Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja dotycząca uzyskanych efektów w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja dotycząca uzyskanych efektów w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w."— Zapis prezentacji:

1 Informacja dotycząca uzyskanych efektów w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku oraz przygotowanie do realizacji zadań w tym zakresie w 2015 roku

2 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,powódź” i,,osuwiska” w 2014 roku Wojewoda Małopolski zawarł ze 146 jednostkami samorządu terytorialnego 644 umowy dotacji na łączną kwotę ,64 zł

3 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,powódź” kwota wykorzystanych środków dotacji – ,64 zł w tym: Gminy – ,00 zł Powiaty – ,00 zł Samorząd Województwa – ,64 zł

4 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,powódź” liczba j.s.t., z którymi zostały zawarte umowy dotacji – 143 w tym: 128 Gmin 14 Powiatów Samorząd Województwa

5 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,powódź” liczba zadań – 626 w tym: Gminy – 524 Powiaty – 100 Samorząd Województwa – 2

6 w wyniku zawartych umów jednostki samorządu terytorialnego odbudowały lub wyremontowały:  350,25 km dróg, w tym: 251,95 km gminnych, 98,10 km powiatowych, 0,20 km dróg wojewódzkich;  77 mostów, w tym; 60 gminnych, 17 powiatowych;  78 przepustów, w tym: 59 gminnych, 17 powiatowych, 2 wojewódzkie;

7 ponadto Gminy odbudowały lub wyremontowały 2 kładki, 2 obiekty urządzeń sieci kanalizacyjnej, 0,75 km sieci kanalizacji sanitarnej, 0,85 km sieci kanalizacji deszczowej, 0,25 km sieci wodociągowej, 1 obiekt urządzenia sieci wodociągowej, 15 stacji uzdatniania wody i ujęć wody, 1 oczyszczalnię ścieków, 1 budynek szkoły podstawowej,2 budynki ośrodka zdrowia, 2,01 km rowów odwadniających

8 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,osuwiska” kwota wykorzystanych środków dotacji – ,64 zł w tym: Gminy – ,64 zł Powiaty – ,00 zł Samorząd Województwa – ,00 zł

9 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,osuwiska” liczba j.s.t., z którymi zostały zawarte umowy dotacji – 14 w tym: 11 Gmin 2 Powiaty Samorząd Województwa

10 REZERWA CELOWA BUDŻETU PAŃSTWA,,osuwiska” liczba zadań – 18 w tym: Gminy – 12 Powiaty – 3 Samorząd Województwa – 3

11 w wyniku zawartych umów jednostki samorządu terytorialnego wykonały: GMINY: 4 dokumentacje geologiczno-inżynierskie, 2 dokumentacje projektowo-budowlane, 1 wykup gruntów 1 budowa mostu w zamian za stabilizację osuwiska POWIATY: 2 dokumentacje projektowo-budowlane, 1 stabilizacja osuwiska SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 3 stabilizacje osuwisk wraz z odbudową infrastruktury komunalnej

12 ELEKTRONICZNY wykaz zadań priorytetowych na 2015 rok,,powódź” i,,osuwiska”

13 EWZP,,powódź” zadania zgłosiło 138 jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 124 gminy, 13 powiatów, Samorząd Województwa zgłoszonych zostało 609 zadań, w tym: 546 gminnych, 60 powiatowych, 3 wojewódzkie zadania zgłoszono na kwotę ,84 zł, w tym: ,97 zł – zadania gmin, ,87 zł – zadania powiatów, ,00 zł – zadania Samorządu Województwa wnioskowana kwota dotacji ,00 zł, w tym: ,00 zł – zadania gmin, ,00 zł – zadania powiatów, ,00 zł – zadania Samorządu Województwa

14 Statystyka zgłoszonych zadań REMONT: 392, ODBUDOWA: 217, w tym: dróg: 346 (r) i 144 (o) mostów: 16 (r) i 25 (o) przepustów: 5 (r) i 17 (o) innych obiektów: 25 (r) i 31 (o)

15 ROK powstania straty: do 2012 roku – 78 zadań, 2012 do 2014 i kombinacje lat – 531 zadań 2006 – – , 2011 – , 2014 – – , 2011 – , 2013 – , 2014 – , 2013, 2014 – – , 2013, 2014 – , 2014 – – , 2013 – – ,2014 – – 366

16 EWZP,,osuwiska” zadania zgłosiły 22 jednostki samorządu terytorialnego, w tym: 18 gmin, 3 powiaty, Samorząd Województwa zgłoszone zostały 33 zadania, w tym: 25 gminnych, 5 powiatowych, 3 wojewódzkie wnioskowana kwota dotacji ,00 zł, w tym:  na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich ,00 zł  na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanych ,00 zł  na wykup gruntów ,00 zł  na wykonanie właściwych robót ,00 zł

17 Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził 23 grudnia 2014 r. nowe wytyczne dotyczące uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie,,powodzi” i,,osuwisk”. Wytyczne weszły w życie z dniem ich zatwierdzenia, z zastrzeżeniem, że stosuje się je od dnia 2 stycznia 2015 r.

18 Najważniejsze zmiany:  ramowy wykaz dokumentów niezbędnych za zawarcia umowy dotacji,  składany wniosek o dotację winien być KOMPLETNY i PRAWIDŁOWO wypełniony,  NAZWA zadania określona w promesie jest wiążąca dla jednostki i winna być stosowana we wszystkich związanych dokumentach  ramowy wzór umowy o dotację  dofinansowanie wykonania dodatkowej ekspertyzy w przypadku osuwisk trudnych do stabilizacji Wytyczne zmieniające zostały opublikowane na stronie internetowej MAiC w zakładce Administracja i samorządy/Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

19 W związku z reorganizacją struktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie od dnia 2 stycznia 2015 roku w Wydziale Rolnictwa w dotychczasowym Oddziale Koordynacji Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych prowadzone są sprawy związane z Narodowym program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

20 Oddział Koordynacji Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych i Wspierania Inwestycji Infrastruktury Komunalnej  usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej j.s.t.,,powódź”  usuwanie ruchów osuwiskowych ziemi w infrastrukturze komunalnej j.s.t.,,osuwiska”  NPPDL

21 NPPDL 16 grudnia 2014 r. Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Małopolskiego Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie z budżetu państwa w 2015 r. zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

22 Na realizację Programu w 2015 roku dla Małopolski zaplanowano kwotę ,00 zł. Lista zatwierdzonych wniosków obejmuje: 14 zadań dotyczących dróg powiatowych i 26 zadań dotyczących dróg gminnych. Łącznie do realizacji w ramach przebudowy, budowy i remontu przewidziano 172,26 km dróg, tj. 115,55 km dróg powiatowych i 56,71 km dróg gminnych.

23 W związku z reorganizacją struktury Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z dniem 2 stycznia 2015 roku zostało zlikwidowane Samodzielne Stanowisko Pracy w Nowym Sączu, pracownicy Urzędu z Nowego Sącza zostali włączeniu w struktury Oddziałów w Krakowie, podobnie jak to miało miejsce w 2013 roku z Samodzielnym Stanowiskiem Pracy w Tarnowie.

24 Tak więc wszystkie sprawy związane z,,powodzią” załatwiane będą przez Oddział w Krakowie, z wyjątkiem składania przez jednostki z terenu powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego i m. Nowy Sącz wniosków o dotacje oraz rozliczeń końcowych zadań oraz dotacji.

25 Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej oraz osuwisk znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce Dla Samorządów/zasady postępowania po wystąpieniu szkód w infrastrukturze komunalnej Proszę o przeglądanie zamieszczonych informacji

26 Dziękuję za uwagę Stanisław Siemek Dyrektor Wydziału Rolnictwa


Pobierz ppt "Informacja dotycząca uzyskanych efektów w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google