Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.1/12 Szczecin, 21 lutego 2012 r. Spotkanie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.1/12 Szczecin, 21 lutego 2012 r. Spotkanie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.1/12 Szczecin, 21 lutego 2012 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.12.2011 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień wykorzystania alokacji oraz zatwierdzone wnioski o płatność Stan na dzień: 31.12.2011r. Źródło: MRR

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydatki certyfikowane do Komisji Europejskiej Stan na dzień: 31.12.2011r. Źródło: MRR

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/8.1.1/12

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje : Konkurs otwarty Alokacja: 52 000 000,00 zł. Termin ogłoszenia konkursu: 13.02.2012 r. Harmonogram konkursu: I Posiedzenie KOP: 26 marca 2012 r.– termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 7 marca 2012 r. II Posiedzenie KOP: 10 maja 2012 r.– termin złożenia projektu warunkujący przekazanie wniosku do oceny merytorycznej na tym posiedzeniu Komisji upływa z dniem 19 kwietnia 2012 r.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów 1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno - technicznym przedsiębiorstwa. 2. Doradztwo dla mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie grupy docelowej Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym. 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym. 3.Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 4. W przypadku gdy całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, a w przypadku projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 wartość ta dotyczy jednego roku realizacji projektu, rozliczanie kosztów projektu następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe. Kryterium nie ma zastosowania w przypadku beneficjentów będących jednocześnie jednostkami sektora finansów publicznych. 5. W przypadku gdy projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku 2 i/lub załączniku 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, rozliczanie kosztów usługi szkoleń jezykowych i/lub szkoelń komputerowych następuje w oparciu o stawki jednostkowe. Kryterium nie ma zastosowania w przypadku beneficjentów będących jednocześnie jednostkami sektora finansów publicznych.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1. W projekcie przewidziano podnoszenie świadomości ekologicznej obowiązkowo dla wszystkich uczestników projektu (tj. zarówno pracowników, jak i kadry kierowniczej) w dowolnej formie i dowolnym czasie. (stosuje się do typu projektu nr 1) 2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów, posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa zachodniopomorskiego). (stosuje się wszystkich typów projektów) 3. Zakres doradztwa udzielanego w projekcie nie pokrywa się z zakresem doradztwa, na które przedsiębiorstwo otrzymało już wsparcie w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WZ. (stosuje się do typu projektów nr 2)

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 4. Wnioskodawca nie otrzymał pomocy z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych związanych z danym projektem, a uczestnikiem projektu nie jest uczestnik Działania 6.2 Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia lub Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, którzy otrzymali wsparcie pomostowe. (stosuje się do typu projektów nr 2) 5. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu (stosuje się do wszystkich typów projektów). (stosuje się do wszystkich typów projektów)

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 6. W przypadku realizacji wsparcia o charakterze zamkniętym, tj. dla znanego/znanych z nazwy przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw, projekt zapewnia obowiązkowo poza innymi szkoleniami, moduł poświęcony na szkolenia (w dowolnej formie i dowolnym czasie, np. spotkania, szkolenia, konferencje, materiały informacyjne) dla kadry kierowniczej lub innych, oddelegowanych przez przedsiębiorcę pracowników z zakresu stosowania i wdrożenia jednej lub kilku z następujących strategii zarządzania: intermentoring; coaching; zarządzanie różnorodnością, w tym w szczególności kontekście wieku oraz płci pracowników lub szkolenia z zakresu zmniejszania obszarów dyskryminacji pracowników ze względu na wiek i płeć. (stosuje się do typu projektów nr 1) 7. Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw i ich pracowników działających w branżach stanowiących szansę rozwoju województwa, tj.: przemysłu drzewno - meblarskiego, logistyczno - spedycyjnego, sektora turystycznego (w tym turystyki uzdrowiskowej), obsługi portów, spożywczego (w tym przetwórstwa), sektora żywności ekologicznej, sektora ICT, energetyki odnawialnej, branży budowlano - montażowej, przemysłu chemicznego, branży produkcji wyrobów z metali, sektora biomedycznego. (stosuje się do wszystkich typów projektów)

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 8. W przypadku kierowania wsparcia do przedsiębiorstw: - nieznanych na etapie przygotowywania wniosku, co najmniej 50% muszą stanowić przedsiębiorstwa, które dotychczas nie korzystały z dofinansowania szkoleń, tzn. nie otrzymały pomocy publicznej w ramach Poddziałania 8.1.1. w konkursach organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w latach 2009 – 2011, - znanych na etapie przygotowywania wniosku, jeśli korzystały już one z dofinansowania, tematyka szkoleń nie może się pokrywać z dotychczas przeprowadzonymi szkoleniami. (stosuje się do typu projektów nr 1)

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) : 1.Projekt obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie obszarów wiejskich (wg definicji GUS) lub gmin o najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej wymagających szczególnego wsparcia i konieczności aktywizacji lokalnych przedsiębiorstw (wg załącznika nr 6 do RPO). Waga punktowa: 5 Stosuje się do typu projektów nr 1, 2 2. Projekt jest realizowany dla konkretnych przedsiębiorstw, wymienionych z nazwy we wniosku o dofinansowanie, realizując tym samym konkretne potrzeby przedsiębiorców lub Beneficjent będzie jednocześnie odbiorcą pomocy publicznej Waga punktowa: 5 Stosuje się do typu projektów nr 1, 2

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3. Projekt swym zakresem obejmuje wyłącznie następującą tematykę (istnieje możliwość realizacji jednego lub kilku z wykazanych tematów): fotowoltaika; budowa i serwis urządzeń wiatrowych; pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych; proekologiczne rozwiązania w zakresie: systemów grzewczych i elektrycznych, systemów opartych na odnawialnych źródłach energii i biopaliwach, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, oszczędzania energii, przetwarzania odpadów audyt energetyczny; audyt ekologiczny; wykorzystanie surowców wtórnych w procesie budowania, ekoturystyka, turystyka przyrodnicza i kulturowa. Waga punktowa: 10 Stosuje się do typu projektów nr 1, 2

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 4. Projekt obejmuje wsparciem przynajmniej jedną firmę, która powstała w wyniku wsparcia z Działania 6.2 Wsparcie oraz Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia lub Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Waga punktowa: 10 Stosuje się do typu projektów nr 1 5. Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie mikro i małe przedsiębiorstwa. Waga punktowa: 5 Stosuje się do typu projektów nr 1,2

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 6.W projektach otwartych, w których beneficjent jest udzielającym pomocy publicznej, grupę docelową stanowią w co najmniej 30% projektu osoby spełniające jeden z poniższych warunków: -osoby powyżej 50. roku życia, -kobiety, -osoby niepełnosprawne, -osoby z maksymalnie średnim wykształceniem. Waga punktowa: 5 Stosuje się do typu projektów nr 1

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie O czym należy pamiętać: GWA 7.5; Ważne dokumenty: Dokumentacja konkursowa w ramach Poddziałania 8.1.1; Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.; Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL obowiązujące od 1 stycznia 2011 r.; Zasady finansowania PO KL obowiązujące od 1 stycznia 2012 r.; Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.; Plan Działania na rok 2012 w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Reguła proporcjonalności Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym: W przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu – podmiot będący stroną umowy uznaje wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu za niekwalifikowalne; W przypadku niespełnienia kryterium strategicznego w ramach projektu lub nieosiągnięcia celu projektu – wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu; wysokość zmniejszenia dofinansowania odpowiada procentowi, w jakim dane kryterium lub cel nie zostały zrealizowane.

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Generator Wniosków Aplikacyjnych - wersja 7.5

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wniosek o dofinansowanie projektu PO KL 3.1 Cele projektu 3.2 Grupa docelowa 3.3 Zadania 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu 3.5 Oddziaływanie projektu 3.6 Potencjał i doświadczenie 3.7 Sposób zarządzania

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Cele projektu (punkt 3.1 wniosku) 3.1.1 uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (opis) 3.1.2 wskazanie celu głównego (tabela) 3.1.3 wskazanie celów szczegółowych (tabela)

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.1.1 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak aktualnych danych ilościowych i/lub jakościowych, potwierdzających istnienie wykazanego w analizie problemu; Podnoszenie w projekcie wielu problemów i brak odniesienia się do nich przy konstruowaniu celów; W przypadku powoływania się na badania własne, brak szczegółowych informacji o metodologii badania; Brak korelacji pomiędzy problemem, a zaplanowanym w projekcie wsparciem; Brak analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w kontekście zdiagnozowanego problemy (nie wskazanie danych ilościowych i/lub jakościowych w tym zakresie); Wskazywanie na istnienie problemu jedynie w kontekście sytuacji przedsiębiorców lub jedynie w sytuacji pracowników – wsparcie w ramach Poddziałania 8.1.1 dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i ich pracowników, zatem analiza problemu powinna dotyczyć obu grup docelowych; Brak wykazania efektu zachęty w przypadku udzielania pomocy publicznej; Brak analizy interesariuszy.

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.1.2

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Cele nie odpowiadające na zdiagnozowany problem; Cele, które nie pokazują mierzalnej, pożądanej zmiany w sytuacji problemowej grup docelowych; Cele szczegółowe nie skorelowane z celem głównym projektu, mające charakter działań. Cele szczegółowe powinny w swej formule odnosić się do niższego poziomu interwencji niż cel ogólny, tj. dotyczyć poszczególnych aspektów, prowadzących do osiągnięcia celu głównego; Brak zgodności celów z kryteriami SMART; Brak wskaźników, które pokazują mierzalną, pozytywną zmianę w sytuacji grup docelowych. Wskaźniki nie obrazują zakładanych celów i nie wskazują na zmianę jakościową, np. samo zakończenie szkoleń nie musi być równoznaczne z podniesieniem kwalifikacji. Stąd, potrzebny jest odrębny wskaźnik, obrazujący taki stan;

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ograniczanie się wyłącznie do wyboru wskaźników z listy rozwijanej; Wpisywanie produktów w miejsce wskaźników, np. liczba godzin szkolenia; Zbyt niska wartość docelowa wskaźników, co skutkować może brakiem uzasadnienia dla celowości przekazania wsparcia; Brak zewnętrznych, niezależnych źródeł weryfikacji założonych wskaźników; Powielanie źródeł weryfikacji lub źródeł pozyskiwania danych do pomiaru wskaźnika w przypadku wskaźników o różnorodnych charakterze, odnoszących się do zróżnicowanych celów; Brak informacji dotyczących częstotliwości pomiaru założonych wskaźników.

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.2 Grupy docelowe

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.2

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak poprawnego opisu grupy docelowej, odnoszącego się zarówno do przedsiębiorców, jak i ich pracowników oraz niedostateczna charakterystyka grup docelowych, z punktu widzenia istotnych dla projektu cech i specyfiki typu projektu: należy przede wszystkim scharakteryzować przedsiębiorstwa objęte wsparciem, tj. wielkość, sytuacja na rynku, rodzaj produkcji/świadczonych usług, w jakiej branży funkcjonują (kryterium dostępu), jakie mają potrzeby szkoleniowe/doradcze itd. w drugiej kolejności należy scharakteryzować strukturę zatrudnienia np. wiek i płeć pracowników przedsiębiorstw, kategorie zawodowe, poziom wykształcenia, staż zawodowy, jeśli możliwe – kwalifikacje; Brak korelacji opisu grupy docelowej z analizą problemu, założonymi celami oraz wskaźnikami; Brak opisu lub zbyt ogólne uzasadnienie wyboru grupy docelowej – uzasadnienie powinno korelować, ale nie być bezpośrednio kopią analizy problemu; Rekrutacja nie dopasowana do specyfiki grupy docelowej. W przedmiotowych projektach powinno się uwzględnić dwa poziomy rekrutacji: najpierw przedsiębiorstw objętych wsparciem, a następnie odpowiednich pracowników tych przedsiębiorstw.

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Należy odróżnić pojęcie rekrutacji od selekcji, które ma charakter bardziej szczegółowy i ma doprowadzić do wyboru odpowiednich podmiotów / kandydatów z ogólnej liczby podmiotów / osób dopuszczonych do rekrutacji; Brak opisu jasnych kryteriów rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, nie uwzględniających kolejności kryteriów rekrutacji (ich wagi i znaczenia dla procesu rekrutacji); Brak rzetelnego opisu barier, potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników / uczestniczek projektu; Brak wskazania informacji na temat skali zainteresowania planowanym wsparciem; Brak uzasadnienia liczebności grupy; Brak korelacji pomiędzy danymi zawartymi w opisie grupy docelowej a danymi przedstawionymi w Tabeli 3.2.1.

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.3 Zadania

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.3

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak korelacji pomiędzy zadaniami a celami szczegółowymi projektu; Nie przypisanie wszystkich założonych celów projektu do poszczególnych zadań w projekcie; Brak wskazania metodologii prowadzonych szkoleń, zakresu tematycznego, liczby i liczebności grup szkoleniowych, a także liczby godzin przypadających na dany blok szkoleniowy / doradczy; Brak informacji dotyczących działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i / lub różnicujących wsparcie dla kobiet i mężczyzn; Brak wskazania ram czasowych realizacji poszczególnych zadań; Brak określenia osób odpowiedzialnych z ramienia kadry zarządzającej za realizację konkretnych zadań Brak efektywności założonych w projekcie działań (zbyt długi okres rekrutacji, zbyt niska częstotliwości szkoleń), co skutkować może nieuzasadnionym wydłużaniem okresu realizacji projektu oraz podnoszeniem jego kosztów.

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak wskazania produktów lub wykazywanie wskaźników rezultatu zamiast produktów; Brak przypisania wskaźników mierzących stopień osiągnięcia produktów oraz źródeł ich weryfikacji; Brak wskazania roli partnera w poszczególnych zadaniach; Zbyt ogólnie opisany harmonogram, nie precyzujący etapów realizacji zadań lub kopiujący zapisy budżetu szczegółowego.

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie - punkt 3.4

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak uwzględnienia wszystkich celów szczegółowych założonych w projekcie w kontekście potencjalnego ryzyka; Opisywanie ryzyka, które jest niezależne od wnioskodawcy, ale możliwość jego wystąpienia jest bardzo niska; Przypisywanie takich samych rodzajów ryzyka w przypadku różnorodnych celów; Wskazywanie tych samych sposobów unikania lub łagodzenia potencjalnego ryzyka w przypadku ryzyk o różnorodnym charakterze.

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.5 Oddziaływanie projektu Jak projekt przyczyni się do pozytywnych zmian zaplanowanych do osiągnięcia w ramach danego Priorytetu PO KL? wybór efektu realizacji danego Priorytetu PO KL z listy rozwijanej albo wpisanie celu szczegółowego określonego dla danego Priorytetu zgodnie z jego brzmieniem w PO KL albo wpisanie celu określonego dla danego Działania zgodnie z jego brzmieniem w SzOP PO KL

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.5

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wskazywanie oczekiwanego efektu realizacji PO KL niezgodnie ze słownikiem GWA, w przypadku, gdy istnieje oczekiwany efekt korelujący z celami projektu; Brak wskazania wszystkich oczekiwanych efektów realizacji (lub celów szczegółowych) POKL adekwatnych do założonego w projekcie wsparcia; Opis wpływu nie dotyczący celu głównego projektu i zaplanowanych wskaźników, a odnosi się jedynie do podejmowanych w projekcie działań w kontekście osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL; Opisywanie efektu realizacji zaplanowanych w projekcie działań jako wartości dodanej; Brak wskazania wartości dodanej; Opis wartości dodanej jest bardzo ogólnikowy, nie odnosi się do charakteru wsparcia i specyfiki grupy docelowej.

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy doprecyzowano zapisy dot. m.in. oceny potencjału finansowego w kontekście planowanych rocznych wydatków, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie funkcjonuje krócej niż 12 m-cy oceny potencjału finansowego w kontekście planowanych rocznych wydatków, gdy najwyższa wartość wydatków pojawia się w roku, w którym projekt realizowany jest krócej niż 12 m-cy pojęcia obrotu w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie jest publiczna uczelnia wyższa

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.7 Opis sposobu zarządzania projektu

45 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkty 3.6 i 3.7

46 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zbyt ogólny opis doświadczenia wnioskodawcy i partnera – brak szczegółowych informacji na temat dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć, ich budżetu, liczby uczestników oraz stopnia osiągnięcia założonych rezultatów; Brak opisu sposobu zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn; Brak opisu zarządzania projektem w świetle struktury zarządzania podmiotem realizującym projekt; Brak wskazania dostępnego zaplecza technicznego – również w kontekście dostępnych zasobów nabytych w ramach innych projektów; Deklarowanie posiadania wystarczającego zaplecza technicznego w kontekście założonych wydatków dot. wyposażenia biura projektu, ujętych w budżecie szczegółowym; Zbyt ogólny opis kadry zarządzającej: brak wykazania wzajemnych powiązań personelu projektu (podległość, nadrzędność); brak wskazania wymagań stawianych członkom kadry zarządzającej (wykształcenie, doświadczenie); Brak opisu sposobu zarządzania projektem w kontekście partnerstwa;

47 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak opisu działań dotyczących monitoringu projektu oraz jego uczestników (w tym brak opisu sposobów reagowania na odstępstwa od założonych w projekcie zadań, harmonogramu i budżetu). W opisie należy przedstawić jak będzie przebiegał monitoring, jakie zostaną zastosowane narzędzia i kto za niego odpowiada. Należy też wyraźnie odróżnić monitoring projektu, czyli nadzorowanie postępu rzeczowego i finansowego od monitoringu uczestników, czyli nadzorowania postępów w osiąganiu wskaźników; Brak opisania roli i uzasadnienia wyboru partnera; Brak opisu roli i kryteriów wyboru podmiotów realizujących zadania zlecone lub wykonawców pewnych usług w projekcie; W przypadku zlecania całych zadań lub niektórych usług w projekcie, należy szczegółowo opisać powody zlecania usług, w szczególności merytorycznych oraz opisać zasady wyboru podwykonawców, kryteria, sposób nadzoru nad wykonaniem usługi. Podanie ogólnej informacji, iż będzie to przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności nie jest wystarczające, gdyż wnioskodawca miałby obowiązek, w przypadku otrzymania dofinansowania i podpisania umowy, stosować zasadę konkurencyjności, niezależnie od zawarcia tej informacji we wniosku.

48 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – część IV

49 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak uzasadnienia ponoszenia wydatków w świetle zaplanowanych działań; Brak wskazania kosztów personelu w budżecie ogólnym projektu (pole w tym koszty personelu); Błędne wykazywanie zadań zleconych w przypadku usług zlecanych podwykonawcom; Brak identyfikacji kosztów związanych z cross-financingiem; Brak identyfikacji wydatków związanych z pomocą publiczną; Nie wskazywanie wymiaru czasu pracy w przypadku personelu projektu; Błędy w wyliczeniach pomocy publicznej. Ujmowanie kosztów pośrednich w katalogu kosztów bezpośrednich; Wybór błędnego poziomu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem;

50 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Informacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt InformacyjnyEFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 163/164 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt InformacyjnyEFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl SKYPE: WUP_SZCZECIN

51 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Św. Ducha 2 70-223 Szczecin tel. 91 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 94 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

52 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.1/12 Szczecin, 21 lutego 2012 r. Spotkanie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google