Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Piotr Janczewski 1 Nadzór i kontrola warunków pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Piotr Janczewski 1 Nadzór i kontrola warunków pracy."— Zapis prezentacji:

1 mgr Piotr Janczewski 1 Nadzór i kontrola warunków pracy

2 mgr Piotr Janczewski2 System ochrony pracy w Polsce SYSTEM OCHRONY PRACY W POLSCE PARLAMENT RADA MINISTRÓW RADA MINISTRÓW WOJEWÓDZCY INSPEKTORZY SANITARNI WOJEWÓDZCY INSPEKTORZY SANITARNI PIP WYŻSZY URZĄD GÓRNICTWA WYŻSZY URZĄD GÓRNICTWA MINISTERSTWO ZDROWI MINISTERSTWO ZDROWI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY INNE MINISTERSTWA INNE MINISTERSTWA GUS INSTYTUT MEDYCYNY PRACY INSTYTUT MEDYCYNY PRACY GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY UDT CIOP- PIB ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH INNE INSTYTUTY NAUKOWO BADAWCZE INNE INSTYTUTY NAUKOWO BADAWCZE RADA OCHRONY PRACY RADA OCHRONY PRACY INSPEKTORATY DOZORU TECHNICZNEGO INSPEKTORATY DOZORU TECHNICZNEGO INNE SŁUŻBY INSPEKCJI INNE SŁUŻBY INSPEKCJI ORGANIZACJE PRACODAWCÓW ORGANIZACJE PRACODAWCÓW PONADZAKŁADOWE ORGANIZACJE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PONADZAKŁADOWE ORGANIZACJE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻBY BHP KOMISJA BHP ZAKŁADOWE ORGANIZACJE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻBA MEDYCYNY PRACY SIP ZAKŁAD PRACY (PRACODAWCY)

3 mgr Piotr Janczewski3 Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Pracy działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 1981 roku o Państwowej Inspekcji Pracy. Podlega Sejmowi RP, a nadzór nad nią sprawuje Rada Ochrony Pracy powołana przez Marszałka Sejmu. Państwową Inspekcję Pracy tworzą: Główny Inspektorat Pracy; 16 okręgowych inspektoratów pracy oraz inspektorzy pracy działający w ramach terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy. PIP jest powołana do kontroli i nadzoru przestrzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bhp, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, ochrony pracy kobiet, młodocianych i osób niepełnosprawnych oraz inicjowania przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym.

4 mgr Piotr Janczewski4 Główny Inspektor Sanitarny Główny Inspektorat Sanitarny, jako centralny urząd administracji rządowej, funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2000 r. Utworzony został w wyniku reformy administracji publicznej. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) stanowi on aparat pomocniczy dla kierującego Państwową Inspekcją Sanitarną Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektorat Sanitarny działa na podstawie nadanego mu w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30 grudnia 1999 r. statutu. Zgodnie z przepisami statutu w skład Głównego Inspektoratu Sanitarnego wchodzą: Departament Przeciwepidemiczny i Oświaty Zdrowotnej Departament Przeciwepidemiczny i Oświaty Zdrowotnej Departament Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Departament Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Departament Higieny Środowiska Departament Higieny Środowiska Departament Organizacyjno-Prawny Departament Organizacyjno-Prawny Departament Ekonomiczno-Administracyjny Departament Ekonomiczno-Administracyjny

5 mgr Piotr Janczewski5 Urząd Dozoru Technicznego Dozór techniczny to działalność zmierzająca do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska. Urząd Dozoru Technicznego jest państwową placówką realizującą zadania związane z wykonywaniem dozoru technicznego w zakresie ustalonym w ustawie o dozorze technicznym i aktach wykonawczych do tej ustawy.

6 mgr Piotr Janczewski6 Społeczna Inspekcja Pracy USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) Dz.U.83.35.163 UCHWAŁA RADY PAŃSTWA z dnia 6 lipca 1983 r. w sprawie wytycznych do działalności społecznych inspektorów pracy. M.P.83.23.128

7 mgr Piotr Janczewski7 Społeczna Inspekcja Pracy Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.

8 mgr Piotr Janczewski8 Społeczna Inspekcja Pracy Społeczną inspekcję pracy w zakładzie pracy tworzą: zakładowy społeczny inspektor pracy - dla całego zakładu pracy, oddziałowi (wydziałowi) społeczni inspektorzy pracy - dla poszczególnych oddziałów (wydziałów), grupowi społeczni inspektorzy pracy - dla komórek organizacyjnych oddziałów (wydziałów).

9 mgr Piotr Janczewski9 Społeczna Inspekcja Pracy Społeczni inspektorzy pracy mają prawo: kontrolować stan budynkówmaszyn, urządzeń kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, uczestniczyć w kontroli ochrony środowiska naturalnego uczestniczyć w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy,

10 mgr Piotr Janczewski10 Społeczna Inspekcja Pracy brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych, przeglądów warunków pracy, uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy, opiniować projekty planów poprawy warunków opiniować projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolować realizację tych planów, podejmować działaniaaktywnego udziału pracowników podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, inne zadania wykonywać inne zadania określone w ustawie i w przepisach szczególnych.

11 mgr Piotr Janczewski11 Uprawnienia i zasady postępowania społecznych inspektorów pracy. Społeczny inspektor pracy ma prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy. Społeczny inspektor pracy ma prawo żądać od kierownika zakładu pracy oraz oddziału (wydziału) i od pracowników informacji oraz okazania dokumentów w sprawach wchodzących w zakres jego działania. Wykonywania czynności, o których mowa wyżej, następuje z zachowaniem przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.

12 mgr Piotr Janczewski12 Uprawnienia i zasady postępowania społecznych inspektorów pracy. W razie stwierdzenia, że nie są przestrzegane przepisy, społeczny inspektor pracy informuje o tym kierownika zakładu pracy oraz oddziału (wydziału), czyniąc jednocześnie stosowny zapis w księgach kontroli. Kierownik zakładu pracy oraz oddziału (wydziału) podejmuje decyzję w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i informuje o tym społecznego inspektora pracy.

13 mgr Piotr Janczewski13 Uprawnienia i zasady postępowania społecznych inspektorów pracy. SIP

14 mgr Piotr Janczewski14 Uprawnienia i zasady postępowania społecznych inspektorów pracy. W razie stwierdzenia naruszenia przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, społeczny inspektor pracy zwraca uwagę pracownikowi na obowiązek przestrzegania tych przepisów i zasad. czasowe odsunięcie pracownika od tej pracy W przypadku gdy zachowanie pracownika na stanowisku pracy wskazuje na niedostateczną znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nieumiejętność wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie lub innych pracowników, społeczny inspektor pracy zwraca się do kierownika właściwej komórki organizacyjnej o czasowe odsunięcie pracownika od tej pracy i zapoznaje go z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

15 mgr Piotr Janczewski15 Uprawnienia i zasady postępowania społecznych inspektorów pracy. Na podstawie ustaleń własnych, oddziałowego (wydziałowego) lub grupowego społecznego inspektora pracy zakładowy społeczny inspektor pracy wydaje kierownikowi zakładu pracy, w formie pisemnej, zalecenie usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień. Kierownik zakładu pracy może wnieść sprzeciw od zalecenia zakładowego społecznego inspektora pracy do właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Sprzeciw od zalecenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zalecenia, W razie wniesienia sprzeciwu, inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy wydaje decyzję lub podejmuje inne środki prawne przewidziane w przepisach o Państwowej Inspekcji Pracy.

16 mgr Piotr Janczewski16 Współpraca z PIP Państwowa Inspekcja Pracy udziela pomocy społecznej inspekcji pracy w realizacji jej zadań, w szczególności przez poradnictwo prawne, specjalistyczną prasę oraz szkolenie. Inspektorzy pracy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzają kontrole wykonania zaleceń i uwag społecznych inspektorów pracy.

17 mgr Piotr Janczewski17 Współpraca z PIP Na umotywowany wniosek zakładowego społecznego inspektora pracy, uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi, dotyczący spraw zagrożenia zdrowia i życia pracowników, inspektorzy pracy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzają kontrole oraz wszczynają postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

18 mgr Piotr Janczewski18 Współpraca z PIS i UDT obowiązane są udzielać społecznej inspekcji pracy pomocy w wykonywaniu jej zadań. Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego oraz inne organy nadzoru i kontroli warunków pracy obowiązane są udzielać społecznej inspekcji pracy pomocy w wykonywaniu jej zadań.

19 mgr Piotr Janczewski19 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o społecznej inspekcji pracy. Art. 22. 1. Kto działając w imieniu zakładu pracy narusza przepisy niniejszej ustawy, a w szczególności uniemożliwia działalność społecznego inspektora pracy, podlega karze grzywny do 2.500 zł. 2. Tej samej karze podlega, kto nie wykonuje zalecenia zakładowego społecznego inspektora pracy.

20 mgr Piotr Janczewski20 KONIEC Opracował: mgr Piotr Janczewski janczewskip@wp.pl


Pobierz ppt "Mgr Piotr Janczewski 1 Nadzór i kontrola warunków pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google