Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Grzegorz Raniszewski p. 121 c Laboratorium analizy mikroskopowej Laboratorium nanotechnologii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Grzegorz Raniszewski p. 121 c Laboratorium analizy mikroskopowej Laboratorium nanotechnologii"— Zapis prezentacji:

1 Dr inż. Grzegorz Raniszewski p. 121 c Laboratorium analizy mikroskopowej Laboratorium nanotechnologii grzegorz.raniszewski@p.lodz.pl

2  Dr inż. Grzegorz Raniszewski Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych p. 121 c grzegorz.raniszewski@p.lodz.pl www.raniszewski.imsi.pl www.imsi.pl godziny przyjęć: wtorek 10.00-11.00 środa 10.00-11.00 Przydatne dane

3  Początek zajęć – 16:15 Nie wolno w sali spożywać posiłków. Nie wolno wnosić napojów Źle będzie widziane zajmowanie się czymś innym na komputerze. Obecność obowiązkowa Kurtki, płaszcze, parasole należy zostawić w szatni Zasady

4  Praca zespołowa Praca na zajęciach i postępy w pisaniu pracy pisemnej Praca pisemna Prezentacja Ocena partnerów z zespołu Zaliczenie

5  1.Paliwo z odpadów organicznych 2.Zgazowanie węgla 3.Energia z wysypisk 4.Energia z oczyszczalni ścieków 5.Energia z biomasy 6.Energia z odpadów medycznych 7.Energia ze spalania odpadów komunalnych 8.Plazmowa piroliza odpadów Przykładowe tematy

6  9.Przetworzenie CO2 10.Samochód elektryczny 11.Samochód na ogniwa paliwowe 12.Silnik na wodór 13. Silnik na gaz CNG… 14. Odzysk surowców z azbestu, odzysk surowców… 15. Likwidacja freonów i innych gazów cieplarnianych 16. Przetwarzanie pyłów hutniczych na… 17.Utylizacja odpadów chromowych 18.…. Przykładowe tematy

7   Energetyczne wykorzystanie odpadów  Utylizacja azbestu  Utylizacja gleb i gruntów  Utylizacja popiołów ze spalarni odpadów  technologie uzyskiwania paliw z odpadów przemysłowych i komunalnych  Utylizacja odpadów promieniotwórczych  Utylizacja odpadów in-situ  Plazmowe technologie utylizacji odpadów  Ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami Przykładowe zagadnienia

8  Czyste technologie energetyczne to przede wszystkim systemy umożliwiające przetwarzanie np. energii słonecznej w energię cieplną lub elektryczną, zdolne do pozyskiwania tej energii o kosztach porównywalnych z technologiami tradycyjnymi (opartymi na paliwach kopalnych). Czyste technologie energetyczne

9   Technologie zwiększające efektywność wytwarzania energii elektrycznej.  Technologie oksyspalania węgla do efektywnego i niskoemisyjnego wytwarzania energii elektrycznej.  Technologia zgazowania węgla do wysokoefektywnej produkcji energii i paliw.  Technologie energetyki odnawialnej, w tym alternatywnej. Czyste technologie energetyczne – kluczowe zagadnienia

10   koncepcja i modelowanie procesów odzysku i akumulacji ciepła odpadowego bloku energetycznego oraz wykorzystanie go do podgrzewania powietrza wlotowego, wody zasilającej kocioł i suszenia węgla brunatnego;  integracja odzysku ciepła z systemem wychwytu CO2;  wpływ schładzania spalin wylotowych bloku na procesy odsiarczania, powstawania osadów i korozji wymienników ciepła i kanałów wylotowych; Technologie zwiększające efektywność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – przykładowe zagadnienia

11   modelowanie i badania współpracy bloku energetycznego w „czystej technologii węglowej” z systemem elektroenergetycznym;  program technologiczny współ spalania biomasy;  technologie skojarzonego wykorzystania ciepła i elektryczności. Technologie zwiększające efektywność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – przykładowe zagadnienia

12   kryteria przydatności węgli do procesu oksyspalania;  optymalizacyjne symulacje numeryczne oraz analizy systemowe oksyspalania fluidalnego i pyłu węglowego w bloku energetycznym;  koncepcja i badania pilotażowe ciśnieniowego oksyspalania węgla;  technologie usuwania CO2 ze strumienia spalin po procesach oksyspalania;  optymalizacja procesu wytwarzania tlenu. Technologie oksyspalania węgla do efektywnego i niskoemisyjnego wytwarzania energii elektrycznej. – przykładowe zagadnienia

13   procesy zgazowania węgla w zależności od jego właściwości;  nowe techniki przygotowania węgla i mieszanek węgiel – biomasa do procesu zgazowania;  badania pilotażowe opracowanego ciśnieniowego procesu zgazowania węgla;  testowanie procesów oczyszczania i konwersji gazu syntezowego;  technologie zgazowania węgla do zastosowań w syntezie chemicznej. Technologia zgazowania węgla do wysokoefektywnej produkcji energii i paliw – przykładowe zagadnienia

14   zintegrowane systemy wytwarzania gazów syntezowych do produkcji paliw płynnych z wykorzystaniem energii źródeł odnawialnych;  rozwój technologii energetycznego wykorzystania biomasy, m.in. w spalarniach odpadów komunalnych, oraz biopaliw; koncepcje i instalacje pilotażowe skojarzonych układów mikrogeneracji pracujących w mikrosieciach, m.in. nowej generacji siłowni wiatrowych i małych elektrowni wodnych;  generowanie energii w ekologicznie czystych siłowniach słonecznych, w tym opracowanie polimerowych ogniw fotowoltaicznych oraz silników o cyklu C–R ( Claussius– Rankine); Technologie energetyki odnawialnej, w tym alternatywnej – przykładowe zagadnienia

15   nowe materiały i technologie układów magazynowania energii elektrycznej uzyskiwanej z ekologicznych, odnawialnych rozproszonych siłowni (m. in. słonecznych);  technologie wodorowe (wytwarzanie i magazynowanie wodoru, ogniwa paliwowe); nadprzewodnikowe zasobniki oraz superkondensatory. Technologie energetyki odnawialnej, w tym alternatywnej – przykładowe zagadnienia

16  Materiały, technologie i wiedza niezbędne do budowy samowystarczalnych domów mieszkalnych, dostosowanych do warunków lokalnych. Zapewniają one także energię dla ogrzewania, chłodzenia i gotowania oraz energię elektryczną do oświetlenia. To część technologii budowy tzw. domów pasywnych Tanie budownictwo samowystarczalne energetycznie

17  W zakresie zmniejszenia energochłonności gospodarki przez rozwój i wdrażanie rozwiązań energooszczędnych w przemyśle, usługach oraz gospodarstwach domowych kluczowe zagadnienie badawcze to:  Zwiększenie efektywności użytkowania energii finalnej. Tanie budownictwo samowystarczalne energetycznie

18  W zakresie nowoczesnych konstrukcji, technologii i materiałów w budownictwie komunikacyjnym, mieszkaniowym i użyteczności publicznej z uwzględnieniem recyklingu kluczowe zagadnienia badawcze to:  Konstrukcje i materiały o wysokiej trwałości dla infrastruktury komunikacyjnej;  Materiały budowlane pochodzące z odpadów; Tanie budownictwo samowystarczalne energetycznie

19   Materiały budowlane o wysokiej wytrzymałości i trwałości wytwarzane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, np.: nanotechnologii, mikrotechnologii, biotechnologii do modyfikacji struktury materiałów;  Konstrukcje budowlane oraz materiały do izolacji cieplnej;  Utylizacja zużytych materiałów budowlanych;  Zeroemisyjne materiały i wyroby budowlane  Konstrukcje i materiały o wysokiej trwałości dla infrastruktury komunikacyjnej; Tanie budownictwo samowystarczalne energetycznie

20  W zakresie zapewnienie bezpieczeństwa, niezawodności i trwałości obiektów budowlanych kluczowe zagadnienia badawcze to:  Bezpieczeństwo, trwałość, użytkowalność i niezawodność obiektów budowlanych;  Energooszczędne technologie budowy, przebudowy i remontu obiektów budowlanych;  Metody zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych;  Metody przebudowy obiektów zabytkowych z zachowaniem ich bezpieczeństwa i użytkowalności Tanie budownictwo samowystarczalne energetycznie

21  Bezpieczne, efektywne i ekologiczne środki transportu. nowoczesne systemy zarządzania transportem i infrastrukturą transportową Kluczowe zagadnienia:  Konstrukcje i systemy chroniące użytkowników i ratujące ich w przypadku awarii;  „Inteligentny pojazd” oraz „inteligentna infrastruktura” dostarczające i przetwarzające dane o stanie pojazdu lub infrastruktury, warunkach ruchu, zagrożeniach, zachowaniach użytkowników pojazdów i infrastruktury; Pojazdy hybrydowe i transport niekonwencjonalny

22  Pojazdy hybrydowe to pojazdy dostępne dla masowego odbiorcy z zasilaniem łączącym silnik spalinowy z innym źródłem energii. Te same zagadnienia technologiczne dotyczą pojazdów elektrycznych z różnymi typami ogniw, będących źródłem prądu elektrycznego. Pojazdy hybrydowe i transport niekonwencjonalny

23  Bezpieczne, efektywne i ekologiczne środki transportu. nowoczesne systemy zarządzania transportem i infrastrukturą transportową Kluczowe zagadnienia:  Materiały i systemy pozwalające na zmniejszanie emisji zanieczyszczeń;  Rozwój i eksploatacja „czystych” pojazdów zbiorowego transportu miejskiego, wykorzystujących energie odnawialne;  Niezawodność i trwałość statków powietrznych Pojazdy hybrydowe i transport niekonwencjonalny

24  Budowa sieci czujników CBRN w dużych miastach w celu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego i zdrowia obywateli w wyniku wypadku, ataku, lub wystąpienia naturalnych niebezpiecznych zjawisk. Miejskie sieci czujników chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych

25  Nanokompozyty zamiast dotychczas stosowanych biocydów i innych środków dezynfekcyjnych (promieniowanie, temperatura, chlor) czyli środki:  Nieszkodliwe dla środowiska  Nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt  Nie jest trucizną (chemia)  Permanentne działanie Nanotechnologie w ochronie środowiska

26  Woda:  oczyszczanie mikrobiologiczne zainfekowanych zbiorników i rurociągów wody pitnej i technologicznej Nanotechnologie w ochronie środowiska

27  Powietrze:  oczyszczanie powietrza wychodzącego z zakładów produkcyjnych i hodowlanych  oczyszczanie powietrza wewnątrz obiektów z grzybów, pleśni,bakterii i wirusów  eliminacja odorów i wyziewów ze zbiorników gnilnych i oczyszczalni ścieków  zapobieganie nadmiernej emisji wyziewów ze zbiorników gnojowicowych (lagun) Nanotechnologie w ochronie środowiska

28   Energooszczędne oświetlenie oparte o nanotechnologie  Nowe materiały i katalizatory dla energii z wodoru z odnawialnych źródeł  Membrany ceramiczne o porach nanoskopowych  Nanotechnologie w kolektorach słonecznych.  Folie do ogniw słonecznych  Termoelektryczność  Termofotowoltaika Nanotechnologie w ochronie środowiska

29  Trzeba uwzględnić w pracy pisemnej i prezentacji:  Krótkie wprowadzenie opisujące o czym jest praca  Wstęp teoretyczny  Analiza SWOT  BAT  uzasadnienie wyboru tematu  przegląd technologii/opis tematu  uwzględnienie kosztów/zysków  Analiza opłacalności Zawartość pracy pisemnej i prezentacji

30   Charakterystyka działalności/przedsięwzięcia.  Charakterystyka problemu, który dany pomysł może rozwiązać.  Charakterystyka rynku (m.in. kto jest odbiorcą, podział  odbiorców/klientów)  Jakie są potrzeby/oczekiwania klientów? W jaki sposób prezentowane  Czy rozwiązanie odpowiada na te potrzeby?  Czy do istniejącej sytuacji coś można dodać, zmienić?  Czy popyt w danej dziedzinie jest rosnący czy malejący?  W których dziedzinach jest najwyższy wzrost? Zawartość pracy pisemnej (dodatkowo punktowane zagadnienia)

31   Czy popyt ulega wahaniom sezonowym?  Jaka jest konkurencja na rynku?  W jakim zakresie nasz pomysł jest lepszy a w jakim gorszy?  Jeśli wnosimy jakąś innowacje to co by było nowością?  Co potrzebujemy do realizacji pomysłu?  Czy dany pomysł poprawia konkurencyjność na rynku?  Czy dany projekt wprowadza lub ulepsza nowe produkty?  Jak wpływa na środowisko naturalne? Można uwzględnić w pracy pisemnej i prezentacji

32   Szukanie materiałów i ostateczny wybór tematu  ogólny plan pracy, przegląd technologii, rynek i konkurencja  Analiza SWOT, rynek i odbiorcy  Analiza BAT, ewentualny wpływ na środowisko  Analiza ekonomiczna, Źródła finansowania  Plan prezentacji, oddanie pracy pisemnej  Prezentacja, zaliczenie Etapy prac – po każdym etapie krótka prezentacja postępów prac

33   Co najmniej tydzień przed ostatnimi zajęciami na których będą prowadzone prezentacje terminy


Pobierz ppt "Dr inż. Grzegorz Raniszewski p. 121 c Laboratorium analizy mikroskopowej Laboratorium nanotechnologii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google