Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 2/6.2/12 Szczecin, 11 czerwca 2012 r. Spotkanie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 2/6.2/12 Szczecin, 11 czerwca 2012 r. Spotkanie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 2/6.2/12 Szczecin, 11 czerwca 2012 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje : Konkurs zamknięty Alokacja: 11 000 000,00 zł. Termin ogłoszenia konkursu: 31 maja br. Termin zamknięcia konkursu: 29 czerwca br. Harmonogram konkursu: I Posiedzenie KOP: 10 sierpnia 2012 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii) obejmujące: –przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę, –doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie grupy docelowej Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej w rozumieniu § 2 pkt 3a rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.), w szczególności: –banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, –banki spółdzielcze, –podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek, –konsorcja powyższych podmiotów.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podmioty wykluczone z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich na podstawie art. 207 ust. 4 z uwzględnieniem ust. 7 oraz ust. 13 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz 1240), nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w okresie, o którym mowa w art. 207 ust. 5 niniejszej ustawy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (UPPR) (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), beneficjentem może być jedynie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizująca projekty finansowe z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu. Oznacza to, że jako projektodawcę nie można wskazać aparatu pomocniczego, np. urzędu lub jednostki organizacyjnej projektodawcy.

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym. 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym. 3.Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Projektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie w ramach danego konkursu. 2.Minimalna wartość projektu wynosi 9 mln złotych oraz projektodawca przewidział w projekcie pomoc zwrotną w postaci pożyczek dla min.165 osób. 3.Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. 4.Projektodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w udzielaniu pomocy zwrotnej w postaci pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne) cd.: 5.Projekt jest skierowany do osób z poniżej wskazanych grup (jednej lub kilku): –osób pracujących, –pracowników naukowych, studentów i absolwentów (planujących działalność w ramach innowacyjnej przedsiębiorczości), z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osób fizycznych, które zamieszkują na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): W ramach konkursu nr 2/6.2/12 nie zaplanowano szczegółowych kryteriów strategicznych.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wytyczne do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu Projekty powinny być przygotowane zgodnie m.in. z dokumentem Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL, w szczególności z załącznikiem nr 2a - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu inżynierii finansowej w ramach Działania 6.2. PO KL do ww. zasad. Projektodawca we wniosku o dofinansowanie projektu inżynierii finansowej powinien przede wszystkim: 1.Określić strategię inwestycyjną, która powinna uwzględniać m.in. objęcie wsparciem wszystkich mieszkańców woj. Zachodniopomorskiego spełniających kryterium dostępu. 2.Określić wartości docelowe wskaźników dla całego okresu realizacji projektu oraz ująć we wniosku o dofinansowanie obligatoryjnie wskaźniki wskazane w pkt. 2.5 niniejszej Dokumentacji Konkursowej.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wytyczne do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu c.d. 3.Określić sposób i tryb rekrutacji uczestników projektu (na etapie rekrutacji zalecane jest badanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej), w tym także szczegółowe kryteria selekcji. 4.Zaplanować dla uczestników projektu dostęp do usług szkoleniowych i doradczych przed uruchomieniem pożyczki oraz w okresie pierwszych 12 miesięcy trwania umowy pożyczki. Szkolenia i doradztwo oferowane pożyczkobiorcy po zarejestrowaniu przez niego działalności gospodarczej stanowią pomoc de minimis dla uczestnika projektu. Pośrednik finansowy może we wniosku o dofinansowanie projektu wybrać metodę świadczenia usług doradczych i szkoleniowych, tj.: –samodzielnie, w oparciu o własny potencjał ludzki i organizacyjny; –na zasadach zlecenia zadań merytorycznych zgodnie z pkt. 4.12. Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL ; –możliwe jest także łączenie obu powyższych metod, np. jeżeli Pośrednik wykaże odpowiedni potencjał w pewnym zakresie, zaś w innych postanowi skorzystać z oferentów zewnętrznych.

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wytyczne do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu c.d. Projekt może zakładać również możliwość wykorzystania usług informacyjnych i doradczych świadczonych przez Punkty Konsultacyjne w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych Średnich Przedsiębiorstw (Pośrednik finansowy powinien wskazać we wniosku o dofinansowanie metody skutecznej współpracy w tym zakresie). 5.Opisać warunki udzielania i spłaty pożyczek tj. m.in.: Projektodawca powinien zaplanować w okresie realizacji projektu co najmniej jednokrotny obrót środkami kapitału pożyczkowego. Po okresie realizacji projektu, w miarę posiadanych środków kapitału pożyczkowego, Pośrednik finansowy może udzielać kolejnych pożyczek. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 50.000 zł na osobę. We wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent nie określa konkretnej wartości oprocentowania, jednak zobowiązany jest do wskazania w jaki sposób pożyczki będą preferencyjne oraz jaką przyjmie strategie wyliczenia oprocentowania.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wytyczne do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu c.d. 6.Opisać sposób i tryb monitorowania prawidłowości wsparcia udzielonego uczestnikom projektu oraz wydatkowania przyznanego wsparcia finansowego obejmujący m.in.: –monitoring korzystania z usług doradczych i szkoleniowych, –monitoring prowadzonej działalności gospodarczej, –monitoring przeznaczenia pożyczki, –monitoring spłat. 7.Planując okres realizacji projektu Pośrednik finansowy powinien uwzględniając także obowiązek jaki na nim spoczywa dotyczący monitorowania prowadzenia przez pożyczkobiorców działalności gospodarczej uruchomionej przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki.

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie O czym należy pamiętać: GWA 7.5; Ważne dokumenty: Dokumentacja konkursowa w ramach Działania 6.2.; Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.; Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL obowiązujące od 1 stycznia 2012 r.; Zasady finansowania PO KL obowiązujące od 1 stycznia 2012 r.; Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.; Plan Działania na rok 2012 w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim; Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KL obowiązujące od 20 marca 2012 r.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Reguła proporcjonalności Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym: W przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu – podmiot będący stroną umowy uznaje wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu za niekwalifikowalne; W przypadku niespełnienia kryterium strategicznego w ramach projektu lub nieosiągnięcia celu projektu – wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu; wysokość zmniejszenia dofinansowania odpowiada procentowi, w jakim dane kryterium lub cel nie zostały zrealizowane.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Generator Wniosków Aplikacyjnych - wersja 7.5

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wniosek o dofinansowanie projektu PO KL 3.1 Cele projektu 3.2 Grupa docelowa 3.3 Zadania 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu 3.5 Oddziaływanie projektu 3.6 Potencjał i doświadczenie 3.7 Sposób zarządzania

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Cele projektu (punkt 3.1 wniosku) 3.1.1 uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (opis) 3.1.2 wskazanie celu głównego (tabela) 3.1.3 wskazanie celów szczegółowych (tabela)

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.1.1 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak aktualnych danych ilościowych i/lub jakościowych, potwierdzających istnienie wykazanego w analizie problemu; W przypadku powoływania się na badania własne, brak szczegółowych informacji o metodologii badania oraz grupie badanych; Brak korelacji pomiędzy problemem, a zaplanowanym w projekcie wsparciem; Podnoszenie w projekcie wielu problemów i brak odniesienia się do nich przy konstruowaniu celów; Brak analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w kontekście zdiagnozowanego problemu (nie wskazanie danych ilościowych i/lub jakościowych w tym zakresie); Brak analizy interesariuszy.

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.1.2 i 3.1.3

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Cele nie odpowiadające na zdiagnozowany problem; Cele, które nie pokazują mierzalnej, pożądanej zmiany w sytuacji problemowej grup docelowych; Cele szczegółowe nie skorelowane z celem głównym projektu, mające charakter działań (np. zdobycie kwalifikacji zawodowych). Cele szczegółowe powinny w swej formule odnosić się do niższego poziomu interwencji niż cel ogólny, tj. dotyczyć poszczególnych aspektów, prowadzących do osiągnięcia celu głównego; Brak zgodności celów z kryteriami SMART; Zarówno cel główny jak też cele szczegółowe powinny spełniać tę regułę; Brak wskaźników, które pokazują mierzalną, pozytywną zmianę w sytuacji grup docelowych. Wskaźniki nie obrazują zakładanych celów i nie wskazują na zmianę jakościową, np. samo zakończenie szkoleń nie musi być równoznaczne z podniesieniem kwalifikacji. Potrzebny jest odrębny wskaźnik, obrazujący taki stan;

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ograniczanie się wyłącznie do wyboru wskaźników z listy rozwijanej; Wpisywanie produktów w miejsce wskaźników, np. liczba godzin szkolenia; Zbyt niska wartość docelowa wskaźników, co skutkować może brakiem uzasadnienia dla celowości przekazania wsparcia; Powielanie źródeł weryfikacji lub źródeł pozyskiwania danych do pomiaru wskaźnika w przypadku wskaźników o różnorodnych charakterze, odnoszących się do zróżnicowanych celów; Brak informacji dotyczących częstotliwości pomiaru założonych wskaźników.

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.2 Grupy docelowe

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.2

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak opisu lub zbyt ogólne uzasadnienie wyboru grupy docelowej – uzasadnienie powinno korespondować z analizą problemu; Rekrutacja nie dopasowana do specyfiki grupy docelowej. Brak poprawnego opisu grupy docelowej oraz niedostateczna charakterystyka grup docelowych, z punktu widzenia istotnych dla projektu cech i specyfiki typu projektu: należy szczegółowo opisać grupę docelową w sposób pozwalający na weryfikację zgodności z zapisami SZOP i Dokumentacji Konkursowej. należy scharakteryzować strukturę zatrudnienia np. wiek i płeć potencjalnych uczestników, poziom wykształcenia, jeśli możliwe – kwalifikacje; dodatkowo należy dokonać szczegółowej charakterystyki pod kątem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Należy odróżnić pojęcie rekrutacji od selekcji, które ma charakter bardziej szczegółowy i ma doprowadzić do wyboru odpowiednich podmiotów/ kandydatów z ogólnej liczby podmiotów / osób dopuszczonych do rekrutacji; Brak opisu jasnych kryteriów rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, nie uwzględniających kolejności kryteriów rekrutacji (ich wagi i znaczenia dla procesu rekrutacji). Kryterium kolejności zgłoszeń nie może być sposobem na dobór uczestników; Nieczytelne kryteria rekrutacji pozwalające na szeroką ich interpretację;

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak rzetelnego opisu barier, potrzeb i oczekiwań potencjalnych uczestników/ uczestniczek projektu; Brak wskazania informacji na temat skali zainteresowania planowanym wsparciem; Brak uzasadnienia liczebności grupy; Brak korelacji pomiędzy danymi zawartymi w opisie grupy docelowej, a danymi przedstawionymi w Tabeli 3.2.1

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.3 Zadania

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.3

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak korelacji pomiędzy zadaniami a celami szczegółowymi projektu; Nie przypisanie wszystkich założonych celów projektu do poszczególnych zadań w projekcie; Brak wskazania metodologii prowadzonych szkoleń, zakresu tematycznego, liczby i liczebności grup szkoleniowych, a także liczby godzin przypadających na dany blok szkoleniowy / doradczy; Brak informacji dotyczących działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i / lub różnicujących wsparcie dla kobiet i mężczyzn; Brak wskazania ram czasowych realizacji poszczególnych zadań; Brak określenia osób odpowiedzialnych z ramienia kadry zarządzającej za realizację konkretnych zadań Brak efektywności założonych w projekcie działań (zbyt długi okres rekrutacji, zbyt niska częstotliwości szkoleń), co skutkować może nieuzasadnionym wydłużaniem okresu realizacji projektu oraz podnoszeniem jego kosztów.

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak wskazania produktów lub wykazywanie wskaźników rezultatu zamiast produktów; Brak przypisania wskaźników mierzących stopień osiągnięcia produktów oraz źródeł ich weryfikacji; Brak wskazania roli partnera w poszczególnych zadaniach; Zbyt ogólnie opisany harmonogram, nie precyzujący etapów realizacji zadań lub kopiujący zapisy budżetu szczegółowego.

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak szczegółowego opisu planowanego zakresu wsparcia doradczo-szkoleniowego w tym założeń programowych, zakresu tematycznego, metodologii nauczania, planowanej liczby doradców i wykładowców, wymiaru godzinowego, liczebności grup, materiałów szkoleniowych itp.). Zakres doradztwa i szkoleń powinien być bezpośrednio związany z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej (z możliwości dofinansowania wyłączone są szkolenia zawodowe, których zakres wykracza poza obszar prowadzonej działalności). Zakres doradztwa powinien obejmować nie tylko ogólne doradztwo o charakterze biznesowym, ale również kwestie związane z poprawą rentowności indywidualnych przedsięwzięć poprzez poszukiwanie nowych profili działalności i rynków zbytu.

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie - punkt 3.4

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak uwzględnienia wszystkich celów szczegółowych założonych w projekcie w kontekście potencjalnego ryzyka; Przypisywanie takich samych rodzajów ryzyka w przypadku różnorodnych celów; Wskazywanie sposobów unikania lub łagodzenia ryzyka niemającego związku z potencjalną sytuacją, w której ryzyko może wystąpić; Wskazywanie tych samych sposobów unikania lub łagodzenia potencjalnego ryzyka w przypadku ryzyk o różnorodnym charakterze.

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.5 Oddziaływanie projektu Jak projekt przyczyni się do pozytywnych zmian zaplanowanych do osiągnięcia w ramach danego Priorytetu PO KL? wybór efektu realizacji danego Priorytetu PO KL z listy rozwijanej albo wpisanie celu szczegółowego określonego dla danego Priorytetu zgodnie z jego brzmieniem w PO KL albo wpisanie celu określonego dla danego Działania zgodnie z jego brzmieniem w SzOP PO KL

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.5

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wskazywanie oczekiwanego efektu realizacji PO KL niezgodnie ze słownikiem GWA, w przypadku, gdy istnieje oczekiwany efekt korelujący z celami projektu; Brak wskazania wszystkich oczekiwanych efektów realizacji (lub celów szczegółowych) POKL adekwatnych do założonego w projekcie wsparcia; Opis wpływu nie dotyczący celu głównego projektu i zaplanowanych wskaźników, a odnoszący się jedynie do podejmowanych w projekcie działań w kontekście osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL; Opisywanie efektu realizacji zaplanowanych w projekcie działań jako wartości dodanej; Brak wskazania wartości dodanej; Opis wartości dodanej jest bardzo ogólnikowy, nie odnosi się do charakteru wsparcia i specyfiki grupy docelowej.

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy doprecyzowano zapisy dot. m.in. oceny potencjału finansowego w kontekście planowanych rocznych wydatków, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie funkcjonuje krócej niż 12 m-cy oceny potencjału finansowego w kontekście planowanych rocznych wydatków, gdy najwyższa wartość wydatków pojawia się w roku, w którym projekt realizowany jest krócej niż 12 m-cy pojęcia obrotu w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie jest publiczna uczelnia wyższa

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.7 Opis sposobu zarządzania projektu

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkty 3.6 i 3.7

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zbyt ogólny opis doświadczenia wnioskodawcy i partnera – brak szczegółowych informacji na temat dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć, ich budżetu, liczby uczestników oraz stopnia osiągnięcia założonych rezultatów. Projekt musi spełniać kryterium dostępu. Brak opisu sposobu zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn; Brak opisu zarządzania projektem w świetle struktury zarządzania podmiotem realizującym projekt; Brak wskazania dostępnego zaplecza technicznego – również w kontekście dostępnych zasobów nabytych w ramach innych projektów;

45 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Deklarowanie posiadania wystarczającego zaplecza technicznego w kontekście założonych wydatków dot. wyposażenia biura projektu, ujętych w budżecie szczegółowym; Zbyt ogólny opis kadry zarządzającej: brak wykazania wzajemnych powiązań personelu projektu (podległość, nadrzędność); brak wskazania wymagań stawianych członkom kadry zarządzającej (wykształcenie, doświadczenie); Brak opisu sposobu zarządzania projektem w kontekście partnerstwa; Brak opisu działań dotyczących monitoringu projektu oraz jego uczestników (w tym brak opisu sposobów reagowania na odstępstwa od założonych w projekcie zadań, harmonogramu i budżetu). W opisie należy przedstawić jak będzie przebiegał monitoring, jakie zostaną zastosowane narzędzia i kto za niego odpowiada. Należy też wyraźnie odróżnić monitoring projektu, czyli nadzorowanie postępu rzeczowego i finansowego od monitoringu uczestników, czyli nadzorowania postępów w osiąganiu wskaźników;

46 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak opisu roli i uzasadnienia wyboru partnera; Brak opisu roli i kryteriów wyboru podmiotów realizujących zadania zlecone lub wykonawców pewnych usług w projekcie; W przypadku zlecania całych zadań lub niektórych usług w projekcie, należy szczegółowo opisać powody zlecania usług, w szczególności merytorycznych oraz opisać zasady wyboru podwykonawców, kryteria, sposób nadzoru nad wykonaniem usługi. Podanie ogólnej informacji, iż będzie to przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności nie jest wystarczające, gdyż wnioskodawca ma obowiązek, w przypadku otrzymania dofinansowania i podpisania umowy, stosowania zasady konkurencyjności, niezależnie od zawarcia tej informacji we wniosku.

47 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – część IV

48 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Brak uzasadnienia ponoszenia wydatków w świetle zaplanowanych działań; Brak wskazania kosztów personelu w budżecie ogólnym projektu (pole w tym koszty personelu); Błędne wykazywanie zadań zleconych w przypadku usług zlecanych podwykonawcom; Brak identyfikacji kosztów związanych z cross-financingiem oraz brak ich uzasadnienia; Brak identyfikacji wydatków związanych z pomocą publiczną; Nie wskazywanie wymiaru czasu pracy w przypadku personelu projektu; Ujmowanie kosztów pośrednich w katalogu kosztów bezpośrednich; Błędy w wyliczeniach pomocy publicznej

49 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Informacyjny EFS czynny w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt InformacyjnyEFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 163/164 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt InformacyjnyEFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl SKYPE: WUP_SZCZECIN

50 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Św. Ducha 2 70-223 Szczecin tel. 91 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 94 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

51 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 2/6.2/12 Szczecin, 11 czerwca 2012 r. Spotkanie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google