Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomika ochrony zdrowia (I) Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomika ochrony zdrowia (I) Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW."— Zapis prezentacji:

1 Ekonomika ochrony zdrowia (I) Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW

2 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW2 I - Finansowanie systemu ochrony zdrowia w krajach europejskich

3 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW3 Obszary objęte analizą Poziom wydatków na ochronę zdrowia per capita, ich dynamika zmian Relacja wydatków na ochronę zdrowia do PKB (%) Udział finansowania publicznego w wydatkach na ochronę zdrowia

4 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW4 Kraje objęte analizą „stara” UE: Austria, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy postsocjalistyczne kraje „nowej” UE: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry postsocjalistyczne kraje Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej, powstałe w wyniku rozpadu ZSRR i nie będące członkami UE: Białoruś, Mołdawia, Rosja i Ukraina

5 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW5 Wydatki na ochronę zdrowia per capita (w 2006r, w USD, wg PPP –dane WHO) Kraje „starej” UE: ponad 3.500 USD – Austria, Francja, ok. 3.000 USD - Dania, Niemcy, Szwecja i Grecja, poniżej 2.000 USD - Portugalia „Nowe” kraje UE (od 2005 roku): Czechy - ok. 1.500 USD, Węgry – ok. 1.400 USD, Słowacja i Litwa – ponad 1.000 USD, pozostałe kraje – Estonia, Łotwa i Polska – ok.1 000 USD Kraje przyjęte do UE w 2007 roku: Bułgaria – ok. 750 USD, Rumunia – ponad 600 USD Kraje nie należące do UE: Rosja – ponad 600 USD, Białoruś i Ukraina – ok. 600 USD, Mołdawia – poniżej 200 USD

6 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW6 Wydatki na ochronę zdrowia per capita (2006r, w USD, wg PPP)

7 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW7 Wydatki na ochronę zdrowia per capita (w 2006r, w USD, wg PPP)

8 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW8 Wydatki na ochronę zdrowia a poziom PKB (ujęcie per capita) r = 0,97 (p<0,05)

9 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW9 Wydatki na ochronę zdrowia a PKB per capita (1995 i 2006)

10 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW10 Dynamika zmian wydatków na ochronę zdrowia (w USD, per capita, rok 1995 = 100)

11 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW11 Relacja wydatków na ochronę zdrowia do PKB (%)

12 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW12 Relacja wydatków na ochronę zdrowia do PKB (%) a PKB per capita (1995, 2006)

13 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW13 Relacja wydatków na ochronę zdrowia do PKB (%) a PKB per capita (1995, 2006)

14 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW14 Dynamika wydatków na ochronę zdrowia i PKB Jeżeli tempo wzrostu wydatków na ochronę zdrowia jest wyższe od tempa wzrostu PKB – relacja wydatków na ochronę zdrowia do PKB jest rosnąca Zjawisko to występuje w „starej” UE, w ”nowych” krajach UE i – w ostatnich latach – w krajach spoza UE

15 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW15 Struktura finansowania wydatków na ochronę zdrowia Wyróżniamy dwa źródła finansowania ochrony zdrowia: publiczne - bezpośrednie wydatki z budżetu państwa przeznaczane na ochronę zdrowia (tzw. model Beveridg’a), wydatki pochodzące z obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych (tzw. model Bismarcka) lub model mieszany prywatne: - wydatki bezpośrednie (gotówkowe), ponoszone na zakup produktów i usług medycznych - wydatki przybierające formę przedpłat - zakup przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz abonamentów uprawniających do korzystania ze świadczeń w prywatnych placówkach sektora ochrony zdrowia

16 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW16 Udział wydatków publicznych w wydatkach na ochronę zdrowia

17 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW17 Udział wydatków publicznych w wydatkach na ochronę zdrowia (2) „stara” UE: tendencja wzrostowa (kilka pp) „nowe” kraje UE: zdecydowana tendencja spadkowa (prawie 10 pp) od 1999 roku wyższy udział finansowania publicznego w krajach „starej” UE (rosnąca przewaga – do 7 pp) kraje spoza UE: w latach 1996-2001 spadek o ponad 12 pp, od 2002 roku – tendencja wzrostowa

18 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW18 Udział wydatków publicznych w wydatkach na ochronę zdrowia (3)

19 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW19 Finansowanie publiczne ochrony zdrowia a PKB per capita (1995, 2006)

20 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW20 Finansowanie publiczne ochrony zdrowia a PKB per capita (1995, 2006)

21 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW21 Udział finansowania publicznego w wydatkach na ochronę zdrowia (%) Wydatki publiczne na OZ nie były w ogóle (w 1995 roku) i nie są silnie (w 2006 roku) skorelowane z poziomem PKB per capita Można udział wydatków publicznych wiązać z modelem OZ: Bismarck – niższy udział i spadkowa tendencja, Beveridg’e – wyższy udział i tendencja wzrostowa ( do 2004 r)

22 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW22 Udział obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych w wydatkach publicznych na ochronę zdrowia Kraje „starej” UE: jedynie Francja i Niemcy realizowały model Bismarcka w pełnej postaci i finansowały ochronę zdrowia nieomal wyłącznie z obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych; w Austrii – z tego źródła finansowano ponad 60% wydatków publicznych na ochronę zdrowia W Grecji udział obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych w wydatkach publicznych na ochronę zdrowia wzrósł z ponad 20% w 1995 roku do ponad 50% w latach 2004 – 2006 Kraje postsocjalistyczne, wchodzące w skład „nowej” UE (poza Słowacją), realizowały model Bismarcka (w większości krajów ponad 80% finansowania publicznego stanowiły obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne, a w Bułgarii – ok. 70%) W analizowanych krajach postsocjalistycznych, nie należących do UE, jedynie w Mołdawii funkcjonuje – od roku 2004 – model Bismarcka; w Rosji, obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne finansowały ok. 40% wydatków publicznych na ochronę zdrowia

23 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW23 Przyczyny wzrostu wydatków na ochronę zdrowia Starzenie się populacji Wzrost oczekiwań społeczeństw co do wyleczalności chorób oraz przedłużenie życia i życia w zdrowiu Wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne Wprowadzenie nowych, kosztowniejszych sposobów leczenia Wzrost kosztów badań naukowych nad nowymi lekami

24 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW24 Wydatki na leki

25 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW25 Miejsce wydatków na leki w wydatkach na ochronę zdrowia Udział wydatków na leki w wydatkach na ochronę zdrowia w krajach OECD nie jest szczególnie wysoki, ale zróżnicowany (10 – 30%), Leki, podlegając określonym regulacjom prawnym w procesie produkcji i dystrybucji są kategorią, na którą można celowo oddziaływać

26 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW26 Wydatki na leki jako % wydatków na ochronę zdrowia i jako % PKB

27 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW27 Poziom i struktura wydatków na leki (per capita, w USD, wg PPP)

28 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW28 Udział prywatnego finansowania leków

29 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW29 Sposoby ograniczania kosztów leczenia Zamrożenie cen Pozytywne lub negatywne listy leków Zwiększenie udziału pacjenta w opłatach za leki Częstsze stosowanie leków odtwórczych Określenie dla lekarza budżetu na przepisywane leki Zmniejszenie marży dla hurtowni Dokonywanie zakupów bezpośrednio u producentów Zmniejszenie limitu zysku

30 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW30 II - Nakłady na ochronę zdrowia w Polsce

31 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW31 Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Wydatki publiczne – precyzyjnie określone Wydatki prywatne – trudne do precyzyjnego określenie

32 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW32 Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w Polsce Wydatki publiczne na ochronę zdrowia: - wydatki z budżetu państwa - wydatki z budżetów JST - wydatki Kas Chorych/ NFZ */ relacja wydatków publicznych do PKB

33 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW33 Struktura wydatków publicznych na ochronę zdrowia w Polsce

34 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW34 Wydatki publiczne w Polsce jako % PKB

35 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW35 Wydatki prywatne na ochronę zdrowia Wydatki gospodarstw domowych: - szacowane w oparciu o BBGD - ustalane na podstawie rachunków narodowych Wydatki przedsiębiorstw – finansowanie zakładowej służby zdrowia, dodatkowe ubezpieczenia pracowników, wykup komercyjnego ubezpieczenia zdrowotnego (ich poziom - trudny do ustalenia)

36 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW36 Wydatki gospodarstw domowych ustalone w oparciu o BBGD Wady badań budżetów gospodarstw domowych To tzw. „minimalne” wydatki gospodarstw domowych Przejście od miesięcznych wydatków na 1 osobę do ujęcia makroekonomicznego

37 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW37 Wydatki publiczne i prywatne (wg BBGD) na ochronę zdrowia w Polsce (mln PLN)

38 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW38 Struktura wydatków na ochronę zdrowia w Polsce (%)

39 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW39 Wydatki gospodarstw domowych ustalone na podstawie rachunków narodowych Wykorzystanie agregatu „spożycie z dochodów osobistych” – w pozycji rodzajowej : ZDROWIE Precyzyjne określenie wydatków na zdrowie m.in. dzięki oszacowaniu „szarej strefy”

40 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW40 Wydatki publiczne i prywatne w Polsce (mln PLN)

41 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW41 Struktura wydatków na ochronę zdrowia w Polsce (%)

42 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW42 Wydatki prywatne na ochronę zdrowia w Polsce (mln PLN)

43 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW43 Udział wydatków prywatnych w wydatkach na ochronę zdrowia w Polsce

44 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW44 Wydatki na ochronę zdrowia jako % PKB

45 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW45 Podsumowanie Wykorzystywanie do ustalania wydatków gospodarstw domowych na ochronę zdrowia BBGD – zaniża poziom wydatków i ich relację do PKB Oparcie szacunków wydatków gospodarstw domowych na rachunkach narodowych jest poprawne metodologicznie oraz daje wyższe nieco i bliższe rzeczywistości rezultaty

46 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW46 Wydatki na leki w Polsce

47 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW47 Źródła danych o rynku leków w Polsce IMS – dane o ilości sprzedanych opakowań i wartości sprzedanych leków wg cen producenta Kamsoft - dane (z sieci aptek) o ilości sprzedanych opakowań i wartości sprzedanych leków wg cen detalicznych (tj. cena producenta powiększona o podatek VAT oraz marże: hurtową i detaliczną)

48 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW48 Wyszczególnienie20002001200220032004200520062007 1. Wartość sprzedanych leków dynamika: - nominalnie - realnie 11,01 - 100,0 12,74 115,8 107,6 14,46 113,5 115,4 16,05 110,9 125,1 17,22 107,3 131,1 18,50 107,4 136,5 19,28 104,2 140,5 20,88 108,3 148,9 2. Sprzedaż dla szpitali bd1,201,271,361,541,701,851,98 3. Refundacja 4,505,185,466,355,896,186,606,68 4. Wydatki ludności na zakup leków [1 – (2 + 3)] -6,367,738,349,7910,6210,8312,22 Rynek farmaceutyczny w Polsce w latach 2000-2007 (w cenach detalicznych, mld zł, wg Zielonej Księgi II )

49 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW49 Struktura rynku leków w Polsce (%) W latach 2001-2007 udział wydatków ludności na zakup artykułów farmaceutycznych wzrósł z 50% do prawie 60% Udział refundacji zmniejszył się z 40% do nieco ponad 30%

50 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW50 Udział wydatków na leki w wydatkach na zdrowie i wydatkach ogółem

51 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW51 Przyczyny wzrostu wydatków na leki Demograficzne: - wydłużenie trwania życia Medyczne: - wzrost częstotliwości występowania chorób przewlekłych - rosnąca popularność samoleczenia - aktywna profilaktyka Ekonomiczne: - wzrost cen leków - ekspansywne działania marketingowe firm farmaceutycznych - decyzje państwa dotyczące refundacji leków


Pobierz ppt "Ekonomika ochrony zdrowia (I) Doc. dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google