Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium 4 Elementy biomechaniki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium 4 Elementy biomechaniki"— Zapis prezentacji:

1 Seminarium 4 Elementy biomechaniki
Zakład Biofizyki CM UJ

2 Zagadnienia Prawa mechaniki w opisie organizmu człowieka
Opis mechaniczny twarzo-czaszki Metoda elementów skończonych Odkształcenia ciał stałych – prawo Hooke’a Właściwości sprężyste tkanki kostnej Prawa mechaniki płynów Opis biofizyczny układu krążenia Opis biofizyczny układu oddechowego Omówienie ogólnych relacji przestrzennych i strukturalnych w budowie elementów wszechświata. Zakład Biofizyki CM UJ 2

3 Prawa mechaniki w opisie organizmu człowieka
Zagadnienie 1 Prawa mechaniki w opisie organizmu człowieka Zakład Biofizyki CM UJ

4 Równowaga Ciało pozostaje w równowadze, jeśli wszystkie siły i momenty sił, które na nie działają, równoważą się wzajemnie. Równowaga sił Równowaga momentów sił Zakład Biofizyki CM UJ

5 Równowaga sił Zakład Biofizyki CM UJ

6 Równowaga momentów sił
Równowaga sił: F1 + F2 = F3 Równowaga momentów sił: r1F1 = r2F2 Zakład Biofizyki CM UJ

7 Ogólny przypadek Efektem oddziaływania na bryłę sztywną niezrównoważonych sił może być jej ruch postępowy. Efektem działania niezrównoważonych momentów sił może być ruch obrotowy. (x6,y6) Zakład Biofizyki CM UJ

8 Zagadnienie 2 Opis mechaniczny twarzo-czaszki
Zakład Biofizyki CM UJ

9 staw skroniowo-żuchwowy
Oś obrotu: staw skroniowo-żuchwowy Odległości: Staw - pierwszy przedtrzonowy = L (♀ - 6.5cm ♂ - 8 cm) Staw – mięsień żwacz – 0.4L Staw – siekacz – 1.2L Zakład Biofizyki CM UJ

10 Maksymalna siła wywierana przez przedtrzonowego wynosi: ~ 650N
Maksymalna siła wywierana przez żwacz wynosi : ~ 1625N Maksymalna siła wywierana przez siekacz wynosi: ~ 540N Naprężenia fizjologiczne na pierwszym przedtrzonowym: A~10mm2 → 65 MPa Naprężenia niefizjologiczne na pierwszym przedtrzonowym: A~1mm2 → 650 MPa – prowadzi do uszkodzenia Zakład Biofizyki CM UJ

11 Wady zgryzu Zakład Biofizyki CM UJ

12 Rola guzków jako stabilizatora położenia
Zakład Biofizyki CM UJ

13 Rola guzków jako stabilizatora położenia
Zakład Biofizyki CM UJ

14 Zadanie 1. Wyjaśnij mechaniczny model sztucznej szczęki bazując na pokazanym poniżej rysunku.
Zakład Biofizyki CM UJ

15 Metoda elementów skończonych
Zagadnienie 3 Metoda elementów skończonych Zakład Biofizyki CM UJ

16 Badanie rozkładu naprężeń w skomplikowanych układach mechanicznych.
Metoda numeryczna. Wykorzystuje się znajomość mechaniki prostych układów takich jak pręt. Zakład Biofizyki CM UJ

17 W konstrukcjach przenoszących obciążenia mechaniczne interesuje nas wyznaczenie odkształcenia dla zadanego obciążenia zewnętrznego i sprawdzenie, czy wywołane odkształcenie jest w zakresie odkształceń sprężystych. Skomplikowane układy rozkłada się na proste elementy, których zachowanie jest znane i daje się łatwo obliczyć. Zakład Biofizyki CM UJ

18 Siatka elementów skończonych tworzona jest automatycznie przez program komputerowy. Zadaje się rodzaj materiałów (czyli stałe materiałowe) i warunki brzegowe. Ustala się punkty i płaszczyzny, których położenie ma być ustalone, oraz siły na brzegach układu. Oblicza się naprężenia elementów położonych na brzegach układu, a następnie w kolejnych węzłach, aż do granic układu. W wyniku dostaje się rozkład naprężeń w całym badanym obiekcie. Obliczenia są proste, ale trzeba je wykonać dla bardzo wielu węzłów. Czym więcej węzłów, tym dokładniejszy wynik. Zakład Biofizyki CM UJ

19 Zakład Biofizyki CM UJ

20 OCENA WPŁYWU WARTOŚCI MODUŁU YOUNGA NA ROZKŁADY NAPRĘŻEŃ W STREFIE UBYTKU
Mapa naprężeń w płaszczyznach równoległych do dna ubytku, wyznaczona dla dużych wartości modułu Younga. Mapa naprężeń w płaszczyznach równoległych do dna ubytku, wyznaczona dla małych wartości modułu Younga. Mapa naprężeń w płaszczyznach równoległych do ściany przyśrodkowej ubytku, wyznaczona dla dużych wartości modułu Younga. Mapa naprężeń w płaszczyznach równoległych do ściany przyśrodkowej ubytku, wyznaczona dla małych wartości modułu Younga. Zakład Biofizyki CM UJ

21 Odkształcenia ciał stałych – prawo Hooke’a
Zagadnienie 4 Odkształcenia ciał stałych – prawo Hooke’a Zakład Biofizyki CM UJ

22 Zjawiskiem sprężystości ciał stałych przy tzw
Zjawiskiem sprężystości ciał stałych przy tzw. ściskaniu i rozciąganiu, rządzi prawo Hooke’a które mówi: Przyrost długości ciała pod wpływem siły rozciągającej w granicach sprężystości jest wprost proporcjonalny do tej siły i do długości początkowej, a odwrotnie proporcjonalny do pola powierzchni przekroju poprzecznego. Naprężenie: Odkształcenie: Prawo Hooke’a: E - moduł Younga Zakład Biofizyki CM UJ

23 AB: odkształcenie nieliniowe
0A: zależność liniowa, Prawo Hooke’a (E [Pa] – moduł Younga) AB: odkształcenie nieliniowe BC: odkształcenie trwałe C: zerwanie Zakład Biofizyki CM UJ

24 m – współczynnik Poissona
stosunek odkształcenia poprzecznego do odkształcenia podłużnego przy osiowym stanie naprężenia jest wielkością bezwymiarową, nie określa sprężystości materiału, a jedynie sposób, w jaki się on odkształca m – współczynnik Poissona Zakład Biofizyki CM UJ

25 Współczynnik Poissona Wytrzymałość na rozciągnie punkt C [MPa]
Materiał Moduł Younga [GPa] Współczynnik Poissona Wytrzymałość na rozciągnie punkt C [MPa] Wytrzymałość na ściskanie Szkliwo 84.1 0.33 11.5 384 Zębina 18.6 0.31 105.5 297 Ozębna 0.05 0.45 - Ceramika tlenku cynku 210 0.19 200 900 Ceramika wzmocnieniem leucytem 65 48.8 162.9 Kompozyt 14.1 0.24 41 293 Akryl 2.7 28 97 Cement Kompozytowy 8.3 0.35 45.1 178 Zakład Biofizyki CM UJ

26 Zadanie 2. Przy gryzieniu może dojść do odkształceń zębiny. Oszacuj odkształcenie zębiny w warunkach niefizjologicznych. Dane: Maksymalna siła wywierana przez przedtrzonowego wynosi : F = 650N Moduł Younga dla zębiny wynosi: E = 18.6 GPa. Powierzchnia styku: A = 1mm2 Szukana: l = ? Zakład Biofizyki CM UJ

27 Ma miejsce gdy naprężenie równoległe do powierzchni
G – Moduł Kirchhoffa Odkształcenie względne: Zakład Biofizyki CM UJ

28 Własności sprężyste odnoszą się do obiektów trójwymiarowych dlatego zwykle rozciąganie i ścinanie zachodzą jednocześnie Zakład Biofizyki CM UJ

29 Właściwości sprężyste tkanki kostnej
Zagadnienie 5 Właściwości sprężyste tkanki kostnej Zakład Biofizyki CM UJ

30 Kości są niejednorodne, składają się z substancji:
- organicznych (1/3) - nieorganicznych (2/3) Składowa organiczna: kolagen (E~1.2GPa) jest nośnikiem dla substancji nieorganicznej, odpowiada za rozciągliwość kości, ale nie daje wkładu do jej sztywności. Po usunięciu kolagenu kość jest krucha jak kreda. Składowa nieorganiczna: hydroksyapatyt (E~165GPa) odpowiada za sztywność i odporność na ściskanie, bez minerału kość zachowuje się jak guma Zakład Biofizyki CM UJ

31 Wytrzymałość kości, punkt B: Rozciąganie: p = 124 MPa λ = 1.41%
Ściskanie: p = 170 MPa λ = 1.85% Ścinanie: p = 54 MPa ε = 3.2% Ciśnienie atmosferyczne: 0.1 MPa Zakład Biofizyki CM UJ

32 Typy odkształceń – ciała stałe
Rozciąganie Ściskanie Ugięcie Ścinanie Skręcanie Bez naprężeń 32

33 Prawa mechaniki płynów
Zagadnienie 6 Prawa mechaniki płynów Zakład Biofizyki CM UJ

34 Q = v1A1 = v2A2 = v3A3 = const Ciecz jest nieściśliwa Q = V/t Q = v·A
Q - przepływ objętościowy [ml/s, ml/min, l/s] V – objętość [ml] t – czas [s] v – prędkość przepływu [m/s] A – powierzchnia przekroju [m^2] Q = v1A1 = v2A2 = v3A3 = const Zakład Biofizyki CM UJ

35 Równanie ciągłości dla rozgałęzienia
vD, vd – prędkości liniowe Zakład Biofizyki CM UJ

36 pst+pgr+pkin=const (prawo Bernoulliego)
pst = p1, p2, p3 ciśnienia statyczne dla poszczególnych przekrojów pgr = ρgz ciśnienie hydrostatyczne, dla z=const jest identyczne dla wszystkich przekrojów pkin=1/2·ρv2 ciśnienie dynamiczne, zależy od przekroju, bo zależy od v Zakład Biofizyki CM UJ

37 Obliczmy różnicę ciśnień statycznych p1 i p3
z prawa Bernouliego. Otrzymamy: Zakład Biofizyki CM UJ

38 Liczba Reynoldsa: Bezwymiarowy parametr pozwalający ilościowo opisać charakter przepływu. v – prędkość ρ – gęstość d – średnica rury η - lepkość 0 < Re < ~1000 laminarny ~1000 < Re < przejściowy 10000 < Re turbulentny Zakład Biofizyki CM UJ

39 Równanie Poiseuille’a
Rozważamy laminarny przepływ cieczy lepkiej (η) w sztywnej rurze o długości L i promieniu R wywołany różnicą ciśnień Dp. Prędkość przepływu zależy od odległości od ścianki naczynia. vśr Zakład Biofizyki CM UJ

40 Zadanie 3. Korzystając z prawa ciągłości strumienia i równania Bernoulli’ego wyjaśnić wpływ na układ krążenia tętniaka aorty brzusznej. Opisać zmiany ciśnienia krwi występujące w obszarze tętniaka.

41 Zadanie 4. Korzystając z prawa ciągłości strumienia i równania Bernoulli’ego wyjaśnić wpływ na układ krążenia blaszki miażdżycowej powstałej w tętniczce. Opisać zmiany ciśnienia krwi występujące w obszarze zwężenia.

42 Opis biofizyczny układu krążenia
Zagadnienie 7 Opis biofizyczny układu krążenia Zakład Biofizyki CM UJ

43 Rozkład ciśnień w układzie krwionośnym [mmHg]
(względem ciśnienia atmosferycznego) Tętnicze skurczowe 100 ÷ 150 rozkurczowe 60 ÷ 90 Kapilarne koniec tętniczy ~30 koniec żylny ~10 Żylne małe żyły 3 ÷ 7 duże żyły ~1 Zakład Biofizyki CM UJ

44 Szkielet w warunkach fizjologicznych = bryła sztywna
Ciśnienia występujące fizjologicznie w organizmie człowieka są bardzo małe, a co za tym idzie małe są również występujące tam odkształcenia Szkielet w warunkach fizjologicznych = bryła sztywna 44 Zakład Biofizyki CM UJ

45 Ciśnienie pochodzące od siły ciężkości nazywany ciśnieniem hydrostatycznym
pgr = ρgz ρ – gęstość, g – przyśpieszenie ziemskie z – wysokość w stosunku do poziomu odniesienia (z>0, lub z <0) Zakład Biofizyki CM UJ

46 Opór naczyniowy Rozpatrujemy przepływ przez sztywną rurę. Przepływ zależy od parametrów rury i rodzaju cieczy. Opór naczyniowy, to stosunek różnicy ciśnień wywołujących przepływ do przepływu objętościowego: 1. Jaki jest wymiar K? [ciśnienie/przepływ] czyli [mmHg/ml/min] 2. Opór naczyniowy rośnie z odwrotnością 4tej potęgi R! 3. Opory naczyniowe sumują się jak opory elektryczne. Zakład Biofizyki CM UJ

47 Parametry hemodynamiczne
Wartości typowe, orientacyjne Naczynie Średnica Przepływ Prędkość Re [mm] [ml/min] [cm/s] Aorta – łuk Aorta brzuszna T. Szyjna T. nerkowa T. biodrowa T. udowa T. piszczelowa Zakład Biofizyki CM UJ

48 Do tej pory przepływ był traktowany jako ustalony, czyli taki, w którym prędkość i ciśnienie pozostają stałe w czasie. W organizmie człowieka występuje przepływ pulsacyjny. Charakteryzuje się on takim samym przepływem średnim i oporem naczyniowym jak przepływ ustalony. Zakład Biofizyki CM UJ

49 Elastyczność naczyń opisuje się prawem Hooke’a (naprężenie jest proporcjonalne do odkształcenia).
Naprężenie ściany powoduje tzw. ciśnienie transmutalne (przez ścianę). Jest to różnica ciśnień wewnątrz i na zewnątrz naczynia. Do opisu właściwości elastycznych naczyń można zastosować moduł Younga (E) lub podatność (compliance): C = DV / Dp Dla opisu elastyczności ścian naczyń stosuje odmienne podejście w układzie krwionośnym i oddechowym. Zakład Biofizyki CM UJ

50 Zakładamy, że krew jest cieczą nieściśliwą. C – podatność (compliance)
K – opór naczyniowy p – ciśnienie w elastycznej rurze Zakład Biofizyki CM UJ

51 Teoria powietrzni Zakład Biofizyki CM UJ

52 Opis biofizyczny układu oddechowego
Zagadnienie 8 Opis biofizyczny układu oddechowego Zakład Biofizyki CM UJ

53 Generacja Liczba Średnica Długość Powierzchnia [cm] [cm] [cm2]
MODEL GEOMETRII DRÓG ODDECHOWYCH (WEIBEL) ¾ całkowitej objętości płuc wypełnia się przy wdechu. W drogach oddechowych występują 23 odgałęzienia. Generacja Liczba Średnica Długość Powierzchnia [cm] [cm] [cm2] Zakład Biofizyki CM UJ

54 Zakład Biofizyki CM UJ

55 ROZKŁAD CIŚNIEŃ PRZY WDECHU
Zakład Biofizyki CM UJ

56 ROZKŁAD CIŚNIEŃ PRZY WYDECHU
Zakład Biofizyki CM UJ

57 SPIROMETRIA Podczas badania na monitorze spirografu wyświetlane są wartości badanych parametrów, między innymi: VC – pojemność życiowa FEV1 – natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa FEV1/VC – stosunek procentowy natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej do pojemności życiowej FVC – natężona pojemność życiowa IC – pojemność wdechowa TV – objętość oddechowa ERV – wydechowa objętość zapasowa IRV – wdechowa objętość zapasowa Zakład Biofizyki CM UJ


Pobierz ppt "Seminarium 4 Elementy biomechaniki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google