Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet Miasta Bydgoszczy 2015 - Projekt - 21 stycznia 2015 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet Miasta Bydgoszczy 2015 - Projekt - 21 stycznia 2015 roku."— Zapis prezentacji:

1 Budżet Miasta Bydgoszczy 2015 - Projekt - 21 stycznia 2015 roku

2 Lp. BUDŻET Bydgoszczy wykonanie/ plan tys.PLN 2013 2014 prognoza 2015 plan 2015/2014 I DOCHODY OGÓŁEM 1 3851 527 1 589 104,1% 1 Dochody bieżące 1 3161 452 1 444 99,4% 2 Dochody majątkowe 7075 145 193,3% II WYDATKI OGÓŁEM 1 4601 617 1 725 106,7% 1 Wydatki bieżące 1 2301 368 1 343 98,2% 2 Wydatki majątkowe 230248 382 154,0% IIIWYNIK (I-II) -75-89 -136 152,8% wynik bieżący (I.1-II.1) 8684 101 120,2% VII Zadłużenie na koniec roku ogółem 1 0031 074 1 210 112,7% X Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu 59,0% Nowy wskaźnik zadłużenia 8,2% 4,74% 3,58% 75,5% Limit wskaźnika zadłużenia 5,6% 7,12% 8,07% 113,3%

3 Uwarunkowania budżetu 2015r. Zasada podstawowa: pozyskanie środków unijnych na inwestycje w latach 2015-2020 Uruchamiany program inwestycyjny Dobra dynamika dochodów bieżących Wydatki bieżące – racjonalnie planowane Funkcje Miasta wobec mieszkańców: Kontynuacja wykonywania funkcji Miasta wobec mieszkańców z punktu widzenia wydatków na edukację i oświatę, transport i łączność oraz pomoc społeczną

4 Złota reguła finansów publicznych zasada dyscyplinowania finansów publicznych Wydatki bieżące muszą być pokryte w całości przez bieżące dochody budżetowe Deficyt jest dopuszczalny jedynie w budżecie majątkowym (inwestycyjnym) Zdolność kredytowa (np. miasta) zależy od skali nadwyżki z budżetu bieżącego W Polsce ustawowo złota reguła obowiązuje jedynie JST

5 Czy dług to problem? Ile lat potrzeba aby spłacić długi środkami z nadwyżki operacyjnej? W roku bieżącym aby spłacić dług z wyniku operacyjnego potrzeba 12,8 lat W roku 2015 do spłaty długu z wyniku operacyjnego potrzeba 11,9 lat Poziom ten uznawany jest przez agencje ratingowe jako bezpieczny.

6

7 Dochody i wydatki

8

9

10 Dochody bieżące Wydatki bieżące Nadwyżka operacyjna Dochody majątkowe Środki własne KredytyŚrodki obce INWESTYCJE Dotacje UE

11

12

13

14

15

16

17 Lp. BUDŻET Bydgoszczy wykonanie/ plan tys.PLN 2013 2014 prognoza 2015 plan 2015/2014 I DOCHODY OGÓŁEM 1 3851 527 1 589 104,1% 1 Dochody bieżące 1 3161 452 1 444 99,4% 2 Dochody majątkowe 7075 145 193,3% II WYDATKI OGÓŁEM 1 4601 617 1 725 106,7% 1 Wydatki bieżące 1 2301 368 1 343 98,2% 2 Wydatki majątkowe 230248 382 154,0% IIIWYNIK (I-II) -75-89 -136 152,8% wynik bieżący (I.1-II.1) 8684 101 120,2% VII Zadłużenie na koniec roku ogółem 1 0031 074 1 210 112,7% X Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu 59,0% Nowy wskaźnik zadłużenia 8,2% 4,74% 3,58% 75,5% Limit wskaźnika zadłużenia 5,6% 7,12% 8,07% 113,3%

18 Strtuktura dochodów: bieżące i majątkowe

19 Dochody budżetu Miasta (tys. zł) Wykonanie 2013 Przewidywane wykonanie 2014 Projekt na 2015 r. Dynamika 3:2 Dynamika 4:3 123 4 56 OGÓŁEM DOCHODY1 385 2561 527 408 1 567 697 112,5%100,6% A. DOCHODY BIEŻĄCE1 315 7541 452 276 1 442 161 109,8%99,8% I. Dochody własne449 099539 084 547 962 120,3%101,4% 1. Wpływy z podatków226 365228 165 232 665 101,9%100,9% 2. Wpływy z opłat30 93662 693 62 559 201,6%100,3% -opłata za gosp. odpadami komunalnymi22 25052 196 52 899 233,7%101,7% 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta 142 437128 248 131 049 91,4%100,7% 4. Dochody z majątku Miasta17 96990 058 93 832 487,7%107,1% II. Udziały w podatkach360 926383 653 411 636 106,1%107,5% PIT339 274359 653 385 886 105,5%107,8% CIT21 65224 000 25 750 115,5%103,0% III. Subwencje345 007346 459 352 718 100,2%102,1% IV. Dotacje z budżetu państwa146 782157 865 117 739 103,3%77,7% VI. Środki pochodzące z funduszy pomoc.11 89022 411 8 923 189,2%39,7% B. DOCHODY MAJĄTKOWE69 50275 131 125 537 161,8%111,6% I. Dochody własne30 28248 054 31 911 152,7%69,0% III. Dotacje z funduszy celowych3 9178 429 11 923 196,3%155,0% IV. Środki pochodzące z funduszy pomoc.33 12017 209 80 700 172,5%141,2%

20 Struktura wydatków: bieżące i majątkowe

21 Dział WYDATKI BIEŻĄCE struktura Bydgoszcz Unia Metropolii Polskich minimummaximumśrednia 600 Transport i łączność16,10%8,95%26,08%15,62% 700 Gospodarka mieszkaniowa5,89%0,96%9,42%4,91% 750 Administracja publiczna6,74%5,92%8,49%7,20% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,20%1,86%2,58%2,15% 757 Obsługa długu publicznego2,74%1,88%4,71%2,97% 801 Oświata i wychowanie34,78%19,80%40,21%32,51% 852 Pomoc społeczna12,44%5,74%14,77%11,43% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza3,37%2,48%5,45%3,49% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,32%2,08%11,94%7,27% 926 Kultura fizyczna2,03%0,86%2,40%1,55% Razem:92,61%

22

23 Dział WYDATKI MAJĄTKOWE struktura Bydgoszcz Unia Metropolii Polskich minimummaximumśrednia 600 Transport i łączność58,64%35,95%75,31%54,31% 700 Gospodarka mieszkaniowa6,90%1,37%19,63%6,53% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,23%0,02%2,19%0,53% 758 Różne rozliczenia5,45%0,00%15,02%2,75% 801 Oświata i wychowanie6,08%1,19%9,79%5,45% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,56%1,69%45,31%11,54% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,22%0,48%19,60%4,23% 926 Kultura fizyczna2,56%1,61%13,58%6,75% Razem:93,64%

24 Inwestycje 2015

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Inwestycje Miasta Bydgoszcz 2015 Spółki komunalne*: Tramwaj Fordon Sp. z o.o.243,7 mln zł MKUO ProNatura Sp. z o.o.125,7 mln zł BPPT Sp. z o.o. 68,9 mln zł KPEC Sp. z o.o. 57,2 mln zł MZK Sp. z o.o. 49,9 mln zł MWiK Sp. z o.o. 25,5 mln zł BTBS Sp. z o.o. 15,7 mln zł ADM Sp. z o.o. 1,2 mln zł Razem 587,8 mln zł Budżet Miasta 354,9 mln zł Ogółem 942,7 mln zł *Spółki, w których Miasto Bydgoszcz posiada powyżej 50% udziałów

35 Inwestycje: 355.034.000 zł - nakłady inwestycyjne324 568 347 - zakup i objęcie akcji i udziałów9 734 400 - rezerwa celowa na inicjatywy lokalne5 000 000 - rezerwa celowa na budżet partycypacyjny4 577 253 - rezerwa celowa na inwestycje dofinansowywane ze środków UE 5 000 000 - rezerwa inwestycyjna na opracowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych oraz rezerwa inwestycyjna 6 000 000

36 Inwestycje Bydgoszcz 2015 szczegóły

37 Inwestycje wieloletnie transport i łączność (zł) Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe limit Wartość do zrealizowania od do 2015 Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta 20122018120 624 89228 420 773119 820 773 Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami 20132018117 250 75011 785 03756 786 001 Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu szynowego tramwajowego na terenie miasta Bydgoszczy : Kujawska, Wojska Polskiego 20142018105 531 0006 110 140104 110 140 Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY 2009201561 050 44143 795 736 Inteligentne Systemy Transportowe 2007201557 608 00731 432 603 Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II 2012201750 861 0646 530 00050 230 000 Bydgoski Węzeł Wodny 2009201641 678 4882 011 00018 200 462 Drogi dla rowerów 2012201831 079 2734 600 00025 700 000

38 Inwestycje wieloletnie transport i łączność (zł) Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe limit Wartość do zrealizowa- nia od do 2015 Budowa przeprawy mostowej przez Kanał Bydgoski wraz z układem drogowym 2011201523 288 53812 002 398 Dokapitalizowanie MZK 2009201513 331 2001 200 000 Budowa ul. Nowokieleckiej 2011201512 042 28211 850 000 Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty 201420158 660 0008 628 615 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy i podczyszczalni ścieków na wylotach kolektorów deszczowych do rzeki Brdy 201520166 300 0002 100 0006 300 000 Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy 201420153 500 000 Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków 201420152 900 0002 890 000 Bydgoski Rower Aglomeracyjny 201420172 687 938808 2922 424 876 Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego 201420162 300 0001 610 5422 110 542

39 Inwestycje wieloletnie: Sport i kultura Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnyc h latach Wartość do zrealizowania oddo 2015 Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego 2014201722 000 0003 500 00021 960 000 Przebudowa Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej 201220156 421 3193 521 439 Budowa stałego pomostu widokowego na wysokości amfiteatru Opery Nova 201420151 700 0001 627 430 Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 2014201749 750 0001 186 96448 696 964 Rozbudowa i przebudowa budynku Muzeum przy ul. Gdańskiej 4 20142015750 000 Budowa basenów osiedlowych II etap na osiedlach: Leśnym, Kapuściska, Miedzyń i Fordon 201420151 000 000909 000 Modernizacja obiektu administrowanego przez CWZS Zawisza przy ul. Sielskiej 12 201420153 920 204325 405 Zagospodarowanie Placu Teatralnego: prace studialne, koncepcyjne i projektowe 201420151 000 000250 000948 340 Przebudowa, modernizacja i budowa obiektów sportowych, w tym budowa Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4 2015201716 385 758220 00016 385 758

40 Inwestycje wieloletnie : Rewitalizacja Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Limity wydatków Wartość do zrealizowania od do 2015 Rewitalizacja Parku Jana Kochanowskiego 201320164 847 5002 449 5782 849 578 Rewitalizacja Młynów Rothera: prace studialne, koncepcyjne i projektowe 201420151 000 000699 757 Rewitalizacja społeczna i przestrzenna terenów sportowo - rekreacyjnych przy ul. Królowej Jadwigi nr 23 w Bydgoszczy 2015201850 000 000500 00050 000 000 Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu 2014202050 000 0002 006 20049 705 700 Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku i przyległych uliczek 2010201619 286 70512 020 00018 020 000 Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy 2012201910 341 300010 173 400 Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Bydgoszczy - obsługa komunikacyjna nowej siedziby Akademii Muzycznej 201520184 150 00050 0004 150 000 Rewitalizacja terenów pogórniczych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) 201220175 815 000315 0005 815 000

41 Inwestycje pozostałe wieloletnie Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Limity wydatków w poszczególnyc h latach Wartość do zrealizowania od do 2015 Programy inicjatyw lokalnych 2013202298 272 5719 842 00379 842 003 Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich 2008202967 000 0003 700 00038 600 000 Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora- Komorowskiego 2 2013201720 005 0785 151 86219 891 862 Opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych 2014201717 990 0005 000 00013 500 000 Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości 2014201615 522 3307 540 00011 040 000 Modernizacja wału przeciwpowodziowego Fordon Łoskoń 2015201710 900 00080 00010 900 000 Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych 201420157 000 0006 931 000 Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne 201420164 500 0003 350 0004 405 350 Likwidacja niskiej emisji 201420153 620 458 Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM 201420151 557 7951 107 000 Budowa łącznika między budynkami dydaktycznymi ZS nr 19 przy A. G. Siedleckiego 20142015495 000250 000

42 Przeznaczenie rezerwy na dokumentacje m.in.: Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską Budowa obwodnicy południowo - wschodniej, Bydgoski Węzeł Wodny - kolejne etapy, Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych, Budowa systemu Park&Ride, Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy Miasta, Przebudowa i rozbudowa infrastruktury transportu publicznego, Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 256 w ciągu ulic Kasztelańska, Ametystowa, Przejście dla pieszych i przejazd rowerzystów w rejonie Mostu Uniwersyteckiego, Budowa ul. Smukalskiej na odc. od ul. Rajskiej do ul. Błądzimskiej, Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Brdę wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego, Rozbudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do ul. Łochowskiej, ……..

43 Inne: Modernizacja i budowa chodników i ulic: 17.000.000 zł Zakup 41 autobusów niskopodłogowych: (inwestycja MZK)45.510.000 zł Budowa m.in. sieci ciepłowniczych (inwestycja KPEC)21.512.210 zł Budowa „Targów Bydgoskich” (inwestycja BPPT)44.794.306 zł Inkubator Przedsiębiorczości (inwestycja BPPT)22.854.510 zł

44 Rezerwy ostrożnościowe Rezerwy 20 mln zł Rezerwa na wypłatę poręczeń 3 mln zł

45 Sytuacja finansowa Miasta

46 Lp. BUDŻET Bydgoszczy wykonanie/ plan tys.PLN 2010201120122013 2014 prognoza 2015 plan I DOCHODY OGÓŁEM 1 2141 3141 328 1 385 1 527 1 589 1 Dochody bieżące 1 1351 1891 246 1 316 1 452 1 444 2 Dochody majątkowe 7912582 70 75 145 II WYDATKI OGÓŁEM 1 3331 4191 465 1 460 1 617 1 725 1 Wydatki bieżące 1 1231 1341 179 1 230 1 368 1 343 2 Wydatki majątkowe 210285 230 248 382 III WYNIK (I-II) -120-105-136 -75 -89 -136 wynik bieżący (I.1-II.1) 125567 86 84 101 VII Zadłużenie na koniec roku ogółem 713784913 1 003 1 074 1 210 X Wskaźnik zadłużenia po wyłączeniu 56,7%53,8%57,1%59,6% Nowy wskaźnik zadłużenia 8,55% 4,74% 3,58% Limit wskaźnika zadłużenia 5,69% 7,12% 8,07%

47

48 Rating

49 Fitch oczekuje, że wyniki operacyjne pozostaną dobre, wsparte przez gospodarkę narodową, jak również przy założeniu, że Władze Miasta będą kontynuować działania mające na celu racjonalizację wydatków operacyjnych. (…) Dobre zarządzanie i kontrola wydatków przyczyniły się do osiągnięcia znacznej nadwyżki operacyjnej w wysokości118 mln zł na koniec czerwca 2014 r. czyli na poziomie nadwyżki za cały 2013 rok. Nadwyżka ta 2,5 krotnie przewyższa koszt obsługi zadłużenia (kapitał i odsetki)w 2014 r.

50 Bydgoszcz Zdolność inwestycyjna 2015-2022: 3.500.000.000 zł

51 Sytuacja finansowa Bydgoszczy 2014/2015 Szeroki program inwestycyjny Przygotowanie do pozyskania środków unijnych Dobra dynamika nadwyżki operacyjnej Dobre ratingi Akceptacja partnerów finansowych Odpowiedzialność

52 Dziękuję

53 Rating Według prognoz Fitch w latach 2014-2016 obsługa zadłużenia nie powinna przekroczyć 50% nadwyżki operacyjnej Miasta ze względu na oczekiwane lepsze wyniki operacyjne oraz w wyniku ostatniej restrukturyzacji zadłużenia, która doprowadziła do wydłużenia terminów zapadalności oraz bardziej równomiernego harmonogramu spłaty. W latach 2014- 2016 wskaźnik spłaty długu (zadłużenie do nadwyżki bieżącej) może się ustabilizować na poziomie 11 lat czyli poniżej średniej zapadalności długu wynoszącej 17-18 lat. Fitch prognozuje, że w latach 2014-2016 udział długu w finansowaniu inwestycji będzie wynosił około 30%.

54 Rating Wzrost zadłużenia jest częściowo kompensowany dzięki coraz lepszej sytuacji płynnościowej Miasta. W okresie styczeń-lipiec 2014r. saldo na rachunku na koniec miesiąca wzrosło do średnio 101 mln zł, w porównaniu do 65 mln zł (w porównywalnym okresie 2013r.) oraz do 40 mln zł (w 2012 r.). Miasto aktywnie zarządza nadwyżką płynnościową i nie wykorzystuje krótkoterminowej linii kredytowej o limicie 90 mln zł.


Pobierz ppt "Budżet Miasta Bydgoszczy 2015 - Projekt - 21 stycznia 2015 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google