Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania podstawowe w Siódmym Programie Ramowym Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE IPPT PAN Warszawa, Świętokrzyska 21 tel. 828-74-83 fax.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania podstawowe w Siódmym Programie Ramowym Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE IPPT PAN Warszawa, Świętokrzyska 21 tel. 828-74-83 fax."— Zapis prezentacji:

1 Badania podstawowe w Siódmym Programie Ramowym Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE IPPT PAN Warszawa, Świętokrzyska 21 tel. 828-74-83 fax. 828-53-70 andrzej.slawinski@kpk.gov.plhttp://www.6pr.pl/n/p/6a/index.html

2 COM(2004 ) 9 final „Communication from the Commission. Europe and Basic Research" 14.01.2004 COM(2004)353 "Science and technology, the key to Europe's future - Guidelines for future European Union policy to support research" 16.06.2004 EC DG Research, „Interim Working Document on the implementation of funding mechanism for Basic Research" 29.09.2004

3 Europa i badania podstawowe COM(2004) 9 final„Communication from the Commission. Europe and Basic Research " 14.01.2004 Debata na temat badań podstawowych: European Science Foundation (ESF) European Heads of Research Councils (EuroHORCs) – association of Directors and Presidents of National Research Councils – brak reprezentantów Polski European Research Advisory Board (EURAB) – group of advisors for Commission research - reprezentanci Polski: dr Tomasz Kośmider (Fundacja Technology Partners), prof. Jerzy Langer (Instytut Fizyki PAN) The European Research Council Expert Group (ERCEG) – ad hoc group of individuals, Eurosciences association Academia Europea Grupa laureatów nagrody Nobla

4 Europa i badania podstawowe COM(2004) 9 final„Communication from the Commission. Europe and Basic Research " 14.01.2004 Co to są badania podstawowe? Badania, których jedynym celem jest poszerzenie wiedzy? Badania dalekie od zastosowań? Badania perspektywiczne? Jakie jest znaczenie badań podstawowych? Pośredni wpływ na gospodarkę, konkurencyjność, rozwój Wzrost kosztu badań podstawowych - nieufność sektora prywatnego (długi czas zwrotu poniesionych kosztów), Wiedza zdobyta w wyniku badań podstawowych – wiedzą ogólnie dostępną – gwarancja dostępu do środków publicznych

5 Sytuacja w Europie i na świecie COM(2004) 9 final„Communication from the Commission. Europe and Basic Research " 14.01.2004 Liczba nagród Nobla z chemii, medycyny, fizyki i fizjologii w ciągu dziesięciu lat

6 Założenia Siódmego Programu Ramowego COM(2004)353 "Science and technology, the key to Europe's future - Guidelines for future European Union policy to support research" 16.06.2004 Podwojenie budżetu UE przeznaczonego na badania mld €

7 Założenia Siódmego Programu Ramowego (cd.) COM(2004)353 "Science and technology, the key to Europe's future - Guidelines for future European Union policy to support research" 16.06.2004 Strategia Lizbońska (marzec 2003) – 3% PKB UE na badania (2% z sektora prywatnego, 1% z sektora publicznego) Stworzenie ram dla dużych projektów technologicznych łączących przemysł i ośrodki naukowe na europejskim poziomie Wzrost zasobów ludzkich – wzrost liczby naukowców do 8 na 1000 zatrudnionych (aktualnie 6/1000) Stworzenie „centrów doskonałości” przyciągających prywatnych inwestorów Wzmocnienie i racjonalizacja działań wspierających MŚP (fundusze, parki naukowe, inkubatory, regionalna polityka innowacji) Wykorzystanie wniosków z 6.PR 28 000 wniosków projektowych 150 000 instytucji 50 krajów wskaźnik sukcesu 20%

8 Wsparcie dla nowych członków Unii (zasoby ludzkie, wymiana naukowa, infrastruktura) Pełne wykorzystanie Funduszy Strukturalnych (komplementarność wykorzystania budżetu UE) Identyfikacja priorytetów europejskich (kontynuacja dotychczasowych – wśród nich: zdrowie, energia, środowisko, zdefiniowanie nowych: przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwo) Usprawnienie działań administracyjnych Programu Ramowego (uproszczenie zasad finansowych i administracyjnych, zwiększenie transparentności procesu ewaluacji, zmniejszenie opóźnień, minimalizacja kosztów przygotowania projektów) Założenia Siódmego Programu Ramowego (cd.) COM(2004)353 "Science and technology, the key to Europe's future - Guidelines for future European Union policy to support research" 16.06.2004

9 1.Tworzenie europejskich centrów doskonałości poprzez współpracę między laboratoriami 2.Ogłoszenie Europejskich Inicjatyw Technologicznych (Platform Technologicznych) w dziedzinach znaczących dla przemysłu 3.Stymulacja kreatywności w badaniach podstawowych poprzez konkurencję między zespołami na europejskim poziomie 4.Spowodowanie, aby Europa stała się bardziej atrakcyjna dla najlepszych naukowców 5.Rozwój europejskiej infrastruktury badawczej 6.Poprawa koordynacji narodowych programów badawczych Cele Siódmego Programu Ramowego (cd.) COM(2004)353 "Science and technology, the key to Europe's future - Guidelines for future European Union policy to support research" 16.06.2004

10 Stymulacja kreatywności w badaniach podstawowych COM(2004)353 "Science and technology, the key to Europe's future - Guidelines for future European Union policy to support research" 16.06.2004 1.Rosnące zainteresowanie badaniami podstawowymi w Europie i ich wpływ na rozwój ekonomiczny, 2.Wzrost wsparcia finansowego dla badań podstawowych na poziomie europejskim poprzez ustanowienie mechanizmu wspierania projektów realizowanych przez indywidualne zespoły (konkurencja na poziomie europejskim) Założenia mechanizmu sugerowanego przez Komisję Europejską: - projekty powinny wynikać z inicjatywy naukowców – brak ograniczeń tematycznych, - nie powinno narzucać się żadnych warunków dotyczących międzynarodowej współpracy - wybór projektów powinien odbywać się na podstawie ich jakości naukowej

11 Założenia mechanizmu finansowania badań podstawowych EC DG Research, „Interim Working Document on the implementation of funding mechanism for Basic Research " 29.0 9.2004 1.„Investigator-driven research” – wsparcie finansowe badań, o których kierunku decydują sami naukowcy („bottom-up” ), decydującym kryterium jakość naukowa, 2.Adequate means – odpowiedni poziom finansowania, znaczący rozmiar indywidualnych grantów, atrakcyjność grantów dla naukowców z całej Europy, 3.Efficiency – minimalne wymagania administracyjne, elastyczność i klarowność, zgodność z zasadami prawnymi i finansowymi UE, 4.Autonomy – niezależność badań od strategicznych kierunków innych części programu ramowego, niezależność od finansowania na poziomie krajowym - decyzje o finansowaniu podejmowane z perspektywy europejskiej, 5.Transparency – przejrzystość mechanizmu oceny projektów i przyznawania grantów, 6.Accountability – odpowiedni sposób raportowania naukowego i finansowego

12 Ramy operacyjne systemu EC DG Research, „Interim Working Document on the implementation of funding mechanism for Basic Research " 29.0 9.2004 1.Structure and administration – dobór najbardziej dogodnych warunków strukturalnych i administracyjnych. Powołanie Govering Council złożonego z najwybitniejszych reprezentantów nauki (a nie krajów, dyscyplin, organizacji naukowych). Govering Council powinien nadzorować działania mechanizmu i gwarantować zapewnienie wysokiej jakości procesu. 2.Scientific scope – brak wstępnych ograniczeń zakresu badań naukowych, wykorzystanie doświadczeń w finansowaniu badań na poziomie krajowym i działań horyzontalnych programu ramowego (system stypendialny Marie Curie, infrastruktura, NEST,...) 3.Management of disciplinary and inter-disciplinary reseaerch – otwarty problem 4.Evaluation and peer review – staranność oceny projektów z różnych obszarów nauki, potrzeba ogromnej puli ekspertów

13 Ramy operacyjne systemu (cd.) EC DG Research, „Interim Working Document on the implementation of funding mechanism for Basic Research " 29.0 9.2004 5.Characteristics of the grant ukierunkowanie na indywidualne zespoły badawcze, atrakcyjność dla badaczy (rozmiar i warunki grantu) duża elastyczność realizacji projektu, unikanie zbędnej złożoności procedury i zbędnych wymagań administracyjnych, maksymalne uproszczenie modelu kosztów, problem otwarty: czy narzucać ograniczenia na rozmiar i czas trwania grantu? minimalna sprawozdawczość – kontrola i ewaluacja ex-post, 6.Evaluation of the funding mechanism – konieczność okresowej oceny procedur finansowania

14 Informacje 7.PR w CORDIS: http://www.cordis.lu/era/fp7.htm Badania podstawowe: http://www.cordis.lu/era/basic_rtd.htm ESF: http://www.esf.org/ EuroHORCs: http://www.eurohorcs.org/default.aspx EURAB: http://europa.eu.int/comm/research/eurab/index_en.html


Pobierz ppt "Badania podstawowe w Siódmym Programie Ramowym Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE IPPT PAN Warszawa, Świętokrzyska 21 tel. 828-74-83 fax."

Podobne prezentacje


Reklamy Google