Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLICJA GOSPODARCZA SSA III PGP 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLICJA GOSPODARCZA SSA III PGP 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 POLICJA GOSPODARCZA SSA III PGP 2014/2015

2 Zadania (funkcje) administracji gospodarczej

3 GENEZA POLICJI Termin „policja” nie jest pojęciem prawnym, pochodzi od słowa „politeja” używanego w starożytnej Grecji w znaczeniu ustroju państwa. W XV wieku zaczęto pojęciem tym określać wewnętrzny porządek państwa lub administrację państwową. XVI/XVII w okresie państwa policyjnego termin ten oznaczał ogół spraw państwowych.

4 GENEZA POLICJI C.D Koniec XVIII w. - wydzielono z administracji zakres spraw określanych jako policja (zespół różnorodnych działań mających na celu utrzymanie porządku publicznego). Państwo liberalne – rozwój policji przemysłowej (ograniczenie wolności przemysłu i handlu, jeśli mógłby on spowodować naruszenie dóbr publicznych, takich jak bezpieczeństwo życia, zdrowia obywatela). Pojęcie pozwolenia policyjnego.

5 POJĘCIE POLICJI GOSPODARCZEJ
JEST TO FUNKCJA INTERWENCJONIZMU RESTRYKCYJNEGO; POLEGA NA INGERENCJI ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ OCHRONY DÓBR PUBLICZNYCH ZAGROŻONYCH PODJĘCIEM I WYKONYWANIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ISTOTĄ JEST OGRANICZENIE PRAWA SAMOSTANOWIENIA PRZEDSIĘBIORCÓW W REALIZACJI PRZYSŁUGUJĄCYCH IM PRAW PODMIOTOWYCH.

6 REALIZACJA FUNKCJI POLICYJNEJ W GOSPODARCE POLEGA NA:
1. Ustalaniu wzorców zachowań, zapobiegającym zagrożeniom dla życia, zdrowia, mienia i mienia jednostek, środowiska naturalnego oraz moralności publicznej jaki powstają czy powstawać mogą w toku podejmowania i prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej; Podejmowaniu przez organy państwa i inne podmioty publicznoprawne władczych działań indywidualnych

7 Władcze działania indywidualne realizujące funkcję policyjną:
Uchylenie obowiązującego zakazu lub nadanie podmiotowi nowych uprawnień; Ustalenie określonych wzorów zachowań; Ustalenie czynności niezgodnych z prawem lub dodatkowymi warunkami ustalonymi w decyzji zezwalającej; Uchylenie udzielonych decyzji zezwalających; Egzekucja praw.

8 STANY I DOBRA CHRONIONE
PORZĄDEK PUBLICZNY ŚRODOWISKO ZDROWIE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE MIENIE ŻYCIE MORALNOŚĆ PUBLICZNA DOBRE OBYCZAJE DOBRA

9 PREWENCYJNO – ZACHOWAWCZY CHARAKTER DZIAŁAŃ ORGANÓW POLICYJNYCH
Ustalone w przepisach wzorce zachowań wymuszają podejmowanie działań i kształtowanie stanów faktycznych, w których ryzyko naruszenia przez przedsiębiorców stanów i dóbr objętych ochroną jest minimalizowane (niedopuszczenie do powstania zagrożenia - PREWENCJA); Organy mają obowiązek w wypadku powstania zagrożenia doprowadzenia do stanu poprzedniego (usunięcie wszystkiego co naruszyło stany i dobra chronione przez policję -ZACHOWAWCZY CHARAKTER)

10 AKTY PRAWNE ZAWIERAJĄCE OGRANICZENIA POLICYJNE (nakazy, zakazy):
Akty rangi ustawowej, rozporządzenia; Akty indywidualne (zwłaszcza administracyjne akty indywidualne); Ograniczenia wynikające z decyzji podejmowanych w ramach nadzoru; Działania organów administracji publicznej mającej na celu egzekucję praw.

11 CHARAKTER INGERENCJI POLICYJNEJ
Jest to ingerencja pośrednia, bowiem nie ingeruje ściśle, bezpośrednio w sam proces gospodarowania. Orientuje proces gospodarowania jedynie pośrednio. Np. konieczność wyposażenia przedsiębiorstwa w odpowiednie filtry ograniczające emisję spalin (dla ochrony środowiska).

12 OGRANY POLICJI GOSPODARCZEJ
ICH CELEM JEST WYEGZEKWOWANIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEPISÓW POLICJA SANITARNA POLICJA PRZECIWPOŻAROWA POLICJA HANDLOWA POLICJA OCHRONY ŚRODOWISKA POLICJA WETERYNARYJNA POLICJA PRZEMYSŁOWA - DOZÓR TECHNICZNY

13 ŚRODKI STOSOWANE PRZEZ ORGANY POLICYJNE
A. KARY PIENIĘŻNE B. COFNIĘCIE PRZYZNANYCH UPRAWNIEŃ C. UTRATA OKREŚLONYCH KORZYŚCI

14 POLICJA SANITARNA Sprawuje nadzór nad warunkami:
- higieny pracy w zakładach pracy; - higieny środowiska; - higieny radiacyjnej; - higieny procesów nauczania i wychowania; - higieny wypoczynku i rekreacji; - zdrowotnymi żywności, żywienia, przedmiotów użytku; - higieniczno-sanitarnymi. w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

15 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Kielcach z dnia 8 maja 2014 r. II SA/Ke 255/14
Państwowa Inspekcja Sanitarna jest nie tylko uprawniona, ale wręcz zobowiązana do ochrony życia i zdrowia obywateli i może stosować środki przewidziane prawem, niejednokrotnie bardzo uciążliwe dla adresatów takich decyzji. Takie działanie organów prawie zawsze będzie wiązać się z wkroczeniem w autonomię i w sferę wolności jednostki, w tym także swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

16 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 15 lipca 2005 r. IV SA/Wa 222/05 Art. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wskazuje, że wykonywanie zadań określonych w pkt 1 polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej. Używając określenia w art. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej "w szczególności" ustawodawca wskazał, że wymienione czynności z zakresu zapobiegawczego nadzoru nie stanowią zamkniętego katalogu spraw. Nie oznacza to jednak, że przepis ten może być interpretowany w sposób dowolny.

17 ORGANIZACJA MINISTER ZDROWIA WNIOSEK PREMIER NADZÓR
STATUT W DRODZE ROZPORZĄDZENIA NADZÓR PREMIER POWOŁANIE GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY CENTRALNY ORGAN ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

18 Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej następujące organy:
1) Główny Inspektor Sanitarny; 2) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie; 3) państwowy powiatowy inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie; 4) państwowy graniczny inspektor sanitarny dla obszarów przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych.

19 UPRAWNIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ
Państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo: 1) wstępu na terenie miast i wsi do: a) zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład, b) obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład, c) środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowej i powietrzne, d) obiektów będących w trakcie budowy; 2) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób; 3) żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych; 4) pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

20 W RAZIE STWIERDZENIA NARUSZEŃ PAŃSTWOWY INSPEKTOR SANITARNY NAKAZUJE:
Unieruchomienie zakładu pracy lub jego części; Zamknięcie obiektu użyteczności publicznej; Wyłączenie z eksploatacji środka transportu; Wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, kosmetyku, itp. Decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu

21 POLICJA PRZEMYSŁOWA – DOZÓR TECHNICZNY
Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne w toku ich: - projektowania, - wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, - naprawy i modernizacji, - obrotu - eksploatacji.

22 urządzeniach techniczne - urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska wskutek: a) rozprężenia cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, b) wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu, c) rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.

23 JEDNOSTKI DOZORU TECHNICZNEGO
MINISTER DS. GOSPODARKI POWOŁUJE STATUT PAŃSTWOWA OSOBA PRAWNA PREZES URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO POWOŁANIE DYREKTOR ODZIAŁU UDT ODDZIAŁ UDT

24 UPRAWNIENIA KONTROLNE I NADZORCZE
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym, z mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaje decyzję o wstrzymaniu eksploatacji urządzenia, stosuje się odpowiednio w razie stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

25 Uprawnienia inspektora
 Inspektor jest uprawniony do: 1) wstępu za okazaniem upoważnienia i legitymacji służbowej, o których mowa w art. 24 ust. 1, bez potrzeby uzyskiwania przepustki, do pomieszczeń i obiektów, w których znajdują się urządzenia techniczne; 2) swobodnego poruszania się w tych pomieszczeniach i obiektach, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej; 3) dostępu do urządzeń technicznych; 4) żądania od przedsiębiorcy udzielania niezbędnych informacji i przedstawienia koniecznych dokumentów oraz wyników badań; 5) przeprowadzania w wyznaczonych terminach badań, prób i pomiarów oraz innych czynności potrzebnych do ustalenia stanu urządzenia technicznego, prawidłowości jego eksploatacji, naprawy lub modernizacji, a także prawidłowości wykonania określonych materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego; 6) wydawania zaleceń technicznych.

26 POLICJA HANDLOWA – INSPEKCJA HANDLOWA
wyspecjalizowany organ kontroli powołany do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Zadania inspekcji – art. 3 Uih  Inspekcja współdziała z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów.

27 ORGANIZACJA INSPEKCJI HANDLOWEJ
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej,


Pobierz ppt "POLICJA GOSPODARCZA SSA III PGP 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google