Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uprawnienia MOZPO NSZZ „Solidarność” w Olsztynie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uprawnienia MOZPO NSZZ „Solidarność” w Olsztynie"— Zapis prezentacji:

1 Uprawnienia MOZPO NSZZ „Solidarność” w Olsztynie
Kompetencje Przewodniczących Kół Olsztyn, czerwiec 2014r.

2 PRAWO WEWNĄTRZZWIĄZKOWE 1. Podstawowe wiadomości o NSZZ „Solidarność”
Najważniejszym dokumentem Związku jest Statut NSZZ „Solidarność”. Zawiera informacje o celach i zadaniach Związku, strukturze organizacyjnej, władzach Związku, zasadach ich powoływania, prawach i obowiązkach członków Związku, zasadach dotyczących organizacji akcji strajkowych, źródłach finansowania działalności Związku, zasadach uchwalania i zmian Statutu. Związek zrzesza pracowników zatrudnionych na podstawie różnych umów o pracę. Członkami Związku mogą być bezrobotni, emeryci i renciści oraz osoby odbywające zastępczą służbę wojskową. Celem Związku jest obrona praw, godności i interesów pracowniczych jego członków. Członkowie Związku zrzeszają się na zasadzie terytorialno-branżowej. Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest organizacja zakładowa zrzeszająca pracowników zatrudnionych w danym zakładzie pracy bez względu na zawód. Podstawową jednostką terytorialną Związku jest region.

3 PRAWO WEWNĄTRZZWIĄZKOWE 1. Podstawowe wiadomości o NSZZ „Solidarność”
Struktura organizacyjna Związku Struktury terytorialne Struktury branżowe Krajowy Sekretariat* Krajowa Sekcja* NSZZ „Solidarność” * KRAJ Regionalny Sekretariat Regionalna Sekcja Region* REGION Zakładowa/Międzyzakładowa* Organizacja Związkowa Zakładowa/Międzyzakładowa* Organizacja Związkowa ZAKŁAD/y *Jednostki organizacyjne Związku posiadające osobowość prawną

4 PRAWO WEWNĄTRZZWIĄZKOWE 1. Podstawowe wiadomości o NSZZ „Solidarność”
Pojęcie „osobowość prawna” oznacza, że jednostka organizacyjna wyposażona jest w zdolności prawne, takie jak: rozwijanie działalności mającej na celu interes określonej grupy społecznej, występowanie jako strona w sądzie, posiadanie własnego konta w banku, nabywanie i zbywanie praw i obowiązków.

5 PRAWO WEWNĄTRZZWIĄZKOWE 1. Podstawowe wiadomości o NSZZ „Solidarność”
Władze Związku Wszystkie władze Związku pochodzą z wyboru. Ich kadencja trwa 4 lata. Podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów w Związku stanowią: Statut NSZZ „Solidarność”, Ordynacja wyborcza oraz uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów i Komisji Krajowej dotyczące prawa wewnątrzzwiązkowego.

6 PRAWO WEWNĄTRZZWIĄZKOWE 1. Podstawowe wiadomości o NSZZ „Solidarność”
Struktura władz Związku Władze stanowiące Władze wykonawcze Władze kontrolne KRAJ Krajowy Zjazd Delegatów Komisja Krajowa Krajowa Komisja Rewizyjna Regionalna Komisja Rewizyjna REGION Walne Zebranie Delegatów Regionu Zarząd Regionu ZAKŁAD/y PRACY Zakładowe/Między…. Zebranie Członków/Delegatów Komisja Zakładowa /Międzyzakładowa Zakładowa /Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna

7 PRAWO WEWNĄTRZZWIĄZKOWE 1. Podstawowe wiadomości o NSZZ „Solidarność”
Schemat organizacyjny MOZPO NSZZ „Solidarność” w Olsztynie w kadencji Koło Podstawa prawna tworzenia koła § 19 ust. 7Statutu NSZZ „S” Koło Koło Koło Delegat Delegat Delegat Delegat WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW MOZPO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W OLSZTYNIE Kompetencje określone w § Statutu NSZZ „S” WŁADZA STANOWIĄCA Międzyzakładowa Komisja Oświaty (MKO=Zarząd) Kompetencje określone w § 41 Statutu NSZZ „S” Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna (MKR) Kompetencje określone w § 44 Statutu NSZZ „S” Władza wykonawcza Władza kontrolna Prezydium MKO Kompetencje określone w § 42 Statutu NSZZ „S”

8 PRAWO WEWNĄTRZZWIĄZKOWE 2
PRAWO WEWNĄTRZZWIĄZKOWE 2. Uprawnienia MOZPO NSZZ „Solidarność” – podstawy prawne funkcjonowania zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej – na podstawie art ustawy o związkach zawodowych Podstawę prawną funkcjonowania komisji zakładowej (międzyzakładowej) stanowi Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 167) – dalej uozz oraz Statut NSZZ „Solidarność”. Zgodnie z Art. 251 ust.1. uozz, uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących pracownikami u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji.

9 PRAWO WEWNĄTRZZWIĄZKOWE 2
PRAWO WEWNĄTRZZWIĄZKOWE 2. Uprawnienia MOZPO NSZZ „Solidarność” – podstawy prawne funkcjonowania zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej – na podstawie art ustawy o związkach zawodowych Statut NSZZ „Solidarność” w § 19 ust. 4 definiuje pojęcie międzyzakładowej organizacji związkowej („§ 19 ust. 4: Organizacją międzyzakładową jest organizacja, która zrzesza osoby, o których mowa w ust. 3, i swoim zasięgiem działania obejmuje co najmniej dwóch pracodawców”. § 19 ust. 3: Organizacją zakładową, z uwzględnieniem postanowień ust.6, jest jednostka organizacyjna Związku zrzeszająca pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy, bez względu na wykonywany przez nich zawód oraz osoby nie pozostające w stosunku zatrudnienia, a będące członkami tej organizacji zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale II) natomiast § 17 nadaje osobowość prawną organizacji międzyzakładowej, którą nabywa wraz ze wszystkimi uprawnieniami z chwilą rejestracji przez właściwy Zarząd Regionu.

10 PRAWO WEWNĄTRZZWIĄZKOWE 2
PRAWO WEWNĄTRZZWIĄZKOWE 2. Uprawnienia MOZPO NSZZ „Solidarność” – podstawy prawne funkcjonowania zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej – na podstawie art ustawy o związkach zawodowych W art. 34 ust.1. uozz czytamy, że art. 251–331 ustawy stosuje się do międzyzakładowej organizacji związkowej obejmującej swoim działaniem pracodawcę, co oznacza, że takie same uprawnienia przysługują zarówno organizacji zakładowej jak i międzyzakładowej.

11 Władze MOZPO: - Walne Zebranie Delegatów (WZD)
PRAWO WEWNĄTRZZWIĄZKOWE 2. Uprawnienia MOZPO NSZZ „Solidarność” – podstawy prawne funkcjonowania zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej – na podstawie art ustawy o związkach zawodowych Władze MOZPO: - Walne Zebranie Delegatów (WZD) - Międzyzakładowa Komisja Oświaty (MKO) - Prezydium MKO - Międzyzakładowa Komisja Rewizyjna (MKR) są upoważnione do wydawania aktów prawnych (§ Statutu NSZZ „Solidarność”) takich jak: 1) uchwały i decyzje, jako akty o charakterze wiążącym, 2) stanowiska, opinie, apele i inne dokumenty o podobnym charakterze, jako oświadczenia wyrażające pogląd danej władzy jednostki organizacyjnej Związku w określonej sprawie.

12 PRAWO WEWNĄTRZZWIĄZKOWE 2
PRAWO WEWNĄTRZZWIĄZKOWE 2. Uprawnienia MOZPO NSZZ „Solidarność” – podstawy prawne funkcjonowania zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej – na podstawie art ustawy o związkach zawodowych Zgodnie z art. 26 i art. 27 ust.1 uozz do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności: 1) zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy; 2) zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników; 3) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 4) kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy; 5) zajmowanie się warunkami życia emerytów i rencistów; 6) uzgadnianie z pracodawcą regulaminu zfśs (zasad wykorzystania zfśs w tym podział środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności); 7) uzgadnianie z pracodawcą przyznawania pracownikom świadczeń indywidualnych zfśs; 8) uzgadnianie z pracodawca regulaminów nagród i premiowania oraz zasad podziału środków na wynagrodzenia pracowników samorządowych.

13 Uprawnienia MOZPO NSZZ „Solidarność” wynikające z przepisów prawa:
PRAWO WEWNĄTRZZWIĄZKOWE 2. Uprawnienia MOZPO NSZZ „Solidarność” – podstawy prawne funkcjonowania zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej – na podstawie art ustawy o związkach zawodowych Uprawnienia MOZPO NSZZ „Solidarność” wynikające z przepisów prawa: 1) opiniowanie lub uzgadnianie projektów aktów prawnych dotyczących branży oświatowej na podstawie upoważnienia Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność” tzw. prawo miejscowe uchwały i zarządzenia jst (§ 41 ust. 3 pkt 5 Statutu NSZZ „Solidarność”, art.. 19 uozz) 2) udział przedstawiciela organizacji związkowej w komisji wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły (art. 36a ust. 6 pkt 3 lit. c uoso), 3) przedstawiciel organizacji związkowej może uczestniczyć przy zapoznawaniu nauczyciela z projektem oceny pracy (Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2012r., poz. 1538)), 4) udział przedstawiciela organizacji związkowej w pracach zespołu powoływanego przez KO oceniającego odwołanie nauczyciela od oceny pracy (Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2012r., poz. 1538)), 5) udział pełnomocnika nauczyciela i obrońcy związkowego w postępowaniu dyscyplinarnym (Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 1998r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 1998r., Nr 15, poz. 64)).

14 PRAWO WEWNĄTRZZWIĄZKOWE 2
PRAWO WEWNĄTRZZWIĄZKOWE 2. Uprawnienia MOZPO NSZZ „Solidarność” – podstawy prawne funkcjonowania zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej – na podstawie art ustawy o związkach zawodowych Inne uprawnienia MOZPO NSZZ „Solidarność” w zakresie współdziałania z pracodawcami: 1) obrona godności i praw oraz wyrażania opinii dotyczących zbiorowych i indywidualnych interesów członków (art. 4 i 26 uozz), w szczególności: - w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy dotyczących zamiaru wypowiedzenia stosunku pracy, zmian warunków pracy i płacy (art. 20 ust. 5a KN, art. 38 K.p., art. 52 § 3 - dyscyplinarka), - wobec nałożonej na pracownika kary porządkowej (art. 108 i 112 § 1 K.p.) dyscyplinarnej (Rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1998r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego: Dz. U. Nr 15 poz. 64), - ws. występowania z wnioskiem do pracodawcy o uznanie kary porządkowej za niebyłą przed upływem 1 roku nienagannej pracy (art. 113 §1 K.p.), 2) negocjowanie i uzgadnianie regulaminu wynagradzania i premiowania pracowników administracji i obsługi (art. 27 ust. 3 uozz),

15 PRAWO WEWNĄTRZZWIĄZKOWE 2
PRAWO WEWNĄTRZZWIĄZKOWE 2. Uprawnienia MOZPO NSZZ „Solidarność” – podstawy prawne funkcjonowania zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej – na podstawie art ustawy o związkach zawodowych Zgodnie z art. 28 uozz pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania.

16 Obowiązki MOZPO wobec pracodawców:
PRAWO WEWNĄTRZZWIĄZKOWE 2. Uprawnienia MOZPO NSZZ „Solidarność” – podstawy prawne funkcjonowania zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej – na podstawie art ustawy o związkach zawodowych Obowiązki MOZPO wobec pracodawców: 1. Przedstawia pracodawcy co kwartał – według stanu na ostatni dzień kwartału – w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po tym kwartale, informację o łącznej liczbie członków tej organizacji, w tym o liczbie członków w danym zakładzie pracy (podstawa prawna : art. 251 ust. 1 i 2 uozz). 2. Zawiadamia pisemnie o osobach, których stosunek pracy podlega szczególnej ochronie (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu (Dz. U. Nr 108, poz z 2003r.) art. 32 ust. 1, 2, 3, art. 34 oraz art. 342 ust. 1 pkt 1 uozz). 3. Składa wniosek o oddelegowanie do działalności związkowej pracownika lub pracowników członków MKO (podstawa prawna: art.. 31 uozz)

17 PRZEPISY PRAWA FUNKCJONUJĄCE w OŚWIACIE (wybór pod kątem kompetencji związku zawodowego)
1. Ustawy: - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191) - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz z późn. zm.) - Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r.  poz. 592 z późn. zm.) - Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 167) - Ustawa z dnia 24 czerwca 1983r. o społecznej inspekcji pracy (Dz. U. z 1983r. Nr 35, poz. 163) - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Uwaga! Obowiązujące są również rozporządzenia wydane na podstawie w/w ustaw.

18 PRZEPISY PRAWA FUNKCJONUJĄCE w OŚWIACIE (wybór pod kątem kompetencji związku zawodowego)
2. Prawo miejscowe uchwalane przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) (podstawa prawna: art. 19 uozz, § 41 ust. 3 pkt. 5 Statutu NSZZ „Solidarność”) Art. 19 uozz 1.1) Organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych”, ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Nie dotyczy to założeń projektu budżetu państwa oraz projektu ustawy budżetowej, których opiniowanie regulują odrębne przepisy. 2.3) Organy władzy i administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego kierują założenia albo projekty aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, do odpowiednich władz statutowych związku, określając termin przedstawienia opinii nie krótszy jednak niż 30 dni. Termin ten może zostać skrócony do 21 dni ze względu na ważny interes publiczny. Skrócenie terminu wymaga szczególnego uzasadnienia. Bieg terminu na przedstawienie opinii liczy się od dnia na-stępującego po dniu doręczenia założeń albo projektu wraz z pismem określają-cym termin przedstawienia opinii. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia. 21.4) Założenia albo projekty aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, organy władzy i administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego przekazu-ją również na odpowiedni adres elektroniczny wskazany przez właściwy organ statutowy związku, nie później niż w dniu ich doręczenia na piśmie.

19 § 41 ust. 3 pkt. 5 Statutu NSZZ „Solidarność”
PRZEPISY PRAWA FUNKCJONUJĄCE w OŚWIACIE (wybór pod kątem kompetencji związku zawodowego) 3.5) W razie odrzucenia w całości lub w części stanowiska związku, właściwy organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego informuje o tym związek na piśmie, podając uzasadnienie swojego stanowiska. W razie rozbieżności stanowisk związek może przedstawić swoją opinię na posiedzeniu właściwej komisji sejmowej, senackiej lub samorządu terytorialnego. 4. Związkom zawodowym przysługuje prawo wyrażania publicznie opinii na temat założeń lub projektów, o których mowa w ust. 1, w środkach masowego przekazu, w tym także w radio i telewizji. § 41 ust. 3 pkt. 5 Statutu NSZZ „Solidarność” „Władza wykonawcza branżowej lub podstawowej jednostki organizacyjnej, z upoważnienia nadrzędnych władz Związku opiniuje lub uzgadnia projekty aktów prawnych dotyczące danej branży lub zakładu pracy”.

20 Uchwały wymagające uzgodnienia ze związkami zawodowymi:
PRZEPISY PRAWA FUNKCJONUJĄCE w OŚWIACIE (wybór pod kątem kompetencji związku zawodowego) Uchwały wymagające uzgodnienia ze związkami zawodowymi: uchwała Nr …. Rady Miasta/Gminy/Powiatu z dnia ……….w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (podstawa prawna: art. 30 ust. 6 i 6a KN, § 41 ust. 3 pkt 5 Statutu NSZZ „Solidarność”)

21 PRZEPISY PRAWA FUNKCJONUJĄCE w OŚWIACIE (wybór pod kątem kompetencji związku zawodowego)
b) uchwała Nr …. Rady Miasta/Gminy/Powiatu z dnia …..w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród prezydenta/burmistrza/wójta/starosty i dyrektora szkoły nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez ………. (podstawa prawna: art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 KN) c) uchwała Nr …. Rady Miasta/Gminy/Powiatu z dnia …… w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla których organem prowadzącym jest …….. (podstawa prawna: art. 30 ust. 6 pkt 3, art. 49 ust. 2 KN)

22 PRZEPISY PRAWA FUNKCJONUJĄCE w OŚWIACIE (wybór pod kątem kompetencji związku zawodowego)
Uchwały i zarządzenia wymagające opiniowania przez związki zawodowe: a) uchwała Nr …. Rady Miasta/Gminy/Powiatu z dnia ……w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego (podstawa prawna: art. 42 ust. 7 pkt 1 KN, art. 19 uozz, § 41 ust. 3 pkt. 5 Statutu NSZZ „Solidarność”) b) uchwała Nr …. Rady Miasta/Gminy/Powiatu z dnia ……w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez …… (podstawa prawna: art. 42 ust. 7 pkt 2 KN, art. 19 uozz, § 41 ust. 3 pkt. 5 Statutu NSZZ „Solidarność”)

23 PRZEPISY PRAWA FUNKCJONUJĄCE w OŚWIACIE (wybór pod kątem kompetencji związku zawodowego)
c) uchwała Nr …. Rady Miasta/Gminy/Powiatu z dnia …w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta/Gminy/Powiatu ... (pedagog, psycholog, logopeda, doradca, zawodowy) (podstawa prawna: art. 42 ust. 7 pkt 3 KN, art. 19 uozz, § 41 ust. 3 pkt. 5 Statutu NSZZ „Solidarność”) d) uchwała Nr …. Rady Miasta/Gminy/Powiatu z dnia …w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

24 PRZEPISY PRAWA FUNKCJONUJĄCE w OŚWIACIE (wybór pod kątem kompetencji związku zawodowego)
e) uchwała Nr …. Rady Miasta/Gminy/Powiatu z dnia …w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizacje bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wprowadzonych przez ……………. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 5c pkt 1 uoso, art. 19 uozz, § 41 ust. 3 pkt. 5 Statutu NSZZ „Solidarność”) f) uchwała Nr …. Rady Miasta/Gminy/Powiatu z dnia … w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej/Gimnazjum w………. (podstawa prawna: art. 58 ust. 1 uoso, art. 19 uozz, § 41 ust. 3 pkt. 5 Statutu NSZZ „Solidarność”)

25 PRZEPISY PRAWA FUNKCJONUJĄCE w OŚWIACIE (wybór pod kątem kompetencji związku zawodowego)
g) uchwała Nr …. Rady Miasta/Gminy/Powiatu z dnia …w sprawie ustalenia granic obwodów szkół podstawowych/gimnazjów/szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez ………. (podstawa prawna: art. 17 ust. 4 uoso, art. 19 uozz, § 41 ust. 3 pkt. 5 Statutu NSZZ „Solidarność”) h) uchwała Nr …. Rady Miasta/Gminy/Powiatu z dnia …w sprawie ustalenia opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez …… oraz upoważnienia ich dyrektorów do wydawania decyzji administracyjnych (podstawa prawna: art. 5 ust. 5a i 7 uoso, § 66 ust. 4 Rozporządzenia MENiS z dnia 7 marca 2005r w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach; art. 19 uozz, § 41 ust. 3 pkt. 5 Statutu NSZZ „Solidarność”)

26 PRZEPISY PRAWA FUNKCJONUJĄCE W OŚWIACIE (wybór pod kątem kompetencji związku zawodowego)
i) uchwała Nr …. Rady Miasta/Gminy/Powiatu z dnia …w sprawie zamiaru likwidacji (likwidacji) szkoły ………. w ……… (podstawa prawna: art. 5 ust. 5, 5a i 7, art. 5c pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 i 2 uoso, art. 19 uozz, § 41 ust. 3 pkt. 5 Statutu NSZZ „Solidarność”) j) uchwała Nr …. Rady Miasta/Gminy/Powiatu z dnia ……w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną przysługującą nauczycielom oraz nauczycielom, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez …………. (podstawa prawna: art. 72 ust 1 i 4 w związku z art. 91d KN, art. 19 uozz, § 41 ust. 3 pkt. 5 Statutu NSZZ „Solidarność”)

27 PRZEPISY PRAWA FUNKCJONUJĄCE w OŚWIACIE (wybór pod kątem kompetencji związku zawodowego)
k) uchwała Nr …. Rady Miasta/Gminy/Powiatu z dnia ……w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez ………. na rok …. oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. UWAGA: w tej sprawie niektóre jst wydają ZARZĄDZENIE prezydenta/ burmistrza/ wójta/starosty (podstawa prawna: art. 70a ust. 2a KN, 19 uozz, § 41 ust. 3 pkt. 5 Statutu NSZZ „Solidarność”)

28 PRZEPISY PRAWA FUNKCJONUJĄCE w OŚWIACIE (wybór pod kątem kompetencji związku zawodowego)
3. Wewnątrzszkolne akty prawne Wymagające uzgodnienia ze związkiem zawodowym: a) Regulamin pracy (podstawa prawna art K.p., art. 30 uozz) b) Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (preliminarz wydatków, przyznawanie indywidualnych świadczeń) (podstawa prawna art. 27 uozz, art. 8 uozfśs) c) Regulamin wynagradzania i premiowania pracowników samorządowych (uzgadnia MOZPO) (podstawa prawna art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych – (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz z późn. zm)., art. 772 K.p. i art. 30 ust. 3,4 i 5 uozz) d) Plan urlopów (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych w związku z art. 163 § 11 K.p.)

29 JST zobowiązana jest przekazywać MOZPO:
PRZEPISY PRAWA FUNKCJONUJĄCE W OŚWIACIE (wybór pod kątem działania związku zawodowego) JST zobowiązana jest przekazywać MOZPO: - sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego (podstawa prawna art. 30a ust. 5 KN)

30 Kompetencje Kół określa MKO (uchwała lub regulamin)
KOMPETENCJE KOŁA ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO JAKO CZŁONKA UPOWAŻNIONEGO DO DZIAŁANIA W IMIENIU MKO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W OLSZTYNIE (wybrane zagadnienia) Koło NSZZ „Solidarność” w szkole/placówce tworzone jest przez MOZPO NSZZ „Solidarność” w Olsztynie na podstawie § 19 ust. 7 Statutu NSZZ „Solidarność” oraz § 6 Regulaminu MOZPO NSZZ „Solidarność” w Olsztynie. Kompetencje Kół określa MKO (uchwała lub regulamin) Przewodniczący Koła zobowiązany jest do realizacji zadań wynikających z UPOWAŻNIENIA oraz innych spraw z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego.

31 MOZPO NSZZ „Solidarność” w Olsztynie
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty w Olsztynie – O l s z t y n u l. G ł o w a c k i e g o t e l / f a x w w w. s o l i d a r n o s c. o l s z t y n. p l o s w i a t s o l i d a r n o s c. o l s z t y n. p l Olsztyn, r. UPOWAŻNIENIE Międzyzakładowa Komisja Oświaty NSZZ „Solidarność” w Olsztynie upoważnia w kadencji Przewodniczących Kół NSZZ „Solidarność” skupionych w MOZPO NSZZ „Solidarność” w Olsztynie, do: 1) zajmowania stanowiska wobec dyrektora w sprawach dotyczących indywidualnych i zbiorowych interesów i praw pracowników, 2) obrony godności i praw oraz wyrażania opinii dotyczących zbiorowych i indywidualnych interesów członków Koła, z wyjątkiem zajmowania stanowiska: a) w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy dotyczących zamiaru wypowiedzenia stosunku pracy, zmian warunków pracy i płacy, b) wobec nałożonej na pracownika kary porządkowej i dyscyplinarnej, 3) sprawowania kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, prawa oświatowego, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 4) organizowania wyborów Społecznego Inspektora Pracy, 5) negocjowania i uzgadniania wewnątrzszkolnych aktów prawnych tj.: regulaminu pracy i zfśs po wcześniejszej konsultacji z MOZPO NSZZ „Solidarność” z wyjątkiem regulaminu wynagradzania i premiowania pracowników administracji i obsługi, 6) ustalania zasad wykorzystania zfśs, w tym podziału środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności oraz uczestniczenie w przyznawaniu indywidualnych świadczeń z zfśs uprawnionym, 7) zajmowania stanowiska w sprawie zatrudnienia, awansowania, premiowania, nagradzania pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy i prawa oświatowego, 8) zajmowania stanowiska w sprawie ustalania planu urlopów pracowników obsługi i administracji, 9) opiniowania wniosków dotyczących członków Koła o przyznanie odznaczeń, medali, nagród, 10) występowania do dyrektora z wnioskami o przyznanie pracownikom nagród i odznaczeń, a także zapomóg losowych i zdrowotnych, 11) sporządzania projektu opinii o pracy dyrektora z obowiązkiem przekazania jej do MOZPO NSZZ „Solidarność”, 12) występowania w obronie praw pracowniczych pracownika niezrzeszonego, jeżeli pracownik zwrócił się w tej sprawie pisemnie do przewodniczącego Koła i otrzymał zgodę Koła na obronę. Przewodnicząca MOZPO NSZZ „Solidarność” w Olsztynie Bożena Kowalska

32 Olsztyn, 14.05.2014r. UPOWAŻNIENIE
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty w Olsztynie – O l s z t y n u l. G ł o w a c k i e g o t e l / f a x w w w. s o l i d a r n o s c. o l s z t y n. p l o s w i a t s o l i d a r n o s c. o l s z t y n. p l Olsztyn, r. UPOWAŻNIENIE Międzyzakładowa Komisja Oświaty NSZZ „Solidarność” w Olsztynie upoważnia w kadencji Przewodniczących Kół NSZZ „Solidarność” skupionych w MOZPO NSZZ „Solidarność” w Olsztynie, do: 1) zajmowania stanowiska wobec dyrektora w sprawach dotyczących indywidualnych i zbiorowych interesów i praw pracowników (art. 26 uozz), Art. 26. uozz Do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności: 1) zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy; 2) zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników; 3) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 4) kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy; 5) zajmowanie się warunkami życia emerytów i rencistów.

33 2) obrony godności i praw oraz wyrażania opinii dotyczących zbiorowych i indywidualnych interesów członków Koła (art. 4 i 26 uozz), z wyjątkiem zajmowania stanowiska: Art. 4. uozz Związki zawodowe reprezentują pracowników i inne osoby, o których mowa w art. 2, a także bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, za-równo zbiorowych, jak i indywidualnych. Art. 26. uozz Do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności: 1) zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy; 2) zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników; 3) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 4) kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy; 5) zajmowanie się warunkami życia emerytów i rencistów.

34 a) w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy dotyczących zamiaru wypowiedzenia stosunku pracy, zmian warunków pracy i płacy (art. 20 ust. 5a KN, art. 38 K.p., art. 52 § 3 - dyscyplinarka), Art KN 5a. O zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 dyrektor szkoły zawiadamia reprezentującą nauczyciela zakładową (międzyzakładową) organizację związkową, która w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może zgłosić na piśmie dyrektorowi szkoły umotywowane zastrzeżenia. Art. 38. K.p. § 1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika za-kładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. § 2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia. § 3. (uchylony). § 4. (uchylony). § 5. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia. Art. 52. K.p. § 3. Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie rozwiązania umowy po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, którą zawiadamia o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy zakładowa organizacja związkowa wyraża swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni.

35 b) wobec nałożonej na pracownika kary porządkowej (art
b) wobec nałożonej na pracownika kary porządkowej (art. 108 i 112 § 1 Kp) dyscyplinarnej (Rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1998r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego: Dz. U. Nr 15 poz. 64), Art K.p. § 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować: 1) karę upomnienia, 2) karę nagany. § 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną. § 3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1–3. § 4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Art K.p. § 1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równo-znaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

36 3) sprawowania kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, prawa oświatowego, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 23 i 26 uozz) Art. 23. uozz 1. Związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczą, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Jeżeli w sprawach, o których mowa w ust. 1, zdaniem związku zawodowego po-stępowanie organu administracji państwowej i samorządu terytorialnego lub pracodawcy jest niezgodne z prawem lub narusza zasady sprawiedliwości, związek może wystąpić do właściwego organu z żądaniem spowodowania usunięcia we właściwym trybie stwierdzonej nieprawidłowości. Art. 26. uozz Do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności: 1) zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy; 2) zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników; 3) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 4) kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy; 5) zajmowanie się warunkami życia emerytów i rencistów.

37 4) organizowania wyborów Społecznego Inspektora Pracy (art
4) organizowania wyborów Społecznego Inspektora Pracy (art. 26 uozz i art. 6 ust. 6 uoSIP), Art. 26. uozz Do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności: 1) zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy; 2) zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników; 3) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 4) kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy; 5) zajmowanie się warunkami życia emerytów i rencistów. Art. 6. uosip 6. Wybory społecznych inspektorów pracy przeprowadzają zakładowe organizacje związkowe na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów wyborów.

38 5) negocjowania i uzgadniania wewnątrzszkolnych aktów prawnych tj
5) negocjowania i uzgadniania wewnątrzszkolnych aktów prawnych tj.: regulaminu pracy (art K.p., art. 30 ust. 3-5 uozz) i zfśs (art. 23, 27, 28 i 30 uozz, art. 8 uoZFŚS) po wcześniejszej konsultacji z MOZPO NSZZ „Solidarność” z wyjątkiem regulaminu wynagradzania i premiowania pracowników administracji i obsługi (art. 27 ust. 3 uozz), Art K.p. § 1. Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. § 2. W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala pracodawca. Art. 30. uozz 3. W sprawach dotyczących zbiorowych praw i interesów pracowników organizacje związkowe mogą tworzyć wspólną reprezentację związkową. 4. W sprawach wymagających zawarcia porozumienia lub uzgodnienia stanowiska z organizacjami związkowymi, organizacje te przedstawiają wspólnie uzgodnione stanowisko. Sposób ustalania i przedstawiania tego stanowiska przez każdo-razowo wyłanianą do tych spraw wspólną reprezentację związkową określa po-rozumienie zawarte przez organizacje związkowe. 5.13) Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, regulaminów nagród i premiowania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, planu urlopów lub regulaminu pracy, okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art. 135 § 2 i 3 Kodeksu pracy, wykazu prac, o którym mowa w art § 4 Kodek-su pracy lub indywidualnego rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 8 ust. 2–4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz oraz z 2013 r. poz. 567), organizacje związkowe albo organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art a Kodeksu pracy nie przed-stawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.

39 Art. 23. uozz 1. Związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczą, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Jeżeli w sprawach, o których mowa w ust. 1, zdaniem związku zawodowego po-stępowanie organu administracji państwowej i samorządu terytorialnego lub pracodawcy jest niezgodne z prawem lub narusza zasady sprawiedliwości, związek może wystąpić do właściwego organu z żądaniem spowodowania usunięcia we właściwym trybie stwierdzonej nieprawidłowości. Art. 27. uozz 1. Ustalanie zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podział środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności, ustala pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładową organizacją związkową. 2. Przyznawanie pracownikom świadczeń z funduszu, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. 3.11) Regulaminy nagród i premiowania są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową; dotyczy to również zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej. 4. (uchylony).12) Art. 28. uozz Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania.

40 Art. 30. uozz 1. W zakładzie pracy, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa, każda z nich broni praw i reprezentuje interesy swych członków. 2. Pracownik niezrzeszony w związku zawodowym ma prawo do obrony swoich praw na zasadach dotyczących pracowników będących członkami związku, jeżeli wybrana przez niego zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na obronę jego praw pracowniczych. 21. W indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową organizacją związkową, pracodawca jest obowiązany zwrócić się do tej organizacji o informację o pracownikach korzystających z jej obrony, zgodnie z przepisami ust. 1 i 2. Nieudzielenie tej informacji w ciągu 5 dni zwalnia pracodawcę od obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową w sprawach dotyczących tych pracowników. 3. W sprawach dotyczących zbiorowych praw i interesów pracowników organizacje związkowe mogą tworzyć wspólną reprezentację związkową. 4. W sprawach wymagających zawarcia porozumienia lub uzgodnienia stanowiska z organizacjami związkowymi, organizacje te przedstawiają wspólnie uzgodnione stanowisko. Sposób ustalania i przedstawiania tego stanowiska przez każdorazowo wyłanianą do tych spraw wspólną reprezentację związkową określa porozumienie zawarte przez organizacje związkowe. 5.13) Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, regulaminów nagród i premiowania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, planu urlopów lub regulaminu pracy, okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art. 135 § 2 i 3 Kodeksu pracy, wykazu prac, o którym mowa w art § 4 Kodek-su pracy lub indywidualnego rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 8 ust. 2–4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz oraz z 2013 r. poz. 567), organizacje związkowe albo organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art a Kodeksu pracy nie przed-stawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych. 6. (uchylony).14)

41 Art. 8. uozfśs 1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 2. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na po-szczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. 2a. (uchylony). 3. Związkom zawodowym przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot Funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na Fundusz. Art. 27. uozz 3.11) Regulaminy nagród i premiowania są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową; dotyczy to również zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej.

42 6) ustalania zasad wykorzystania zfśs, w tym podziału środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności oraz uczestniczenie w przyznawaniu indywidualnych świadczeń z zfśs uprawnionym (art. 27 uozz), Art. 27. uozz 1.Ustalanie zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podział środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności, ustala pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładową organizacją związkową. 2. Przyznawanie pracownikom świadczeń z funduszu, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. 3.11) Regulaminy nagród i premiowania są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową; dotyczy to również zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej.

43 7) zajmowania stanowiska w sprawie zatrudnienia, awansowania, premiowania, nagradzania pracowników zgodnie z przepisami prawa pracy i prawa oświatowego (art. 30 i 26 uozz), Art. 30. uozz 1. W zakładzie pracy, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa, każda z nich broni praw i reprezentuje interesy swych członków. 2. Pracownik niezrzeszony w związku zawodowym ma prawo do obrony swoich praw na zasadach dotyczących pracowników będących członkami związku, jeże-li wybrana przez niego zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na obronę jego praw pracowniczych. 21. W indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową organizacją związkową, pracodawca jest obowiązany zwrócić się do tej organizacji o informację o pracownikach korzystających z jej obrony, zgodnie z przepisami ust. 1 i 2. Nieudzielenie tej informacji w ciągu 5 dni zwalnia pracodawcę od obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową w sprawach dotyczących tych pracowników. 3. W sprawach dotyczących zbiorowych praw i interesów pracowników organizacje związkowe mogą tworzyć wspólną reprezentację związkową. 4. W sprawach wymagających zawarcia porozumienia lub uzgodnienia stanowiska z organizacjami związkowymi, organizacje te przedstawiają wspólnie uzgodnione stanowisko. Sposób ustalania i przedstawiania tego stanowiska przez każdorazowo wyłanianą do tych spraw wspólną reprezentację związkową określa porozumienie zawarte przez organizacje związkowe. 5.13) Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, regulaminów nagród i premiowania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, planu urlopów lub regulaminu pracy, okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art. 135 § 2 i 3 Kodeksu pracy, wykazu prac, o którym mowa w art § 4 Kodeksu pracy lub indywidualnego rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 8 ust. 2–4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz oraz z 2013 r. poz. 567), organizacje związkowe albo organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art a Kodeksu pracy nie przed-stawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych. 6. (uchylony).14) Art. 26. uozz Do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności: 1) zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy; 2) zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników; 3) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 4) kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy; 5) zajmowanie się warunkami życia emerytów i rencistów.

44 8) zajmowania stanowiska w sprawie ustalania planu urlopów pracowników obsługi i administracji (art. 163 K.p.), Art K.p. § 1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art § 11. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio. § 2. Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. §3. Na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim; dotyczy to także pracownika – ojca wychowującego dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

45 9) opiniowania wniosków dotyczących członków Koła o przyznanie odznaczeń, medali, nagród (art. 30 uozz), Art. 30. uozz 1. W zakładzie pracy, w którym działa więcej niż jedna organizacja związkowa, każda z nich broni praw i reprezentuje interesy swych członków. 2. Pracownik niezrzeszony w związku zawodowym ma prawo do obrony swoich praw na zasadach dotyczących pracowników będących członkami związku, jeżeli wybrana przez niego zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na obronę jego praw pracowniczych. 21. W indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową organizacją związkową, pracodawca jest obowiązany zwrócić się do tej organizacji o informację o pracownikach korzystających z jej obrony, zgodnie z przepisami ust. 1 i 2. Nie-udzielenie tej informacji w ciągu 5 dni zwalnia pracodawcę od obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową w sprawach dotyczących tych pracowników. 3. W sprawach dotyczących zbiorowych praw i interesów pracowników organizacje związkowe mogą tworzyć wspólną reprezentację związkową. 4. W sprawach wymagających zawarcia porozumienia lub uzgodnienia stanowiska z organizacjami związkowymi, organizacje te przedstawiają wspólnie uzgodnione stanowisko. Sposób ustalania i przedstawiania tego stanowiska przez każdorazowo wyłanianą do tych spraw wspólną reprezentację związkową określa porozumienie zawarte przez organizacje związkowe. 5.13) Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, regulaminów nagród i premiowania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, planu urlopów lub regulaminu pracy, okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art. 135 § 2 i 3 Kodeksu pracy, wykazu prac, o którym mowa w art § 4 Kodeksu pracy lub indywidualnego rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 8 ust. 2–4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz oraz z 2013 r. poz. 567), organizacje związkowe albo organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art a Kodeksu pracy nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych. 6. (uchylony).14)

46 10) występowania do dyrektora z wnioskami o przyznanie pracownikom nagród i odznaczeń, a także zapomóg losowych i zdrowotnych (art. 27 uozz + zapisy regulaminów jst i rozporządzeń), Art. 27. uozz 1.Ustalanie zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podział środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności, ustala pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zakładową organizacją związkową. 2. Przyznawanie pracownikom świadczeń z funduszu, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. 3.11) Regulaminy nagród i premiowania są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową; dotyczy to również zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w państwowej jednostce sfery budżetowej.

47 11) sporządzania projektu opinii o pracy dyrektora z obowiązkiem przekazania jej do MOZPO NSZZ „Solidarność” (art. 6a ust. 7 KN), Art. 6a KN 7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 12) występowania w obronie praw pracowniczych pracownika niezrzeszonego, jeżeli pracownik zwrócił się w tej sprawie pisemnie do przewodniczącego Koła i otrzymał zgodę Koła na obronę (art. 30 ust. 2 uozz). Art. 30 uozz 2. Pracownik niezrzeszony w związku zawodowym ma prawo do obrony swoich praw na zasadach dotyczących pracowników będących członkami związku, jeżeli wybrana przez niego zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na obronę jego praw pracowniczych.


Pobierz ppt "Uprawnienia MOZPO NSZZ „Solidarność” w Olsztynie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google