Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTERNA 2014 Rozpuszczalniki, węglowodory lek. med. Tomasz Kłopotowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTERNA 2014 Rozpuszczalniki, węglowodory lek. med. Tomasz Kłopotowski."— Zapis prezentacji:

1 INTERNA 2014 Rozpuszczalniki, węglowodory lek. med. Tomasz Kłopotowski

2 Rozpuszczalniki  substancje ciekłe stosowane do otrzymywania roztworów (mieszanina cieczy i ciał stałych): –rozpuszczalniki jonizujące (woda) –rozpuszczalniki niejonizujące – węglowodory

3 Węglowodory - określenie  związki organiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru  zawierają alifatyczny łańcuch węglowy lub aromatyczny pierścień węglowy  szeroko rozpowszechnione – paliwa, znajdują się w gospodarstwie domowym i są używane w przemyśle  otrzymywane w wyniku destylacji ropy naftowej lub drewna

4 Węglowodory – podział węglowodory łańcuchowe (alifatyczne) pierścieniowe (cykliczne) nasyconenienasyconealicykliczne aromatyczne (areny) alkany (parafiny) alkeny (olefiny) alkiny (acetyleny) cykloparafiny cykloolefiny cykloacetyleny jednopierścieniowe wielopierścieniowe

5 Węglowodory – toksyczność  funkcją indywidualnych właściwości fizykochemicznych związku: –lepkość –lotność –napięcie powierzchniowe –chemiczna aktywność każdej części łańcucha (podstawniki )

6 Węglowodory - toksyczność  Dawka toksyczna –już kilka mililitrów może wywołać chemiczne zapalenie płuc –spożycie 10 - 20 ml niektórych, ogólnie działających związków (czterochlorek węgla) może być przyczyną śmiertelnego zatrucia

7 Węglowodory objawy kliniczne  Aspiracja do płuc: –objawy natychmiast – kaszel, odruchy wymiotne, chrząkanie –w ciągu kilku godzin – przyspieszenie oddechów, duszność, chemiczne zapalenie płuc

8 Węglowodory patofizjologia układ oddechowy  toksyczność wynika zwykle z aspiracji lub dyfuzji węglowodoru  słaba rozpuszczalność w wodzie, głęboka penetracja – skurcz oskrzeli, odczyn zapalny

9 Węglowodory – patofizjologia układ oddechowy  w pęcherzykach płucnych – wypierają tlen, niszczą surfaktant – rozlane zmiany wysiękowe, krwotoczne w pęcherzykach płucnych – upośledzenie dyfuzji tlenu  dysfunkcja pęcherzyków prowadzi do nieprawidłowego stosunku wentylacji do perfuzji (V/Q) – niewydolność oddechowa

10 Węglowodory – patofizjologia układ pokarmowy  bezpośrednie podrażnienie błony śluzowej, są szybko absorbowane przez śluzówkę;  niektóre wywołują oparzenia chemiczne;  objawy: piekący ból w jamie ustnej, gardle, bóle brzucha, nudności wymioty, krwotoczna biegunka;  wymioty zwiększają ryzyko aspiracji

11 Węglowodory – patofizjologia układ nerwowy  są lipofilne  powinowactwo do bogatolipidowej tkanki nerwowej;  ogólnoustrojowa absorpcja  ostre i przewlekłe toksyczne uszkodzenie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego;  niektóre 6-węglowe alifatyczne WW (np. n-heksan, metylo-n- butyloketon)  metabolizm do związków zaburzających transport aksonalny  obwodowa polineuropatia demielinizacyjna

12 Węglowodory – patofizjologia układ nerwowy  długotrwałe narażenie na WW w miejscu pracy lub nadużywanie lotnych WW  przewlekłe bóle głowy, ataksja móżdżkowa, upośledzenie funkcji poznawczych i innych wyższych czynności nerwowych  niektóre lotne WW (np. butan, benzen, toluen i ksylen)  działają depresyjnie na OUN, ale także  działanie euforyczne (podniecenie, drżenia, zawroty głowy)

13 Węglowodory – patofizjologia układ krążenia  wysokie stężenia WW  uwrażliwienie mięśnia sercowego na działanie katecholamin  ryzyko wystąpienia u narażonych VT lub VF (tzw. „nagła śmierć wąchaczy” - może wystąpić, kiedy osoba nadużywająca zrobi nagle większy wysiłek fizyczny krótko po intoksykacji WW)  także – bloki przedsionkowo-komorowe i bradykardia  niektóre mogą obniżać kurczliwość mięśnia sercowego i zmniejszać obwodowy opór naczyniowy

14 Węglowodory droga narażenia  inhalacyjna –bezpośrednie wdychanie par substancji lotnych (”sniffing”) –inhalowanie par z materiału nasączonego lotną cieczą i umieszczonego na twarzy (”huffing”) –powtarzane wdychanie par z umieszczonego w plastikowej torbie węglowodoru (”bagging”)  pokarmowa  przezskórna  parenteralna

15 Węglowodory przyczyny zatruć  przypadkowe spożycie (najczęstsza przyczyna): –typowe u dzieci <5 rż., które mają dostęp do WW bez nadzoru rodzicielskiego –u dorosłych i starszych osób, kiedy WW są przechowywane w nieoznakowanych pojemnikach  zamierzone nadużycie (młodzież i młodzi dorośli)  przypadkowe narażenie w gospodarstwie domowym lub miejscu pracy  masywne spożycia doustne (próby samobójcze)

16 Węglowodory alifatyczne  różnią się długością łańcucha węglowego oraz obecnością oraz ilością wiązań;  łańcuch do C 4 – gaz;  łańcuch od C 5 do C 18 – ciecz;  łańcuch powyżej C 18 – ciała stałe – woski parafinowe Największe ryzyko zatrucia – ciekłe, łatwo parujące węglowodory

17 Węglowodory alifatyczne n – Heksan – C 6 H 14 produkt destylacji ropy naftowej bezbarwna ciecz, nierozpuszczalna w wodzie, miesza się dobrze z innymi rozpuszczalnikami organicznymi stosowany jako: odczynnik laboratoryjny, jest składnikiem rozpuszczalników farb i atramentów, w małej ilości w benzynie wchłania się przez drogi oddechowe, w małym stopniu przez skórę w organiźmie ulega utlenieniu do neurotoksycznego heksanodionu powodującego obwodowe neuropatie czuciowe uszkadzając osłonki mielinowe nerwów

18 Węglowodory alifatyczne n – Heksan - – C 6 H 14 w dużym stężeniu wywiera działanie narkotyczne, pojawia się oczopląs, zawroty głowy, senność – ustępują po zakończeniu narażenia po długotrwałym narażeniu – parestezje, neuropatia ruchowa rzadziej czuciowa – zwolnienie przewodnictwa ruchowego objawy występują przy stężeniach powyżej 720mg/m 3 działa drażniąco na skórę i błony śluzowe

19 Węglowodory alifatyczne benzyna mieszanina ciekłych węglowodorów, skład zmienny w zależności od pochodzenia, sposobu otrzymania i stopnia rafinacji; może zawierać małe domieszki węglowodorów aromatycznych, substancji przeciwstukowych – tetraetylek ołowiu;  benzyna samochodowa,  benzyna lotnicza,  benzyna ekstrakcyjna – rozpuszczalnik,  benzyna lakowa – do produkcji lakierów, farb, past do podłóg  benzyna apteczna – nie zawiera węglowodorów aromatycznych i nienasyconych

20 Węglowodory alifatyczne benzyna Zastosowanie: paliwo płynne, rozpuszczalnik, do odtłuszczania, do prania „na sucho”. Zatrucia: w przemyśle obuwniczym – stosowana jako rozpuszczalnik, w pralniach, przy czyszczeniu i naprawie świeżo opróżnionych zbiorników, przypadkowe – doustne – wypadek w pracy.

21 Węglowodory alifatyczne benzyna wchłania się drogą oddechową, w mniejszym stopniu drogą doustną, gromadzi się w tkance tłuszczowej, wykazuje powinowactwo do tkanki nerwowej, wydala się drogą oddechową zatrucie ostre: – pobudzenie psychoruchowe, wesołkowatość, zaczerwienienie twarzy, tachykardia – przypomina upojenie alkoholowe; - zawroty i bóle głowy, nudności, wymioty, zaburzenia równowagi, senność, śpiączka; - przy stężeniu powyżej 20000mg/m 3 – szybka utrata przytomności, zgon

22 Węglowodory alifatyczne benzyna zatrucie przewlekłe: - zespół rzekomonerwicowy – bóle i zawroty głowy, nadmierna drażliwość, zaburzenia snu, drżenia rąk - niewielka niedokrwistość może wynikać z domieszek benzenu zachłyśnięcie: - ogólne objawy toksyczne jak w zatruciu ostrym, - odoskrzelowe zapalenie płuc z krwiopluciem, leukocytozą – ropień płuca

23 Węglowodory alifatyczne benzyna Różnicowanie: zatrucie ostre – upojenie alkoholowe lub zatrucie innym rozpuszczalnikiem organicznym – charakterystyczny zapach z ust (!) zatrucie przewlekłe – trudne do rozpoznania – konieczne śledzenie dynamiki objawów i wiarygodna ocena narażenia – konieczność konsultacji neurologicznej, psychiatrycznej, psychologicznej

24 Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych Różnią się: - długością łańcucha węglowego, - obecnością i liczbą wiązań nienasyconych, - liczbą atomów chlorowca i miejscem ich połączenia. Toksyczność wzrasta: - z długością łańcucha węglowego, - obecnością i liczbą wiązań nienasyconych, - liczbą atomów chlorowca. Postać – gazy, łatwo parujące ciecze

25 Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych chlorek metylu – chlorometan – CH 3 Cl - w temperaturze pokojowej – gaz - stosowany jako chłodziwo w lodówkach, chłodziarkach - narażenie przy naprawie urządzeń chłodniczych - wchłania się droga oddechową - wydala się drogą oddechową niezmieniony a częściowo utlenia się do kwasu mrówkowego – wydalany z moczem

26 Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych chlorek metylu – chlorometan – CH 3 Cl Zatrucie ostre: - kilkunastogodzinny okres utajenia; - zawroty i bóle głowy, osłabienie ostrości wzroku, podwójne widzenie, chwiejny chód; - nudności, wymioty, bóle brzucha - dodatni objaw Romberga, upośledzenie koordynacji ruchów, zaburzenia czynności mięśni okoruchowych - w ciężkim zatruciu – niewydolność nerek, drgawki, śpiączka, zgon(!)

27 Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych chlorek metylu – chlorometan – CH 3 Cl Zatrucie ostre: - potwierdzeniem narażenia – kwas mrówkowy w moczu; - próby wątrobowe, - BOM, - kreatynina, mocznik, - badanie neurologiczne Leczenie - szpitalne

28 Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych chlorek metylenu – dichlorometan – CH 2 Cl 2  w temperaturze pokojowej – ciecz o temp. wrzenia – 40 st.C.  Zastosowanie: - rozpuszczalnik o wysokim stopniu lotności do usuwania niektórych farb  w kontakcie z płomieniem lub gorącym metalem – powstaje fosgen  wchłania się przez płuca – utlenia się do CO(!!!)  przy 6-cio godzinnym narażeniu - HbCO – do 40%  T 1/2 CO – 13 godzin (!!!)

29 Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych chlorek metylenu – dichlorometan – CH 2 Cl 2  kontakt ze skórą może powodować oparzenia chemiczne  narządem krytycznym jest OUN: - bóle i zawroty głowy, - drętwienie i mrowienie w kończynach, - senność, utrata przytomności (CO), - ma działanie hepatotoksyczne, - zawał mięśnia sercowego, - demencja

30 Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych czterochlorek węgla - CCl 4 – tetrachlorometan – tetra  bezbarwna, łatwo parująca i niepalna ciecz o słodkawym zapachu;  stosowany w przemyśle chemicznym do chlorowania węglowodorów krótkołańcuchowych oraz w przemyśle gumowym, jest rozpuszczalnikiem do produkcji leków, pestycydów oraz substancji przeciwstukowych;  w przeszłości – do produkcji gaśnic, rozpuszczalnik do prania odzieży, wełny, do odtłuszczania metali i dezynsekcji;  w kontakcie z płomieniem, gorącym metalem – powstaje fosgen

31 Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych czterochlorek węgla - CCl 4 – tetrachlorometan – tetra  w postaci pary wchłaniany jest drogą oddechową,  w postaci cieczy wchłania się przez skórę,  przyjęty doustnie wchłania się z przewodu pokarmowego – zatrucia przypadkowe, suicydalne; spożycie 5 ml może być śmiertelne ;  50% CCl4 wydala się wolno w stanie niezmienionym przez drogi oddechowe,  wchłonięty CCl 4 odkłada się w tkance tłuszczowej, wątrobie, szpiku, mózgu, nerkach  CCl 4 ulega rozkładowi do chloru i wolnego rodnika trichlorometylowego, a następnie do chlorowodoru i chlorku karbonylu

32 Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych czterochlorek węgla - CCl 4 – tetrachlorometan – tetra  zmiany narządowe dotyczą wątroby i nerek  wątroba – zwyrodnienie tłuszczowe, nekroza hepatocytów w wyniku peroksydacji lipidów i tworzenia wolnych rodników tlenowych;  nerki – uszkodzenie i martwica kanalików I rzędu, w dużych stężeniach – niedokrwienie całego nefronu – spadku przesączania kłębuszkowego  dowodem narażenia jest stwierdzenie tetrachlorometanu w powietrzu wydechowym i we krwi – do 2 tygodni po przebyciu narażenia

33 Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych czterochlorek węgla - CCl 4 – tetrachlorometan – tetra Zatrucie ostre: I faza- podrażnienie spojówek, błon śluzowych nosa, gardła - nudności, wymioty, zwężenie pola widzenia, diplopia - objawy narkotyczne aż do śpiączki II faza- pozorna poprawa III faza- krwiste wymioty - żółtaczka, hepatomegalia, skaza krwotoczna (protrombina) - oliguria aż do niewydolności nerek ZESPÓŁ WĄTROBOWO - NERKOWY

34 Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych czterochlorek węgla - CCl 4 – tetrachlorometan – tetra Zatrucie ostre: - ostry żółty zanik wątroby (!) - stopniowa poprawa po kilku tygodniach … kilku miesiącach - w nielicznych przypadkach rozwija się marskość wątroby

35 Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych czterochlorek węgla - CCl 4 – tetrachlorometan – tetra Zatrucie przewlekłe: - rzadko, w wyniku długotrwałego, umiarkowanego narażenia, - nie występuje faza narkotyczna, - cechy zespołu wątrobowo – nerkowego o mniejszym stopniu nasilenia - objawy ustępują po przerwaniu narażenia - mogą wystąpić objawy uszkodzenia mózgu i móżdżku w wyniku procesów demielinizacyjnych

36 Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych czterochlorek węgla - CCl 4 – tetrachlorometan – tetra Badania pomocnicze: - tertrachlorometan w powietrzu wydechowym, we krwi, - pełny profil prób wątrobowych, ze wsk. protrombinowym, proteinogramem, badania w kierunku infekcji WZW, - próby nerkowe, BOM, - elektrolity, - usg jamy brzusznej. Różnicowanie: - WZW, - zespół sromotnikowy, - inne zatrucia

37 Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych czterochlorek węgla - CCl 4 – tetrachlorometan – tetra Leczenie: - hiperwentylacja – respiratoroterapia, - wymienne przetoczenie krwi, iHD, CRRT, - antyoksydanty (acetylocysteina), - silibinina (Legalon), - wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych i RKZ, - hiperbaria tlenowa (działanie hepatoprotekcyjne)

38 Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych czterochlorek węgla - CCl 4 – tetrachlorometan – tetra Rokowanie: - niepewne – zależy od stopnia narażenia, nasilenia i przebiegu objawów; - w ciężkich przypadkach zatrucie może zakończyć się zgonem; - wyleczenie po długotrwałym leczeniu, rehabilitacji

39 Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych Trichloroetylen (Cl 2 C=CHCl) - TRI bezbarwna ciecz o przyjemnym, aromatycznym zapachu, lotna; zastosowanie przy odtłuszczaniu metali, rozpuszczalnik farb, emalii, smoły, gumy, do produkcji atramentów i materiałów przylepnych; dawniej szeroko stosowany w pralniach chemicznych do czyszczenia na sucho; z uwagi na działanie odurzające stosowany przez wąchaczy

40 Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych Trichloroetylen (Cl 2 C=CHCl) – TRI wchłania się głównie przez drogi oddechowe oraz przez skórę; większość wydala się w stanie niezmienionym przez płuca; w organiźmie utlenia się w wątrobie do chloralhydratu, który ulega redukcji do trichloroetanolu (TCE) lub utlenieniu do kwasu trichlorooctowego (TCA). Trójchloroetanol jest utleniany do TCA lub po połączeniu z kwasem glukuronowym wydalany jest z moczem; biomarkerami narażenia na TRI są: TCE i TCA; TCE jest wczesnym biomarkerem – wydala się w pierwszych godzinach TCA wydala się po kilkunastu godzinach, szczyt – 2 – 3 doba

41 Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych Trichloroetylen (Cl 2 C=CHCl) – TRI Zatrucie ostre: - działanie drażniące na skórę i spojówki oka, może spowodować uszkodzenie rogówki, - zawroty głowy, uczucie upojenia, bóle głowy, nudności, zaburzenia widzenia i koordynacji ruchowej, splątanie, utrata przytomności, - zaburzenia rytmu serca – VES, FV – zgon, - zaburzenia przewodnictwa w nn obwodowych i n.VII – może utrzymywać się kilkanaście miesięcy, - słabe działanie hepato- i nefrotoksyczne

42 Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych Trichloroetylen (Cl 2 C=CHCl) – TRI Zatrucie przewlekłe: - uogólnione osłabienie, senność, brak łaknienia, zaburzenia węchu, apatia, zaburzenia koncentracji uwagi, osłabienie pamięci, - objawy polineuropatii, zwolnienie przewodnictwa w nerwach obwodowych, zmiany w zapisie EEG, - uznany jest za kancerogen – rak wątroby i chłoniak złośliwy

43 Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych Trichloroetylen (Cl 2 C=CHCl) – TRI Badania pomocnicze: - TCE – narażenie bieżące - TCA – odzwierciedla okres wcześniejszy – DSB – 20mg/l, - próby wątrobowe, - BOM, próby nerkowe, - EKG, - przewodnictwo nerwowe, EEG, - konsultacje: neurologiczna, psychologiczna, psychiatryczna

44 Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych Trichloroetylen (Cl 2 C=CHCl) – TRI Różnicowanie zatrucia ostrego: - upojenie alkoholowe, - zatrucie innymi rozpuszczalnikami, - zatrucie CO. Różnicowanie zatrucia przewlekłego: - zespół rzekomonerwicowy, - polineuropatie np. cukrzycowa, alkoholowa

45 Chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych Trichloroetylen (Cl 2 C=CHCl) – TRI Zatrucie ostre najczęściej jest odwracalne i nie pozostawia trwałych nastepstw Zatrucie przewlekłe: może być odwracalne w okresie wczesnym, objawy uszkodzenia układu nerwowego – polineuropatie mogą utrzymywać się stale

46 Węglowodory aromatyczne  zawierają w cząsteczce sześcioczłonowy pierścień aromatyczny lub układ kilku skondensowanych pierścieni do których podłączone były podstawniki alkilowe lub arylowe;  najprostszym węglowodorem aromatycznym jest benzen – C 6 H 6 ;  otrzymuje się z ropy naftowej, smoły pogazowej i gazu ziemnego  znajdują za w wielu dziedzinach przemysłu, stanowią składnik paliw, używane są jako rozpuszczalniki;  w technologiach przemysłowych występują jako mieszaniny

47 Węglowodory aromatyczne benzen – C 6 H 6 - lotna, bezbarwna, palna ciecz otrzymywana z destylacji ropy naftowej - w przeszłości używany jako rozpuszczalnik farb, lakierów, klejów, w przemyśle gumowym i skórzanym - obecnie zastępowany jest mniej toksycznymi rozpuszczalnikami - w benzynie może stanowić maksymalnie 1% - ma zastosowanie w przemyśle chemicznym do syntezy barwników, leków, detergentów, materiałów wybuchowych, fenoli, styrenu

48 Węglowodory aromatyczne benzen – C 6 H 6 - w postaci pary wchłania się przez drogi oddechowe, - w postaci cieczy wchłania się przez nieuszkodzoną skórę, - śmiertelna dawka doustna  100 ml - 50% benzenu wydala się niezmienione przez płuca, - 50% benzenu przechodzi do wątroby, szpiku kostnego, tkanki tłuszczowej, - w wątrobie pod wpływem oksydazy cytochromu P-450 ulega utlenieniu do fenolu, katecholu i kwinolu; - fenol po sprzężeniu z kwasem glukuronowym lub siarczanami wydalany jest z moczem lub po rozerwaniu pierścienia węglowego wydalany jest z moczem jako kwas mukonowy.

49 Węglowodory aromatyczne benzen – C 6 H 6 Zatrucie ostre: - występują rzadko, w sytuacjach awaryjnych; - bóle i zawroty głowy, nudności, odczucie zmęczenia, utrata przytomności, - zaburzenia rytmu serca, - następstwem mogą być trwałe uszkodzenia układu nerwowego, zespół rzekomonerwicowy.

50 Węglowodory aromatyczne benzen – C 6 H 6 Zatrucie przewlekłe:  zmiany w krwiotwórczym: - początkowy okres - wzrost erytrocytów, leukocytów, - okres depresji- mierna leukopenia, - spadek PLT – wydłużenie czasu krwawienia, upośledzenie kurczliwości skrzepu, - leukopenia, względna limfocytoza, - spadek erytrocytów, hemoglobina w normie

51 Węglowodory aromatyczne benzen – C 6 H 6 Zatrucie przewlekłe: - krwawienia z dziąseł, nosa, wynaczynienia po niewielkich urazach, wydłużenie menstruacji; - szpik ubogogrudkowy- zmniejszenie układu białokrwinkowego, zahamowanie na etapie mielocytów, - zahamowanie układu płytkowego, - upośledzenie układu erytrocytarnego - niedokrwistość aplastyczna;

52 Węglowodory aromatyczne benzen – C 6 H 6 Zatrucie przewlekłe:  uszkodzenie układu nerwowego – zaburzenia behawioralne, psychomotoryczne, uszkodzenie błędnika, nerwu przedsionkowego i słuchowego;  działanie genotoksyczne, aberracje chromosomalne;  białaczka – ostra białaczka mieloblastyczna, erytroleukemia, białaczka przewlekła – rzadziej – występują po kilku, kilkunastu latach od przerwania narażenia; - benzen jest uznanym przez IARC kancerogenem.

53 Węglowodory aromatyczne benzen – C 6 H 6 Badania pomocnicze: - fenol w moczu – podstawowy biomarker narażenia powinien być pobierany w drugiej połowie dniówki - kwas fenylomerkapturowy i mukonowy czulszy biomarker Fenol w moczu: - do 10mg/l – fizjologiczne stężenie, - do 20mg/l – DSB, - powyżej 25mg/l – narażenie niewielkie, - około 50mg/l odpowiada narażeniu około 32mg/m 3 przez 8 godzin; - około 100mg/l odpowiada narażeniu około 80mg/m 3 przez 8 godzin

54 Węglowodory aromatyczne benzen – C 6 H 6 Badania pomocnicze: - morfologia krwi z rozmazem, - PLT, - retikulocyty, - biopsja szpiku, - badania koagulologiczne, - EKG, - konsultacja neurologiczna

55 Węglowodory aromatyczne benzen – C 6 H 6 Różnicowanie zatrucia ostrego: - upojenie alkoholowe, - diagnostyka zaburzeń świadomości, Różnicowanie zatrucia przewlekłego: - pancytopenie o innej etiologii i idiopatyczne, - inne białaczki - polineuropatie

56 Węglowodory aromatyczne benzen – C 6 H 6 Rokowanie: - pancytopenie przy przerwaniu narażenia są odwracalne; - zaawansowana niedokrwistość aplastczna – rokowanie złe, - białaczka – rokowanie jak w białaczkach niezależnie od narażenia.

57 Węglowodory aromatyczne toluen – metylobenzen – C 6 H 5 CH 3 - bezbarwna, palna, lotna ciecz o zapachu podobnym do benzenu; - otrzymywany z ropy naftowej; - używany jako rozpuszczalnik farb, lakierów, żywic, gumy, smoły, asfaltu, celulozy, - do produkcji trójnitrotoulenu – TNT, chloraminy, diizocyjanianu toulenu, sacharyny.

58 Węglowodory aromatyczne toluen – metylobenzen – C 6 H 5 CH 3 - wchłania się przez układ oddechowy, ciekły w małej ilości przez skórę; - 20% - wydala się przez płuca; - 40 – 60% ulega utlenieniu do kwasu benzoesowego, który po połączeniu z glicyna daje kwas hipurowy wydalany z moczem (w ciągu 24godzin); - DSB toulenu we krwi – 300ug/l

59 Węglowodory aromatyczne toluen – metylobenzen – C 6 H 5 CH 3 Ostre zatrucie: - bóle i zawroty głowy, podrażnienie spojówek, podrażnienie błon śluzowych nosa, gardła, parestezje, niezborność ruchów, zaburzenia świadomości, śpiączka; - zaburzenia rytmu serca, blok AV, VES, FV, ostra niewydolność lewokomorowa, zgon; Przewlekłe zatrucie: - osłabienie mięśniowe, bóle brzucha, zaburzenia móżdżkowe, uszkodzenie n. II, neuropatia obwodowa, zaburzenia zachowania; - uszkodzenie wątroby, - uszkodzenia szpiku wynikają z domieszek benzenu.

60 Węglowodory aromatyczne toluen – metylobenzen – C 6 H 5 CH 3 Badania pomocnicze: - biomarker narażenia – kwas hipurowy w moczu lub kwas orto- krezolowy w moczu, DSB kwasu hipurowego w moczu – do 1500mg/l DSB kwasu ortokrezolowego w moczu – 0,5mg/l - morfologia z rozmazem, PLT, - konsultacja neurologiczna i psychologiczna. Rokowanie: dobre przy przerwaniu narażenia

61 Węglowodory aromatyczne ksylen – dimetylobenzen – C 6 H 4 (CH 3 ) 2 trzy formy izomeryczne – orto, meta, para - bezbarwna, lotna, palna ciecz otrzymywana przez destylację ropy naftowej; - rozpuszczalnik farb, lakierów, klejów - w przemyśle jako surowiec do produkcji żywic, kwasu benzoesowego i ftalowego, - w pracowniach histopatologicznych

62 Węglowodory aromatyczne ksylen – dimetylobenzen – C 6 H 4 (CH 3 ) 2 - w postaci par wchłania się poprzez drogi oddechowe, - ciekły – wchłania się przez skórę, - gromadzi się w narządach bogatych w tłuszcze; - metabolizuje do kwasu metylobenzoesowego, który łączy się z glicyną – kwas metylohipurowy wydalany z moczem, - niewielka część wydala się w postaci niezmienionej z powietrzem wydechowym

63 Węglowodory aromatyczne ksylen – dimetylobenzen – C 6 H 4 (CH 3 ) 2 Ostre zatrucie: - ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, senność, splątanie, utrata przytomności, - toksyczne uszkodzenie wątroby i nerek, - wybroczyny w OUN Przewlekłe zatrucie: - uszkodzenie OUN – zespół psychoorganiczny – bóle i zawroty głowy, drażliwość, zmęczenie, zaburzenia koordynacii ruchowej, osłabienie pamięci, - polineuropatie z zaburzeniami przewodnictwa w nn. obwodowych

64 Węglowodory aromatyczne ksylen – dimetylobenzen – C 6 H 4 (CH 3 ) 2 Badania pomocnicze: - biomarkerem narażenia jest kwas metylohipurowy; - DSB kwasu metylhipurowego w moczu – do 1400mg/l, - DSB kwasu hipurowego w moczu – do 1500mg/l - morfologia z rozmazem, PLT, - badanie przewodnictwa w nn., - konsultacja neurologiczna

65 Węglowodory leczenie uwagi ogólne  leczenie zatrucia WW jest podtrzymujące  brak jest specyficznych odtrutek!!!  obserwuj pacjentów bezobjawowych w poszukiwaniu oznak zatrucia  obserwuj wszystkich pacjentów przez minimum 6 h po ekspozycji w poszukiwaniu objawów zatrucia

66 Węglowodory – leczenie zapalenie płuc  tlenoterapia, intubacja, mechaniczna wentylacja  antybiotyki wskazane tylko w przypadku obecności infekcji  sterydy – nie dowiedziono skuteczności we wczesnej fazie zapalenia płuc wywołanego WW

67 Węglowodory – leczenie zapalenie płuc  metoda pozaustrojowego utlenowania (ECMO - extracorporeal membrane oxygenation) – wykazano jego skuteczność u dzieci  wentylacja wysokimi częstotliwościami (HFJV – high frequency jet ventilation) – zapewnia właściwe utlenowanie przy mniejszych szczytowych ciśnieniach wdechowych

68 Węglowodory – leczenie zapobieganie wchłanianiu  Prowokowanie wymiotów – przeciwwskazane  Płukanie żołądka – tylko po zabezpieczeniu dróg oddechowych przez intubację dotchawiczą!!!

69 Węglowodory – leczenie zapobieganie wchłanianiu  Aspiracja treści żołądkowej: –po intubacji dotchawiczej u pacjentów podsypiających lub zamroczonych, a wymagających dekontaminacji przewodu pokarmowego, –po spożyciu znacznej ilości toksycznych WW (np. próba samobójcza), –gdy nie wystąpiły spontaniczne wymioty, –spożycie WW wysoce toksycznych (np. WW halogenowe, CCl 4 ) lub zawierających bardzo toksyczne dodatki (np. metale ciężkie, pestycydy), –skuteczna przy wykonaniu do 1 h od spożycia.

70 Węglowodory – leczenie zapobieganie wchłanianiu  Węgiel aktywowany –absorbował naftę, terpentynę i benzen in vitro i na modelach zwierzęcych, –może sprowokować wymioty (ryzyko aspiracji u pacjentów po spożyciu WW);  wskazania: –spożycie silnie toksycznych WW, –spożycie WW zawierających bardzo toksyczne domieszki (np. metale ciężkie, pestycydy), –zatrucia mieszane z udziałem WW i innych absorbowalnych trucizn.

71 Węglowodory – leczenie zapobieganie wchłanianiu W przypadku spożycia WW konieczne podanie parafiny płynnej – 150 – 200ml p.o. Bezwzględnie przeciwwskazane podanie: mleka, tłuszczów i alkoholu przyśpieszają wchłanianie WW


Pobierz ppt "INTERNA 2014 Rozpuszczalniki, węglowodory lek. med. Tomasz Kłopotowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google