,75% 801 Oświata i wychowanie 6,08% 1,19% 9,79% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,56% 1,69% 45,31% 11,54% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,22% 0,48% 19,60% 4,23% 926 Kultura fizyczna 2,56% 1,61% 13,58% 6,75% Razem: 93,64%

24 Inwestycje 2015

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Inwestycje Miasta Bydgoszcz 2015
Spółki komunalne*: Tramwaj Fordon Sp. z o.o ,7 mln zł MKUO ProNatura Sp. z o.o ,7 mln zł BPPT Sp. z o.o ,9 mln zł KPEC Sp. z o.o ,2 mln zł MZK Sp. z o.o ,9 mln zł MWiK Sp. z o.o ,5 mln zł BTBS Sp. z o.o ,7 mln zł ADM Sp. z o.o ,2 mln zł Razem ,8 mln zł Budżet Miasta ,9 mln zł Ogółem ,7 mln zł *Spółki, w których Miasto Bydgoszcz posiada powyżej 50% udziałów

35 Inwestycje: 355.034.000 zł - nakłady inwestycyjne 324 568 347
- zakup i objęcie akcji i udziałów - rezerwa celowa na inicjatywy lokalne - rezerwa celowa na budżet partycypacyjny - rezerwa celowa na inwestycje dofinansowywane ze środków UE - rezerwa inwestycyjna na opracowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych oraz rezerwa inwestycyjna

36 Inwestycje Bydgoszcz 2015 szczegóły

37 Inwestycje wieloletnie transport i łączność
Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe limit Wartość do zrealizowania od do 2015 Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta 2012 2018 Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami 2013 Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy : Kujawska, Wojska Polskiego 2014 Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY 2009 Inteligentne Systemy Transportowe 2007 Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II 2017 Bydgoski Węzeł Wodny 2016 Drogi dla rowerów

38 Inwestycje wieloletnie transport i łączność
Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe limit Wartość do zrealizowa-nia od do 2015 Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym 2011 Dokapitalizowanie MZK 2009 Budowa ul. Nowokieleckiej Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty 2014 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy 2016 Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków Bydgoski Rower Aglomeracyjny 2017 Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego

39 Inwestycje wieloletnie: Sport i kultura
Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach Wartość do zrealizowania od do 2015 Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego 2014 2017 Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej 2012 Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyń i Fordon Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12 Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4

40 Inwestycje wieloletnie : Rewitalizacja
Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Limity wydatków Wartość do zrealizowania od do 2015 Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego 2013 2016 Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe 2014 Rewitalizacja społeczna i przestrzenna terenów sportowo - rekreacyjnych przy ul. Królowej Jadwigi nr 23 w Bydgoszczy 2018 Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu 2020 Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek 2010 Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy 2012 2019 Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej 50 000 Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) 2017

41 Inwestycje pozostałe wieloletnie
Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnych latach Wartość do zrealizowania od do 2015 Programy inicjatyw lokalnych 2013 2022 Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich 2008 2029 Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2 2017 Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych 2014 Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości 2016 Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń 80 000 Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne Likwidacja niskiej emisji Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego

42 Przeznaczenie rezerwy na dokumentacje m.in.:
Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską Budowa obwodnicy południowo - wschodniej, Bydgoski Węzeł Wodny - kolejne etapy, Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych, Budowa systemu Park&Ride, Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy Miasta, Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu publicznego, Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 256 w ciągu ulic Kasztelańska, Ametystowa, Przejście dla pieszych i przejazd rowerzystów w rejonie Mostu Uniwersyteckiego, Budowa ul. Smukalskiej na odc. od ul. Rajskiej do ul. Błądzimskiej, Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Brdę wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego, Rozbudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do ul. Łochowskiej, …….. 

43 Inne: Modernizacja i budowa chodników i ulic: 17.000.000 zł
Zakup 41 autobusów niskopodłogowych: (inwestycja MZK) zł Budowa m.in. sieci ciepłowniczych (inwestycja KPEC) zł Budowa „Targów Bydgoskich” (inwestycja BPPT) zł Inkubator Przedsiębiorczości (inwestycja BPPT) zł

44 Rezerwy ostrożnościowe
Rezerwy mln zł Rezerwa na wypłatę poręczeń 3 mln zł

45 Sytuacja finansowa Miasta

46 BUDŻET Bydgoszczy wykonanie/ plan tys.PLN
Lp. BUDŻET Bydgoszczy wykonanie/ plan tys.PLN 2010 2011 2012 2013 2014 prognoza 2015 plan I DOCHODY OGÓŁEM 1 214 1 314 1 328 1 385 1 527 1 589 1 Dochody bieżące 1 135 1 189 1 246 1 316 1 452 1 444 2 Dochody majątkowe 79 125 82 70 75 145 II WYDATKI OGÓŁEM 1 333 1 419 1 465 1 460 1 617 1 725 Wydatki bieżące 1 123 1 134 1 179 1 230 1 368 1 343 Wydatki majątkowe 210 285 230 248 382 III WYNIK (I-II) -120 -105 -136 -75 -89 wynik bieżący (I.1-II.1) 12 55 67 86 84 101 VII Zadłużenie na koniec roku ogółem 713 784 913 1 003 1 074 1 210 X Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu 56,7% 53,8% 57,1% 59,6% Nowy wskaźnik zadłużenia 8,55% 4,74% 3,58% Limit wskaźnika zadłużenia 5,69% 7,12% 8,07%

47

48 Rating

49 Rating Fitch oczekuje, że wyniki operacyjne pozostaną dobre, wsparte przez gospodarkę narodową, jak również przy założeniu, że Władze Miasta będą kontynuować działania mające na celu racjonalizację wydatków operacyjnych. (…) Dobre zarządzanie i kontrola wydatków przyczyniły się do osiągnięcia znacznej nadwyżki operacyjnej w wysokości118 mln zł na koniec czerwca 2014 r. czyli na poziomie nadwyżki za cały 2013 rok. Nadwyżka ta 2,5 krotnie przewyższa koszt obsługi zadłużenia (kapitał i odsetki)w 2014 r.

50 Zdolność inwestycyjna
Bydgoszcz Zdolność inwestycyjna :

51 Sytuacja finansowa Bydgoszczy 2014/2015
Szeroki program inwestycyjny Przygotowanie do pozyskania środków unijnych Dobra dynamika nadwyżki operacyjnej Dobre ratingi Akceptacja partnerów finansowych Odpowiedzialność

52 Dziękuję

53 Rating Według prognoz Fitch w latach obsługa zadłużenia nie powinna przekroczyć 50% nadwyżki operacyjnej Miasta ze względu na oczekiwane lepsze wyniki operacyjne oraz w wyniku ostatniej restrukturyzacji zadłużenia, która doprowadziła do wydłużenia terminów zapadalności oraz bardziej równomiernego harmonogramu spłaty. W latach wskaźnik spłaty długu (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) może się ustabilizować na poziomie 11 lat czyli poniżej średniej zapadalności długu wynoszącej lat. Fitch prognozuje, że w latach udział długu w finansowaniu inwestycji będzie wynosił około 30%.

54 Rating Wzrost zadłużenia jest częściowo kompensowany dzięki coraz lepszej sytuacji płynnościowej Miasta. W okresie styczeń-lipiec 2014r. saldo na rachunku na koniec miesiąca wzrosło do średnio 101 mln zł, w porównaniu do 65 mln zł (w porównywalnym okresie 2013r.) oraz do 40 mln zł (w 2012 r.). Miasto aktywnie zarządza nadwyżką płynnościową i nie wykorzystuje krótkoterminowej linii kredytowej o limicie 90 mln zł.


Pobierz ppt "Budżet Miasta Bydgoszczy 2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google