Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SSA III PGP 2014/2015. Zadania (funkcje) administracji gospodarczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SSA III PGP 2014/2015. Zadania (funkcje) administracji gospodarczej."— Zapis prezentacji:

1 SSA III PGP 2014/2015

2 Zadania (funkcje) administracji gospodarczej

3 GENEZA POLICJI Termin „policja” nie jest pojęciem prawnym, pochodzi od słowa „politeja” używanego w starożytnej Grecji w znaczeniu ustroju państwa. W XV wieku zaczęto pojęciem tym określać wewnętrzny porządek państwa lub administrację państwową. XVI/XVII w okresie państwa policyjnego termin ten oznaczał ogół spraw państwowych.

4 GENEZA POLICJI C.D Koniec XVIII w. - wydzielono z administracji zakres spraw określanych jako policja (zespół różnorodnych działań mających na celu utrzymanie porządku publicznego). Państwo liberalne – rozwój policji przemysłowej (ograniczenie wolności przemysłu i handlu, jeśli mógłby on spowodować naruszenie dóbr publicznych, takich jak bezpieczeństwo życia, zdrowia obywatela). Pojęcie pozwolenia policyjnego.

5 POJĘCIE POLICJI GOSPODARCZEJ JEST TO FUNKCJA INTERWENCJONIZMU RESTRYKCYJNEGO; POLEGA NA INGERENCJI ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ OCHRONY DÓBR PUBLICZNYCH ZAGROŻONYCH PODJĘCIEM I WYKONYWANIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ISTOTĄ JEST OGRANICZENIE PRAWA SAMOSTANOWIENIA PRZEDSIĘBIORCÓW W REALIZACJI PRZYSŁUGUJĄCYCH IM PRAW PODMIOTOWYCH.

6 REALIZACJA FUNKCJI POLICYJNEJ W GOSPODARCE POLEGA NA: 1. Ustalaniu wzorców zachowań, zapobiegającym zagrożeniom dla życia, zdrowia, mienia i mienia jednostek, środowiska naturalnego oraz moralności publicznej jaki powstają czy powstawać mogą w toku podejmowania i prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej; Podejmowaniu przez organy państwa i inne podmioty publicznoprawne władczych działań indywidualnych

7 Władcze działania indywidualne realizujące funkcję policyjną: Uchylenie obowiązującego zakazu lub nadanie podmiotowi nowych uprawnień; Ustalenie określonych wzorów zachowań; Ustalenie czynności niezgodnych z prawem lub dodatkowymi warunkami ustalonymi w decyzji zezwalającej; Uchylenie udzielonych decyzji zezwalających; Egzekucja praw.

8 STANY I DOBRA CHRONIONE PORZĄDEK PUBLICZNY BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ŻYCIE ZDROWIE MIENIE MORALNOŚĆ PUBLICZNA DOBRE OBYCZAJE ŚRODOWISKO STANY DOBRA

9 PREWENCYJNO – ZACHOWAWCZY CHARAKTER DZIAŁAŃ ORGANÓW POLICYJNYCH Ustalone w przepisach wzorce zachowań wymuszają podejmowanie działań i kształtowanie stanów faktycznych, w których ryzyko naruszenia przez przedsiębiorców stanów i dóbr objętych ochroną jest minimalizowane (niedopuszczenie do powstania zagrożenia - PREWENCJA); Organy mają obowiązek w wypadku powstania zagrożenia doprowadzenia do stanu poprzedniego (usunięcie wszystkiego co naruszyło stany i dobra chronione przez policję -ZACHOWAWCZY CHARAKTER)

10 AKTY PRAWNE ZAWIERAJĄCE OGRANICZENIA POLICYJNE (nakazy, zakazy): Akty rangi ustawowej, rozporządzenia; Akty indywidualne (zwłaszcza administracyjne akty indywidualne); Ograniczenia wynikające z decyzji podejmowanych w ramach nadzoru; Działania organów administracji publicznej mającej na celu egzekucję praw.

11 CHARAKTER INGERENCJI POLICYJNEJ Jest to ingerencja pośrednia, bowiem nie ingeruje ściśle, bezpośrednio w sam proces gospodarowania. Orientuje proces gospodarowania jedynie pośrednio. Np. konieczność wyposażenia przedsiębiorstwa w odpowiednie filtry ograniczające emisję spalin (dla ochrony środowiska).

12 OGRANY POLICJI GOSPODARCZEJ ICH CELEM JEST WYEGZEKWOWANIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEPISÓW POLICJA SANITARNAPOLICJA PRZECIWPOŻAROWAPOLICJA HANDLOWA POLICJA OCHRONY ŚRODOWISKAPOLICJA WETERYNARYJNAPOLICJA PRZEMYSŁOWA - DOZÓR TECHNICZNY

13 ŚRODKI STOSOWANE PRZEZ ORGANY POLICYJNE A. KARY PIENIĘŻNE B. COFNIĘCIE PRZYZNANYCH UPRAWNIEŃ C. UTRATA OKREŚLONYCH KORZYŚCI

14 POLICJA SANITARNA Sprawuje nadzór nad warunkami: - higieny pracy w zakładach pracy; - higieny środowiska; - higieny radiacyjnej; - higieny procesów nauczania i wychowania; - higieny wypoczynku i rekreacji; - zdrowotnymi żywności, żywienia, przedmiotów użytku; - higieniczno-sanitarnymi. w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

15 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Kielcach z dnia 8 maja 2014 r. II SA/Ke 255/14 Państwowa Inspekcja Sanitarna jest nie tylko uprawniona, ale wręcz zobowiązana do ochrony życia i zdrowia obywateli i może stosować środki przewidziane prawem, niejednokrotnie bardzo uciążliwe dla adresatów takich decyzji. Takie działanie organów prawie zawsze będzie wiązać się z wkroczeniem w autonomię i w sferę wolności jednostki, w tym także swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

16 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 15 lipca 2005 r. IV SA/Wa 222/05 Art. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wskazuje, że wykonywanie zadań określonych w pkt 1 polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej. Używając określenia w art. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej "w szczególności" ustawodawca wskazał, że wymienione czynności z zakresu zapobiegawczego nadzoru nie stanowią zamkniętego katalogu spraw. Nie oznacza to jednak, że przepis ten może być interpretowany w sposób dowolny.

17 ORGANIZACJA MINISTER ZDROWIA GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY CENTRALNY ORGAN ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY STATUT W DRODZE ROZPORZĄ DZENIA STATUT W DRODZE ROZPORZĄ DZENIA PREMIER WNIOSEK POWOŁANIEPOWOŁANIE NADZÓRNADZÓR

18 Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej następujące organy: 1) Główny Inspektor Sanitarny; 2) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie; 3) państwowy powiatowy inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie; 4) państwowy graniczny inspektor sanitarny dla obszarów przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych.

19 UPRAWNIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ Państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo: 1) wstępu na terenie miast i wsi do: a) zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład, b) obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład, c) środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowej i powietrzne, d) obiektów będących w trakcie budowy; 2) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób; 3) żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych; 4) pobierania próbek do badań laboratoryjnych.

20 W RAZIE STWIERDZENIA NARUSZEŃ PAŃSTWOWY INSPEKTOR SANITARNY NAKAZUJE: Unieruchomienie zakładu pracy lub jego części; Zamknięcie obiektu użyteczności publicznej; Wyłączenie z eksploatacji środka transportu; Wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, kosmetyku, itp. Decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu

21 POLICJA PRZEMYSŁOWA – DOZÓR TECHNICZNY Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne w toku ich: - projektowania, - wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, - naprawy i modernizacji, - obrotu - eksploatacji.

22 urządzeniach techniczne - urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska wskutek: a) rozprężenia cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, b) wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu, c) rozprzestrzeniania się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.

23 JEDNOSTKI DOZORU TECHNICZNEGO MINISTER DS. GOSPODARKI PREZES URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO PO WO ŁUJ E DYREKTOR ODZIAŁU UDT ODDZIAŁ UDT POW OŁAN IE STATUTSTATUT PAŃSTWOWA OSOBA PRAWNA

24 UPRAWNIENIA KONTROLNE I NADZORCZE Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym, z mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaje decyzję o wstrzymaniu eksploatacji urządzenia, stosuje się odpowiednio w razie stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

25 Uprawnienia inspektora Inspektor jest uprawniony do: 1) wstępu za okazaniem upoważnienia i legitymacji służbowej, o których mowa w art. 24 ust. 1, bez potrzeby uzyskiwania przepustki, do pomieszczeń i obiektów, w których znajdują się urządzenia techniczne; 2) swobodnego poruszania się w tych pomieszczeniach i obiektach, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej; 3) dostępu do urządzeń technicznych; 4) żądania od przedsiębiorcy udzielania niezbędnych informacji i przedstawienia koniecznych dokumentów oraz wyników badań; 5) przeprowadzania w wyznaczonych terminach badań, prób i pomiarów oraz innych czynności potrzebnych do ustalenia stanu urządzenia technicznego, prawidłowości jego eksploatacji, naprawy lub modernizacji, a także prawidłowości wykonania określonych materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego; 6) wydawania zaleceń technicznych.

26 POLICJA HANDLOWA – INSPEKCJA HANDLOWA wyspecjalizowany organ kontroli powołany do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Zadania inspekcji – art. 3 Uih Inspekcja współdziała z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów.

27 ORGANIZACJA INSPEKCJI HANDLOWEJ Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej,


Pobierz ppt "SSA III PGP 2014/2015. Zadania (funkcje) administracji gospodarczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google