Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa
Nr 1/7.2.1/PWP/12 Szczecin, 29 sierpnia 2012 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Konkurs otwarty nr 1/7.2.1/PWP/12 na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i projekty z komponentem ponadnarodowym

3 Najważniejsze informacje :
Konkurs zamknięty Alokacja: 2 100 000,00 zł. Termin ogłoszenia konkursu: r. Harmonogram konkursu: I Posiedzenie KOP: 21 listopada 2012 r.– termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 16 października 2012 r. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 14 sierpnia 2012 r., od godz

4 Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007‐2013

5 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Realizacja współpracy ponadnarodowej i podejścia innowacyjnego jest możliwa w ramach wszystkich osi priorytetowych PO KL … z wyłączeniem możliwości realizacji projektów współpracy ponadnarodowej w projektach ukierunkowanych na wspieranie inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich. Projekty współpracy ponadnarodowej powinny przyczyniać się do osiągnięcia celów danego Priorytetu, wykorzystując doświadczenia partnerów z innych krajów.

6 Rodzaje projektów współpracy ponadnarodowej Istnieją dwa rodzaje projektów współpracy ponadnarodowej: wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej oraz projekty z komponentem ponadnarodowym. W projektach z wyodrębnioną współpracą ponadnarodową wszystkie cele, działania, produkty i planowane rezultaty wiążą się ze współpracą ponadnarodową. Projekty z komponentem ponadnarodowym charakteryzują się tym, iż przynajmniej jeden cel szczegółowy powinien wynikać ze współpracy. Zalecany minimalny czas realizacji komponentu 6 miesięcy.

7 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Projektem współpracy ponadnarodowej jest projekt, który zakłada wspólną (1) realizację działań kwalifikowanych (2) przewidzianych w załączniku nr 8 do Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, a także w przypadku którego wskazano rzeczywistą wartość dodaną (3) wynikającą ze współpracy i podpisano umowę o współpracy ponadnarodowej (4).

8 (1) Wspólna realizacja działań, czyli PARTNERSTWO PONADNARODOWE = projektodawca/beneficjent PO KL + 1 partner zagraniczny Nawiązanie współpracy ponadnarodowej możliwe jest nie tylko z podmiotami z krajów członkowskich Unii Europejskiej realizującymi projekty współfinansowane przez EFS, ale również z podmiotami, które nie realizują takich projektów i z podmiotami z krajów nie będących członkami UE. Uwaga na kryterium: realizacja projektu w partnerstwie zakłada udział nie więcej niż 3 podmiotów, w tym obligatoryjnie jednego z Polski.

9 Konkurs na partnera zagranicznego
Art. 28a ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. „W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów ... „ Powyższy wymóg nie stoi w sprzeczności z możliwością poszukiwania partnerów zagranicznych z wykorzystaniem baz internetowych (m.in. Fishing pool) lub baz:

10 Wspólna realizacja działań kwalifikowanych, czyli
(2) Wspólna realizacja działań kwalifikowanych, czyli DZIAŁANIA, KTÓRE MOŻEMY PROWADZIĆ Katalog form działań kwalifikowanych zawarty jest w załączniku nr 8 do Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL, tj.: 1. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań. 2. Prowadzenie badań i analiz (brak możliwości realizacji działania w danym konkursie). 3. Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów. 4. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju. 5. Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne. 6. Wypracowywanie nowych rozwiązań. Uwaga na kryterium: Projekt zakłada zastosowanie co najmniej dwóch form działań Kwalifikowanych w ramach współpracy, w tym obligatoryjnie jednej z dwóch wymienionych Form: adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju (forma 3 w DK) lub wypracowanie nowych rozwiązań (forma 5 w DK).

11 Modele w ramach współpracy ponadnarodowej Model 1: Wymiana informacji i doświadczeń Model 2: Równoległe wypracowywanie rozwiązań Model 3: Import, eksport i adaptacja nowych rozwiązań do swojej sytuacji Model 4: Wspólne tworzenie produktu lub systemu Model 5: Wymiana kluczowych osób realizujących projekt lub uczestniczących w projekcie Można korzystać z kilku modeli równocześnie dostosowując je do wymagań projektowych lub wykorzystując je naprzemiennie w zależności od rodzaju prowadzonych działań oraz etapu ich realizacji. Model wyznacza podstawowy cel współpracy, a jego realizacji służą formy działań kwalifikowanych.

12 Formy współpracy z partnerami zagranicznymi:
współpraca pomiędzy projektami realizowanymi w różnych krajach, także przez podmioty, których projekty/działania nie są współfinansowane z EFS; współpraca pomiędzy sieciami instytucji działającymi w zbliżonych obszarach, czyli np. projekt polskiego podmiotu składającego projekt we współpracy ponadnarodowej z podmiotami zagranicznymi działającymi w partnerstwie lub w sieci podmiotów; współpraca twinningowa pomiędzy instytucjami działającymi w tym samym obszarze – do takiej współpracy uprawnione są tylko instytucje sektora publicznego.

13 (3) wykazana rzeczywistą wartość dodaną, czyli WARTOŚĆ DODANA WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ Jako wartość dodaną należy rozumieć cele projektu oraz konkretne produkty i rezultaty możliwe do osiągnięcia wyłącznie we współpracy ponadnarodowej, których nie udałoby się zrealizować, wdrażając projekt jedynie o zasięgu krajowym.

14 (4) podpisano umowę o współpracy ponadnarodowej WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o dofinansowanie + list intencyjny → umowa o współpracy ponadnarodowej → Umowa o dofinansowanie

15 List intencyjny stanowi wstępną deklarację współpracy partnerów ponadnarodowych; wskazuje jednoznaczny zamiar podpisania umowy o współpracy ponadnarodowej w celu realizacji projektu/komponentu PO KL. Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego stanowi zał. nr do Dokumentacji konkursowej (w wersji polskiej i angielskiej).

16 Umowa o współpracy ponadnarodowej
informacje o partnerach ponadnarodowych; opis współpracy ponadnarodowej wskazujący wspólne cele partnerstwa, planowane rezultaty i produkty, opis działań ponadnarodowych oraz szczegółowy opis planowanych zadań i sposobów ich realizacji (spójne z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie); postanowienia finansowe opisujące źródła finansowania działań ponadnarodowych; zagadnienia organizacyjne obejmujące zasady podejmowania decyzji w partnerstwie, zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie, sposób monitorowania i ewaluacji rezultatów. Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej stanowi zał do Dokumentacji konkursowej (w wersji polskiej i angielskiej).

17 KWESTIE FINANSOWE Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dopuszczają możliwość sfinansowania w ramach projektu PO KL części lub całości zadań partnera ponadnarodowego. W tym przypadku niezbędne jest przedstawienie szczegółowego uzasadnienia takiego rozwiązania we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności w kontekście realizacji celów PO KL. Ogólna zasada dla projektów współpracy ponadnarodowej mówi, iż partnerzy powinni ponosić koszty proporcjonalnie do uzyskanych korzyści wynikających z współpracy. Koszty ponoszone przez partnera ponadnarodowego z PO KL mogą być wyłącznie refundowane przez lidera projektu (całość budżetu współpracy ponadnarodowej finansowana jest z PO KL). Rozróżnić możemy dwie zasady co do podziału kosztów: Zasada wzajemności. Zasada podziału kosztów.

18 ZASADA PODZIAŁU KOSZTÓW
ZASADA WZAJEMNOŚCI ZASADA PODZIAŁU KOSZTÓW koszty współpracy są dzielone pomiędzy strony umowy partnerskiej; każdy z partnerów ponosi swoje koszty w projekcie. ZALECANA PRZEZ IZ PO KL. koszty współpracy są dzielone pomiędzy strony umowy partnerskiej zgodnie z ustalonym przelicznikiem, zasada ta wymaga określenia rodzajów zadań, których będzie ona dotyczyła (np. zarządzanie projektem – 1 partner, prowadzenie badań – 2 partner, publikowanie raportów – 3 partner).

19 Całkowity budżet projektu współpracy ponadnarodowej
Budżet projektów współpracy ponadnarodowej Całkowity budżet projektu współpracy ponadnarodowej koszty ujęte we wniosku o dofinansowanie

20 Dopuszczalne typy projektów
Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej. Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej ( w tym np. środowiskowej pracy socjalnej , centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy). Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy. Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

21 Wymagania odnośnie grupy docelowej
Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: osoby niezatrudnione lub zatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz.593 z późn. zm.); otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze); instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy lub wolontariusze (w zakresie typu projektów nr 5).

22 Wymagania dotyczące działań kwalifikowanych, modeli i form współpracy ponadnarodowej
Projekty zgłaszane w ramach konkursu muszą być realizowane w partnerstwie ponadnarodowym. Opis zadań podejmowanych w projekcie współpracy ponadnarodowej musi odzwierciedlać formy działań kwalifikowanych w ramach współpracy ponadnarodowej wynikających z załącznika nr 8 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL, wskazane poniżej: organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań; przygotowanie, tłumaczenie i wydawanie publikacji, opracowań, raportów; adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju; doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne; wypracowanie nowych rozwiązań. w/w formy działań stosuje się do typu projektów nr 1-5.

23 Wymagania dotyczące działań kwalifikowanych, modeli i form współpracy ponadnarodowej Projekt zakłada zastosowanie co najmniej dwóch form działań kwalifikowanych w ramach współpracy, w tym obligatoryjnie jednej z dwóch wymienionych form: adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju (forma 3) lub wypracowanie nowych rozwiązań (forma 5).

24 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, w tym PEFRON Centralny Zarząd Służby Więziennej – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Podmioty wykluczone z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich na podstawie art. 207 ust. 4 z uwzględnieniem ust. 7 oraz ust. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w okresie, o którym mowa w art. 207 ust. 5 niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (UPPR) beneficjentem może być jedynie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu. Oznacza to, że jako projektodawcę nie można wskazać aparatu pomocniczego, np. urzędu lub jednostki organizacyjnej projektodawcy.

25 Ogólne kryteria horyzontalne:
Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym. Zgodność z prawodawstwem krajowym. Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.

26 Ogólne kryteria horyzontalne:
4. W przypadku gdy całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, a w przypadku projektów systemowych w ramach Poddziałania i wartość ta dotyczy jednego roku realizacji projektu, rozliczanie kosztów projektu następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe. Kryterium nie ma zastosowania w przypadku beneficjentów będących jednocześnie jednostkami sektora finansów publicznych. 5. W przypadku gdy projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku 2 i/lub załączniku 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, rozliczanie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych następuje w oparciu o stawki jednostkowe. Kryterium nie ma zastosowania w przypadku beneficjentów będących jednocześnie jednostkami sektora finansów publicznych.

27 Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne):
Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Stosuje się do typów projektów nr 1-5. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt. Projekt, w części finansowany z PO KL, jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów, posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego).

28 Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne) c.d:
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla jego uczestników mierzony na zakończenie projektu wynosi co najmniej 20%. Stosuje się do typów projektów nr 1-5. Projekt zakłada zastosowanie co najmniej dwóch form działań kwalifikowalnych w ramach współpracy, w tym obligatoryjnie jednej z dwóch wymienionych form: adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju (forma 3) lub wypracowanie nowych rozwiązań (forma 5). Realizacja projektu w partnerstwie zakłada udział nie więcej niż 3 podmiotów, w tym obligatoryjnie jednego z Polski.

29 Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) :
Grupę docelową w projekcie, w części finansowanej PO KL , stanowią w 100% osoby niepełnosprawne oraz osoby sprawujące opiekę bezpośrednią nad nimi i/lub otoczenie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób niepełnosprawnych. Waga punktowa: 15 Stosuje się do typu projektów nr 1-5.

30 O czym należy pamiętać:
GWA 7.5; Ważne dokumenty: Dokumentacja konkursowa w ramach Poddziałania 7.2.1; Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.; Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 kwietnia 2009 r., w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL; Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL obowiązujące od 1 stycznia r.; Zasady finansowania PO KL obowiązujące od 1 stycznia 2012 r.; Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.; Plan Działania na rok 2012 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim; Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez IZ PO KL z dnia 1 stycznia r.

31 Reguła proporcjonalności
Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym: W przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu – podmiot będący stroną umowy uznaje wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu za niekwalifikowalne; W przypadku niespełnienia kryterium strategicznego w ramach projektu lub nieosiągnięcia celu projektu – wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu; wysokość zmniejszenia dofinansowania odpowiada procentowi, w jakim dane kryterium lub cel nie zostały zrealizowane.

32 Generator Wniosków Aplikacyjnych - wersja 7.5

33 Wniosek o dofinansowanie projektu PO KL
3.1 Cele projektu 3.2 Grupa docelowa 3.3 Zadania 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu 3.5 Oddziaływanie projektu 3.6 Potencjał i doświadczenie 3.7 Sposób zarządzania

34 Cele projektu (punkt 3.1 wniosku)
3.1.1 uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (opis) 3.1.2 wskazanie celu głównego (tabela) 3.1.3 wskazanie celów szczegółowych

35 Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.1.1
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

36 Brak aktualnych danych ilościowych i/lub jakościowych, potwierdzających istnienie wykazanego w analizie problemu; W przypadku powoływania się na badania własne, brak szczegółowych informacji o metodologii badania; Brak korelacji pomiędzy problemem, a zaplanowanym w projekcie wsparciem; Podnoszenie w projekcie wielu problemów i brak odniesienia się do nich przy konstruowaniu celów; Brak analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w kontekście zdiagnozowanego problemy (nie wskazanie danych ilościowych i/lub jakościowych w tym zakresie); Brak wykazania efektu zachęty w przypadku udzielania pomocy publicznej; Brak analizy interesariuszy.

37 Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.1.2 i 3.1.3
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

38 Cele nie odpowiadające na zdiagnozowany problem;
Cele, które nie pokazują mierzalnej, pożądanej zmiany w sytuacji problemowej grup docelowych; Cele szczegółowe nie skorelowane z celem głównym projektu, mające charakter działań. Cele szczegółowe powinny w swej formule odnosić się do niższego poziomu interwencji niż cel ogólny, tj. dotyczyć poszczególnych aspektów, prowadzących do osiągnięcia celu głównego; Brak zgodności celów z kryteriami SMART; Brak wskaźników, które pokazują mierzalną, pozytywną zmianę w sytuacji grup docelowych. Wskaźniki nie obrazują zakładanych celów i nie wskazują na zmianę jakościową, np. samo zakończenie szkoleń nie musi być równoznaczne z podniesieniem kwalifikacji. Stąd, potrzebny jest odrębny wskaźnik, obrazujący taki stan;

39 Ograniczanie się wyłącznie do wyboru wskaźników z listy rozwijanej;
Wpisywanie produktów w miejsce wskaźników, np. liczba godzin szkolenia; Zbyt niska wartość docelowa wskaźników, co skutkować może brakiem uzasadnienia dla celowości przekazania wsparcia; Brak zewnętrznych, niezależnych źródeł weryfikacji założonych wskaźników; Powielanie źródeł weryfikacji lub źródeł pozyskiwania danych do pomiaru wskaźnika w przypadku wskaźników o różnorodnych charakterze, odnoszących się do zróżnicowanych celów; Brak informacji dotyczących częstotliwości pomiaru założonych wskaźników.

40 Punkt 3.2 Grupy docelowe

41 Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.2
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

42 Brak poprawnego opisu grupy docelowej oraz niedostateczna charakterystyka grup docelowych, z punktu widzenia istotnych dla projektu cech i specyfiki typu projektu: należy szczegółowo opisać grupę docelową w sposób pozwalający na weryfikację zgodności z zapisami SZOP i Dokumentacji Konkursowej, należy scharakteryzować strukturę zatrudnienia np. wiek i płeć potencjalnych uczestników, poziom wykształcenia, jeśli możliwe – kwalifikacje; dodatkowo należy dokonać szczegółowej charakterystyki pod kątem rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Brak korelacji opisu grupy docelowej z analizą problemu, założonymi celami oraz wskaźnikami; Brak opisu lub zbyt ogólne uzasadnienie wyboru grupy docelowej – uzasadnienie powinno korespondować z analizą problemu; Rekrutacja nie dopasowana do specyfiki grupy docelowej.

43 Należy odróżnić pojęcie rekrutacji od selekcji, które ma charakter bardziej szczegółowy i ma doprowadzić do wyboru odpowiednich podmiotów/ kandydatów z ogólnej liczby podmiotów / osób dopuszczonych do rekrutacji; Brak opisu jasnych kryteriów rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, nie uwzględniających kolejności kryteriów rekrutacji (ich wagi i znaczenia dla procesu rekrutacji); Nieczytelne kryteria rekrutacji pozwalające na szeroką ich interpretację; Brak rzetelnego opisu barier, potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników/ uczestniczek projektu; Brak wskazania informacji na temat skali zainteresowania planowanym wsparciem; Brak uzasadnienia liczebności grupy; Brak korelacji pomiędzy danymi zawartymi w opisie grupy docelowej, a danymi przedstawionymi w Tabeli

44 Punkt 3.3 Zadania

45 Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.3
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

46 Brak korelacji pomiędzy zadaniami a celami szczegółowymi projektu;
Nie przypisanie wszystkich założonych celów projektu do poszczególnych zadań w projekcie; Brak wskazania metodologii prowadzonych szkoleń, zakresu tematycznego, liczby i liczebności grup szkoleniowych, a także liczby godzin przypadających na dany blok szkoleniowy / doradczy; Brak informacji dotyczących działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i / lub różnicujących wsparcie dla kobiet i mężczyzn; Brak wskazania ram czasowych realizacji poszczególnych zadań; Brak określenia osób odpowiedzialnych z ramienia kadry zarządzającej za realizację konkretnych zadań; Brak efektywności założonych w projekcie działań (zbyt długi okres rekrutacji, zbyt niska częstotliwości szkoleń), co skutkować może nieuzasadnionym wydłużaniem okresu realizacji projektu oraz podnoszeniem jego kosztów.

47 Brak wskazania produktów lub wykazywanie wskaźników rezultatu zamiast produktów;
Brak przypisania wskaźników mierzących stopień osiągnięcia produktów oraz źródeł ich weryfikacji; Brak wskazania roli partnera w poszczególnych zadaniach; Zbyt ogólnie opisany harmonogram, nie precyzujący etapów realizacji zadań lub kopiujący zapisy budżetu szczegółowego.

48 Punkt 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu

49 Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie - punkt 3.4
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

50 Brak uwzględnienia wszystkich celów szczegółowych założonych w projekcie w kontekście potencjalnego ryzyka; Opisywanie ryzyka, które jest niezależne od wnioskodawcy, ale możliwość jego wystąpienia jest bardzo niska; Przypisywanie takich samych rodzajów ryzyka w przypadku różnorodnych celów; Wskazywanie tych samych sposobów unikania lub łagodzenia potencjalnego ryzyka w przypadku ryzyk o różnorodnym charakterze.

51 Punkt 3.5 Oddziaływanie projektu
Jak projekt przyczyni się do pozytywnych zmian zaplanowanych do osiągnięcia w ramach danego Priorytetu PO KL? •wybór efektu realizacji danego Priorytetu PO KL z listy rozwijanej albo •wpisanie celu szczegółowego określonego dla danego Priorytetu zgodnie z jego brzmieniem w PO KL albo •wpisanie celu określonego dla danego Działania zgodnie z jego brzmieniem w SzOP PO KL

52 Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.5
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

53 Wskazywanie oczekiwanego efektu realizacji PO KL niezgodnie ze słownikiem GWA, w przypadku, gdy istnieje oczekiwany efekt korelujący z celami projektu; Brak wskazania wszystkich oczekiwanych efektów realizacji (lub celów szczegółowych) POKL adekwatnych do założonego w projekcie wsparcia; Opis wpływu nie dotyczący celu głównego projektu i zaplanowanych wskaźników, a odnosi się jedynie do podejmowanych w projekcie działań w kontekście osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL; Opisywanie efektu realizacji zaplanowanych w projekcie działań jako wartości dodanej; Brak wskazania wartości dodanej; Opis wartości dodanej jest bardzo ogólnikowy, nie odnosi się do charakteru wsparcia i specyfiki grupy docelowej.

54 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy
doprecyzowano zapisy dot. m.in. oceny potencjału finansowego w kontekście planowanych rocznych wydatków, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie funkcjonuje krócej niż 12 m-cy oceny potencjału finansowego w kontekście planowanych rocznych wydatków, gdy najwyższa wartość wydatków pojawia się w roku, w którym projekt realizowany jest krócej niż 12 m-cy pojęcia obrotu w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie jest publiczna uczelnia wyższa

55 Punkt 3.7 Opis sposobu zarządzania projektu

56 Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkty 3.6 i 3.7
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

57 Zbyt ogólny opis doświadczenia wnioskodawcy i partnera – brak szczegółowych informacji na temat dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć, ich budżetu, liczby uczestników oraz stopnia osiągnięcia założonych rezultatów; Brak opisu sposobu zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn; Brak opisu zarządzania projektem w świetle struktury zarządzania podmiotem realizującym projekt; Brak wskazania dostępnego zaplecza technicznego – również w kontekście dostępnych zasobów nabytych w ramach innych projektów; Deklarowanie posiadania wystarczającego zaplecza technicznego w kontekście założonych wydatków dot. wyposażenia biura projektu, ujętych w budżecie szczegółowym; Zbyt ogólny opis kadry zarządzającej: brak wykazania wzajemnych powiązań personelu projektu (podległość, nadrzędność); brak wskazania wymagań stawianych członkom kadry zarządzającej (wykształcenie, doświadczenie); Brak opisu sposobu zarządzania projektem w kontekście partnerstwa;

58 Brak opisu działań dotyczących monitoringu projektu oraz jego uczestników (w tym brak opisu sposobów reagowania na odstępstwa od założonych w projekcie zadań, harmonogramu i budżetu). W opisie należy przedstawić jak będzie przebiegał monitoring, jakie zostaną zastosowane narzędzia i kto za niego odpowiada. Należy też wyraźnie odróżnić monitoring projektu, czyli nadzorowanie postępu rzeczowego i finansowego od monitoringu uczestników, czyli nadzorowania postępów w osiąganiu wskaźników; Brak opisania roli i uzasadnienia wyboru partnera; Brak opisu roli i kryteriów wyboru podmiotów realizujących zadania zlecone lub wykonawców pewnych usług w projekcie; W przypadku zlecania całych zadań lub ich istotnych części, należy szczegółowo opisać powody zlecania oraz opisać zasady wyboru podwykonawców, kryteria, sposób nadzoru nad wykonaniem usługi. Podanie ogólnej informacji, iż będzie to przeprowadzone „zgodnie z zasadą konkurencyjności” nie jest wystarczające, gdyż wnioskodawca miałby obowiązek, w przypadku otrzymania dofinansowania i podpisania umowy, stosować zasadę konkurencyjności, niezależnie od zawarcia tej informacji we wniosku.

59 Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – część IV
Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

60 Brak uzasadnienia ponoszenia wydatków w świetle zaplanowanych działań;
Brak wskazania kosztów personelu w budżecie ogólnym projektu (pole „w tym koszty personelu”); Błędne wykazywanie zadań zleconych w przypadku usług zlecanych podwykonawcom; Brak identyfikacji kosztów związanych z cross-financingiem; Brak identyfikacji wydatków związanych z pomocą publiczną; Nie wskazywanie wymiaru czasu pracy w przypadku personelu projektu; Wybór błędnego poziomu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem; Ujmowanie kosztów pośrednich w katalogu kosztów bezpośrednich; Błędy w wyliczeniach pomocy publicznej.

61 Dodatkowych informacji udzielają:
Punkt InformacyjnyEFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel /164 oraz Punkt InformacyjnyEFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel /26 SKYPE: WUP_SZCZECIN Punkt Informacyjny EFS działa w godzinach: – od poniedziałku do piątku

62 Dodatkowych informacji udziela: Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL
- Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39a 02‐672 Warszawa tel

63 Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt:
Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Św. Ducha 2 Szczecin tel oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 Koszalin tel

64 Dziękujemy za uwagę! Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 64


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google