Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.2/14 Szczecin, 13 marca 2014 r. Spotkanie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.2/14 Szczecin, 13 marca 2014 r. Spotkanie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.2/14 Szczecin, 13 marca 2014 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje : Konkurs otwarty Alokacja: 3 000 000,00 zł Termin ogłoszenia konkursu: 28.02.2014 r. Harmonogram konkursu: I Posiedzenie KOP: 11 kwietnia 2014 r. – termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 21 marca 2014 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów 1. Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in.: a) szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu); b) poradnictwo psychologiczne; c) pośrednictwo pracy; d) staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie; e) subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy; f) bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów c.d.: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej; przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN na osobę; wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu); jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania ( w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia; studia podyplomowe.

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Grupy docelowe Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: nauczyciele i pracownicy instytucji sektora oświaty zwolnieni, zagrożeni zwolnieniem lub przewidziani do zwolnienia po dniu 31 grudnia 2012 roku.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym. 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym. 3.Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL i właściwymi wytycznymi IZ PO KL w Systemie Realizacji PO KL.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 4. W przypadku gdy całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, a w przypadku projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 wartość ta dotyczy jednego roku realizacji projektu, rozliczanie kosztów projektu następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe; kryterium nie ma zastosowania w przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych; 5. W przypadku gdy projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku 2 i/lub załączniku 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, rozliczanie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych następuje w oparciu o stawki jednostkowe; kryterium nie ma zastosowania w przypadku projektów realizowanych przez beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe KRYTERIA DOSTĘPU Szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej: Projektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu, przy czym minimalna wartość składanego projektu wynosi 3 mln zł.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej: 1.Projekt skierowany jest do pracowników instytucji sektora oświaty zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym minimum 50% stanowią nauczyciele. W punkcie 3.2 wniosku należy zawrzeć wyraźną informację, iż wsparcie będzie kierowane do pracowników instytucji sektora oświaty zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy; dodatkowo, w części 3.2 wniosku należy przedstawić jaki odsetek uczestników projektu stanowić będą nauczyciele, mogą to być również czytelne zapisy przedstawiające dane ilościowe w odniesieniu do nauczycieli przewidzianych do objęcia wsparciem, które pozwolą na obliczenie, czy zaplanowana liczba nauczycieli spełnia próg 50%.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 2.Projekt jest skierowany do minimum 155 osób z obszaru województwa zachodniopomorskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego). w punkcie 3.2 wniosku należy zawrzeć wyraźną informację, iż wsparcie będzie kierowane do grupy docelowej z województwa zachodniopomorskiego tj. osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; liczebność grupy docelowej określona w punkcie 3.2 wniosku musi wskazywać na minimum 155 osób; przewidywana liczba osób objętych wsparciem EFS w ramach projektu, przedstawiona w Tabeli 3.2.1 musi wynosić minimum 155 osób; zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Oznacza to, że uczestnicy projektu nie muszą być zameldowani na terenie województwa zachodniopomorskiego, a jedynie poprzez umiejscowienie swojego ośrodka życia codziennego, w którym skoncentrowane są podstawowe plany i funkcje życiowe, deklarować zamiar stałego pobytu w województwie.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.Projekt outplacementowy musi obowiązkowo zawierać: szkolenia i poradnictwo zawodowe jako obligatoryjne formy wsparcia, pośrednictwo pracy oraz przynajmniej jeden instrument dodatkowy. zapisy we wniosku muszą jasno przedstawiać, które instrumenty zostały zaplanowane; wskazany wachlarz instrumentów dodatkowych należy traktować jako katalog, z którego wnioskodawca ma wybrać te, które jego zdaniem będą adekwatnie wspierały uczestników i objąć ich tyloma formami, iloma uzna za stosowne, aby stworzyć spójny plan pomocy, prowadzący w efekcie do szybkiej zmiany sytuacji tych osób na rynku pracy. Wnioskodawca powinien tak dobrać instrumenty, aby ich zastosowanie wynikało z określonych potrzeb uczestników co powinno zostać odpowiednio uzasadnione w treści wniosku o dofinansowanie.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 4.Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony w odniesieniu do uczestników, którzy podejmą pracę lub rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w okresie do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie, wynosi 50%. w części 3.1.2 wniosku o dofinansowanie należy przedstawić jaki odsetek uczestników projektu, po zakończeniu udziału w projekcie, podejmie pracę lub rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej; mogą to być również czytelne zapisy w treści wniosku o dofinansowanie, przedstawiające ilości wskazanych osób, które uzyskają zatrudnienie lub rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej, które pozwolą na obliczenie, czy ilość ta spełni próg 50%; podjęcie pracy należy rozumieć zarówno jako zatrudnienie w formie umowy o pracę, jak i wykonywanie pracy w formie umów cywilnoprawnych; wskaźnik musi być mierzony w okresie do 3 miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie; wartość wskaźnika mierzona jest stosunkiem liczby osób, które znalazły lub kontynuują zatrudnienie w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu przez uczestnika udziału w projekcie do liczby osób, które zakończyły udział w projekcie ogółem; okres prowadzenia działalności gospodarczej w ramach wsparcia projektowego (w trakcie uczestnictwa w projekcie) nie wlicza się do pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej;

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie podczas pomiaru wskaźnika należy uwzględnić tylko osoby, które zostały zatrudnione na okres minimum 3 miesięcy (weryfikacji okresu trwania umowy należy dokonać na podstawie dokumentacji przedłożonej przez uczestnika); stosunek pracy z nowym pracodawcą musi zostać zawarty na co najmniej 3 miesiące; zgodnie z zasadami ujętymi w Kodeksie Cywilnym (tytuł V), termin ten oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu; należy pamiętać, iż we wniosku o dofinansowanie muszą się zawierać również informacje w jaki sposób i na jakiej podstawie będą mierzone poszczególne wskaźniki; szczegółowe informacje na temat wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach PO KL, metod pomiaru oraz przepływu informacji związanych z wykonaniem wskaźnika efektywności zatrudnieniowej zostały opisane w Załączniku do Podręcznika wskaźników pn. „Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie”.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 5.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. W cz. 3.7 - deklaracja wnioskodawcy, iż biuro projektu będzie znajdowało się na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. jeśli projektodawca posiada siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego (wskazaną w punkcie 2.5 wniosku) to jest to wystarczające dla spełnienia kryterium.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 6.Okres zakończenia realizacji projektu nie przekracza terminu 30 września 2015 r. okres realizacji projektu wskazany w punkcie 1.8 wniosku o dofinansowanie nie może kończyć się później niż 30.09.2015 r.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE (premia punktowa - kryterium fakultatywne): W ramach konkursu otwartego nr 1/8.1.2/14 nie zostały przewidziane szczegółowe kryteria strategiczne.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie O czym należy pamiętać:  GWA 8.7;  Ważne dokumenty: Dokumentacja konkursowa w ramach Poddziałania 8.1.2; Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.; Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.; Zasady finansowania PO KL obowiązujące od 1 stycznia 2013 r.; Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.; Plan Działania na rok 2014 w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Reguła proporcjonalności Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym: W przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu – podmiot będący stroną umowy uznaje wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu za niekwalifikowalne; W przypadku niespełnienia kryterium strategicznego w ramach projektu lub nieosiągnięcia celu projektu – wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu; wysokość zmniejszenia dofinansowania odpowiada procentowi, w jakim dane kryterium lub cel nie zostały zrealizowane ( nie dotyczy obecnego konkursu 8.1.2).

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Generator Wniosków Aplikacyjnych - wersja 8.7

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wniosek o dofinansowanie projektu PO KL 3.1 Cele projektu 3.2 Grupa docelowa 3.3 Zadania 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu 3.5 Oddziaływanie projektu 3.6 Potencjał i doświadczenie 3.7 Sposób zarządzania

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Cele projektu (punkt 3.1 wniosku) 3.1.1 uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (opis) 3.1.2 wskazanie celu głównego (tabela) 3.1.3 wskazanie celów szczegółowych (tabela)

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.1.1

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak aktualnych danych ilościowych i/lub jakościowych, potwierdzających istnienie wykazanego w analizie problemu; Podnoszenie w projekcie wielu problemów i brak odniesienia się do nich przy konstruowaniu celów; W przypadku powoływania się na badania własne, brak szczegółowych informacji o metodologii badania; Brak korelacji pomiędzy problemem, a zaplanowanym w projekcie wsparciem; Brak analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w kontekście zdiagnozowanego problemu (nie wskazanie danych ilościowych i/lub jakościowych w tym zakresie); Brak analizy interesariuszy.

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.1.2

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Cele nie odpowiadające na zdiagnozowany problem; Cele, które nie pokazują mierzalnej, pożądanej zmiany w sytuacji problemowej grup docelowych; Cele szczegółowe nie skorelowane z celem głównym projektu, mające charakter działań. Cele szczegółowe powinny w swej formule odnosić się do niższego poziomu interwencji niż cel ogólny, tj. dotyczyć poszczególnych aspektów, prowadzących do osiągnięcia celu głównego; Brak zgodności celów z kryteriami SMART; Brak wskaźników, które pokazują mierzalną, pozytywną zmianę w sytuacji grup docelowych. Wskaźniki nie obrazują zakładanych celów i nie wskazują na zmianę jakościową, np. samo zakończenie szkoleń nie musi być równoznaczne z podniesieniem kwalifikacji. Stąd, potrzebny jest odrębny wskaźnik, obrazujący taki stan;

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ograniczanie się wyłącznie do wyboru wskaźników z listy rozwijanej; Wpisywanie produktów w miejsce wskaźników, np. liczba godzin szkolenia; Zbyt niska wartość docelowa wskaźników, co skutkować może brakiem uzasadnienia dla celowości przekazania wsparcia; Brak zewnętrznych, niezależnych źródeł weryfikacji założonych wskaźników; Powielanie źródeł weryfikacji lub źródeł pozyskiwania danych do pomiaru wskaźnika w przypadku wskaźników o różnorodnym charakterze, odnoszących się do zróżnicowanych celów; Brak informacji dotyczących częstotliwości pomiaru założonych wskaźników.

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.2 Grupy docelowe

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.2

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak korelacji opisu grupy docelowej z analizą problemu, założonymi celami oraz wskaźnikami; Brak opisu lub zbyt ogólne uzasadnienie wyboru grupy docelowej – uzasadnienie powinno korelować, ale nie być bezpośrednio kopią analizy problemu; Należy odróżnić pojęcie rekrutacji od selekcji, które ma charakter bardziej szczegółowy i ma doprowadzić do wyboru odpowiednich podmiotów / kandydatów z ogólnej liczby podmiotów / osób dopuszczonych do rekrutacji; Brak opisu jasnych kryteriów rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, nie uwzględniających kolejności kryteriów rekrutacji (ich wagi i znaczenia dla procesu rekrutacji), brak wskazania procedury odwoławczej od decyzji komisji rekrutacyjnej; Brak rzetelnego opisu barier, potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników / uczestniczek projektu; Brak wskazania informacji na temat skali zainteresowania planowanym wsparciem; Brak uzasadnienia liczebności grupy; Brak korelacji pomiędzy danymi zawartymi w opisie grupy docelowej a danymi przedstawionymi w Tabeli 3.2.1.

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.3 Zadania

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.3

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak korelacji pomiędzy zadaniami a celami szczegółowymi projektu; Nie przypisanie wszystkich założonych celów projektu do poszczególnych zadań w projekcie; Brak wskazania metodologii prowadzonych szkoleń, zakresu tematycznego, liczby i liczebności grup szkoleniowych, a także liczby godzin przypadających na dany blok szkoleniowy / doradczy; Brak informacji dotyczących działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i / lub różnicujących wsparcie dla kobiet i mężczyzn; Brak wskazania ram czasowych realizacji poszczególnych zadań; Brak określenia osób odpowiedzialnych z ramienia kadry zarządzającej za realizację konkretnych zadań Brak efektywności założonych w projekcie działań (zbyt długi okres rekrutacji, zbyt niska częstotliwości szkoleń), co skutkować może nieuzasadnionym wydłużaniem okresu realizacji projektu oraz podnoszeniem jego kosztów.

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak zaplanowania min. 2 kontroli i 2 wizyt monitoringowych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej Uczestnika projektu; Brak wskazania produktów lub wykazywanie wskaźników rezultatu zamiast produktów; Brak przypisania wskaźników mierzących stopień osiągnięcia produktów oraz źródeł ich weryfikacji; Brak wskazania roli partnera w poszczególnych zadaniach; Zbyt ogólnie opisany harmonogram, nie precyzujący etapów realizacji zadań lub kopiujący zapisy budżetu szczegółowego.

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W odniesieniu do projektów realizujących wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą dodatkowo: Brak wskazania zakresu merytorycznego wsparcia szkoleniowo – doradczego; Brak określenia dla ilu osób oraz w jakiej kwocie przeznaczono wsparcie finansowe oraz wsparcie pomostowe podstawowe/przedłużone; Brak wskazania procedury odwoławczej od decyzji Komisji Oceniającej Wnioski; Brak zaplanowania min. 2 kontroli i 2 wizyt monitoringowych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej Uczestnika projektu; Brak określenia zasad oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego dokonywanej przez Komisję Oceny Wniosków (w tym uwzględnienie procedury odwoławczej od decyzji KOW).

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie - punkt 3.4

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak uwzględnienia wszystkich celów szczegółowych założonych w projekcie w kontekście potencjalnego ryzyka; Opisywanie ryzyka, które jest niezależne od wnioskodawcy, ale możliwość jego wystąpienia jest bardzo niska; Przypisywanie takich samych rodzajów ryzyka w przypadku różnorodnych celów; Wskazywanie tych samych sposobów unikania lub łagodzenia potencjalnego ryzyka w przypadku ryzyk o różnorodnym charakterze.

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.5 Oddziaływanie projektu Jak projekt przyczyni się do pozytywnych zmian zaplanowanych do osiągnięcia w ramach danego Priorytetu PO KL? wybór efektu realizacji danego Priorytetu PO KL z listy rozwijanej albo wpisanie celu szczegółowego określonego dla danego Priorytetu zgodnie z jego brzmieniem w PO KL albo wpisanie celu określonego dla danego Działania zgodnie z jego brzmieniem w SzOP PO KL

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.5

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wskazywanie oczekiwanego efektu realizacji PO KL niezgodnie ze słownikiem GWA w przypadku, gdy istnieje oczekiwany efekt korelujący z celami projektu; Opis wpływu nie dotyczący celu głównego projektu i zaplanowanych wskaźników, a odnosi się jedynie do podejmowanych w projekcie działań w kontekście osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL; Opisywanie efektu realizacji zaplanowanych w projekcie działań jako wartości dodanej; Brak wskazania wartości dodanej; Opis wartości dodanej jest bardzo ogólnikowy, nie odnosi się do charakteru wsparcia i specyfiki grupy docelowej.

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy doprecyzowano zapisy dot. m.in. oceny potencjału finansowego w kontekście planowanych rocznych wydatków, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie funkcjonuje krócej niż 12 m-cy oceny potencjału finansowego w kontekście planowanych rocznych wydatków, gdy najwyższa wartość wydatków pojawia się w roku, w którym projekt realizowany jest krócej niż 12 m-cy pojęcia obrotu w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie jest publiczna uczelnia wyższa

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.7 Opis sposobu zarządzania projektu

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkty 3.6 i 3.7

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zbyt ogólny opis doświadczenia wnioskodawcy i partnera – brak szczegółowych informacji na temat dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć, ich budżetu, liczby uczestników oraz stopnia osiągnięcia założonych rezultatów; Brak opisu sposobu zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn; Brak opisu zarządzania projektem w świetle struktury zarządzania podmiotem realizującym projekt; Brak wskazania dostępnego zaplecza technicznego – również w kontekście dostępnych zasobów nabytych w ramach innych projektów; Deklarowanie posiadania wystarczającego zaplecza technicznego w kontekście założonych wydatków dot. wyposażenia biura projektu, ujętych w budżecie szczegółowym; Zbyt ogólny opis kadry zarządzającej: brak wykazania wzajemnych powiązań personelu projektu (podległość, nadrzędność); brak wskazania wymagań stawianych członkom kadry zarządzającej (wykształcenie, doświadczenie); Brak opisu sposobu zarządzania projektem w kontekście partnerstwa; Brak uzasadnienia realizacji projektu w partnerstwie.

45 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak opisu działań dotyczących monitoringu projektu oraz jego uczestników (w tym brak opisu sposobów reagowania na odstępstwa od założonych w projekcie zadań, harmonogramu i budżetu). W opisie należy przedstawić jak będzie przebiegał monitoring, jakie zostaną zastosowane narzędzia i kto za niego odpowiada. Należy też wyraźnie odróżnić monitoring projektu, czyli nadzorowanie postępu rzeczowego i finansowego od monitoringu uczestników, czyli nadzorowania postępów w osiąganiu wskaźników; Brak opisania roli i uzasadnienia wyboru partnera; Brak opisu roli i kryteriów wyboru podmiotów realizujących zadania zlecone lub wykonawców pewnych usług w projekcie; W przypadku zlecania całych zadań lub niektórych usług w projekcie, należy szczegółowo opisać powody zlecania usług, w szczególności merytorycznych oraz opisać zasady wyboru podwykonawców, kryteria, sposób nadzoru nad wykonaniem usługi. Podanie ogólnej informacji, iż będzie to przeprowadzone „zgodnie z zasadą konkurencyjności” nie jest wystarczające, gdyż wnioskodawca miałby obowiązek, w przypadku otrzymania dofinansowania i podpisania umowy, stosować zasadę konkurencyjności, niezależnie od zawarcia tej informacji we wniosku.

46 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – część IV

47 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak uzasadnienia ponoszenia wydatków w świetle zaplanowanych działań; Brak wskazania kosztów personelu w budżecie ogólnym projektu w Zadaniu Zarządzanie projektem (pole „w tym koszty personelu”); Błędne wykazywanie zadań zleconych w przypadku usług zlecanych podwykonawcom; Brak identyfikacji kosztów związanych z cross-financingiem; Brak identyfikacji wydatków związanych z pomocą publiczną; Nie wskazywanie wymiaru czasu pracy w przypadku personelu projektu; Błędy w wyliczeniach pomocy publicznej (jeśli dotyczy). Ujmowanie kosztów pośrednich w katalogu kosztów bezpośrednich; Wybór błędnego poziomu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem;

48 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie OCENA MERYTORYCZNA: Precyzyjne wskazanie problemu stanowi jeden z kluczowych czynników powodzenia projektu; jest punktem wyjścia do formułowania celu głównego i celów szczegółowych; Sytuacja problemowa ma być opisana szczegółowo, z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn oraz z użyciem aktualnych danych statystycznych, tj. pochodzących z okresu ostatnich trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie) wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia; Korelacja pomiędzy problemem, a zaplanowanym w projekcie wsparciem; W przypadku powoływania się na badania własne, należy przedstawić informacje nt. metodologii badania, konkretnych wyników badania, grupy respondentów itp.; Cele projektu powinny wynikać bezpośrednio z przedstawionych problemów;

49 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Cele powinny wskazywać na stan pożądany po zakończeniu realizacji projektu. Wskaźniki określone w celach projektu powinny być spójne z założeniami projektu w tym także liczebności i struktury grupy docelowej. Wskaźniki pomiaru celów określają poziom, od którego można uznać, że cel projektu został spełniony. Wskaźniki pomiaru celów projektu powinny pozwolić na pomiar zmiany w sytuacji grup docelowych – tj. pomiar stopnia osiągnięcia celów projektu. Powinny wskazywać także na zmianę jakościową, wynikającą z realizacji projektu; Źródła weryfikacji lub źródła pozyskiwania danych do pomiaru wskaźnika, w przypadku wskaźników o różnorodnym charakterze powinny być adekwatne do zróżnicowanych celów projektu. Opis grupy docelowej powinien odnosić się do pracowników instytucji sektora oświaty, w tym zwłaszcza nauczycieli, zwalnianych z zakładów pracy oraz charakteryzować grupę docelową, z punktu widzenia istotnych dla projektu cech i specyfiki typu projektu. Opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu oraz informacja o skali zainteresowania udziałem w projekcie powinien wskazywać jakie są przeszkody związane z uczestnictwem grupy docelowej w projekcie (a nie przyczyny braku realizacji zaplanowanego w projekcie wsparcia we własnym zakresie) oraz określać jak w projekcie zminimalizowano ich występowanie. Opis barier/potrzeb/oczekiwań powinien opierać się o rzetelne dane pochodzące od grupy docelowej.

50 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dobór instrumentów wsparcia powinien uwzględniać aktualny status uczestników na rynku pracy. W przypadku osób, które są zagrożone zwolnieniem, ale jeszcze nie utraciły zatrudnienia, zasadność doboru dostępnych form wsparcia powinna być szczegółowo przeanalizowana pod względem ich finalnego efektu. Uzasadnione jest udzielanie takim osobom wsparcia w postaci szkoleń, studiów podyplomowych i doradztwa (ponieważ przygotowują one do ewentualnej zmiany miejsca pracy), natomiast wsparcie na założenie własnej działalności gospodarczej, dla takiej osoby znajduje uzasadnienie dopiero po jej zwolnieniu lub w sytuacji, gdy jest ono wysoce prawdopodobne (możliwość wcześniejszego udzielenia takiego wsparcia wydaje się nie być celowa, ze względu na fakt, iż dana osoba nadal posiada zatrudnienie); Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej, wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinno być dostępne dla tych uczestników projektu, którzy nie mają innej możliwości pozostania aktywnymi na rynku pracy. Oznacza to, że do dofinansowania nie powinny być kwalifikowane projekty, w których przewiduje się udzielanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej jedynie nauczycielom i pracownikom sektora oświaty zagrożonym zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W opinii IZ POKL, ze wsparcia typu outplacement powinny korzystać w pierwszej kolejności osoby, w przypadku których istnieje pewność, że w najbliższym czasie utracą zatrudnienie lub utraciły je przed dniem przystąpienia do projektu (tj. osoby zwolnione lub przewidziane do zwolnienia a nie zagrożone zwolnieniem z pracy).

51 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Informacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt Informacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 163 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt Informacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl SKYPE: WUP_SZCZECIN

52 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Św. Ducha 2 70-223 Szczecin tel. 91 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 94 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

53 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.2/14 Szczecin, 13 marca 2014 r. Spotkanie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google